15 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

15 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mezah, mkâye G Küçük HikÂve Milliyet MDESİ *MİLLİYET,TİR 1999 Düu en çÇok hararet 26 en az 1? idi. Bügün — rüzg mütehavvil esecektir. Hava kısmen hafif ve açıktır. FIKRA Bir teşhis “Takriri Si kanunu — kalkar| Kölkmaz, hiç değilse İstanbulda bir| sütlimana kavuşacağımızı zanneden- lerden biri de ben idim. Meğer ne kadar yanılmışız!... İşte bütün si- nirlerimizle hissediyoruz. ki hava tam bundan beş yıl evvelki gibi bir| Şürü elektrik seyaleleri — ile 'yüklü-, dür; su için için dalgalı Ve bulanık- tır, üzerinde taaffün getirici bazı tüfeyli madde ve unsurlar, tıpkı bua- 'gli made ve unsurla, tıpkı bun- dört beş yıl evvelki gibi etra- fa fena kokular saçarak çalkanıp duruyor. Gene bundan dört beş yıl evvelki gibi kendi halinde sakin ve ly insanlara bir nevi gönül l başladı. i, kiminin itibarı, kimi- haysiyeti pazara çıkarıldı; bo- 1 beş yur karıvicdanlı murdan çamura - sürüklemek tını buldüu. Yeni maskeleri, yeni i- simleri altında işte, bütün bundan Gört yıl evelki gerir, sefil ve fesa- *çı suratları birer birer tanıyoruz. Ne o, bu uzun ve acı tecrübeden Bonra, bu dört yıllık mahşer devre- #inin hemen ferdasında, ceza ve Yövbe kapılarının son gıcırtıları he- Nnüz kulaklarımızı urmalamakta ol- duğu şu günlerde gene cennetlik- Jerle cebennemlikler bir birine mi karıştı, gene sevab ile güneh kol ko- la verip malüm olan “danse maca- bre” ma mı girişti? Heyhat, demek ki her şey boşa gitti; demek ki Bunca kan alımlarından, bunca haca- Mhatlardan sonra gene o “ihtinakı- dem” devam edip duruyor. yıl evvelki hastaya ve hekimleri ne kadar derin düşündürse yeri vardır. Acaba verilen ilâçlar mı tesir etmedi? Aca- ba ittihaz olunan tedavi usulünde mi bir yanlışlık vardı? Mühterem Başvekil İsmet pek samimi olan nutuklarının birin- de takriben demişti ki: «Bu mem- lekette ki ne vakit hürriyet prensip- lerine riayet edildi, anarşi baş terdi; ne vakit ki bir takım tedbir- der almak lâzimgeldi, bir — istiddat manzarası hasıl oldu. Biz milleti bu İki haletin ortasına getirmeğe çalı- gıyoruz.> «Takriri sükün> kanımunun ilgesı Terdasındaki şu hal, çu manzara de- rin görüşlü devlet adamının noktai| ,e; Bazırını ne bariz bir surette tespit | ye ediyor? Hakikaten ikisinin ortasını bulmak Kevherleri kabuğundadır. çelbetti: Vaktiyle Usküdarda şimdi- Onün için meyveyi kabuğu ile ye- |ki tramvay yerine — otobüsler işler-) di ken halk bir takım ipsiz sapsız a- — Her meyveyi mi? damların elinde kt. Birak — Evet hepsini. bu oti birinde idim. - eriğk inciri, kavunu, karpu- A, Hadığı, cevizi, kestaneyiz . Ateğli doktor ç Gene ki-| fırsa- | | KEL OÖyleden sonra Marsilyadan gelen ekspreste, 20 tane birinci mevki yolcusundan başka kim- se yoktu. 'Tüccaranı mutebereden M.Ma lardin, koca bir vagonda yap |yalnızdı. İnsan yadırgamayan, siyah sakallı keyifli bir zattı. İstasyonda, trende vakıt ge- çirmek için, bir kaç tane hafta- Tik mecmua almıştı; bunların sahifelerini açmakla meşguldu. Fakat bütün iş bu kadarla da değildi, açtıktan sonra mecmua- lar; okumak da lâzımdı. .. Tren tam hareket edeceği za- man, vagona bir yolcu daha bin- di, etrafma bakındı ve Malardi- nin karşısına oturdu. Bu yolucu da, tıpkı Malardin gibi siyah sakallı idi. Oturduk- tan sonra, kemali itina ile boy- nundaki ipekli atkıyı çıkardı. Malandrin atkıya göz atımca, »| Ööteki, kemali nezaketle dedi ki: — Boyun atkımı beğendiniz mi? Malandrin birden bire ne ce- vap vereceğini şaşırdı, Öteki de- vam etti: — Bu suali sormamın sebebi var. Kendi fabrikamın mamula- tıdır. .. Maliyet fiyatını söyle- sem hıym edersiniz... 12 frank! Malandrin artık susamazdı: — Çok ucuz, dedi, ben 50 - 60 frank tahmin etmiştim. —?20 franga satiyoruz... Affımı istirham edeceğim, size bu boyun atkısını maliyet tına vereyim mi?. . Pek beğen- diğinizi anladım. Kelepiri ka- çırmayın. Doğrusu kaçırılacak firsat de- gildi, tam kelepirdi. Teşekkür ederim. Cüzdanmı çıkardı, 12 frangı verdi. Yolcu sordu: — Her halde istasyonda sizi bekleyenler vardır? — Evet var. — Lütfen inerken boyun at- Yumurtayı? — ©O meyve addedilmez! cevabını. mâwuk.ndagmımın. ğîîâğîî Hf li ni ğ şî HE H A—FKIN KIZ ““T Yazan: AKA GÜNDÜZ - Cicimi ben bu akşam gü-|de çapkın kıza ilk tesadüfünde Yelleşliririm, “Anladım — Ha şunu bileydin. açılacağını söyliyen Sevile ar- hanım efendi! An|mut diyen sivri göbekli iri ya- ! Yine zom olacağım ga-|rı beyde vardı. Müstehzi nazar larla yaklaşan kafileyi süzüyor lardı. Tam karşılarına gelince, Hepsi birden kalktılar. Neli-| çapkın kız işidilen bir sesle bu se hamım efendinin tertibince i-| beye: kişer oldular. En önde cicimle| Beyfendi! dedi. Ahlattan çok çapkın kız, arkada Vidinle Se-| hoşlandığınızı işittim, arkadan Vil, onlardan sonra Mehmetle bir tane geliyor, — hem iyisidir, Nefise hanım efendi, ve en ar-|arzu eder misiniz? kâada Hayret beyin riyasetinde Bç kiğilik bir kafile, .. Tarhların arasmdan — geçer- gözler, gözler ve gözler. . kapısınımı yakınında evel Beyfendi sersemledi. Kızardı ve zorla kendini topladı. Ses çı- karmadı. Çapkın bu sefer arka- sina döndü ve haykırdı: — Sevil! İşte ahlatı pek se- İter W* m ki gürüpa rast ge'diler. İclerin' ven bey bü beydir. Memlekete JEPİR - Tristan Bernard - dan ranlara “Nikas” fabrikası ma- der xm'ı7 ikas. . Biraz ıonrı mösyö Nikas| kalktı, vagonun koridoruna çık-| tı. Malardin yarım saat bekle-| di. Meçhul yolcu avdet etme- yince aramağa başladı. Vagon- larım hiç birinde sakallı kimse yoktu. Helalardan birinin ka- pusunda : “Boş değildir” yazı- hydi. Biraz sonra oradan da, ta- mamiyle matruş bir zat çıktı. Mösyö Nikasa ne olmuştu? » Belki de 3 üncü mevkide bir tarıdığının yanına gitmişti. Peşinde dolaşmak ayıp olacaktı. M. Malârdin vagonuna geldi, yerine oturdu; gazetelerinden bi rini okumağa başladı. Avinyona kadar ökuüdu. Tren durunca, ke- lepir aldığı atkıyı boynuna dola- dr, gazetelerini cebine soktu, va- ini eline aldı, atmamıştı ki, iki kişi yaklaştı: e lüzüm yok, ka- rakola gel bakalım. Malandrin afalladı, mur konuştular: — Telefonla eşkâli haber ve- iki me- indi, İki adım| Üiliyel Tenis furanması Dünkü maçla galip gelenler iss Radeglia, Niss F. Van Hce | Msra 6-2, 6-0 | — Jotiredy, Bülend 6-2 6-3 | — Shirinian, ©. l £ Ghaudoir - Tovrhbisn Sost - Ahmöt Ferli 6-0,'0-7 Zekl - Macbrry — 8-4, 3-6, 6-3 Prathy -Radeglia - 6-3, 6-3 rmltageç Shefik 6-1 6-1 Sak, Kerim, Assaf Ahmet Mongeri, C. Wbittall 10-8 6-2 Suat Chavdoir, Kibar Mecharay 62 6-2 Miss H. ve W. Whigall, — Miss 'Thomson-Mhdili 6-2, 6 Armitage, Brvnner 6-1, T-0f 6-1 Mrs. Görodeteky ve Binns, Miss 'orabian 6-4, 6-3 , İalle S27 6-1 7-5 Miss H. Whirtall ve C. Whital, $ Desanti Baldini 6-1 6-4 Gimcos, Reld W. O BUGÜNKÜ MAÇLAR B 1400 N, Ratlani, € 500 Miss Armotegi-7 Miss F. von Hecmstra-E. Armitgane; R. 1800 Miss Poole-A, HL Reid, Müssbuming- Brunor A. 1600 Mme Cöhen-Sosd, Miss Ağjemian-Kerim Assal B. 1600 Mrs. Mongeri-Chirinian, | rilen katilin ta kendizi. Sakallı ve boynundada, beyazlı siyahlı atkı var. **.Malandrin polis memuru- nun yüzüne baktı, ve boyun at- kısının bikâyesini — anlatmağa başladı. Fakat dinlemediler, karakola götürdüler. 24 saat yattı. Ancak ertesi gün hüriyeti tespit edilip serbest birakıldı ve kendisine izahat verildi: — Size boyun atkisıni satan adam katildir. Atkıyı size ver- miş, sonra helâda traş olmuş.Bu suretle fırada muvaffak oldu. Şimdilik boyun atkısını iyade etmiyceğiz. Belki maktulundur. Eğer değilse iyade ederiz. Size cidden kelepir mal olmuş de- mektir. Nakleden menedilmişti. ki bu adam tekrar ı.e başlkaı, a raba idare ediyor. İşte böyle bir şey görünce Belediyeden — bahsetmeye mecbur. oluyoruz. FELEK Mahsul bereketi 10 üncu — haftanın 3 a Mwm bey kazanmıştır. Bu yazı şadurt * Bu .aııvııyı Taçıyan — yazıyı okuduğum sırada kanaatkâr çifçimizin bir kaç seneden beri devam eden fene vaziyetten kurtuldağunu aasıl düşünmekten kendimi meticesi sarfedilen — bütün gayretlere mükabil eğer bu. süretle - mahsul alınmasaydı. muhakkak ki bir. çok şelilet sahnelerine şahit olacaktık. İstibdat devrinin sonsuz vergilerinden, aşarından kurtulan — çifçi bu surede bir iki sene mahsulsüz kaldıktan sonra bu seneki bereket sebebiyle hem bürün borçlarından kurtulabilecek hem de kazandığının bir kısmını yine böyle bir vaziyete düşmek ihtimaline mebni gasartuf edecektir. Çilçimizin kazan- matı demek bizim yani türklerin kazanması demektir. Harici ticaretimizde Khalâtın faz- giderseniz pet gönderiniz. Cicim Ali hafifçe mırıldandı: — Aman! Çok ağır oldu. Yuvarlak bey bu sefer dişle- rinin arasından: — Hanımefendi! diyebildi. Mechmet derhal cevap verdi: — Fazla bir şey söylemek is- terseniz sizi demir parmaklığa kaparım! Bu, o kuvvette bir ses, o kuv vette bir ihtardı ki hepsi sap sarı kesilerek — sustular ve bir şey olmamış gibi parmaklıktan denize bakmağa başladılar. Nefise hanrmefendinin kafile si otomobillerine pay oldular. Hareket edip gözden uzaklaşın caya kadar yuvarlak göbekli be yin kafilesinde çeneleri bıçak a- çamadı. Kadırlar muztarip - oldular: zaif erkeklerle beraber olduükla- Miss L. von Heemstra-K.Witte A. 17.00 Zeki Riza, A Sedat B. 17.00 Col. Ellioti-Branner, Jaffe- Jotredy  1800 Miss Mochray-M. Cuming. Mrs. F. et L. von Hecmsira B. 1800 Semint Resbli-A. Sedet, Miss Levi-Galip C. 1800 Miss Patsikakis, Mra. Mongeri B 1830 A, Suad, Charedoir —eme.— DAVDT Darülfunun — ve Alliye talebelerine: Son zamanlarda gençlik ara- sında tahaddüs eden yaziyet bak- kında görüşmek — ve sui tefeh- hümleri izale etmek için mekâ- tibi aliye ve darülfünun şüabatı talebelerinin bugün saat ondörtte mekâtibi Milli Tuık talebe birliği binasına | Istanbul ikinci Ticaret mahke mesinden: Istanbulda Marpurçılarda Barnatan hanı altında 40 numaralı mağazada hürdevat ticaretile meşgul iken ikinci Ticaret mahkemesince iHlâsına karar verilen Eskenazi ve Levi şirketinin teklif edeceği kongordato müzakere- 'Temmuzun 17 inci çarşamba genü gında İspati vücet etmeleri İüzumu ilân olunur. Ö kinci Ticaret dairesinden: Müflis İbrahim Halili Kehnumui efendinin Asma altında Lazar Papas| oğlu banında en Üst kattaki odada bulunan 'nan 14 balya mühtelif - kıt'ada yazı satılaca; mezi talip olanların mahalli hazır bulunmaları ilân o- a Jalığı Üzerine mahsulün fazla oıı. sının ne tesir yapacağını ne tespit edilecek Mıü.knk ıı- receğiz ve bu netice muhakkak ki olmaş olacaktır. Binnensleyh yukarda saydığımız sebeplerden dolayı — ikti- tisadiyatırız üzerine büyük bir tesir yapacık olan bu meselenin haftanın en mübim haberl olduğu tezahür eder.. rı için. Erkekler muztarip oldular: kuvvetli bir kadından manevi bir tokat yedikleri için. Gidenler muztarip oldular: Ruh sefaletine cevap vermek mtcbıınyıundı kaldıkları için. yumuşak bir kolıuğı yaslanan Sevil şen bir sesle haykırıverdi: — Ooh! İğneli fıçıdan kur- tulduk, insanlı apartımana gir- dik. Çapkın kız hemen piyanoya çökmüş ve başlamıştı. Mehmet, — pencere önünde Vidinin söylediklerini dikkatle dinliyordu. Cicim Ali, yemek - salonuna geçmiş büfeyi karıştırıyordu. Nefise hanmmefendi - telefo- nun başında bir numara ile ko- yor, ötekini işiti: “guf misafirler M’Şlh ol TIN Bu günkü yeni bilmecemiz Soldan sağa : 1— Birader (6) Fırlar (2) ; 2— Nida (2) Odun (5) kuş 4) i— Beyaz (9) g— 4 5. 7— Zaman (2) Garibei hilkat(5) 8 HAYAT MECMUŞI. T Bu gün daha kuvvetli ve daha mütekâ- mil olarak yeni bir şekilde çıktı. Bu sayısında şu yazıları okuyunuz: M. T. TT. Reisi Emin, O kadar yakın mı? : Mustafa Şekip, Edebiyat tarihi: Köprü. M. Fuat, İlim ve demokrasi: G. Ata, Türk - Fransız kaç manzume: Rıdvan Nafiz, Aluncı resim ser- gisi: Celâl Sahir, Oda-Şiir, İngiliz Mesai fırkası beyannamesi, Kreman - kemanı - Hikâye, Tefriks, Hayat ve neşriyat- İsmet Pş. Hz. nin: nutukları... 28 sahife - (5 kuruş Devlel demiryolları ve limanları Malzeme dairesinden: itilâtı, Bi B — Neym (4) Ziya (£ Ha$aT2) Noca (9 Askeri beste (4 © Damardı akan ( Helvası olur(5) Türkiye İş Bankası tarafından Yangın - Hayat - Nakilye - Kaza - maliye Sigortalarını kabul eder. Adres: 4 üncül Vakıf ha Istanbul Telefon: Istanbul 531 — MANTRND Gilklir Mektepten çıktıktan - sonra : cı—:ı. Dünkü hllmeccnılılıı halledilmiş şekli Yukarıdan aşağı : Kavrulmuş «t (7) Nida (9) Cismi olmu İrat G0) Namus C) Tabancanın atuğı (6) Derinin altı (3) Şen (5) ANADOLU SIGORTA ŞIİRKETİ teşkil edilmiştir. Otomobil - mes'uliye- Telgrat: İmtiyaz KN | Kiralık U Mehmet Kayseri boz bölüğünün altı aylık et ve ekmek münakasası 25 Temmuz 929 perşembe günü saat 10 da malzeme dairesinde Icra edilecektir. muvakkat teminatlarını aynı günde saat Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 9,30 xa kadar - umumi ginin Jerası zummında alacaklıların | ttüdürlük kalemine vermeleri Jâzımdır. Talipler münakasa şertname- lerini 2 lira mukabilinde Ankarada malzeme dalresinden, İstanbul Müfettişliğinden tedarik edebilirler. #zat önbeşte mahkemenin iflâs oda- | da Haydarpaşa mağazasından ve Kayseride Kayseri Sivas inşaat Müdiriyetimiz için 59500 kilo kömür ve 250 çeki odun müba- yas olunmak"üzere münakasai aleniyeye Konulmuştur. mütcallik eşya| ve Yhalât kanunundaki şeralt ve evsafı haiz olan taliplerin müna- Münakasa kasa gününden evvel müdiriyetimizdeki Şarmamelerine ittilâ husu- kılk müracaatları. Derlel demiryolları ve limanları umunü idaresinden Kapalı zarfla münakasaya — konular —1 antrtuvaz çubüğu münakasası 27 Ağgustos 1929 Salı günü saat 16 Hiıdı 17 /1/ 29 Çarşamba saat ın lünden sonra münakasa günü olan 99 Temmuz 929 Pazartesi günü da mahalli mezkürde bilmüzayede| aat 14 te müdiriyetimizde müteşekki! komisyona depozito akçe- 1850 kilo delikli bakır lehimize büyük bir tebeddüle düçar | da Ankarada Devlet demiryolları binasinda Malzeme dalresinde ya- pılacaktır. Münakasaya İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarmı aynı günde saat 15,30 a kadar umumi Mü- dütlük kalemine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa — şartname- lerini 2 lira mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden Istanbulda muşli münakaşalarından bahsediyor- di Haydarpaşa maft lar gazetelerdeki edebiyat| lardı. Bil kağını avucuna alan — Hayret bey bakıyordu. Şimdi, Hayret beyin esraren- gizliği, hüznünden fazla idi. ve bu, her vakit olduğu gibi kir- piklerine birer damla gizli yaş memiş mi; gelinceye kadar devam etti. Sandalda Çapkın kızla köy raz kuytu bir köşede, şa- Çapkın kıza dalgın dalgın| dun? ... zasından tedarik edebilirler. — —© köşesini beğendim. — —O geceden memnunsun — Çok. — Nefise hanımı nasıl bul- Mehmeı bıı ıualı ıcıbı işit- Enfes. — Ya Vidin'i, 5 Vıdım soruyorum, — Vidi- ni nasıl buldun? S Çok iyi, samimi. Senin gi- yük fırtmalara göğüs verir. TİY ATRO MALAR Nıışit bey temsillei a Hafız ah Dey (/ n fabrikası. ei kiray verilecektir. Gi Çuval yapar elek evrik, lerini havidir. Her malift| mansalttir. Telipler Ankarada Haklffi| Kızılırmakıa M nevi yeti milliyede Mecdi heye mürai etmelidirler. Di Nümüneleri veçhile 265,00l adet yarf ile 2,500 adet nurüfi nesi veçhhile rolü mübayaa Bf leceğinden itaya talip olacallif rn pey akçelerile - birlikte İf Temmuz 920tarih Perşembe gi saat ISte piyango müdürlüğül müteşekkil komisilf Duna m T Bstanbul Sıhhı mü” esseseler mübayaat misyonu Riyasetindel Istanbul çocok hastanesinde hacak 15326 ra 86 kurüş bi keşifli inşast ve tamirat tanzln len olbaptaki keşliname ve şarını wechile ve 6 ağustos 920 salı Sakt 15 te kapalı zarf — üsülile — ihlli edilmek üzre münakasaya konmi Bü babtakki şerinameyi — gör | mül & ve fazla izahar almak — isteyeni mezkür komişyona müracaatları Üi | olunur. İstanbal Birinci Ticaret Mahkemesi Galatada 318 numaralı mağı mukim kundura ticareti ile n 4 Moiz Alfandari #fendinin 13 TEBEİ muz 1929 tarihinden - itibaren iflâsına ve masalihi iflâsiyesinin yet ve tesviyesi zımnında azayı kemeden Suat Bey Jüj Koamiser deva - vekillerinden - Ayukat E tfendinin muvakkar sindik — te) ve mağazasile depolarındaki ticeriye ve eşyayı Zaidci beytiy temhirine ve evrak ve celbine ve kelaleti musaddaka edemediği taktirde hapis ve sevii! ve bu baptaki karann — muvakl icrasına mahkemede - karar — ver olduğundan — Kanunnamel - Tici yüz yetmişinci maddesi, mucil denesl 29 Temmuz saat 14 raddelerinde Mâs müsmelârina — mahsus gelmeleri lüzumu ilân olunur. İLÂN Beyoğlu beşinci sulh h hakimliğinden: Bir borçtan dolayi ve füruhta mukarrer RENO kalı bir adet otomobil 20 muz 1920 Cumartesi günü 15 de Beyoğlunda Bursa Bında Minerva- gatajında cağından talip olanların saati mezkürda mahalli mı dede hazır bulundurulacak muruuna müracaatları ilân | Beyoğlu beşinci sülh Bir borçtan dolayi | ve füruhtu mukarrer altun & 17 Temmuz 920 Çarşamba ıA sast 13,30 da Sandal bedelif | nında satılacağından talip oef || ların gün ve aati mezkütl mahalli müzayedede hazır ı,uı' durülacak memuruna — müracaf” ları ilân olunur. _l i KARRUALA kus B * V4 î k a Sonra Karadenize doğru dik bakarak mırıldandı: — Benim gibi. .. Mehmet bu söze dikkat memiş görünerek hayflandi ld — Ben de bir deniz ço olsaydım. | — Ne yapardın? — Hayır, benim gibi. İkisinin de hançeresind rer madeni? yuvarlak peydâ çocuğu vardı. . du. Söyleşemedikleri — bir Yelkeni şişirmişler, Bevkoı:ıw — Mükayese yap demedim.| var mıydı? Sezilmez izti doğru gidiyorlardı. |Sadece nasıl buldun? rında her halde müşterek Mehmedin gözleri denizde i-| — Güzel. nokta vardı, fakat o da sı di. — Kimin kadar? yordu. Istanbul, köy çocü: Yelkini idare eden Çapkın| — Sevil kadar. bir ürkeklik vermişti. H.Sv" kiz, Mehmedin yüzüne bakma-| Tekrar sustular. Büyük bir. vile bile, hatta bilhassa dan birdenbire sordu: İngiliz şilebi Karadenize geçi- Vaziyetlerinin iyi taraflart —— Nasıl Şışhyı beğendin| yordu. Çapkm kız gösterdi: tu, yalnız yabancılıkların! mi? — İşte bir mahlük ki en' bü- Bitmedi —

Bu sayıdan diğer sayfalar: