26 Mayıs 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

26 Mayıs 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Reisicumhur Hz. Tebrikâta teşekkür ediyorlar Ankara 25 (A.A.) — Riyaseticumhur Kâtibi umumiliğinden: Reisicumhur Hazretleri
 Beynelmilel ajanslar kongrası Kongra Tevfik kâmil Beyin bir, nutku ile küşat edildi Kongra, Gazi Hz.ne ve İsmet Pş. Hz. ne
 oğru değil mi? ı Kafalar, zihniyetler değişmeli ! Şehremini Muhittin beyetendi, | şimdiye kadar devam eden bin bir mes'ele
 Bir mukayese biri, bir iki v kik ederek atlarda -b mına- fahi da 140-1 girinci: halde h ihraç edi; € daha ucu: ihracat bi:
 Güzellik Müsabakamız Fotograflarını tedarik etmek istiyenlere Bugün Matma- . zel “Nina,, nin resmini dercedi yoruz....
 Hukuk talebesinin Adliye Vek şerefine ziyafeti Dünkü ziyafet pe samimi olmuştur. Adliye Vekilimizin bugün şehrimizden...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

idaröhanesi : Düyunüumümiye | Karşısında dalrel mahsusa, Telgraf ; İstanbul Cumhuriyet- Posta kutusu :N 246 Telefom : atar'atdikı SS0 | İdare müdürü; 2265 Kap krmı: 472 “Bir mukayese Büri, bir kik eder atlarda “bihassa kasaplar şirketi na- mmna- fahiş bir ihtikar bulmak istemi yör, ve güya #ehep © imiş gibi meml kellen hayvan ihracınım men'ini Genir sahillerindeki memleketlerden, Katin Odesadan hile, buraya haşan Bizden fazla imiş, Netekim Türkiyeden bhasa Yunanistana kasaplık hayvan *t getiedik Ki arkadasımının verdiği Malümat, hatta fazlasile doğrudur. Bu malümalın değru olan £ yafı şudur: Filhakika Türkiyeden v Tennden Yanlakan Şümn v ter Hukuk talebesinin Adliye Vekili Yanların eti orada birdekinden, hele İslanbüldakinden daha ucuz flatlarla Hlzel ae nt an l Dünkü ziyafet pek samimt olmuştur. Adliye ŞB KUN at B mar l Vekilimizin bugün şehrimizden şöliye Yader BONLA Si v Körinciye kadar tabli vaz acabıa Badil olup ta yrada bir farkla daha wenz satilabiliyorda? Bunun sebebini öğrenmekte “geci gaedik Çahcak anladık Ki Yunanistan. d bizimki gibi ağır mesbaha rüsumu Şokmuş, ve anlaşılan oradn binde oldı Ö gibi bir kasaplar cemiyet veya sir) iyereyi okuyun. | Yunanistana hayvan ihraç eden ta- Gire soruyorlar: Şt barada daha gahah olduğu a niçin ” Yunanistana nistanda. fühakika ct daha moaz olduğu halde oraya yapıları Abracat bizim için daha kârlıdır. Rir akkasını Yunanıstana beç n ku- Şaal— Bu nasal olur canim? Cevap— Bu basbayağı böyledir. Bir barada toptan etin çkkasını 50-0 ku- Tuşa satıyorsak orada 10-80 kurusa | fından saat 17 de Turkuvazda | Sütul #aliyoruz Zalen bizim rolümüz orada, a burada da eti nihayet bu flatlarda akmaktarı iarellir. Üst tarafı başta Belediyeler olmak ürere başkalarının haldir. Cerap-— Yani, anlaşılan Yunanistan 4a et flatını alabildiğine artıran fahiş zar ettiğimiz kalafı Gelik bir arkadaş: | #it cetvellerine baksanız ya, Bakdık ve gördük Ki hirdeki et tiat- farı merbahaya, kika Yananistandaki Hatlardan aha aysuzdaur. Mesbahadan çıklıkları sonra Bemen bir buçuk misline kadar daha bilhassa Belediye rü yacet, İstanbul Şehrema- zetinin 6 milyonluk bütçesinin hemen elten alınınızor mut bul / Şehremaneline mahsus bir çey bu vaziyeti gücü yettiği kadar Bacef yök, şurada, Ban belediye olmasa yalmız olli kuruşa antı: Habilecek ulan kuzu eti, beledi düyeceksiniz. kE hat © da fazladır, bu da fazla. Bu mükayeseli / malümattan sonra | GAkt tetkikatı daha leri götürerek hal. |hata edecekleri yerlerte Ja Dahilire (Ç samimiyelle karşılanmalıdır. aa Yanır ” Akif, Muslehittin Adil, Cevdet | Hai YreSa kalkarak çok kuv- | ) gibi satıliyor, fakat bu 1âülnda CABONE ŞERAİTE ) zsnrr. ram n baamez l Beneliği / 1400 Kr. 2700 Kü | Gaavlığı | 780 Kr. | Tasolkr Baavlızı | M0 K | sanke. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR. yıs 1929 HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ Beynelmilel ajanslar kongrası Kongra Tevfik kâmil Beyin bir, nutku ile küşat edildi Kongra, Gazi Hz.ne ve İsmet Pş. Hz. ne tel- graflar çekerek arzı tazimat etmiştir Buz üzerinde dolaşmak pek EMİN değildir, muhterem ŞehrEMİNİ Beyefendi ... Kafalar, zihniyetler şerefine ziyafeti müfarekatları muhtemeldir bir mes'ele hakkındaki yazıla- IZa süküttan başka cevap bulamamışken, hayat pali etrahındaki — son ” neşriyatımıza; davet edilmediği halde bir re kimizin — idarehanesine - kadar bizzat giderek şahısiyat kar mak suretile acız ve mugalat dan ibaret Esasen hu, Mi öT B | Bi se STi Zi | B S Li Palasta İstanbul meb'asu Tevfik j İe arzu hazır bulun « Kâmil Beyin riyasetinde açıl - | masına müsaade edilmiştir.Cek mıştır. Konferansa iştirak eden | senin küşadını müteakıp Tevfile Dünkü ziyafetten bir İntiba mesine sebep olduğu ve hesi Şehrimizde bulunan Adliye | Fazlı Beylerlç M. Kuroyat haz. (( bimı vermek mecburiyeti mad. )İ mühtelifajans — mümessilleri | Kâmül Bey şu nutku irak eta Vekilli Mahmat Esat Bey, dün | bulunmuşlardır Giye ve Maneliyesinde ular. Ç| evelki çünden itberen ü e L dliyede bazı tetkikatta bulun. | Çayda Plabuk talebesi namıma (Ç TURU Mahar Sit mes'elesinac )| yada Tokatlıyan otelinde yer- | — Tevtik Kâmli Bayin mutku :u,u.y,d S EE a Deala Atalaş çe meninlardan. |) e kismen bu yol, taturmuş, (| Jeşmişlerdi. Efendiler, kendisini yazılarile hayırhahane İkaza uğraşan bir. arkadaşımı- zın arkasından igrenç ima ve |)örüratarda bununmuştar. Hatbu. Ki mülyarlarca mikrop ve cera: hatle mülevves. olduğunu iddin ettiği sütler bugün gene olduğu 'Mürahhaslar dün sabah gayıi | — Anadolu Ağansını temsileden vesmi surette otelde birleğerek | arkadaşlarını size boş geldinla yekdigeriyle tanışmışlar ve tarsı | demek vazifesini bana tevdi esai haklanda “müdavelci <£ | etmiş olduklarından bu. güzel' kârda bulunmuşlardır. Öğle | Yazifeyi yapmakla bahtiyarım. yemeği otelde sureti hususiyede | — Efendiler, bundan iki- sena, Yenildikten sonra murahhaslar | evvel Varşovada, bi len Tüküplarına tahsis edilen muşa | ayrilirken dördüncü kongranının binerek - Sümmerpalas oteline | içtima mahalli olarak şehrimiz, gitmişlerdir. » edilmiş, ve bu. mübaği Oislin. tarasaya nazır. olan | bizde” biyük 'bir memmniyet geniş salonu, içtimaa tahsis edil | uyandırmıştı. Çünkü hemen he 'miş ve mükellef sürette tefriş | men Avrupanın her köşesinden edilmişti. Sağ tarafta Gazinim, | ve Amerikedan gelen murahhası Sol tarafta'da İsmet Paşanın ürakile . toprağımızda birer resmi divara asılmıştı lel bir içtima aktedil. Murahhaslar mensup oldukları | diğini görmek bizim için fahrül ajansların isimlerine göre hurufu | mubahalı calip bir hadse olacali heca, terlibi ” özere “oturmuşlar |i Enzla, Olarak bü işima Hukuk talebe cemiyeti tara- | Fahri Beyler tarafından birer Üa t edilmiş ve Gençler, Vekil Beye davetlerine icabı dolayısile arzı teşekkür etmiş 'ekil Bey şerefine bir çay zi- Yafeti verilmiştir. Ziyafette — Hukuk - fakiltesi iderrislerinden Tabir, Edhem Bundan sonra Mahmut Esat - Midhat Beylerle S ) aa vesan Ka ga Tarik, Vali muavini | Habadi Sa 2 Su n d Halka bu sütleri içirtiyor. Ankara at koşularına ait bir intiba iğer Muhittin beyin mantıkı ği delari * eleni aai müşarünileyhin * İstanbulda et katiyyen. pahalı değildir, di el a ea aa Söm yını mühterem biraderlerinin bu tröstle alâkadar et nak- ve Te Bey riyaset | muralıhaslara — memleketimini Tiyat şirketinde müdür olma: Ü mevküni işgal etmiştir. görmek ve memleketimizde yar Haa einek ll gağtlzetlere Yi " Celsenin, küşat merasimine Tsaealimn gea Mes'eleleri bu tarzdü. muhu keme hiç bir idare adamına ve aklı selim eshabına yakışmaz Geçenlerde bilmümasebe gene bu sütunlarda söylediğimiz veçe hile ancak halkın cikarına ter- İ süman olarak memleketin mena- füne müvafik neşriyatı husust İmaksatlara atfetmek küçüklüktür. Tekrar ederiz Ki u. könü Güzellik Müsabakamız Fotograflarını tedarik etmek istiyenlere Bugün Matma- . zel " Nina,, nin yesmini dercedi « yoruz. At ncslinin ıslahına fevkalâde ehemmi Paşamız ve Heyeti Vekile erl ct veren sevgili İsmet ç ğ ziliniyetler artık terkedilmeli, Ç| Fotogratlarindan| kalkın şikavetlerine kulak fikan: Ü| Yo mar atta bu Yal- İşünmelerini tstiyoruz. Onların taktirde ( mamalı, bilgkis. bu şikâyetler (| Yeplirmak 1 'yen güzellere (Eümhuriyet | |-i aü Yar ea İ tkikal Kİe tü eftay' çi yi öleartanı 9i Ucuzluk. kupomu | | sci el Nai n Saamd dez aKS gkarmiz ti hi hi bazıları resimleri: 26 mayıs Pazar Gümhuüriye Ucuzluk kuponu | (6 220 Mayee Pelan ı | z b Paskli | Ucuzlük kı kendi beldeleri” Balkının " mentaaile, İDedik ya bu vadide toptan bir tetkike | TŞEklİNe Ve gedmuny aa aln e <2i m a Güşüameder inir Haa ada ll G mün okkada - 20-40 kuruşa - çıkan bir | uu rüsum şehirlerde ha miktar olmasına kolay kolay murafa- | kunm eli başlı amıdır. kat edebilir miyiz? Devletin bötçesi için | — u fazla Ve furatli rüsüm yalniz $e Reisicumhur Hz. ni beğendiklerini n ve bu fotograflar Tebrikâta teşekkür ediyorlar | dan yaptırmak is kurbanı İda değildir. iste Jiman inhisarları ki| — Ankara 25 (AA) — Riyaseti bi SESe damamen nltlirler, İşte borsalar Ki Katibi umumiliğindem yapmal aat gişcceliniz Ki belediyelerin | faria. zesilmder derler, Matta icumhur Hüzretleri kurban | Jâzimgeldiğini so- yekdeler darafından müntahap ” haizi | Ticaret Dânla dide yanlış. | bayramı münasebetlle telgraf ve | ruyorlar. ş üÜlmüşlerdir. | mektupla tebrikte bulunan zevala | — Yapılacak — şey 97 — Mönimezal Hina basittir: Resim çıkarttıkları fotografçıya giderek - beğendikleri, İçlya İşle Mir'de onların ba işleri mü- | Yünüs Nadi. | büyurmuşlardır. | vetimden kendi hesaplarına usmarlamak... diyelerin keyfü havasına ür, enlar (lf bedihi - yollara

Bu sayıdan diğer sayfalar: