16 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

16 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ | EŞİL MEMLEEKT Â Medeniyâtin bir manası da, dlatın sinesinde. saklanmış 0-, in kuvvetleri meydana çıkar- © küvvetlerden azami isti- Me etmektir. Yoksa tabiat, mdiliğinden faydalı bir kuv- * değildir. » Ye . Hayatta tüken- ez bir kuvvet ve neşe kayna- tr. Türk unsurunda eksilen S€Yi, bu kuvvet unsurlarile telafi etmeli İnsanlarda irade kuvvetinin Sü, tabiatın müşkülatma *$i yılmamaktır, Eğer Anka- akiler kurak, görak, kayalık £ tabiatın karşısında kendile- hi Yenilmiş saysalardı, şimdi! de “yeşil memleket” ideali Yanmazdı. Asırlar - geçerdi ve rk milleti gene nankör, haşin « tabiat önünde neşesiz kalır- Şimdi herkeste yeşil bir mem- ket, mamur bir diyar yaprnak di Var, Bü ümüt hayal ve te- eniniye değil,» hakikat ve te- ibeye istinat ediyor. Baştan Şa harap bir memleket ng enkazı. halinde şehir- r... Toprak yığını köyler." . tabiatten bezgin ve yorgun r halk... İşte saltanat Tür- Yesinin bize terkettiği vatan Panzarası bu idi. Cümhuriyet Esli, ilim ile, istihsal ile, ser- * ile, bedii zevkile bu harabe- m bir mamure çıkaracak. Va- fe ağırdır, fakat yapılması da ruridir. . Yalnız Ankara için Sil, bütüri memleket için bir Mar programı, bir imar siste- Bi kabul etmek lâzımdır. Sade- günün ihtiyaçlarma cevap vmek hevesi, tek ucuz olsun « az güzel olsun zihniyeti, işlerimizde aslâ yer bul- Ramalıdır. Burada kemiyetten Yade keyfiyet mühimdir. Eli- hizde misaller var: son zaman- ra kadar kemiyete ehemmiyet ren yol politikası artık iflas ti. Bu politikanın tesiri altın- a asırlardan beri sarfedilen Desai neticesiz kaldı. İşte bü- in memleket gene yolsuzluk en müstarip. .. Az bile sa yapılacak şeyler, Mtirilecek eserler mükemmel Malıdır, Medeniyet bir kül- ür. Yarım medenilik olmaz. Yeni ve güzel birşey vücuda ürmek ne kadar marifet ise u eyi muhafaza etmek de ay- p. derecede o ehemmiyetlidir. ürkün ananelerinde yeşile, a- KASA, suya hürmeti vardı. Şim- e oldu? Ormanları baltair- 5.2, yeşillikleri kurutuyoruz, kesiyoruz. o Halbuki memleketin o bellibaşlı r. Avrupanm “en güzel yeşilliği, © ağaçları, €yi tanzim olunmuş a, anıdır. Kurak, yeşilsiz bir İbig, deki en muazzam sanat a- İ, ri bile ölü gibi renksiz ve İk üreketsiz kalır. Arıkarada son la uyanan ağaç, çiçel © Yeşil ik enlikerid ır, Buna Kok hususi müesseseler — hı, ardım edebilir. Fakat Bibi Sok işlerimizde olduğu büygy Pu işte de hükümet en tin hamil olabilir. Memleke- Mevçayrafnda ağaç dikmeği; Sek p; korumayı teyit ede- yapılamaz mı? ğ yeşil memleket” bir an evel tahakkuk © kuvvet ve neşe çoğalır, mesai zevki Bilhassa memlekete yolunu açacak kuvvetleri mühim MAHMUT Siirt meb'usu Pay ei Bey geliyor Sabahı sefirimiz Fethi Bey, bu timiz, PiyerLoti vapuru ile şeh 4, Tayyare Cemiyeti tarafın gelecektir. deriş akında Avrupaya gön- ş “ilg, <ek talebe hakkında tatğ Düm, iy savfe 1 İnci sütu- "e : üsleri Şehitleri, b irklarr en *0.........0.se Istanbul, Milliyet Oazrte ve matbaaya Git hususlar için midiriyete mıtiracast edilmelidir. Müddeti geçen nüshalar 10 kuruştur. Celen ewek geri verime. Muslima 5 Eiuruştar Sah 16 temmuz. 030 İdarehane: Btanbul, o Arkara esddesi, No 100 Telgraf adr Telefon numaralar& Istanbul, 39) Felâket! Korkunç ha- berler geliyor Denizi kaplayan tahta yığınlarından vapurlar geçemedi ! Rize, Of Sürmene havalisinde son vaziyet nedir? Bir dağ ikiye bölündü, felâket sahasına hey'etler gönderildi... Rize, Of, Sürmene havalisin- deki felâketin tüyler © ürperten 3912—3919 * - Rizecivarında birdağ yarıldı Rize 14 — Son günler zarfında mütemadiyen yağan yağmu- run tahribatmdan mütcessir olmayan köy yoktur. Duman kaza köyünde 12 ev tamamen yere batmış ve köy civarındaki dağ ortadan yarılmıştır. Bir çok köylerde binalar yıkılmıştır. Nüfus zâyiatı da mü- himdir, Ofta bir köyü tamamen sel basmış ve her şeyi sürük- leyip götürmüştür. Yalnız Rize havalisindeki hasar 2 milyon liradan fazladır. Rize ve Sürmene havalisindeki felâket her tarafta büyük bir geçer uyandırdı, dahiliye vekilinin o havaliyi ziyaret etmesi Hilâliahmer derhal muavenete şitap etini; i maada imdat heyeti ve çadır gineritmişie e me Bu derelerin, fazla yağmur dolayı-| gililliyet Başmaharriri Silrd zaol'usu EA HENMUE dehşeti yeni yeni haberlerle gün geçtikçe artmaktadır. En çok Sürmene ve Of ta tahriba- tını yapan yağmurlar bir çok köylerde ne barınacak ev, ne bir ağaç kovuğu bırakmamıştır, Tufan devrindeki insanlar gibi dağlara çıkan halkım vaziyeti çok elim olmakla beraber hükü met ve Hilâli Ahmer gücü nis- petinde yardım vazifesini ifa et mektedir. Yardım heyetleri gön derildiği gibi çadır da yollan- mıştır. Son gelen haberler yağ» murların kesildiğini, yer altm- dan gök gürültülerini andıran) sesler geldiğini, dağlarda heye-| tie 0 müthiş seylânlar yal lân olduğunu bildirmektedir.) zn yasa ve evleri yıkmakla kal iü ğ pr —. y büyük i Bir dağ. ortadan ikiye bölümü. ipmeş büyük ağaçları bile köklerin vermiştir, ve Sürmene açıklarında bu ağaçları İnsan zayiatının fazla olma- adacıklar teşkil ederek Uç mile Laliğ dığı, ancak maddi zararın 4 - 5| Olan bir sahayı kaplamıştır. milyonu bulduğu anlaşılmakta | DENİZDE AĞAÇTAN ADALARI dır. İzmir vapuru, bir kısmı üç insanın IZMİR VAPURU YOLCULARI. | ihata edemiyeceği kadar böyük olan NIN GETİRDİKLERİ HABERLER| ba ağaçlar arasından gi iş ve Dün Limanımıza gelen İzmir va-| pervanesini kırılmak © tehlikesinden puru kaptanlarile bazı yolculardan) muhafaza için bu ağaçtan adanın ya- aldığımız malümata göre, en büyük) ndan uzaklaşmış ve etrafında ma- tahribatın (of) ve (Baltacı) dereleri| nevra yaparak dolaşmak suretile ge- civarında olduğu anlaşılmıştır. Halkın neye ihtiyacı var? FR AAA KA KASMAK , .. Meb'uslar dün toplandı Beyoğlu, Istanbul, Usküdarda içtimalar başlıyor. Mülhakatta teftişler Eylulda yapılacak Kongre kararları merkezden vekâletlere verilecektir Istanbul halkının ihtiyacatını te kik ve tespit etmek üzre Istanbul da- hili ve müihakatında halk ile tema edecek olan meb'uslarımız dün Halk tırkasında Hakkı Paşanın nez- dinde £ toplanmışlardır. Istanbulun 16 meb'usundan dünkü içtimaa Ts tanbulda bulunan Ali İhsan Paşa ile Nureddin Ali, Abdülhak Hâmit, Zi yaeddin, Hüseyin ve Haydar beyler i işlerdir. İşrak ĞIKATIN ŞEKLİ timada yapılacak tetkikatın şek- K km olunmuştur. - Yalnız mev- sim dolayısiyle mülbakattaki halkın : 7 banatla meşgul oldukları nazarı dik- Makâ içtima iştirak eden Istanbul kate alındığından mülhakatta yapıla meb'uslarından.... cak olan tetkikatın Eylüle tehiri mu-| vafık görülmüştür. Binaenaleyh Ey-| siyle nahiye ve kaza kongrelerinde Hile kadar Istanbul © içindeki tetki-| görüşüldükten sonra Vilâyet kong- kat devam'edecek ve Eylülden sonra|resinde kat'i şeklini alacaktır. On- mülhakata çıkılacaktır. dan sonra ihtiyacın taallüku itibarile MALAR (NASIL OLACAK?) Ersanet, İdarci hususiye ve alâkadar, 'Eveli Istanbulda Letafet apartı-) Vekâletler nezdinde teşebbüsatta bu- manında, Beyoğlu, Üsküdar ve Ada-| lunulacaktır. lag fırka merkezlerine davet edilecek) H. ŞİNASİ Pş. nın TEFTİŞLERİ Hakkı Şinasi Paşa © geçenlerde olan halkın ihtiyaçları dinlenecek, Istanbul içindeki iş bittikten sonra| Trakyada teftişatta bulunarak avdet Silivri, Çatalca, Şile ve bunların mül| etmişti. Bugünden itibaren de Tstan- bakatında da ehali ile temas edilecek) bulda teftişe başlayacaktır. Bzüünkü ve bu suretle toplanan notlar Eylül) teftiş Üsküdardan itibaren Beykoza 'den itibaren içtimaa başlayacak olan| kadar devam edecektir. Bundan son- Firkâ relerinde münakaşa edile-İra da Beyoğlu ve Istanbul cihetleri cektir. Tespit edilen ihtiyaçlar #ira-| teftiş edilecekti Bir çok balıkcılar ve köylüler deniz lenen odunlardan ,Sürmene ve Rize dağlarından sürük adalar oldu ve İzmir vapuru büyük bir tehlike geçirdi Müzakere İnkıta oldu mü, gelen talimat nedir? Yunan hükümeti yeni talimatını Ankaradaki sefirine gönderdi | Türk müzakeratı bu günlerde kat'i safhasma girecektir. — Selâhiyetdar mahafilden verilen malümata göre mözakerat henüz bülfüil inkıtaa uğra- İmasş değildir. Vaziyet gönderilen ta- limâtın tetkikinden sonra anlaşılacak İtur. Mamafi yeni talimat, bitarafla- 1 lee kabul edilen tekliflerinden| büsbütün başka esasları muhtevi bu| takdirde müzakerata devam almıyacaktır. Yalnız i teklifler rülmek:| Aldığımız malümata göre Yunan- enin yeniden mü ktedir. Bunlar ara- nında giden Rumların avdeti mesele si de vardır. Müzakeratıi alacağı son şekle in- üzaren komisyon Türk hey'eti reisi Tevlik Kamil Beyle bitaraf aza da ha üç dört gün Ankarada kalacaklar dur. TALIMATTA NELER VAR? Atina 15 (Aneksartitos) — Anka- rada Yunan sefiri M. Papaya gön- derilen mufassal tâbriri talimat bu bak Yunan bariciye nazırı M. Atos Romanos Cumartesi gü ile Istanbula götürmüştür. Talimat müzakerenin hüsnü neti- ceye iktiran ettirilmesi arzusundan mülhem olup başlıca şu üç noktaya temaş ediyor. : deki ağaçları ka kmeği . miş raya çekmeğe uğraş. DAĞLARIN -HİZYELANI Yolcular, Of ve Sürmene köylerin de'bazı dağların heyelana © maruz kaldığını duymuşlarsada henüz bu mıntakalarla muntazam, temin edilmediği için tavazzuh etmemiştir. MİLYONLARLA ZARAR VAR Seylâp aletinin yaptığı zarar mik- tarı Z N har surette belli değilsede mi- lirayı o mütecavi va yı viz olduğu Bazı tacirlerde seylâj ünd. mübim zararlara uğramadı ig in Kadın Polis Hanımlar birliği yilâ yete müracaat etti ! Kadınlardan Polis yapıl ması isteniyor Berlinde muhaberat daha vaziyet szasından Efzayiş Su- t hanım dün Darüllunun konferans salonunda bir konferans veçmiştir. Konferansa muazzam bir kadın kitlesi iştirak etmiştir. GÖRÜLEN ŞEYLER NELER? Efaziş Suat hanım kongrenin. ne şekilde toplandığını ve komisyon- larını izah ettikten sonra ezcümle demiştir kiz güz Ben kongrede çok Benin o ismimi unutmuşlar. ve «Türk» diye hitaba başlamışlardır. Kongre 8 komisyona ayrılmıştı. Fa kat o murahhaslarm © ekteriyetinin memleketlerinde kadınlara intihap hakkı verildiğinden kadınlara inti- hap hakkı verilmeşi için bir komis- yon teşkil edilmedi. Yalnır biz, Fran talya gibi kadınlara intil hakkı verilmeyen #nemleketler yeri zan mundan mürekkep bir ko- syon toplandı — Ben meme leketimizde kadınlara Yenin > intihabı verildiğini 86; kongrede büyük bir tesir iy — Komisyonlardan ar müsavat komisyonu». kadının takip raldiği eliz ayl Vazıyetteki Ke de takip edilmesmi istemek- “ KADIN Parlar unu müteakip Bizayiş Suat ha- nım kadın polis lr bahse iiazar fevaidini izah etti ve ledi kiz — Kad polisler sade kadınların lediği cürümlere eder. Bugün polis mefhamu değişmiş. itibar gör sa ve r. Polis demek merhamet ve iylik e- den bri şey demektir, ki kadınlarda bilhassa bu evsafı. haizdir. Bizde bunun için vilâyete müra- caat ederek İstanbulda kadın polis- er istihdamını istedik, hepüz bir ce vap almadık. , 1 — Saltanat hükümeti pasaport- larının tanzimi, 2 — İki taraf murahhaslarınn €sa unda mutabık kalmış oldukları eta- bii meselesinin sureti tatbiki, 3 — Mubtelit Türk Yunan mahke- mesinin kararları, Burada muallâk meselelerin halli uzun zamana mubtaş olduğu söyleni- »Jitinin kâfi olmama sından ileri gel gün eline varacaktır. Bu talimatı €e-| 4 neti. Sene No 1929. Abone ve flan teretleri Gazetemizde çikan yazıların hukuku mahfuzdur Bu ne olacak? Antrepo buhranı önüne durulmaz bir hâl aldı?! Ticaret oda: Ankaraya murahhas gönderiyor, bir sandık koyacah yer yoh. Antrepo ve mavna buhranı gün- den güne artmaktadır. Tacirlerimiz bu O müşkül vaziyet dolayısiyle ehemmiyetli zararlara ma ruz kalmışlardır. Ticaret odası bu hususta hükümet nezdinde esası teşebbüsatta bulun- mağa karar vermiştir. Galip Bahtiyar Bey oda namma İktisat Vekâletiyle temas etmek bize re bugün Ankaraya gidecektir. GALİP BAHTİYAR BEY NE| DİYOR? | Galip Bahtiyar bey dün bir mus) harririmize demiştir ki: Buhran hakkında Vekâlete bir rapor ve izahat takdim edeceğiz. Raporumuzda izah ettiğimiz veş- hile buhran, antrepo ve liman vesa- mektedir. Rıhtım şirktinin antrepoları 26 bin metre murabbas sahasında alelâ- do zamanlardaki ithalita ancak kifa- yet etmektedir. Halbuki müvarede- tn şimdi yüzde otuz nispetinde art- tuğı tespit edilmiş ve büyük bir buh- ran başgöstermiştir. Şimdikinden 9? elli kadar fazla yere ihtiyaç var. dır.” Dün mavnasızl" yüzünden bazı / Hiliyelin büyük anket AM EM ül a Gazinin en büyük ese rinedir? C.ŞEHABETTİN BEYİN CEVABİ Gazinin eserleri yıldızlar gibi büyük, parlak ve yüksektir Cenap Şehabettin Bey Büyük Gazinin eserleri yıldızlar gibi büyük, parlak ve yüksekdir, Türkü müstakil, münevver ve mede. ai, elbasıl kuvvetli ve mesut kelmak göyesinde ittihatları o eserlere müş- terek bir mâhiyyet vermekle beraber, gene yıldızlar gibi, azametleri, şa #aaları ve irtilaları az çok tefâvlit ( Devamı 3 inci sahifada ) RESMİYE TARZI H. Gazi Hz. taralından kabul buyuruldu Amaaullah Hanın kışa doğru Istanbula Or. © M. Atos Romanosun Istanbula ha #iciye nezareti tarafından o memuri- yeti mahsusa ie gönderildiği yayı ok muşea da hariciye şayıs- lari tekzip ediyorlar. Mamafi A. Ro- manosun şahsen Yunan murahhasla- rile temas için Istanbula gitmiş ol- ması gayri varit değildir. Atina, 18 (Fos) — Ankara müza- keratı hakkında buraya gelen yeni haberler halledilmeleri 20 günlük bir müzakereye muhtaç olan bazı mual- Jik meseleler mevcut olmakla beraber 'müzakeratm inkrtar ve yahutkararlağı tarılan hususatın yeniden tetkik ve tadili mevzuubahs olamaz. CEVAP BEKLENİYOR Ankara 15 — Türk-Yunan müza- keratı hakkında bu sabah Yunan #6 faretinden henüz cevap gelmediği, talimatın bugün vurudu muhtemel, olduğu beyan edildi. Gelecek edecektir. Yu İ siyasetle işi uzatmak istedikleri anla- İşılırsa hükümet tebaamızm buku- İkuhu himaye için kat'i tedbirler itti haz edecektir. Talebe arasında Dün de gürültülü bir içtima oldu Toplanma pek gürültülü oldu ve yeni bir beyanname neşred: .i Dariilfünün ve mekâtibi âliye tale besinden mürekkep bazı gençler dün Türkocağında bir içtima akdettiler, Bu içtimada son hadiseler, bazı gaze- telerin neşriyatı, ve Milli Türk Ta- Jebe birliği reisi Ferruh beyin Ha- reket gazetesindeki beyanatı mevzuu. bahsolmuştur. Ferruh Bey beyanatı-| Bi izah etmesi epice müşkül olmuş ( Devamı üçüncü mabifadi ise, Rıhtım şirketinin izhar aczetti- kanaatındadır. RIHTIM ŞİRKETİ NE DİYOR? Diğer taraftan Rıhtım şirketi, evelce mevcut 30 bin metre murabbar sahasın- daki antrepolara 1920 K. sanisinden beri yeniden 16 bin metre murabbai Yer ilâve- siyle antrepo sahasının 46,500 metre mu- rabbama iblağ ettiğini, yeni gümrük ta- rifesi dolayısiyle artan ithalât eşyanın yerleştirilmesi için yeniden muvakkat an- trepolar açmak üzre hazırlanmakta oldu- ğunu söylemektedir. Şirket bu sene Tatanbalda (3) Haliçte (4) antrepo açmıştır. Şirket mevcut B vincin kâfi olmadığı. ne görerek daha (4) vinç sipariş etmiş olup bürlar yakmda gelecektir. Bunlardan ikisi elektrikli olup Istanbul ve Haliç rih- e | umlarına tahsin edilecektir. Rıhtım girke- ti iman İşlerinin tamamen “düzelmesi b. çin hükümete tevdi ettiği teklifatm der. desti tetkik olduğumu bildirmekte ve ya- kında i618f hesulünü temenni etmektedir Derine İrtişa tahkikatı Mazliyah Efendi tahliyesini istiyor İrtişa rezaleti tahkikatına dün de devam edilmiş ve bazı ifade- ler alınmıştır. Mevkuflardan Nesim Mazli- yah Efendi Müddei umumiliğe bir istida vererek tahliyesi ta- iebinde bulunmuştur. Müddei umumi Kenan Bey dün tahkikat hakkında Anka- ra ile telefonla görüşmüştür. gelmesi muhtemel Ankara — vâlidesi Afganistanda cereyan eden son vekayi üzerine memleketi terk etme- ğe karar verdik. Bu vekayi ecnebi devletlerin teşvikile onların aleti o- lan monlalar tarafından tertip edil. miştir , Algan milletinin içinde bir fert gi bi çalışmak istiyen kral Emanullah çok sevdiği Afganistandan, anâ va tanından, bir müddet için ayrılmıştır Biganlıların ekseriyeti Emanullak hazretlerini seviyor. Muhakkak ya kmda kralı tekrar Afganistanda gö“ receksiniz. Çühkü; Afganirlar Kma- nullahsız yapamazlar. Afgan milletinin Beçe Salı gibi bir hırsızı kral yapmasına imkân yok tur. Bu sözlerimi hadisat ispat ede- Rusuhi Beyin seyahatı Reisicümhur Hazretlerinin zc gelmiştir. Avrupaya gidecek tir. GAYRİ MÜBADİLLERE PARA Tevziat komisyonu tarafından ha- zırlanan listeye dahil gayri mübadil- lerden (30) dosya sahibine tevziat yapılmıştır. Tevziata devam edilmek tedir, MUHACIRLERİN ASKERLİĞİ Ankara, 15 — Hariçten gelen ve muhacir sıfatiyle hükümetin göster- diği yerlerde İkamet eden muhacir erkeklerden isteyenlerin hizmeti as- keriyeleri 6 seneye kadar tehir oluna bilecektir, Seferberlik bu © Kayttan müst seryaveri Rusuhi Bey şehrimi-|bir yerde mücadeleler devam ediyor. Nadir han Beze Saki ile çarpışmaktadır. Nadir hanın elyevm 15,000 askeri vardır, muvaffakiyetlerine $ntizar g- Henna) . v

Bu sayıdan diğer sayfalar: