12 Haziran 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

12 Haziran 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ALTINCI SI YUNÜS NADİ | İTüarehanesi : Düyunüumümliye karşısını mahsüsa Telgraf ; İstanbul Cuml Posta kutusu 3N* 246 Başmananz; 2886 | Telefon : Tekir'müsüre 3236 arlte UĞU AAS, Kiuz Bemi £ Z | HER GÜN SABAHLARI “Yeni ingiliz — Hayat p: IKAR, SİYASİ TÜRK GAZELESİ kabinesi Zakihabatta Omavatlak olan İngilik amde partisi, kendi relsi olan Ramsar I Mac Dobaldin riyaseti altında yeni İn-. Şi Bökümelini teşkii eli Bu vesile e bir daha hatırlanabilir kâ rejim - Barişle Kırailık enit bir meşrati saltanat olan İne dere idare mektasından dünyanın en Türük eumluriyeti sayılacak kadar hürirete maliktir. Bandan dört sene ee olduğu gibi gimdli ahi amele hir- at örnda. en tabll bir iş manzarasiyle hükümeli eline almış bulunuyar. Bütün dünya için oldukça fevkalâde görülen Bul bu Balin İnçilterese alçlhde işler kabi- 1914 senesine nazaran hayat meden Ca M ae — pahalılığı 15 mislii fazladır en hir misal feşkil eder. Nihayet efkânı | aaf Ka nnn Ticaret Odası Tarkanın hükümete ceçmesinde biç bir Serkaliğelik olmamak lazım geleceki Salüm değil midir? Nibayet amele fir- #nan hükümele gelmesini istemiş olan Binnefir İnçilir efkârı umumiyesi değit mldiet müddettenderi — tetkikat / yapam inele partisini iş başına geliren İn- | Tİenret Odasıtda Hamdi B. Ia göleetkarı amumiyesidir amma b ef | riyasetindeki — heyet / tetkikatını Kamt umamdye çei deta eldağ çi | Tkmal etmiştir. Bu tatkikara naza- B Lillirea MAÜ | ee çat pamlad gikletek Sarelle ai gicak şekliğe fetablir som aylarda çu şektidedir » PN gnn paaya Son kânunusanide hayat paha- Karlara niebelie ckeriyeii K Ö P. yliği harpten evvele nazaram 10e liriyelie dekildir ha Yaziyclde Amele | İSZ gabalta IS8l, martla 1542 Haa d a aa raşramlnı | alsanda ISİ7, mayısta MASI, olarak Gatbik süecek bir tarm Hareketle icraşi | kaydedümiştir. Bu beç isaistik Hakümct Töcmiyercli meydandadır. | Deş Kişilik bir aileye yani bir ana Giçen ea allağu çibi ba deta da az | bir baba ve UÇ te çocuğa nazaran | Çek übetllerin mazahereliyledir ve ba | yapılmıştır. HLADA GKAEL ÇİVEL HAAAAINAİ | — ” 'Mayat pahaklığında eee olar Ai amele partisi hükümette kalabilir. Şekta yani inlihabat sarazi olur. Batr Gan başka amcla partisi tam bir ekse- Fineite olsardı bile Mac Donald hükü- di derastnda göR Eikkadli ve Ihti Dü Cedvel yöpilelen | Küğıt'para ile 1582 kurşa temin farkı da mazanı y lbaese | Sülen eçya piyasada altın tede. ÜYü etseydi 153 kuruş 4 santime (na — yanı | tedarik edilecekti demekti Gerlal gmam Hayalı alakadar kılan | allın paraya mazarün hayaf paha- | Türk - Romen ilcaret Muah&- aat HGN Gereccsi şadar : n eti Büşvelin söderikde en 6 | kuraş alüm desi izmalardı hi Dir elt yöder, Müiyü Kamn | aa dd n H deeli Bünlam srdri | TTRaAR F l Ankara 1T (flm Mu.) — Türe Ha de Gaçal — Balaliş a kiye: Romanya Ücaret müshedesi Biran SEnlr. Da nün Sakam gae | — Şöbnn ise gurakaslarımız — Mustata. Şerit Denalili öğee Kekülae Halilin aha e| a 've Zekâi Beylerle Romen setlri DA Te Talelek e| Nnandn — aa lzamda vuğdin harişiyede inza b eee CeT Sülimişür. “Harteiye ” Yekaletde — Zöizikinünee ae el | — Karafa aimabilmektedir. Şu | hir çok Gevletiene ücaret manker SA Bi — e memrmmm — — Piyango dün çekildi zt ea ni de söylenie ssonaksaz — | Dün büyük ikramiyeler çıkmadı, desi müze gazaran bu Ki a başlanmıştır. KERERE TDAAĞE ada ee Bd keşide bügün bitecek HUA S ner arnaedeli(E / — iegleketin her tarafinda 97 bişleree Tişinin saburanzlakla bekde Z diği tayyare piyangosunun beşinci keşidesinin ilk partisi dün Hine Bükümde hata simaia. sereklir. | saat 13 te Darülfünun konferana salonunda çekilmiştir. Havanın AMi ada Baraa e SEr | çok meek olmasma rağmtcn salıo bermutat hincahinç dolmuştur. ZLK aa çrar | Dün bu keğidenin büyük iramiyeni olan 50000 Tira 'oamamışır. Srdarma bir Zmotlet mektibe ll O | Keşideye bugün sabahleyin 9 buçukta devam edilecek ve Yaman kendisi Maslarla - anlaşmakta | bitirilecektir. ” Ha el K Bama boheriklerinle içi ga Siscak | n çıkan en böyük ikramiye 15.000 İiradır. Bu biletin bir garette ileri Çitmiş olmakla Hümam | D ae ça Eminönü Zabıtai Belediye memurları müştereken BŞ a eei ean | laşlerdiBu hüktetin diğer bir yuyam dö Tapalarda $ muma” Kalda saletmıl df 0 Hatırlarda: | ralı dükkânda Misak Penbeyan efendidedir. —— damüna. | — Jiyön çıkan ikremiyoler atımara sırasıyla kasmi mabsusumuzda Di Ti TiT yenl hüka- metten beklenen dlk iş bu kesik olan Münadebatı dekrar baklamaktır. Ve eni İngilir hariciye natırı Müsyö Hen- | kesilmesinin devemi zaman ile İngil Gerson bu hususta sarih beyanatta u- | terede artık hoşa gilmemefe haşlıyan | fakiyetli neticet danarak Husya ile münasebatı yeniden | bir badise olmuştur. Hatta muhafara- deik için yeni İngük hükümetinin İ kâr bükümet bile geçen senedenberi İdilmeğe lâyıktır ki Mac Donala hüka. Mlmakereye hazır alduğunu söylemiştir. | Busya e münasebatin yeniden tesisi İmetinin teslihate azalimak yolundaki Mac Denalâ bükümetinin bu işinde İçarelerini dörpiş etmeğe — başlamıştı. (hatlı hareketi mühim. alacaktır. Bu Yelaylıkla muvaflak olacağı tahıaln e- | San samanlarda İngilir ücaret ve sana - İ mes'eleden İngiliz - Pragsız münaseba”. Hanalifir. Çünkü münasebati katetmiş |yl erkabından bir bereti Kusyada bir |tunım z çok: mütecesir olmasınar mazar slan kaşka bir hükümetti, ve kendisi İtetkik seyahatı yaparak avdet Cimiş | olanablir sanılır u vüziyele — dalma muarır - olmuştu. |olduğu malümdur. Birinci Mak Donald hükümeti samaz ——— —) ,t dek “büyük bir memlekettir. | nda'hiz kenalsiyle Musut mevdesini Onun İngiltere ile normal münasebata eye başlamıştık. Ancak mes'e- €îumhurlyeg | İlcirmene e izan o nistette büyük bir Rdym büne Bnal HRRSASİ Kaülee olacaktır. Bclki bu anlaşmayı | terketmişti. hi kendisinden sonra ha 1ııılcıııuııık Kküpomu | İi secena sakaryelen TRDE. İ olua kükümele müastere e iniaç haziran çarşamba —| | dunın öahi Rusyayı tanıması” takip | ttik. Şimdi bizim faşiltere ile biç bir a z ee Talllâtmez yoklar, Cenuplakt kocaşuz | Gümhuriyet " | “szvonma nakümcünin nglere e |NENT Tüdariyle İngüllercnin dürüst | aa aa barse aBa ee a Kaakakanan harla memasmı. B | l'Jl::ııxlıık kuponu i |idananartmye çolmacağna ve het İnerverlği alüm olan memleketimiz. İA heziran çarşamba — | a va maksatin Mesya Mac bonaldin |de ” galiba vaktiyle Türkiyeri siyare. |i Cumhuriyet Hlsrat Cemahiri Mütlebide rebleumiu. İ ünden kalmış iyi bir batıra serkile - aa Hester e Hem sörimcü Dt ada DU İ £ |laeroin ertemekte balunduğuna “ünle İmanı hükümetinde İngilir - Türk mü: Ucuzluk kuponu | |izztiyaretler de çıkmıştır. Bizzat gö İnusebatının daha dostane tekiller al- | hazlran | Ürünme mesrelesi sisa da olmasa da yeni | ması asla müstepat değildir. | ee Hngiliz hükümetinin teslihatı aratma Yunus Nadi ahalılığı tetkikatı bitti — B y Cemiyeti rozet tevzi edecek 'erem, bu göze görünmi: yen düşman, Her sene dar Türkü öldürüyor. Afet - Terin afeti olan Vereme karşı milletimizi, hemşerilerimizi,ai lemizi, çocuklarımızı ve niha- yet kendi nefsimizi müdafaaya mecburuz. Bu müdafaamın, Vereme karşı/ mücadelenin alemdârı İstanbul Verem Mücadele Ce- miyetidir. Vatandaş, bu — mühterem Cemiyet senin canını kurtar- mak için uğraşıyor. 28 haziran Cuma günü Cemiyet, rozet tevri ederek senin yardımını istiyecektir. Bu yardımi esir- geme ! Gazi Hz. nin iltifatları Büyük KölRkuminrumuz Gezl tiz. matbunt Cemiyeti Beyeti umu: Hiyeala samlarlar “arzetmek Gzare çekllen tlgrola, gu teleratin Cerap Tüllederek malbnat münter Sişlelne a bayurmaşlerdı Tngeli senmala d Z sahebltüe Hakkimda hkakbuy. rulan hissiyata teşekkür ederim Geiller, Rele Gözi Mi Devlet Bankası Her Müller yakında Almanyaya gidiyor M. Şahtla görüştük- ten sonra raporu hazırlıyacal Ankara 1i Tfsâta—Alman mütehassısı Her Müller, devlet bankâsı teşkili etrafındaki tet- kikatını bitirmek üzeredir. ya - kında Aldanyaya avdet edecek ve'orada Alman Devlet Ban: İas U, Müdürü M Şaht ile Mkinü - gae İeediliym ” Sahı 'vaporu Maliyo Vekâletine gönderecektir. “Mamafi - Her Haller, devlet bankasının hangf aaalara islinat edeceğine dalr Meliye Vekiline izabat vermiş- ile İzmirde Kadriye H, Ve komünistler tahkikatı İzmir 11 (Elu. Mus) — Kadriye H evrakı geldi, tetkik ediliyor. Hikmet Bey henliz gelmemlşi Mühakemesine Janacaktır. Dün Atinaş M Diyamondopulos ve komlayonundaki M RiYas Yunan gazetelerinin bitz- İaflarım tekimleri arasında mübayenet| mevcut olduğu hakkındaki meşriyatını tekzip edezek Gedi ki 'aizim teklitlerimiz dört esasa 1 tinat etmektedir. Fakat bunların Uşası| Hundan sanra bu dört noktayı tavzin| için ikinci bir tektifte / bulunduk, ki, Banlar birinciyi İtmam etmekle 1di, Ve| bunda tanbikata ait bir tebeddii mev- İsut değiidir. Fakat arada bazı Si teteb- İRümler olduğu anlaşılıyor. Asinaya g-| den A Diyamandepulos buntarı izaie| İödecek surette ienhat verecektir. MK Papanın da geriye, cağırılması | kabii doğildir. Fakat betbin olmayınız. mühtelit komisyonda dk işe başladığım| ün vize söylediğim gibt ikt Rükümet| irannda masiükta Kalan / mer'eleleri Taünimm ve pek kamığıK olmakla veraber| Bimların hepsini nüsnü Biyet sayesince | halletmek kabildir. O zaman size söye) Tediğim şu sözü tekrar ediyorum: aK “zleyon, kozmlayon için dekii, mes'eleleri| Halletmek İçindir » Bu süretle maallük| İmes'elelerin hai için son dereceye k: 'dar sarfi gayret edeceğim — hakkında verdikim sönü de tutmaş oluyorum de zektir. — Şimdiye kadar halledilen mes'ele ler hakkında İzahat vermek kabil mi-| —. gayir, tü Büsüsta söz söylemek| nükümetlere atttir. Size umumü sürette| söyüyebllirim ki, butunan sureti tesvi-| İŞeleri ker iki tarafı memnun edecektir. Her iki hükümet mütekabil tetakar altı kadar resmi Bugün dercet- gzz fotoğrafı Semiha Hanımın resmidir. Semiha Hanı: ima bir. resmi Ervelce 94 mür Sara ile ve Sema Bami/ müstea - Fiyle intişar et Dişti. Semiha Hanım, bu yeni ve kendisine da ha çok benzi- yen vesmin aml ismiyle dercini desevretlenek baren, mühtelif ebaplan dolayı fena” basılmış olar azamai bi lt kadar resmi tekrar neşrede- ceğiz. Bu resime 94 — Semiha ( Sama) Hanim der, sahipleri — tarafından, Gencligi “Tabo e. V zioo Ka 6 aylığı | 750 Kr. | 1450 Ka ) aylığı | “40€ B0 r Nüshası her yerde 400 Kr. | 800 K, 5 KURUŞTUR. Türkiye -Yunanistan Müzakeratta inkita yoktur! M. Rivas, bütün mesailin esas itibariyle halledildiğini söylüyor rüfekası (Mübar Yunan heyeti) ne pîğ'sunıı T Halledilemiyen bir muamma ! Gi gee yezdik, b sene de yazıyoruz, gidişle gelecek sene de yaza- “Tren katarı gibi birzeplin Avrupadan Amerikaya giti, geldi, “ Lindberg , biruçuş- la Amerikadan, Av geldi. Biz hâlâ bir çaval um- dan kaç ekmek tesbit ve halledemedik, el'an bunun dedikoduslle oğraşı - ve biz de halkda beraber fatsız dedikodudan kurtulsa diyoruz. Siz ne dersiniz ? GüzellikM üsabakamız Bugünden itibaren, evvelce fena basılmış olan tekrar edeceğiz Reylerinizi nasıl ve ne vakit bildireceğinizi yarın izah edeceğiz!

Bu sayıdan diğer sayfalar: