15 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

15 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Istanbul, 'Tel adır m | I BIK'TIK, USANDIK! Artık Yunan gazetelerinin, Yunan diplomatlarının hergün yeni bir ha- a çalan dönek politikasından bık- lık, usandık. Atina'dan gelen haber- £, bu işte Yunanistan'ın yeniden Müşkülât çıkardığını, arada tekarrür len esaslar haricinde yeni yeni ma lipte bulunduğunu gösteriyor.Bun- dan başka ilâve ediliyor ki; “Eğer Vürkiye, Yunan noktai nazarını ka- |bul etmiyecekse, müzakeratın Teşri- hitvele kadar tehiri zaruridir.” Müzakeratın onların dediği gibi, leşrinievele kadar değil, daha — bir ©k seneler geri kalmasından endi: İtdecek biz değiliz. Hükümet, kendi he düşen vazifeyi elbette — biliyor: Müszakerat teehhür edebilir; tehiri- he meydan verilmiyecek olan şey, irklerin hak ve menfaatleridir. On-) dari bir an evel istihsal için hükü- tin elinde kanuni vasait ve im- Mevcuttur. Yunan gazeteleri yeni — hariciye hazırlarına meseleyi bir daha tetkik, İettirmek, dosyeleri gözden geçirebil imek için müzakeratın tehirini fa, “dalr sayıyorlar. Bilmiyoruz, Bu me- Beleler M.. (Mihalakopulos) - için Meçhul şeyler midir? Doğrusu bu bi tevillere kapılmak için hem ye- İNi hariciye nazıtını hem de Yunan Politikasını hiç tanımamak — lüzem- ar, Esasen Mihalakopulos'un bariciye nazaretine gelmesi, Türklerle itilâf İmeselesinin suya düşeceği ihtimali- hc kuvvet vermişti. Bu zatın efkâr- İna tercüman olan Estia — gazetesi, bundan on gün evelki - kendisinden Mülhem olduğu anlaşılan - bir meka lesinde Ankara müzakeratınım inkı- a uğradığını memnuniyetle — kay- ettikten sonra müzakeratın — yeni siye nazırının fikrine ve arzusu- Rgöre yeni bir safhaya gireceğini, fürklerle itilâf meselesinde Mil kopulos'un seleflerinden büsbü n Ayrı bir noktai nazar sahibi bulundu unu, herhalde türklerden daha baş- Ha geyler koparılabileceğini yazıyor- ha Anlaşılıyor ki, Yunan — hariciye Bazırı, yeni işgal ettiği mevkii tah- kim etmek istiyor. Komşularımızım dahili işlerine taalluk eden hareket- dere karışmak aklımızdan — geçmez. |Fakat nazırlarının da — gazetelerinin de aklından bir an için geçmesin ki, lonların bu küçük politika oyunları- na Türkiye ve türklerin hukuk ve menafli, müsait bir vasıta ve alet ©- dabilir. Biz verebileceğimizi verdik, iste-| Giklerimizi söyledik, onlara katacak tek bir sözümüz yoktur. Bu mescledeki hattı hareket ve ka Farımızı bir daha izah ediyoruz. Türkiye, büyük fedaküârlıklar mu- Kabilinde bazı şartlara razı oldu. Bu Partlar, birbirinden ayrılamıyan bir kül teşkil ederler. Onun için gerek verecekleri paranın miktarı üze- , gerek etabli mesclesinde, elha- Sil evvelce tekarrür eden hususlarda z:aı bir müzakere ve mnn:' aşaya| girişemeyiz. Tekarrür eden şar- tlardan bazısının tebdilini istemek, bütün şartların tebeddülünü, alt üst 'Olmasını icap ettirir. Türkler, bir i- tilâfa varmak için Yunanlılar da tas dik ediyorlar ki, Etabli meselesinde, Para miktarının tespitinde, ailelerin #vdeti ve mallarının tanmmmasında - hatta ahti ahkâmı en geniş manasile onların lehine tefsirden bile çekin- Miyerek - çok uysallık ettik. Eğer onlar, bizim bu hüsnü niyetimizi ve bir itilâfa varınak için gösterdiğimiz hulusu ve samimiyeti taktir etmiyor- Jarsa bu ssrar ve inatlarının netice- lerine de — katlanmalıdırlar. Artık Ankara, Yunanlılarla yeni — esaslar dahilinde, Yeni müzakere açmak ka rarında değildir. Yaptiğı bir çok tec rübelerden kâfi derecede dere aldı. Korşusunun oyunlarından ve dönek. liklerinden bıktı, usandır! MAHMUT Siirt meb'usu UZUN SÜREN BİR DAVA Berlin, 13, A.A.— Stiness da- Vasınm rüyeti esnasında müd- ei umum! başlıca maznun olan Huga Stinessin sekiz ay hapse Ve yüz bin mark nakti cezaya mahk edilmesini — talep et- Miştir, Mektepliler Müsabakası MH inci hafta Tlinci haftanın en mühim haberi nedir? müsabakası P| temmuzdan — itibaren b günü ni kabul edece- Biz. Tlinci haftanın en mühim haberi için almacak netice Temmuz Cuma günü Hân edilecektir. evaplarınızı Milliyet mü- Sabaka memurluğuna gön- deriniz, Not: Müsabakamıza haftanın en mühm haberinin ne Bltuğunu bıııı-:.ııııhı ve ıı;ı': e imekle iştirak edilmetidir. Mhunuılâ:qmmux 920 İdarehare bul, Mifliyet Güzete ve matbaaya git hususlar için mildiriyete müracaat Müddeti geçen nushaler ID kuruştur. Öelen evrak geri Nushası G Huruştmr Ankara caddesi, No 100 esi 1 Istanbul, 301 verilmez. IRizSiirmene, Oftaki feyezan felâktiç 413 ev yıkılmıştır. Ahalinin çoğu dağlarda yaşıyor ! Felâket! Nasil oldu ? Gök gürültüleri ve heyelân devam ediyor ! 23 Köyde 413 ev, 98 dük- kân tamamen, 45 ev kısmen yıkılmıştır.. Halkın çoğu korkudan dağlara akmıştır. İki gün evel Trabzon vilâye- tinde Of, sürmene ve Rizede büyük bir feyezan felâkati vu- ku bulduğunu haber vermiştik. Dün Trabzondan alman yeni malümattan bu felâketin zan- nolunduğundan daha elim ol- duğu anlaşılmaktadır. Zzayıatı henüz temamen tespit edilememiş, ancak 23 köyde 413 ev, 93 dükânın tema- men 45 evin de kısmen harap ol duğu anlaşılmıştır. Şimdiye kadar tespit edilen insan zavıatı ise 30 dur. Mama- fih ehali korku ve heyecan için- de dağlara iltica etmiş bulundu- ğu için kat'i vaziyet henüz ma- lâm değildir. Her halde son gelecek haberlerden felâketin derecesi daha vuzuhla anlaşıla- taktır. Trabzon valisi ve hükü- met müessesatı derhal felâket sahasında harekete geçmiş, fe- lâhetzedelere yardım için ica- ebden tedabire tevesül olun- muştur. Trabzon ve diğer civar mahallerden — felâhetzedelerin iaşelerini temin için yardımcı heyetleri teşkil olunmuş, erzak ve ekmek gönderilmeye başlan mıştır, Bu bapta Anadolu ajan- sı da şu malümatı vermektedir: AZANSIN TEBLIĞIİ Trabzon: 13 (ALA.) - Yağan — şid- detli yağmurlardan dereler taşarak Rize ve Sürmenede otuz — dükkânı tahrip etmiştir. Rizede beş, Sürme- nede 20 kadar nufus zayi olmuştur. Of köylerinde zayiât ve hasarât müt hiştir. Kaza dahilinde bil'umum kö- yler seylâptan ve mütcakıp seylâp- lardan mütcessir olmuştur. Mezruat Bekta ve Solakiı vadilerinde yüzde elli ilâ yüzde doksan — derecesinde mahvolmuştur. Şimdiye kadaz tespit edilebildiğine göre 23 köyde 413 ev kâin tamamen 54 ev kasmen harap olmuştur. Nufus zayidtı dört- |yüzü mütecavizdir. Ekser köylerde |hâlk seylap ve heyelanın dehşetin- |den dağlara iltica ettiğinden zayikt |miktarı tamamen — anlaşılamamıştır. Bazı köyler arasında münakalc mün katıdır. Gök gürültüsü gibi sesler ve heyelanlar zaman zaman devam etmektedir. Bazı mıntakalarda mek- tepler ve camiler kârnilen harap ol- muştur. Henüz hiç bir haber alına- mıyan on kadar köyün de harap ol duğu tahmin edilmektedir. Valinin riyasetinde bir hey'et Ofa — gitmiş, müstacel yardım tedbirleri — ittihaz ederek avdet eylemiştir. Felâket ze- delere mevaddı gidatye gönderilmek tedir. VALİ HİLMİ Bin BEYANATI Trabzon valisi Hilmi bey bu felâ- ket hakkında gazetemize atideki be- yanatta bulunmuştur: 'Trabton, 14 — Sürmenede emtali gö-) rülmemiş seylâptan dereler taşarak bazı| Je köprülerle yirmiyi — mütecaviz dükkân, mağaza, han, kahvehane yıkılarak sulara| Karışmıştır. Aksa yatı mektebi yatakha-| me, yemekhane ambar deposu yıkılmış- tır, Üç erkek bir kadın değirmende bo- dulmuştur, Enkaz altından çıkarılan iki| kadın tedavi edilmektedir. Yekinin iki tarafındaki hane, değirmen) köprüler, arazi sulara karışmıştır. Mez-) müat, ağaçlar heder olmuştar. Of kaza- gnn Hadı, Kadahor, Hadı pazar mahal deleri ile Pitinos, ve diğer on altı köy- deki hane, dükkân, — değirmen tamamen yakılmıştır. Nufus zayiatı tespit edileme- miştir. Diğer bar köylerde heyelân de- vam etmekte olduğundan oralardan ma- Kimat alınamamıştır. Zaylat meşküktür. İSMET PAŞA HZ. Baş vekil İsmet Paşa Hazre- tleri dün İstanbula inmemiş, refakatlerinde yaverleri olduğu halde Kartal cıvarında atla bir gezinti yapmışlardır. A 3912—3018 edilmelidir. ti Mllliyet Başmamaharriri Silrt meb'usa MA SUUT Reisi cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri Türk köylü ve fiftçisine örnek ettikleri çiftliklerinde bizzat meşgul olmakta, Zişdat hayatımızın inkişafına yardım edecek tetkiklerde bulun- maktadırlar. Reisimiz Gazi hazretlerinin Çiftliklerinde makine z 'Eaşmdn çalışırken göstermektedir. On para zam Buğün... Ekmek narhına on (Meb'uslarımız Fırka l . , . |Dil Hey'eti IDünkü içtim Dün Darülfünun divanı da Dil hey'eti azalarının iştirakile toplandı a Encümen azasından İ. Alâeddin B.in beyanatı Darülfünunun muhtelif fakültelerin de ilmi istilâhları tespit eden komiz- yonların azaları dün Dartilfunmda bir içtima — aktetmişlerdir. İçtimaa Dil Encümeni — azâsından Yakup Kadri ve Fazıl Ahmet beyler iştirak etmişler ve içtimaa Darüllünun emi- ni Neşet Ömer B. riyasat otmiştir. Saat üçten geç vakta kadar devam eden bu içtimada ilmi — istilâhların tespiti için İcap eden usul ve kavait hakkında uzun müzakerat cereyan etmiştir. Ayni zamanda ilmi istilah- ların tespitine hadim bazı esasat ka- tar altına alınmıştır. İ. ALAEDDİN BEYİN BEYANATI Dil Encümeni azalarından Sivas, meb'usu İbrabim Alâeddin Bey bir hafta me'zuniyetle şehrimize — gel- miştir. Bir muharririmiz. Büyükde- rede oturan İbrahim Alâeddin Bey- le Encümenin faaliyeti etrafında gö- para zam yapıldı Francalacılar ise memnun görünmüyorlar Ekmekçiler 20 para istiyorlar Narh Komisyonu dün şehremane- tinde toplanarak ekmek flatını tes- pit etmiştir. Yeni narha nazaran ek- mek fiati 10 para zammile 16 kuruş 10 paradan 16 buçuk kuruşa çıkarıl maştır. Francala da 10 para tenzil e- |dilerek 22 kuruştan 21 kuruş 30 pa- taya indirilmiştir. Ekmekçiler 20 para zam istedikleri halde 10 para. | Murat Bey Kemal Ömer Bey 'ya muvafakat etmişlerdir. Bu suret- le ekmekçiler arasındaki ihtilâf halledilmiştir. EKMEKÇİLER NE DİYOR? Yalnız francalacılar bu vaziyetten Kayri memnun olup ekmekçiler cemi- yetine müracaat etmişlerdir. Cemi- yet, bunu nazarı dikkate alarak fran-| €ala unlarına ait fiatlerin diğerlerile kârıştırılmaması ve ayrıca cetvel ya pılması için sahire borsasına müra- caat etmiştir. Cemiyet, narhın tespi- tinden evel fiat cetvellerini almak için de teşebbüsatta bulun borsa bunu lüzumsuz gördüğünü ce- miyete bildimiştir. î;îAS EDENLER Mİ VAR? Cemiyetin kâtibi umumisi, fırıncı: Jarın zannedildiği gibi çok kazan- madıklarını, mevcut (250) — fırmın ihtiyaçtan fazla olduğunu ton gün- lerde İki fırmcının iflâs ettiklerini söylemiştir. Fırıncılar arasında bir şirket teş- kili hususundaki teşebbüs akim kal- da toplanıyorlar Fırkanın yeni- salonu 23 Temmuzda açılacak, küşat resmini B. M. M. Reisi yapacaktır Istanbul meb'uslârı bugün Halk fırkası binasında — toplanacaklardır. Bu içtimada meb'uslarımız Halkım ihtiyacını tetkik etmkek üzre mülha katta yapacak oldukları seyahat proğ Tamını tespit edeceklerdir. FIRKA SALONUNUN KÜŞADI Halk fırkası binasında yapılmakta olan konferans salonu bitmiştir. Tem Muzun 23 ünde küşat resmi yapıla- cak, bu münasebetle bir çay zıyafe- *İ verilecektir. Zıyafete Meclis Rei- si Küzım paşa haztetlerile Baş vekil İsmet paşa hazretleri de davet olu- nacaktır. — — —..—.— KEMALETTİN BEY BORSA KOMİSERİMİZ MARSİLYADA VEFAT ETTİ! KEMALETTİN BEYİN RA- HATSIZLIĞI BİRDENBİRE ARTMİŞ, YAPILAN BÜTÜN TEDAVİ BOŞA GİTMİŞTİR Geçenlerde mezunen Avrupaya gi- 'den kambiyo ve esham borsası komi-| seri — Kemaleddir beyin Marsilyada vefat ettiği - tecm Fi Marsilyada Hasta. Tiğınm artmasi ü zerine Londraya demiyerek Li klinikte tedavi a müdavata — reğmeni evvelki gün — öL T müştür. Kemalettin bey Merhumun cenazesi yakında mem leketimize getirilecektir. Kemalet- tin bey devlet memuriyetlerinde 32 sene kadar çalışmış dürüşt ve liyo: katlı bir zattı. Kemaleddin B. borsa komiselriğin den evel Rüsumat umum müdürlü- günde bulunmuş ve Adil B. le beca- mıştır. Yeni narh yarından itibaren mer'i olacaktır. yiş suretile borsa komiserliğine geç- mişti. İbrahim Atöeddin Bey rüşmüştür. İbrahim Alâeddin B, i- zahat vererek demiştir ki: «— Komisyonumuz iki büyük &- ser hazırlamaktadır. Bunlardan biri Türkçe lügat kitabıdır, diğeri de a- yni Iügatm fransızcadan Türkçeye izahıdır. Her iki esrdede «Larus - niversel» esas addedilmiş ve Larus- Yakup Kodri Bey — Pezil Ahmet Bey ta mevcut bütün kelimelerin muka- billeri bulunmuştur. Biz Larustaki kelimelerin muka- billerini ararken her kelimenin cn açık Türkçesini, lisanın özünden a- İrmmış kelimelerini arıyoruz. Larus- ta mevcut olan kelime ve mefhumla rın tam mukâbil Türkçesini bulama- dığımız takdirde — eğer halkın li- sanma karişmiş ise — Arap yahut Acemcesini alıyoruz. Aksi takdirde 'Türkçeleşmiş beynelmilel kelimele- ri ikdme ediyöruz. Vücuda getirece-| imiz Fransızcadan Türkçeye lügat bilhassa tercüme edebiyatımızda bü- yük faideler tevlit edecek ve bundan Fsonra yapılan — tercümelerde tam Türkçe kelimeler kullanılacaktır. Larustaki kelimelerin Türkçe mu- kabilini ararken ilmi ve fenni 1wt- lTahlara tesadüf ettikçe bunları tespit ve tasnif ettikten sonra ait oldukla- rı fakültelere gönderiyoruz. Meselâ hukuki ıstılahlar hukuk fakültesi- me, tıbbi 1stılahlar tip fakültesine gönderiliyor. Her fakültede —müte- şekkil komisyonlar bu kelimelerin tam Türkçe mukabillerini arıyorlar, bulamadıkları takdirde beynelmilel kelisieleri alıydrlür. Vait Tüzlçü Im. Angnem kelimelerini yorlar. Yalnız iştikakla alâkadar olmayıp her — ke- limenin müstakil manasını nazarı i- tibara alıyoru: Larus üniverselde <A> harfi — ile başlayan bütün kelimelerin mukabili 'Türkçe olarak tespit edilmiştir. On! önbeş forma tutacak olan bu — eser yakında tabedilecektir. Bunu mütca- kip <B. C...» kelimeleri tespit- ve tabedilecektir.> #neti. Bene No 1228 Abone ve Ilan üeretleri Gazetemizde çikan yazıların hukuka mahfuzdur Abone şartları İlan tarifesi Türkye Hariş önci Sahifede Sanrim! 00 b 8 ha nt « * 150 * H « #ncâ « -« M00 « 8700 « Pncl . « h n 5 Eduammrun gnn Son safha? Mm. Lütfi de Nisten ıe!iflleceli mi? Mevkuflardan bir hısmının evlerinde yeniden ftaharriyal yapıldı İrtişa rezaleti tahkikatı dün - de geç vakte kadar devam etmiştir. ? inci İstintak dairesi mevkuflardan Sünün ihtilâttan memnuiyet kararını tecdit etmişti. Bu mevkuflardan Jan Basat dün öğleden sonra İstintak dairesine cel- bolunmuş ve tekrar uzun uzadıya is- tiçvap edilmiştir. NESİM MAZLİYAH Mevkuflardan Nesim Mazliyah e- efendinin ihtilâttan memnuiyet müd- deti bugün hitem bulacaktır. İstintak dairesi dün avukat Mar- ko Nahom efendiyi de celbetmiş ve kendisinden bir nokta hakkında iza- hat almıştır. EVLERİ DE ARAŞTIRILDI Mevkufların yazıhanelerinde ve ev Terinde taharriyat yapılmış — ve bir takım evrak ele geçmî,_nıı övra- kın tasnifine devam edilmektedir. Dün Nesim Mazliyah efendiye alt olan evrak, tasnif edilmiştir. MEKTUPLARDAKİ ESRAR..? Mevkuflardan bir kısmının evrakı arasında şayanı dikkat muhaberata) tesadüf edilmiştir. Alınan malümeta| nazaran bu evrak, ortaklardan — bir kısmının, diğerlerine — gönderdiği mektuplardır ki muhteviyatı meya- nında bazı masraflara ve besaplara tesadüf edilmektedir. İş takip et- miş olan ortaklar bu — mektuplarla birbirlerine vaziyet hakkında izahat vermişlerdir. TAHKİKAT NE GÖSTERİYOR? İstintak tahkikatındaki son vazi- yete gelince, bu hususta alâkadarlar Ca azami ketumiyet gösterilmekte- dir. Mamafi tereşşuh eden malümat son tahkikatın bilhassa bazı şayanı dikkat masraflar üzerinde temerküz ettiğini teyit etmektedir. Bu masrafların iftira mı, — yoksal şürekânm birbirlerinden beşon para fazla koparmak için yaptıkları bir manevra mı olduğu noktası tahkika- tmn bu günkü merkezi sikletini teş- ki) amektedir. Mevkuflardan bir kısmının bu va- dide itirafat ve ifşaatta — bulunmuş, ve iddialarını teyit için bazı — şahits ler göstermiş oldukları da rivayet e- dilmektedir. Mevkuflardan bazılarının avukat- ları tarafından tahliye talebini havi Miliyetin büyük anket / EKKERİRĞF SAD A rzan Gazinin en büyük eseri nedir ? HAKKI TARIK BN CEVABI “Gazinin en büyük eseri kepdi yetiştirdiği, kendi- sinin yoktan varettiği... gene kendisidir ! ,, Haklı Tarık Bey Süalinizin cevabını bulmak için, zihnim ve kalbim, günlerden beri bir harikalar aleminin hayranıdır. En büyük eseri?... Söylediği ve yazdığı sözler, yapdığı ve yapdırdı- Bi işler, koyduğu kanunlar, yetiş- dirdiği insanlar arasında mı? Ta Şamdaki hürriyet cemiyetin- den Ankaradaki Büyük Meclide ka- dar, gizli, açık, işte idealleri tahak- kuk ettiren her — toplanışın içinde yim. Saltanat sınırlarını döyen hareket ordusunda bir kalb gibi çarpan bu erkânı harp zabitinin kurduğu hör riyet binasile, baş — kumandanın Dumlupınarda hazırladığı bu otuz ağustos ifhidamma kadar tarihi sa- ran canlı ve heyecanlı manzaralarla sarsılıyorum. Mabadi 2 inci sahifede olarak Müddei umumiliğe istida ve- rilmişsede sonradan geri alındığı eö- ylenmektedir. Mm. LUTFİ DE GETİRİLECEK Mi? Diğer taraftan bu günlerde Niste) bulunduğu rivayet edilen Mm. Lut- finin de kendisinden bazı malümat alınmak Üzre celbi lüzumu hasıl ol- duğu haber alınmıştır. Kendisinin adresi hakkında, mevkuf — bulunan zevci İbrahim zade Lütfi B.den iza- hat istediğini ve mumaileyhin de ade) mi malümat beyanettiğini bu habere ilâve edilmektedir. ——— FELEMENK KABİNESİ Lahe, 13 A.A,— Kraliça M. Ruyrsbeerenbroucku sağ cena- ha mensup bir kabine teşkiline memur etmiştir. M. Ruyrsbee- renbroück, cevap vermek - için mühlet istemiştir. BUGÜN Sanayi birliği içtimaında Yerli malı Sergisi Fırka binasın da ve muallim mek- tebinde açılıyor Sanayi birliği idare hey'eti düş toplanarak yerli malları sergisi mes selesini görüşmüştür. Neticede C. H. F. binasmın yerli mallar sergisine tahsisi için Hakkı Şinasi paşaya müracaatta bulunmuş Z inci sahilemizde : ve fırka binasının üst katile - karşı- 1— Tarkhi tehikamın Tepedelenii A || S'ndaki erkek muallim — mektebinin Paşsi ve Vaziliki 23 Temmuzdan #onra sergi heyetine 2— Son haberler tahsisi muvafık görülmüştür. Fabrikalar tarafından sergiye ko- nacak eşya kâmdlen hazırlanmıştır. Fabrika sahipleri birliğe müracaatla serginin daha ziyade tehir edilmesi- ni istemişlerdir. Diğer taraftan haber aldığımıza nazaran Hakkı Şinası paşa bugünler de İsmet paşa hazretlerini ziyaretle serginin küşat gününün tesbitini <& ça edecektir. 3 üncü sahifemizde: V — Mühakeme istibaları * — Ekenami 4 üncü sahifemizde: I— Hava rapöra 2- Fıkra: Yakup Kadri Bey #— Fedek 4— Hiküye, roman Evelki gece iki sabıkalıyı tevkif ve karakola sevk eden bir polisimizi Şişhane bahçesinde Sarı Mustafa isminde bir şerir ağır “Surette yaraladı. Bu resmimiz yaralı polisimizi göslermektedir. # —- —a —eti

Bu sayıdan diğer sayfalar: