31 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

31 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Edebiyatımız ne halde? K Şairi âzam Abdülhak Hamit beyin fikirleri «Ben yenilerin içinde bir Faik Âli, bir Hüseyin Siyret...
 İngiliz intihabı Bugünkü intihapta kim kazanacak ? Netice her tarafta sabırsızlıkla bekleniyor İngiliz başvekili M. Baldvin -
 Bir çinli intihara teşebbüs etti Kendisini denize attıktan sonra aklı başına geldi Dün gece saat 23 te Tophane antrepoları
 Türk - Yunan itilâfı İtilâfın salı veya çarşamba günü imza edilmesi muhtemel Ankarada cereyan eden Türk-. Yunan müzakeresinin
 Fransızlarla itilâf Fransız sefirinin yeni teklifatı üzerine Fransızlarla ceryan etmekte olan müzakerat memnuniyeti mucip bir
 Mazinin şan hatıraları On beşinci asırda, Avrupalılar baharatı çok severlerdi, fakat Asyanın maverasından, Hint, Çin gibi...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Drt Fransa ve Yunanistan ile $on ihtilâflar da ortadan aalkıvor.rıunlar da bi- ince, Cumhuriyet hükü- «« harlel: münasebetleri- miz, Türkiye tarihinde şimdiye kadar hiç görül- memiş derecede pürüz- metinin eseri olarak... AKŞAM süz olacaktır. Sene T1 — No : 3817 CUMA — 31 Mayıs 1929 Fiatı S kuruş — Meclis reisi istanbula gelıyor Mazinin şan hatıraları On beşinci asırda, Avrupalılar baharatı çok severlerdi, fakat “Asyanın maverasından, Hint, Çin gibi uzak ve meçhul memleket- lerden gelen bu mallar çok pahalı satılırdı: Avrupada altın da azal- mıştı. Bir çok seyyahlar, gemiciler baharat, altın, fil dişi bulmak için Hindistanı ve Çini aramaya çıktı- lar. Yer yüzündeki kat'aların keş- finde biber ile altının çok dahli vardı Bunlardan, Kristof Kolmb, dün- yanın yuvarlak olduğunu hesap ederek, Şarktan Garba doğru giderse gene Şarka varılacağı kesdirdi, ve küçük bir yelken ge- misi ile Bari Muhite açıldı. Ka- O zaman Amerikayı keşfetmişti. için Amerikaya denizden gitmek, şimdi havadan gitmekten daha mühimdi. Kristof Komlob, gemisi, gemicileri ve keşfile dünyaya yeni bir devir açtı. İspanyada bu sene açılan ser- gide, Kristof Kolombun gemisini ihya etmişler. Mütahassıslar ge- miyi ayncn inşa etmiş, bahriy: lere o zamanki elbiseler aynen gidirilmiş. - Kolombun — bayrağı, yelkenleri direklere asılmış, her kes, 430 sene evvel Amenkıyı keşfeden İspanyol gemisini ve cesur bahriyelileri seyrediyor. Bundan bir asır, hattâ daha fazla zaman evel, Trafalgar muha- besinde, amiral Nelsonun bin- diği viktory harp gemisini ingi- izler olduğu gibi, hâlâ muhafaza orlar. Geminin eşyâsı bile değiştirilmemiştir. Su içinde bu- lunan kaburgası çürüdükçe, ingiliz milleti bunu derhal tamir ettiriyor. Geçenlerde buraya, Almanların Emden gemisi gelmişti. Geminin kumandanı, Von Arno, eski bir tahtelbahir suvarisidir. Emden- deki iğini: kendinizi bir müzede zauneder- iz. Bu bahriyeli, harpte battığı ve batırdığı zaman eline ne ge- çirmiş ise, eski insanların mabut- ları olan mukaddes eşya gibi, bu kıymetli hatıraları saklamış. Bu misalleri gözümüzün önün- deki hadiselerden tesadüfen aldık. Denizlerde parlak bir mazisi olan bütün milletlerin, bu maziye ait hatıralara " büyük hürmetleri var- dır. Bu hatıraları, yeni nesillerin gözü önünde canlandırınak , ve gelecek nesillere mücessem yadi- gârlar şeklinde hediye etmek için uğraşırlar. Geçmiş zamanlar- | da, ecdadın şan ve şeref. dolu vak'alardan vücude — getirdi dastanları, — çocukların — gözleri önünde canlandırmak kadar kuv- ir vatan dersi olur mu ? Düşi deryalara hakim olan bahriyemiz- #en ne hatıra kaldı? Barbaros Bizim, bir zamanlar dan bahsederken, çocuklara bir yelken parçası, bir gemi tahtası, bir zincir halkası gösterebiliyor muyuz? Necmeddin Sadık |itibarla Bugünkü in! kim kazanacak ? Netice her tarafta sabır- sızlıkla bekleniyor İngiliz başvekili M. Baldvin Londra 29 (Hususi) — Yarın İngilterede umumi intihabat pılacaktır. Bu münasebetl lerden beri devam eden ( mücadelesi son dereceyi bulmuştur. İntihabatın neticesi hakkında yapılan tahminler muhafazakâr fırkası lehindedir. Yalnız bu fır- kanın diğer iki fırkaların mecmu- undan fazla mebus çıkararak kati bir sekseriyet temin etmesi bir parça şübheli görülüyor. Muhafazakârlar bu suretle ekse- riyet temin edemezlerse Baldvin kabinesi isti'fa edecektir. Loyt Corcun yaptığı şiddetli propagan- fırkasının daya rağmen liberal | bazı noktalar hakkında HAÜ Bugün Sahife Türk - Yunan itilâfı İtilâfın salı veya çarşamba günü imza edilmesi muhtemel Ankarada cereyan eden Türk-. Yunan müzakeresinin itilâfla n ancak teferrüata âit Yunan murahhaslarının hükümetlerinden telegrafla talimat — istediklerini yazmıştık. Bu talimatın bu gün Atinadan Ankaraya bildirileceği tahmin ediliyor. Bu gün talimat gelirse, cuma olmasına rağmen, Yarın hariciyede son. bir celse aktedilecek ve cumartesi günü itilâfnamenin — parafe — edilmesi mümkün olacaktır. İtilâfmamenin salı ve ya çarşamba günü imzalan- ması muhtemeldir. İmza merasiminden sonra hari- ciye vekili tarafından Yunan murahhasları ve mübadele komis- amele fırkasınin daha fazla meb- | us çıkaracağı tahmin edilmekte- dir. Paris 29 ( Husüsi ) — İngiliz bu günkü eksetiyeti kaybedecek olursa amele fırkası iş başına geçecek ve İngilterenin harici siyaseti kâmilen değişecektir. Bu abatın neticesine bü- yük bir alâka ile intizar ediliyor. Bura mahafili ” muhafazakârların | ekseriyeti — muhafaza — edeceğini tahmin ediyx teşebbüs etti Kendisini denize attıktan sonra aklı başına geldi İ | Bir çinli intihara W | Dün gece saat 23 te Tophane | antrepoları önünde acı acı bağı- ran bir adamın sesi işidilmiştir. Civarda bulunan Seyrisefain nöbet- çileri sesin geldiği tarafa koşmuş- lardır. Burada suların içinde çır- pınan bir adam görülmüş derhal kurtarılmıştır. Denizden çıkarılan Linğ ismin- bir çinlidir. Bir kaç ay evel şehrimize gelmiş bir iş bulama- mıştır. Dün gece yarısı Dab maçya otelinden çıkmış, intihara teşebbüs Cetmiş, fakat kendini denize attıklan sonra aklı başına gelerek bağırmağa başlamıştır. Kalp sektesinden vefaf Kasımpaşada — Lazari isminde biri dün köprüden vapura biner- | ken kalp sektesinden ölmüştür. —| yonu bitaraf azası şerefine bir ziyafet verilecektir. İtilâfnamenin ihtiva ettiği esaslar hakkında henüz tam bir malümat alınamamıştır. Ancak şehrimizin alâkadar mahafiline gelen haber- lere göre emlâk meselesi tam bir takas esası üzerine halledilmiştir. Türk emlâki kiymet - itibarile daha Ffazla olduğundan yunanlılar aradaki fark için bir para vere- ceklerdir. Bu mıktar yunanlıların “stedikleri talimattan sonra kat'i alarak tespit edilecektir. (Devamı ikinci sahifede ) Fransızlarla itilaf üzerine — Frans mekte olan müzakerat memnuniyeti mucip bir safhaya dahil oldu. Son mülâkat esnasında Fransız sefiri ile Hariciye vekili arasında itilâfı edilmiştir. Bu esaslara göre Eransa Türkiye hududunda asayişin tam olarak teminini teahhüt etmekte- dir. Yeni hudut ise Ernest hattın- dan farklı olarak çizilmiştir. Ç hudut her iki tarafın menafiini temin edecek şekildedir. Adana - Mersin hattı etrafında vakı olan anlaşma neticesinde ise hattın Fransız şirketine kiraya verilmesi takarrür etmiştir. Çocuk dünyası 10 uncu sahifede Cingözün marifetleri| sasları kat'i olarak tesbit | Edebıyalımız ne halde? Şairi âzam Abdülhak Hamit beyin fikirleri «Ben yenilerin içinde bir Faik Âli, bir Hüseyin Siyret görmiyorum... Kontes hayran, Sezai bey hayran Hüseyin Rifat bey hayran, ber hayran ve Di âzam anlatıyor — Beyfendi Sezai bey size fikirlerini söyle- miş.. Ben ondan aynı değilim ki ayrı şeyler söy- leyeyim Sezai beyin gözleri hafifce yaşardı: — Ne tevazu efendim, ve zer- reler afitaba ta- bidir... Siz ben- den ayrı değik- siniz, ben size merbutum... — Manzur âli- niz oldu mu bey- fendi.. — Resimli ay mecmuasında zatı izden bahis bir makale vardı.. — Abdülhak Hamit bey kon- tesin yüzüne baktı, Sezai beyin yüzüne baktı, Hüseyin Rifat beyin “yüzüme baktı ve zarif rügan iskar- pinlerine, zarif beyaz getrilerine uzun uzun baktıktan sonra: kudum, dedi, makalede: “Hamidin en kuvvetli yazısını başka bir dile çevirin, bakın nasıl sırıtır, başka bir dile değil hattâ konuştuğumuz Türkçeye tercüme edin lâkin dâhinin dehası nasıl sabun köpüğü gibi dağılıverir,,.. Ben kendimi uzun uzun müda- faa edecek değilim.. Bunu büyük Abdülhak Hamit bey ve Lüsyen hanım 1Ppto Vayubergl ka bir lisana terceme edildiş zaman kıymetlerinden kaybeder- ler. Meslâ Firdevsi yıldırım gibi bir şahsiyettir. Terceme edildiği za- man insanı hayretleler içinde bı- rakacak derecede değ Saza! — Efendim Fuat paşa “ Ter- ceme kanaviçenin alt tarafıdır , der ne doğru söz.. Kontes : — Bahcsus lirik — şeyler hiç tercemeye gelmez.. Büyük şafr monoklünü yerleşti ( Devamı ikinci sahifede ) Zevce — Ah yarabbi, kocam gene geç kaldı!. Annesi — Ağlama kızım, belki bir otomobil altında kalmıştır!

Bu sayıdan diğer sayfalar: