14 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

14 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

amenin ah iki olanla- Müdür. rasında | diye | | la Zilar der- ecek İnda anın -— Af kanunu kabu! edildi. ABONE ŞARTLARİ Türkiye e çel w o aylığı» endir, RLAŞTI Nu. 2,818. — Onuncu sene. imiyefi milliye z. Li SALI, 14, MAYIS, 1929. cum ahar yarışları başlıyacak. TELEFON; Başmuharir 1068, Tahrir müdürü 1062, düre Müdürü 1064 A ditnekil Müerelen daha ipek çol ill ille arş “Cenevre'de ini tal Bü etrafında o münakaşalar eği Te e ii bremeden i tta gerek mut tah- da si ya eri rının ve gerek endisinin « içtimal rika e ha edemeden da- lp gitmiştir. - Şimdi, veye arasında ye | oslar başlıyacak, ve az çi in ilat zemini elde gilin iy le mekanizması tekrar hare: kete getiriler 1 Beynelmilel hayatın bugünkü | irt ve icaplarına vakıf ola iri | r, bu yılan hikâyesinin ha) e çetin ayni zal ii ” en > e iy | hai iştir Gl ün için nın ve eri tekâmülün yardımına çok ihtiyaç | vardır. Teslibatı ve bunun daima | ” ; rtmasını icap eden sebeplerin | yavaş. ortadan kalkması | ie kö. milletlerde “sökün mniyetle, meşru müdafaala- rının ve vi ig teminini ve denin ai Bursa Ağır Ceza Mahkemesi hükümet taklibi işi hakkında kararını verdi. MAHKEME KARARINDA al 13 CH.M. ) — Taklibi et, cürmü ile mazmun olan- Ye İli kermesi buygn. Suk İ da yeniden başladı. Sumünin ek- serisini “Hanımlar çi çi Mahkeme heyeti mahkemenin. EE kai kü zanın ei metis e cl i ve tik - AM mek olduğu, ve binacnaleyh ceZala isabet liye cast edilmekte idi. Müddeium: eylettin B. idam Sükürblermmde israr ve diğer hükümlerde Temyiz talebine itü- ba edilmesini talep Avukat E etti. Wi ie Jaada bulundular. Avukâr £ B. müdafaasında Taklibi hü; ii in Millet Meclislerinde bü- iie muhalif hiziplerle . yapıla: bileceğini e böyle hizip “bu: a adığını, maznunların ise tak ip yapacak Kanilyee olmadık- larını ve cahil blu ila- ve etti, e heyeti kararı öğleden sonra Veri Karam tej ni Bursa, 13 (H Öğe m sonra ie çok Ki Hük- intizar eden ha hkem, me veril kaç lmmi aşka © umd asıtalardan i seki obiiles Kararı Mal a ii Fakat buğün me Höne>Böyle ia; taklip ve ıskatı bir haleti aliye vardır, “ne | hükümet. istihdel gir, rek de onu “hazırliyacak © beynel- ii b emme | milel bir vaziyet hâdis ol. | Uğ Cemiyeti Tes ig ğ i fa e uştur. > Devletler © cemiyetinin | girmek arasin Me e İz temelleri henüz munbasıran hak | BE diye dani Ve e iy lr Bİ ettirilmemiştir. Bu cemiyet aza- | mekte idi. Fes is ii di a is OL | derecesinde kalanı, 146 ıncı ezer ari eken ikin fıkrası temas. etme sinden, istifade etmiş bir vazi- | Çnie, yaksın inibsa sayan görü Sl © | lemediği, i sabıkta ve idam pahasına olursa olsun e e ğer bir kısım devletler de müşteki oldukları vazi | rhangi bir vesileden istifade derek değiştirmek arzusunda- dırlar. Mevcut statükonun ister | uhafazasını, irini da mi m baptaki tasav- urların kuvve teyidiyesi şim- dilik silah Melle başka Kk nedir | Bun: dan il devletlerin is- | mi 2 ie a yet hakkındaki | arı da teslihatın | bili e racak mahi- yette değildir. Geçenlerde Cenevre müzake- resi esnasında ir aa lar arasında harp levazımmın - Kalina israr edildiği KONYAYA DA DA KAFİ RECED vali UR “YAĞDI. welki çün Yağan yağmurlar ii Mar Yelin malü- mi €cik, Ayaş Ba- daya 2, Es Kü Ki milimetre — yağınur ka & bi a Balâya 2 oi aşır. Afyonkarahisar, Yozgat, Kırşe- hir, Uşak, Denizli ve iy bir ei yağmur Encimenlerinin ek üçe | rinden intillap edilec | dan mürekkep bir muhtelit enci Vekili Recep-B. şu cevabı ver- miştir: Gi ir. a Kim Beylerin ep ösliyen bir su kale mi mel ii in e e b tep, gibi istifade etmeleri arzu olunur. > in oktan Cl benleri bunun im çi iradı | meşk gar ii. nav çekili Mis. halde | İs serce, Kekmrersahesiniayeğişen |): JeTa ŞEY bulundarulmatını temin edecek para ve | ve Yetişecek olan türk suc Mİ yürüdüğü yolu e in dr edilme © | İstifade bir tatbikat sahasi yapmağı dü- | yarılamıştır. mes, ikincisi de esasen yarım milyon | sünmüştüm. Elimizdeki. cervlde. bkü-. | “Sene sonra, mem- dönüm araziden dal sulanabil- | a ittediği mıktarla encümenin' ver- leketimiz; at ie iğ Ma yin yapimi olan | diği tahsisatın farkı görülür. a kdar bu müessesenin elyevm vü bin | n m “bu müesseseye, bu kl çebi Pİ; küsur dönüm” arazi sulam. hi n bu. | mak 0000 lira “fazla para”ver. | N. si miktarın esi rojede tasavvur edi | mej ii teklif etmiştim: Hâkar | CaTİNİ tal » eden, beş yüz bin dönüme ibtağ edilmesidir. | umu mizin muhtelif” vesilelerle | Bu biç. ne bu bütçe | heyeti hind ZE eğ ile zaten iv'a tadır. Kabul | Umumi hududu maslesef bizi bu seneli burundan ii yn İL pare m e 'dünci eşinci * fasıllarında tamiratı | bu ilme leketi Bu ml ai aa ŞAK işleri “ile Kii ik zeval e düzeltilmesi ve. tamiratı esasiye, yani | ederse kurs mahiyetinde, ders v ında bozulmuş ve işlemez halde bulunanlar | tinde oraya gidip dll ME daha , fazladır, .. Buna ii ba he yapi e tetkikat çok memnuniyet Bn işler bir hale getirilmesi için icap | Svişlerinin ida cereyan ettiğini | Sene, geçen senelerden daba fazla | bah Bendi ari öden masal ten erp edimi | görür dette hayvan lmyackar. Se ki yan al LA a X Esasen elyevm. mevcut olan kanallar © Bu gâkala Biraz daha para dart, | öepp Ercümen seneden. | yü Ki yi bu bütçe ile hüsnü halde işliyecek olan | “mej Yl umumi muvazenesini | DErİ Yarın Yapın e ba miş AM yene YAN Yemeğe r hale getirilebilecektir. Asıl talep- | temin çtmek hususunda her fedakarlığı , Encümen yarışları tecessüs “ettigi | çok teşvik ediyor. Bilhassa, ecne- mı şudur: Bu saha için | kabul etmek Sirasınila bendeniz de bunu | Zaman. yarış meraklısı olan halkın | bi kanı ile karışmış taylar yetiş- ilen'beş vüz bin dön | ira; daha kısmağa ve kismen tehire | elinde bir takı ii nlar | tirmeğe büyük bir arzu vardır. Sulanması lâzım iken niçin | mecbur oldum. Mühterm arkadaşım hi. Yarışların esash Sürette | | Hulâsa, bu sene ve belki de in iğ sulumakla iktifa | Musa kâzım Beyin arzularını tatin | ge, leke tesis iie, halk | gelecek sene bu kısırlık devam ml ma | ma el | a e ec, kem EA Yl a ! ? vird. Binaenale in veni yetiş | Mabadı 2 inci dine gö erek yapılması bu” koyduğumuz parâ ile Sie DÜ ee vi £ Ekli Malümu Âtiniz tahriri “ nüfus, bm temin sl tir denebilir. Fikra. : e | ii b koylil "R ii müsamer Yazlık ekin. | SAL kemal Sulama sahasında olan nüfusun) ve in aym bk Evelki akşam ii ilim Mek- |“ Ankara cıvarmda yazlık yk umumisi” 18.000 kadardır. | vetie kabulün e talebesi, e esi Salonunda Gi (8.000 nüfus elyevm sulanmakta ak merkür arş an zarif bir iki temsil verdiler, Senelik Kik Öle dir yüz elli bin küsur dönüme | Sali senesi masarili 231,350 ve | mektep temsilleri, “memleketimiz İçin tetkik olunmaktadır. iü Vuwaridau 231,350 lira olarak kabul çak yeni bir şey. olduğu kadar, ge- üstüste taksim edilecek olursa | Ni bi u an sıl gi iie sulanmakta olan arazi orada edilmiştir. a geçsileri.. GERE NO 0 istifa, olun mac sakin olan ahelinin yalnız tabit ahlisiye bütçesi, || *X aa ml kişehir Giyen din ve alar e ii <önra Tahlisiye ia ine Kenan nda yapılacak o yatiyesini .de-. canlı bir “vak'a halinde gösterme: il, az çok sahibini müreffeh ede- Din teşkilatına ait b ii ii ile le ele a üçten ermek. Bilecek BİR ikti ihtiyaçlarını pe bütcesi masarılı der. 01 ediyor. Bu zarif müisamerede de, h a varid suretle S temin etmeğe kâfidir. İ Umum ii “ mıntakalarındaki | inşaata yakında hep birlikte gi- | rk su siyasetile başlıya. | cağız. m su ee 0 | sahada tiri- tri e ep o sa | hada o eseri me) dünde getirmek için yöne eği ve külfelle orada sakin nüfusun ikti sadi. e e edip Elyevi Kii yeceğine | ya, lil indeki 7 yi | De dürli ara yi KE yal cek lir eden maki. pazar | bui bir ili ve etmi Kl sazımının doğrudan hlidini > talep Mi l de inle bati eynel: | si bir trk in edeceği | ülahaza, sıfa, doğ. | | müs devam ettiği tahdidi zamanlar malik olm a, Ç yani | beynelmilel büt in ının ai tarikile ini olacağı “kanaa- tinde bulunmuşlardır. | Her büyük 'd İ iyı il kamette i çalıştıklarına © şüphe DE yi : Deniz ticareti kanunu ittilakla kabul edildi... Bu kanunla Cümhuriyetin adli kanunlar ülli mam olurken 1929 X Y l kabahatlerin attı lâyihası kabul edildi. arışi arı. onya sulama, Sayili Tahlisiye bütçeleri kabul eli Napız oil ERİME Blofaniferdile Yarış ve ey Heyetinin Ankara b: ME Mc dh RL VERİN 1. De Re ili | a ilahare plak sulama , ilkbahar koşuları bu cuma başlı riyüsetinde toplanmış” | pldnile sulama elan 7 Bİr ve oöperi- | diy aşi Önümüzdeki cuma, beklediğimiz ize € başlıyan kn koşu Saha ül a Yun yi | edilmesi mümkün oca Has güzel günlerin birincisi başla e çıkmalarına. daha, bir iki Gin in hita İmei nfusun dar su. | olacaktr. Eminiz ki, halkımız, ya. | sene vardır. e e mtacımı. > ebenin çin. | Z4rkAğIE“ Saha el. bülebi. | Tışlara karşı itiyat edindiği canı | © Bir bu b henüz İkusar, Adliye, Maliye, e | lecek Komi? millara vasıl ola, | ulAkayı Du senede gösterecekeir. bi ması, bir taraftan da ve Bütçe mr Encümenin, Türkiye'ye | güzel ida koşa TA hay: YEM lerine nl çekik men ai rk w si hakkında | mek. için. fazla para Mh torahtar | dirmak hususun. ki. teklif kabul edilmi değilim, Maamajih de a arzedeyim ki | daki gayretleri, | arkadaşlar, esas Nahia bünçesi nl şimdiye “kadar, ime lm st sulama | Âlinizde. müzakere “edileceği zaman | kendilerine mil idaresi bükçüsini. müzakeresine | sr ot devletimiz yeni bir;su i eçilmiş ve Musa Kizim Beyin | helme ulama yl an dey: | niş teşekkülleri hı ağu Dir sale cevaben Nafiz resimde bulunuyor, ayan zaman sü göğe KÖYLERDE TÜRK KADINLARIYENİ YAZIYI Küron Polatlınin Kang ae Milet aklin devam eden İ | j Binseneleyh şimdilik oraya yeni ma. assal€0, güzel yarış | yarışlar, ve, hası Sarif, yaparak si gin Sahayı . tevsi er. | hayvanı kazan- il mi kesil el dikleri çekil ve nisbettedir e- maz ii senelik hayata malik olan a Muallim Mektebinin, yarınki İr- yö âlemimizde üstüne alacağı vazi- varidau 272, ve lira ola- vak kabül e risefain bütçesi. geriye yaplmas muvalık ali idaresi * Bürçesinin | Zey. memnuniyetle seyredenler pek | KiK Pen marea salzaki Fe öle vir | m m İS Be Ni Program, ana çocuklarım daha mek: a ER ke TO Sİ serdolunat 1 ata cevaben mişlerdi. Öğrendiğimize göre, ter tebe ayak attıkları gün yeni garp kusar Vekil kah B demiş Ea bye 1 karşılaşır iie Bee ir m bugü” | siki, bol rakıs, güzel tablolar ve fa- ncüşü de takviyesi ile | zilet sahneleri. İki ay sonra ilk ana null sonraki | muallimlerini verecek olan bu mek- SAİMİZ, e eramımız ihracat | tep, müsamerede, davetlilere iki ha- ini cıvarıdır. tetkikat neticesinde tesbit Sk hususlar bu sene için bir Mi ii e | e A Gy ( Mabi sayfada) talebenin temessül ettiği yeni sene için çok faydalı bir esas late ikincisi de bu sistemin in kkü. olacakur. e miakeliaie Siir ler üzerinde tatbikindan elde edilen ap göre her zama imler hüner- | her salaş? HE bu e sulaması ka- bil olun muayyen miktardaki ara- di yil tehlikeye mar ykm mahsu ktir. Yapılan a şi ya” Sakla civarında santi. ED € tulumba koymadan ab sekiz dokuz dönüm ulanıp garanti lü olac kal- Ana Az başlıca seki ' bütün memleket yavrularına a iyede Yı bir. aile iy e e > ei iv halar, hay e i bir gayenin yakında sin e Katalin öl erbiyi toprağını er e ri Saime

Bu sayıdan diğer sayfalar: