15 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

15 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ALTINCI SENE — N" 186f Garamarrn YUNÜS NADİ İdarehanesi : Düyünüumümüye karşısında dairel mahsusa Telgrai : İstanbul Cumhuriyet- Posta kutusu N” 246 Teleion di âğî, lere masür: HER GÜN SABAHLARI ÇİKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ Müzakeratta fasıla Ankarada devam fâen Türk - Yunan anüzakereleri her türlü nikbin intizar: Rize havalisinde müthiş bir afet Seylap ve heyelanlarhalkı dehşset içinde bırakmıstırı ISeylaplar evleı'ı,dukkanlaı'ı vehalkı sürüklemiş-| itir. Yüzlerce insan olmuş,yuzlerce ev yıkılmıştır Halk dağlara iltica etti “rabzon 13 VA: A ) — Yar ğan giddetli yağmutlardan de. ı | Bitarafların her iki tarafça kabal ola- eye - hatta hukukan dü - zerine Camhuriyet hükümetimiz Mec Kemdi”murahhadlarınin güğe - salabi. “ileri hududunu tecavür etmiş olduk- | Teler taşarak Rize ve Sürme- 'nede otur dükkânı tahrip et- miştir. Rizede beş, Sürmenede 20 kadar nüfus zayi olmuştur. | Of köylerinde zayiât ve ha- sarat müthiştir. Kaza dahilinde bilamum köyler seylptan ve müteakip seylaplardan müte - essir olmuştur. Mezruat (Bek- ta ) ve ( iadilerinde yüzde eli “ilâ yüzde doksan Felâket mahallerini gösterir harita Ekser köylerde: halk seylap | harap olmuştur. ve heyelanın dehşetinden dag- | — Henliz biç ettiğinden zayint | myan om kadar - köyi Miktarı tamamen anlaşılama- | harap olduğu tahmin edilmek- zarı değiştirildi, Argirepulosun yerine, Sühalkkepules getirilk. Şimdi Müsyö Mühalâkepüles Ankara müzakereleri- 'nin bütün desyalarını istemiş, bünları kaza bir Zamanda teikik ederek. izde, göltekmiş. Bu tetkik ve iadeye intia- || “derecesinde mahvolmuşlur . ledir Valnin e bü Te Mieleli mörkereeri aa at İ “etline ada bi eüğee O ati Buzı köyke da | tedir. Valinin riyasetinde bir ayacaktır. İşte san fasılağın tarih- münakale — münkatıdır. Gök | heyet Ofa gitmiş müstacel . bildiğine göre 23 köyde 413 Y a yalin bu Göreyanı gör önüne at İİİ <v ve 93 dükkün tamamen | gürültüsü gibi sesler ve he- | / yardım tedbirleri ittihaz ederek msen Müsyü Mnalakopulasn möcer. İİ| 54 ev — kismen — harap ol8 | yelanlar zaman zamam devam | avdet eylemiştir. Felâketzede- lere mevadı gıdaiye gönderil- mektedir. Türkiye - Yunan müzakerati M. l’apn)îa’lîııfgüu tay- yare ile yeni talimat gelmesi muhtemeldir et bu fazılayı temin etmek üzere ge- dört- | etmektedir. Bazı mınta tirildiğine hükmedilmek rarari Bu mes'elenin hallü imtacnda ya Va. Ranistanın hüsnü mişeti yoktur, yahut Trelerki hükümeti başmda Çvenize-| 1ee) bulansün - müluz ve kedeeti yok buk. Yananistanan büşnü niyetten e- Irak_la münasebatı ZermtemAm Şehrimize gelen Musul ” mutasarıfının beyanatı “JIrakllar Türklerin dostudur, Türkiye , muştur. Nüfus - zaylati yüzü mütecavizdir. TaDa Ke. 750 Kr. E> Af Lı 6 aylışı ;a avl 1450 Ve 800 K, izede Dehşetengiz Fe yezanlar Meb'uslarımız toplamyor İstanbul ve mülhakatım. ihtiyacı tesbit ediliyor Meb'uslarımız evvelâ İstanbulda tetkikat yapacaklar, bilâhare mülhakatı gezecek' »e Astanbul anctianları bulkün saat 15 te | ÇA, Firkası binasında Firka Mtestişi | Ç| Hakkı Şinasi Pa. mn riyasetinde top- tanacaktır. İştimada halkın ihtiyaçları için tet- kikat yapmağa karar verilevektir. İkikata evveli İstanbal mülhakatını başlanacaktır. — Çatalca, Şile, Kartal, Berkoz ve iğer mülhakat çerilecektir. u tetkikata farka mürettişi Makkı Şi- masi P. da ayni zamanda — İstanbul meb'usu olduğu için iştirak edecektir. Hakkı Şinasl Pş. dün bir muharriri- İmize bu hususta şu beyanatla bulün- muştur <— Yarin İstanbul meb'asu arkadaş- tetkikatımız 5-6 gün sürecektir. çti | | ada bu tetkikata başlıyacağımız günü kesbit edeceğiz. Bilâhare İstanber dü- Beş gün kaldı, istical ediniz! Abonalarımiz kupon göndermeden reylerini ollıyabilirler Musulda bir konsolosluk ihdas edecektir..,, il irak hükümetinin Musul mütesarrıfı | metle n ü Aiyorlar. Fllbakika ya bu hareket man . fıksız, Ya öteki celâdet manasındır. Olan olmuş, her şey varacağı akibete varmış olduklan sonra şimdi Türkiye ile Yunanistarı arasında bütün hudut- kullahı B. kendisiyle görüşen muharri. Timizin mühielil suallerine — cevaben darı uküt e muayyen be man sefirinin bugün uy,mg zaz edimeki lcmr Kümil B Ankarada şu beyanatın — bu # çeleceği söylenmektedir. S ürk ” Yunan a bugün yeni bir Abdullah B. ğ Musullular değil, bütün klerin dostudur. Taraley- Meselesinden bililbar her mev'elede Yunanistanı layık olduğu bu gayTI layık halü vaz' ile karçi hatta hareketini takip etmek mecburt | yetinde bulunacaktır. Zaten hükümetimiz kendi halkının hukukunu demin elmek - meebüriyeti ile de örtk B yolda yürümek urtararın- gadır. Bilkasaz rinlevvelde — Masalda Jq duktnrumuı Av.",:- Paya gi aynen dakili ile o ne yapmış ber tmlştir. | cekir. Husüsiyle bütün hüsnü niyetleri bizim o türlü ieraat v aklak | Mariciye Vekilimizi hu beyanatında " |rey. edebttiriz Tertik Hüştü Key | Kokuna rüayet etmi iCumhuüriyet Ucuzluk sla. |izar Nasin Ülkatien İşikiret AA nej Hambarcu, Görremezi | eeet n d aç Fakll vt JUcuzluk kuponu 15 temmuz pazartesi Meliha H. — Mel. FiliMaraşlı MGl N.N— Sehriban H (Na &T (a 1as (N z8) No 30) Müsabakamıza iştirak HŞ MŞN Tactan eg ize. Siyan İnel £ / karilerimizin gönderdikleri vey | y Şe'anls B lerden bir kismın HM | seyye ae aa * ettik. Neticesini aşağıya yayyo- | "4 giranız ö 38 Suzan Rasim H zaL, yamizan ai zey | YK Beriha Tevtik İ &L Ser e| ei MelNina zi İ& Na 329 | a€ Nerahet Cemil HL zas 5i MAR B 546 & 5 ” 65 Mel Aspasra rikl — 202 Teman 'a İsi Dün sefaretanede bir gardenparti verildi Yukarıda gardenpartida” bulu- nanlardan bir. grup, aşağıda n münasebetle şehrimizdeki - Fransız - sefarethanesinde, sefir Kı: Dö Şombrün tarafından Fransız tebaasının tebrikâtı kabul edilmiştli. Bu, kapul resmini müteakip Kont Dö Şamböa alkışlanan biruntak irat etmiştir. Bundan sonta saat 17 buçukta sefarette bir garden' parli verilmiştir .

Bu sayıdan diğer sayfalar: