31 Mayıs 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

31 Mayıs 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GÜMA 31 Mayıs 1929 ÂABONE ŞERAİTİ . Mönver; Türkle içla|Harıç için m h u F iye't o Nüshası her yerde AKARLSİYASI TORK GAZELESİ 5 KURUŞTUR. rşısında dalrel mahsusa —| Telgraf : İstanbul Cumhuriyet- Posta kutusu : N” 246 Telefon: Ti zlde müdürü: 2305 Ku HER GÜN SABAHLARI getirizi B a İZlRa nn İmar seferherlıg; Srrn AA Z Mafa Vekili Recep Bey mecliste hükümetin aa ei findemn aleroreani) imar programını izah etti Tinen Ankara şeheiain Sac | 1931 senesinde memle- ketin aksamı rbıyesı u suale cevap isteriz || İki çirkin manzara 1 — Gülhan? Parkının Atem- dar Caddesindeki kapısının tam karşısında bir. kuru sebll ve sebilin. yanında da — bir Sülu kerevet Yardır. Bu kerevetin nin nasıl halledileceğini Başmurahhasimiz Tevfik Kâmil Bey izah ediyor Muhtelit Mübadele komisyo- Yar şa satlardı a ile Sıvas, Akdeniz ve üstünde su, şerbet ve saire )| nundaki Başmurahhasımız Tevfik yaR , AUK | Karadeniz demiryolla- sagi” L KOE Y T Küit Bey buşün. Aakaraya Müsyü Briks. böyte vr | Yüyle birbirine bağlan- MA B *h'u';;h “:;_;; gidecektir. Dün mübadele ko- misyonunda bir müddet meşgul olan Tevfik Kâmil Bey, vaki olan istifsarımıza cevaben de- miştir ki * —Türk- Yunan hükümet- leri , cereyan eden müzakerat | neticesinde itilâf “etmişlerdir. | Şimdi, mesailin tesbiti komisyı ma kalmıştır. Bunun için komis- yon heyeti umumiyesi toplanı Tevfik Kâmli Bay aktır. Yarın Ankaraya hareket | rudundan sonra tesbit edecek ve komisyonun bu hu- sustaki mesaisine iştirak ede- harkladan aret sanarak . geçiverme maclidir. Bu asri çe medeni " sayılmak Tiyakatini ha bir çebrin, en. “turga klemtie derpiş eöhlemiş mücemem ve Maaram müstakbel seklidir. Pihakikı Ba makzalla yapılan mesat — nihayct Bir haritada karar kılar, Pakat bu ha- Zita bir şehrin iadesi — olduğuna göre Şehrin Karikalarında en mfak bir nok d dadan en bürük bir sahaya varncıya |— Nafla, Vekletince yapılan proşcam | yüz kilemeti Kadar het yerin sareti mahamada d yayeibince Jaşa edilecek demiryollar ve |tevellüm elü. Buna ilâveten 1300 kile- Şözülerek özle desbit siunmaş YS Te İ Hmanlarla sulama işleri İçin tatep c0l. İmetrelik Anadelu demiryolları cenet Tn a el tader | Mecllsinde kabul cildiğini dünkü müs- |mizyollarını devlet satın aldı. hingene, a a a dlkannden İret | hamızda yazmıştık. Nafia Vekili necep İleT rerek ceki devirden bize intikal çt Bayük ve dikkatli bir iş cirafında tekâ- aünasedetle macelile irat vi İN cerekse imülyaslı sirket lduğu l A ye lemerkiz etmiştir. Bu işin madel sücmmüyetine gl uça, İSZ SÖ n alma z Galk gü Ka Bti Büycerği çok merdmnik satların yekânu takriben 361 Bir Kakikattir. Fünakika Ankara veh- | Recep B. şimdiye kadar devletin isli-nae Dümhuriğrtin a Şizin inlayı mütabakasına işlirak eden | çat ekümekte olduğu demiryala inşaatı. İi Cumharisetin £ e e Ttaletir bu makaalin — arlaya |ha bu şene Su şehirinin de Üave odile e huçün mübim K İELEE saşindr ve " rürüşlerinin, de- İFini söylüyerek demiştir K blmle olan Jama Teyemmasanln yeküni yöz hütlerinin makei n ekâden ni | S Denlelimsaralerinklan, ciki ida. İlalea eöllime Cumhuriyetin demirreta| Görelayak bicer sanlat Cei ne dlreraz. İreden, mili devletin tevesüsüniden evve İmesindeki İi alesinin süümeli b ÜlZ vare sllümi karaaşaelız. Ör Lf sakeden ttti dönetn öree çörler önünde terenüm eder. ee hi biri birinden — güzeldir, ve her KSS kadarimı aardır. çak sanhielir. / mükayecelerden “ürer lerib ciheli çıkarmak ve nihayet ni özdle bu dahe elerişllalr demek vazi: Hai kendiletine terdi vetahmit. ei "i olan jari heyeti erkânının gürecek Tei iş Kolay depiisi. Öyleya tangibin İatikap elmmeli, o da güzel, bu da güzel tin bu güzellikler içinde — terei naktasından salim bir neticeye Yaraz Hilmek için Jari heyeti her şeyden evvel| mış İoacaktır. öraya u, yeiçeyalış göDİ, dün sabel u Kereveli öatülade kirli bir yorgana sanle aŞ bir adam, yalmış uyuyordu. Böyle işlek bir cndüeola ortasını kendi. Odası. yapan bu adi a kadar. kinse Set Çıkarmadı Ve Parka, Müzeye, Ayasoltaya gelen Cöneliler bü Seyyar yatakta horul korul ayku diye meurları bu adamı uykudan ayandırmaka kıyamadılar. THer gün devam ettiği ve c ceki muhakkak olan Vekili Tevfik Rüştü Bey, B l Saamı Bi Yasal O b hesindetam takas 'eamilk istir. | tf ow" şenline Ki tlşleğ mat çimektedir. Yunanlıların | verecektir fazlâ Türk emlâki için vere- |6. Trakyadaki Türk emlâki cekleri kat'i miktar Atinadan iade edilecek an bemn. bekledikleri son DaisRlAN, “Şelen ahi | İki moktaya. ait talimatın vür — Kongre murahhasları Dün akşam hususi Trenle Ankaraya gittiler 2 — Dün sabah bazı İtalyan Bahriyelileri, Ayasotyayı ziyarete gelmişlerdi. Bir sürü çarşaflı Çimgene karısı İle çocukları bu misafirlerin etratımı arsız lar, onlar da bunların resimle- gini çektiler. Yarın bir italyan gazetesinde * İstanbulda Türk Gilencileri , diye hu resimleri igörlirsek hiç şaşmıyalım. Bu çingene k: Içi İlalyan. bahriyelilerini iz'aç Sdip dürürken de . #e bir Foi de bir. Zabitai - Balediye Hemurü, "Günrekir aiönmeerieş menmudu , hani, dilenciler toplanıyordu?. 'Her gün devam ettiği ve ede> ceği muhakkak olan bu manzara, medent bir şehre yaraşır Beldemize Asyal bir manzara verom, — bütün terakkiyatımızla çirkla bir tezat teşkil eden bu feha haller ne vükle kadar de- vam edecek? Bu suallere gakayı Fiyetini hisselmişlir. En güzel, en elve- Fişl, e sihhi gibi esasta teferra eden ba premslplerin tesbitinden senra plân- Jarın adeta parça parça teşrih olunur. çasına tahllllerine Feşilmiştir. Bütün neticelerini teriz! Hiyaseti şerefi beyeti amümiye Hayele kadar hir kere d Ka elverilmiştir. — Gazetelerde yanıl. 'at Sdapu veçbile ç slandan birinci. Küneilik te Fransr - geclestet Masyı Temselye verilmiştir. Müsabaka şeralti a gözden ge Şehrimirde toplanan Ajanslar | Alanslar kongresinin dünkü set Maaş başlıyor ( .zenü z gz Szan T el K n iştirak eden Ajans mürahhasları aKU Vilâyel memurin kadroları | Gün akşam . kendileri için ihzar adan. gönderilen aç gelmiye başlamıştır. Kadrolar | edilen hususi tresle Ankaraya çaretli Tezahlratla karşılanmış- lünı semine tatbik n mee Kdi alannı mümeselleri e | konertane Te serbikat hattt ve müzinl tir. Dün iskân kadrosu gelmiştir. | Ağeleri Tetakat öimektedir. Ankar | V— Bördüncü beyneliilel Ajansı bel şehrin mücessem plânını — vücud. | B Etnel Ferft H. Bu kadroda eskisine mazaran | raya gidenler, murahhasların bir | kongresinin hakkında izhar oylk Algi Samimt hissiyata - teşekklir ve muvaflakiyetler temenni ederim ümüınr Gazl KKK ST NN adat . Londea bibar âleminin len | debütantların isim ve zesimlerile | ikâ memur eksiktir. kazmıdır Dee ee aa AA BB LA ncim | h ea Ka mayaa geee P eee ae e DAĞ | | Gazi Hz.in İel!lfa"i" P A SA Ka BO ı ndelera elmişti Kaaliçe bu | Şen, iübüren maaş tevdatima | Anara 9 CAA) — Müstetk | Hai d Andanlinan rtünda z | “Bu merisim gayet mutanlan | defaki İayafetlerin - giranlbaka. | baslyacaktı Türkiyemir için ik hadise elmak üzere | olur. Resmi kabule iştirak ede- | mücevherli olmasını emreyledi. | — Raladk Hari ve medeni bi rşehrin vücüde gel / cek kadın ve kızların kıyafetleri * ö Belediye kanunu gacak Binden resmi kabul gayet par- t bizzat Kraliçe tarafından tayin Nu Bi h Dünyanım mevent sebirteri etseri | BZAL Kraliçe torafından tayin | lak olmuştur. Bu seneki det İstanbul Vilâyet ve Emaneti SK aa a Hü Sebüzeeipid, | De ea ee Vi BZ tevhit edilecek Ha zerdil ei li gae / mam yerlir. Bütün gezeidler SRa arüse | Ankerr 30 AGMa)— Nahe keerenddiğler ci e ea hedkran aat Özuşm el e 'î'“"“JJİJlL.'“ acş Haa | DAi İsvNiğe Hila gehirlerin ve Kasabaların. bi da ŞRazafan | keresine devam etmiştir. Tetki- ar müdiriyetinin yamıba: | kat dört beç gün daha süre- eli ve közkala | cektir. İstanbul Vilayetile Ema- yürDİR eden bir heret | metin sureti tevhidi esam Ham- d AçiTİ aai e BKY | Yiy şekli idarerine benzemele. ür Büyle n SeşeakBln! | tedir. — Yalız — Hambürgta olduğunu sörlemeke ha- | meclisi umumide salâhiyeti toe- b yoklar, " Güzellikte kakimi | üye olduğu halde İstanbul han Müle AA bi d almadığını'anız | muhtelit beledi ve vilâyet met- aa bu vazifenin ilasıma dmkân İtemek 0 yoldaki ihtiyacımızın azameti- | İisinde bu salâkiye olmuyacaktı CGümhuüriyat ? İretar rakar nni ayren'in'eiı | Ddeeyç sanarr, Ka Ucuzluk kııı:ı,mıı | zasaktır. emek olur Ki Ankara şimdtiki mesat| Gümrüktarilesi hazırlandı )| Ü sukara yekrinin tmarı aştar nn e yslinağenıPeyacan mamun | Anlara Vö i e =k): $ a < ada uti Dit İbir Şehir olmabla Kalenıyacak, Belki | Bükçe encümeni ” Ş TELR N Bam G llanm H T A S ee ee lğ ee aat Mağe G Ça tadaleer - nn Mehmazel ( Eleni | Ürce etümn “olmamma ve tartikatına |Cümtetiyelin bi Gkedkler Teyiler | Matbatası hazırlanmakta olup | rosimlerlal dercediyoruz. Müsebekâmızmn hitamına pel. .ı,.mıâî İ cumartesiye Mecliste müzake- | kahmıştır. Eksik kupon Ve fesimleriniz Varsa idarehanemizdi aa Gire lmar mediyenlin ğ | N yumun Nadi — İ vesi iüuhtemeldir. tedarik edebilirsiniz. plân sayesinde Miş olduğu gib TEumhüriyet' | Ucuzluk kuponu Si ee Curma riye Ucuzluk kuponu

Bu sayıdan diğer sayfalar: