16 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

16 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekonomi Kesif ziraata doğru! vahdetle sevki Ka —— L Münferit çalışan laboratuarlardan istifade mahdut Mmünferit çalışan rasat istasyonlarından istifade yine mahdut- at -. -. Fen müesseselerimiz, ancak şümullü ve hakim bir ziraat politi- kası noktasından tek programla kombine çalışırlarsa bütün fa- deleri verirler. ç Türkiye ziraata geridir. Sebebi, garpla beraber milli emekumd:e kapitalin usul altında sarf edilmesi çığrını açmamış olmasında- dır. Garbin usullü çalışma tarzını tatbika başladığımız gün; fa- kir ziraattan in ziraata geçeceğiz. i Garp, kesif siraat yapıyor. Tohumunu bilerek atıyor, gübre- Sini bilerek kullanıyor, makinasından hesapla fayda aliyor. Tür İü türlü tohum, gübre, makina var. Yanlış tohum, yanlış gül 10, yanlış makina, cmek ve kapitalin çarçur olmasına sebep o- UR. İşte fen müesseselerimizden bunların nasıl doğru ve usullü kul- nt öğreneceğiz. Ş Bi aarhşı gittiği ve bizim gittiğimiz ayrı ziraat yollarını bir- leştirmek için, dönemeçte tesis edilen laboratuar ve istasyonlar, küyvetli programla vahdetle sevkolunurlarsa, yeni ziraatımızın li "R üzerine ehramvari oturacak kredi ini teşkil ederler. temel ne kadar iyi olursa, l ve istihsal teşkilâtlarından o kadar fayda çıkar. — —— Yok eğer, fen temeli toplu ve sağlam değilse, krâdı ve istih- Sal kavi ilâ yi dahi, ziraat neması azdır. kavi teşkilâtlara dayın_ıı ziraat S A0T Ca Üy G 18 GÜNÜN İKTISADİ HABERLERİ Buğday geliyor: On beş günde Anadoludan beş yüz ton buğday geldi seneki mahsulün çok yüksek ol- uğu anlaşılıyor. Oda bayat pahali- lığında, lokantalardaki — ihtikârında 'amil olduğu kanaatindedir. S0Ğ tona baliğ ol Ağıl büyük buğday müvaredatı ay Sonu başlıyacaktır. Bir kaç gün sonra n , Mersin havalisinden mü- him miktarda buğday gelecektir. Bakişehir tohum nümunesi — gön- iştir, Eskişehir istasyonu şimdi- Ye kadar muhtelif yerlerden buğday| Rümuneleri tedarik etmiştir. nümunelerle Eskişehir civarın- Arazide tecrübeler yapılmıştır. tecrübeler neticesinde 120 layın topraklarımızda cinsini de- Ye Şi Son günlerde sebze fiatleri çok u- Guzlamış olmakla beraber lokantalar daki yemek fiatlerinde hiç tebeddül yoktur. * Kolonyacılar sikâyetçi. — Kolon yacılar, Müskirat idaresine müracaat- İa ispirtoları bozukluğundan sıkâ- yet etmişlerdir. * İngiliz lirası kaç kuruş. .? —| Dün Borsada İngiliz lirası - (1008) kuruş (30) paradan, İstikrazı dahili| (94,87) den, Düyunu muvahhade a gelen zararların önüne geçmek üz- 38—Fen müesseselerimizin | yöteferrik H. Esnat toplandı İhtilâfları bir heyet halledecek Vati muavini Fazkı, Polis müdür muavini Hüsnü, Emanet İktisat mü- dürü Kemal Ömer beylerle esnaf ce- miyetlerinin sahibi salâhiyet mürah- hasları Halk firkasında Emin Âli be- yin riyasetinde toplanmışlardır. Bu içtimada badema esnaf cemiyetleri arasında çıkacak ihtilâfların — canaf cemiyetlerinden müntabap dört ki- gilik bir komisyon tarafından tetkik olunması kararlaşmıştır. ——— PARALARI ÇALANLAR TESPİT EDİLDİ Düyunu umumiyede para sui isti- mati hakkındaki evrak, Maliye heye-, ti teftişiyesi tarafından tetkik edil- mektedir. Hukuk müşavirliği sui is- timalde alâkadar şahıslar hakkında ayrı ayrı tahkikata lüzum — görmüş- tür, Heyeti teftişiye bütün — failleri tesbit etmiştir. Müfettişler henüz bu. isimler Üzerinde tahkikata başlamış- lardır. —— ÇATALCADA SÜNE HAŞERESİ Süne haşeresi Çatalca ve civarındaki buğdaylara arız — olmuş- tur, Fakat buralarda buğdaylar - ol gun hale geldiği için haşaratın tesi- ri pek azdır. Silivri | İ(ıska;ığ koca Karısını 15 yei'lnden bıçakla yaraladı Karagümrükte Neslişah mahalle- sinde oturan Mustafa evciki — gece! kıskançlık yüzünden karısı Ülfet ha- nımla kavga etmiş ve neticede kart-| sını 15 yerinden yaralamıştır. Mama- fi yaralar hafiftir. USKUDAR İTFAİYESİ Usküdar İtfaiyesine biri bir buçuk ve diğeri dört tonluk olmak üzre iki arozöz verilmek suretile grup takvi- ye olunmuştür. —- BAHÇEDE DEĞİL YOKUŞTA Polit Celâl Et. yi yaralayan sabıkalı Sarı Mustafanın cinayetini Şişhane bah- çesinde — yaptığı — yazılmıştı. — Hadise bahçede değil Şişhane yokuşunda olmuş- tar, AZILI BİR HIRSIZ YAKALANDI. | Meşhur ve azılı hırsızlardan Şaban A-| but EL. hanındâ ahçilik eden Yusulun o- dasına girerek ahçıyı tabanca ile tehdit etmiş ve beş Krasını aldıktan sonra e- tebatan camline girmiş ve bütüta cami halılarını toplayarak - kaçmak üzre iken yakayı ele vermiştir ——— — 6,000 YAZI MAKİNESİ ALINDI| MAKASLA KARNINDAN VURDU ü şimdiye kadat,| Pangaltıda 97 numaralr dükkânda berber| yazı makinesi —satın - almıştır. 6000 makinenin bedeli 401.775 dira- der. Bu makinelerin hepsi vekâletle- Te devaire tevzi olunmuştur. U. JANDARMA KUMANDANI Teftişte bulunan U. Jandarma ku- mandanı Zeki paşa Rizeye vasil ol- muştur. NE GÜNDELİK VERİLECEK? Orman amenajman ve teşcir - işle- rinde çalışan fen memurlarına hari-) 'ta memurları nisbetinde gündelik ve Bulü eden Hüseyin Rüsnü, dükiküm kapayan seyyar satıcı Zeynel ederek yakaladığı berber maka-| #ürette yaralamıştır. Kalfalığı KARISINI VURAN KOCA Besikta$ta Ihlammarda — oturan hei Hasan kan icesinde karısı Emine mamı biçakle ağır sürette yaraladığından yakalanmıştır. | BİR KIZ KENDİNİ DENİZE ATTI Kuzguncukta oturan Rela nammda bir Yahedi kızı zaruret yüzünden kendini de- nize atmışsa da etraftan yetişilerek kur- tarıdmıştır. ——— YANGIN BAŞLANGICI Vilâyette Umumi Mçclls Dün yeni sene bütçe- sini tasdik etti verdi. Umumi Meclis ikinci rcis — Hacı Adil beyin riyasetinde toplanmıştır. Maliye encümeni namına — mazbıar muharriri Necmeddin Sahir bey, y ni kanunlara göre bütçenin fasıl ve| maddeleri üzerinde yapılar tadilâtı izah etti, Bütçe 3,580.233 liradır, Bütçede yapılan tadilât meyanın-| da fidanlıklar tesisi için ziraat bütçe | sine £0,000 lira sam da vardır. Buci- heti Vilâyet makamı ileriye sütmlş olduğu cihetle hey'eti umumiyece tak dir olundu. ç Yollar için de Nafia Vekâleti 360 bin lira ayırmıştır. İdarci hususiyede maaş alan me - murların maaşları için barem kanu- Nu mucibince tadilât yapılmamış ise de, kanun tatbik edildiği zaman te- kabül etmek üzre 6000 lira tahsisat konmustur. Âzadan istifa etmiş olan Mustafa Rıfkı Beyin yerine — geçen İhsan Arif Beyin mazbatası kabul e- dildi. Bütçe kabul edildikten — sonra hitam buldu. Büt-| ü makamına ederiz> dedi. kili — Muhiddin. elmişti. j ra Muhiddin -Bey, t görüşmüştür. | İçtimadan âza ile bir müdi BAREM KANUNU Batem kanunu dün Vilâyete teb- liğ olunmuştur. 1 * Asim Bey. — A! a gitmiş olan Defterdarlık muhakemat müdü- rü Asım Bey gelmiştir. EMANETİN BUZ İSTİHSALATI Şehremaneti fabrikası buz istihsa-) lâtı günde (68) tondur. yeni fabrika- 'nın son tecrübeleri bitirildikten son- ra istihsalât (80) ton olacaktır. Mahkemeler_d_e “Karımın yerini söyleyin!,, İki taraflı bıçakla karısının üstüne yürüyormuş... Sarsak bir kadın inliye sıklıya bildiklerini anlattı: — İkisi ile de ne akrabalığım var, ne dostluğum. Yalnız şu taze günlerden bir gün bana geldi. Ağlıyaraktan «Ah, hanım tey Vilâyet Umumi Meclisi dün top- | ze, açım! Bana bir lokma ekmek. , O kör olası herif bana bakmi- landı ve fevkalâde içtimana nihayet| yor. Artık nasıl bilirsen öyle yap!» Dedi: Ben de haline acıyarak tanıdıklardan bir hatrmın konağına hizmetçiliğe verdim. Şimdi kocası olacak herif, ikide bir kapıya geliyor: Bana akarımın git- tiği yeri söyle, hem onu öldüreceğim, hem hanımını! .» diyip du- ruyor. Söylesem bir türlü, söylemesem bir türlü. . — Peki, bu nasıl adam böyle.. Hem karısına bakmaz, hem de öldürmeğe kalkar. — Ah efendim hiç sormayın. Esasen kendisi arnavuttur. İlki taraflı bıçakla seni ikiye biçeceğim diyor da bir daha demiyon — İki taraflr bıçak ta niçin? Kolaylık olsun diye mi? — Dedim ya efendim, herif arnavuttur. — Arnavut demek katil mi demektir? — Bilmem efendim, bizim gözümüz korktu da. . — Hanım sen söyle bakalım: Dedikleri doğru mu? — Eksiği var, fazlası yok efendim. Benim kocam Allahm bir belâsıdır. Üstüme bıçakla yürümeler, filân.. Artık bu adamla yapamıyacağım. Benim ayağımın bağını çözsün. —Bu adam senin ilk kocan değilmiş. Ondan evel kiminle ev- lenmiştin? — Kardeşile, . — Ondan boşanıp ta mı buna vardın? — Hayır, o öldükten sonra. .. Mahkeme icabını düşünerek (. .) hanımın ... ağa ile arala- rındaki evliliğin feshine ve kabahat (. . .) ağaya daha ziyade atfe- dilebileceğinden kendisinin iki sene müddetle başka bir kadınla evlenmemesine karar verdi. * * * GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ Kadriye davası : Ağır ceza mahkemesi ifadeleri aldı İzmir Ağırceza mahkemesinde ce-; tul düşmüştür. Vak'a şu suretle ol- zeyan eden Kadriye H. ve arkadaş-| muştur: ları davasındaki şahitlerden bir kıs- | — Kırkağaçtan Akhisara gitmek üz- mının Istanbul Ağırcerasında istina-|re otomobille yola çıkmış olan Kır- be suretile ifadelerinin alımması ta- | kağaçlı Nihat ve Satış Memuru Rtf. harrüt etmişti, |lz Beyler. Çobanhasan köyü civazın: Ağırceza mahkemesi dün bu şabit-|dan geçerlerken bir tarladan lerden Eczacı Vedat beyi, refikasını, | ğerini müteakip iki el silâh atılmış Nimet ve Ayşe Hanımları, Kapriyel| ve Rıfkz Bey beyninden yaralanarak rettin, Asaf be-| derhal vefat etmiştir. Derhal tahkikata başlanmış ve Efendiyi, tüccar yleri, Mm. Mariyi, Paşabakçesi İn- liği görülmüştür. Buğday K Disbiari — A hi ” |(184,50) den muamele — görmüştür, takarrür etmiş ve bu vklk MÜTEHASSISI İLE - İcirköyimamı Ahmet Hamdı,Muhtarı| Çobanhasanlı Ahmet namında — bir İ GabllI edüecektir Neserae ye (Altm (868) kuruşa satılmıştır. — — | bütün vilâyetlere tamim olunmuştur. DENİZDE BİR CESET KERA YA OCAVELE Mehmet Necip ve aynı mahalleden çi (daha fazla gloten miktarı bu| ,” Ölçüler sabit olacak. — Ticaret| ——— 'küdar ile Kuzçumcuk arasında hüvi-| — Yi . De 0i Hamdi beyin Viyana| Ahmet cfendileri dinlemiştir. l dörü h anlaşılacaktır. odası idare heyeti dünkü içtimanda| — Dirmanda yeli meçkul bir ceset, meçhul bir kaden| L 6D D a D D a0 Küvmik| Şahitlerden Kenan Ömer Bey has- akat n sonra bir kaç nevi buğday| P tacirlerin manifatora eşyasını | — aa cesedi bulunmuştur. ile yaptığı mukavele projesi emanet| ta olduğundan malümatına başka bir| lâfın Rıfkı Beye isabet ettiği tesbit tohümü köylüye tavsiye edilecektir. | Kat Ve top gibi gayri muayyen ifade.| — Kazazede vapur kurtarıla.. | | Zebıtaca bu husüsta takkikat yapılmak-| , — Ç DA DD C V KiL Citmiş ve| gün müracaat edilecektir. edilmiştir. Yakalanan Çobanhasanlı * Yeni gümrük tarilas. Yeni güm *T Satış yapmaları yüründen vukü. köyet ur Hlamdi beye mükaveleyi imra” için| | Ayşe Hanım, Kadtiye Hanımı ye- Ahmet derhal Adliyeye verilmiştir. tük tarifesi dü: ü ü i önü tebli apılmıştır. Mukavele imza- g öilesi dün Rüsunat idaresine e Tadema ancek yarda ve ar-| | Trabzon feneri önünde kara-| — — AYASOFYADA CİNAYET — ea a Ka a aa ee aN İe Kapricl ve tücoar Sadrettin bey| çırma hadisesi olmuştur. oğ -'ıu_ i gın gibi sabit ölçülerle satış icrasının| YA Oturan Büyük liman vapuru| Ayasolyada oturan arabacr Sabri, Kir- hrimize gelecektir. bu aileden yalnız Nasır beyi tanıdik Ju Hasan ile kardeşi 've da- Adapazarda teftişat. — Şirketler | teminine karar vermiştir. nun kurtarılması ve tamiri ma-| tor amında biriyle meçhul bir sebepten| V3 16 l larını ifade etimişlerdir. matları Mehmet nam şahıslar - ayni eri Remzi B. Adapazâr, Halk| * Müsdere edilecek. “—Aldığımız sarifi, kıymetinden fazla oldu. | 13t kavca edefek tabanca lle başından Zirsat baskası 'Avukat Asaf bey, Kadriye Hanı- | köyde mukim Muatafanın kır karde- bankası ıuııııııuıını.ıı:ülmlli— Kaelamata eöre, 'Rus — sümrüklerinci gu anlaşıldığı için tahlisinden| Sire'adan Dek abir Bit sarette yarala UNUACATLA DA OLACAKmın Materdaki sabık zevcinden alaca.| şini tarlasında çalışırken kaçırmışlar _iı M ir rapor hazır | kazanç inden t e diktan sonra ır etmiştir. draat nkasının ihracat işleriy mihri — müecceli| muvaffak B ö tülallulün epinisini Üpubtevi b:( üümit kesiliyor. Kazazede gemi| ——— vv de i';'"il“ kararlaştırılmıştır. Banla ö ci için da Bi a ha lerdir. ğ Saim Reyliden bildirilmiştir. fi hadineler karyısında dahi mutlak bir te-| Darülfünunlular gündüzleri talim|rak önü alındığı, yalnız Sarancık karye-| — Merhumun cenazesi on güne ka-| hassasiyetini her .xamanli mekânda izhar ket taralından atl:n diğer bir davs ve geceleri eğlenceler tertip edecek-| sinde hasılât namına hiç bir şey kalmadı.| dar şehrimize getirilerek — merasimle| etmiş bulunan Türk talebesi boa ve men-| nn rüyetine de bugi ün Üçüncü ceza- da başlanacaktır. ğ madan ransız konsolosu. — Samsun| liste verilmiştir. Bu liste 150 kadar Si8gOrtasızdır. am Âmerikada 've Avrupadaki mu-) bulunduğunu, kendisi- İlardır. Bunun üzerine kızın kardeşi konsolosu dün şehrimize gel| tüccarın isimlerini ihtiva — etmekte| — Vapurcular - Seyrisefain _';f:“m Söğütlü çeşme -ıı-: babirleri ile muhabereye başlanmış-| / / ,,, :uı_ı ct-| Mustafa ile amcazadesi e köy ü dir. Bu tüccarlar namına Rus -| - Dün bazı vapurcular Ticaret Ka SAA ROĞLARS BVi Tei tiğini, Kadriye Hm.1 bu suretle tanı-| Sİvarında bir pusu kurmuşlar ve kızı _ı.ııııııııını—ı..—ri.mmm.m—mam'“âmmhnf.(h&m_:“"""w*"“*““ Ziraat Bankası; ihracatçı tüccar- ifade gemişti. e SAD | kaçırmış olan Bağcımın oğlu Hinsanı odasına gelen son malümattan| sadere olunacaktır. tfaiye yetişmiş ve kaplama tahtaları yan| yayımızın işlerini muhabirleri vasıta- U — bulunan| tabanca ile katlelmişlerdir. ... j -l Bümagrar B el gn eeei B T ea İ 0 ZK Tn ggi B z Gi a Tndye ada Bar.| | *Kanm Tevtik sağlömisederlaz ya indirmesi —yüzünden Adüna, Memleketin TERL Taksimde Şekerci sokağında deşi Nasırla kendisine müracaat et- emniyetine mütcallık ba Hcaret ve Zahire Borsası 15/7/929 — |iş yapamadıklarmı- bildirmiş-| XŞ*UNü: Sbee seküme otures e. | Kutahya ve Bakişehirde yeni Bankaliklerini, Kadriye Hınn, Nasır Beyi| £t cararr satmağa tepebbilsle masmun: AZAMİ ESGAR — Birindi vent 000000 |lerdir. evelli binaları inşasına kocası olarak tanıttığını ve sütanaya| Kasım Tevfikin muhakemesine - dün R sa0a,00. kece Etem isminde bir karsız gir- pön Z SAT Z J: e KP KP | İkba - 179000 - 103000 KAVAK ÖNÜNDE KAZA —— İmiş ve iki hat slbise ile 46 lirası valk verilmek üzre beraktıkları — çocı irceza mahkemesinde devam olun.. yanışık — 88 | itae izas | Üçtaca 1200400 — 190000 sabaha doğru Karade| kaçmıştır. bir hafta sonra aldıklarını söylemiş-| Muştur. ” - | ono0 Razmol nizden küçük İnönü vapuru, Talebe arasında — dtvr. lahkeme, bazı makamattan, maz-. . 0000 Kepek Kavak tahaffüzhanesi kıliç lan İncirköy İmamı Ahmet | nunun satmak istediği evrak meyar * | iças Puspal avlamakla meşgul Mehmet| A —0 TİSüTlü!da (Brinci sahifeden mabat) — |Hamdi efendi. Kadriye Hanım ve al.|tında bulunan €Tayyare ve balonla- İ - Zahire reisin kayığına çarparak Kıbl'ıtı hİ desini mahalle imamr olmak dolayısı| ra karşı piyade ve maksim tüfelderi.. mahler e 180 ao İYe batırmıştır. Mehmet reis kurtarıl nhisarı BN : İite kendisinin silâh taşıdı-| le endaht talimatnamesi» nin mahrem —a gel Kö ae İmmur. Yeniden fabrika — |i raksıpmda verica kararl görmeditlek böyle mesmust kabiin-| Slup olmadığıı sörmüşta. Bu imeaa. Manr op0 —— aa l rın Talebe birliği ile alâkadar olma-| müzekkerenin tekidine karar Z Yelt gi — sane odasında yaptırılacak Sığını. e bu içtimadaki OkseriyeinEeae l der mülietr olarik taba| Slşee. SAA t Ketca tohume 60,00 ; kibrit şirketinin temsil edemeyeceğini Kasım Tevfik, Gebze SYA —0 —mo — Kaşyemi 0005 İ Fasalye -o ——$e | Ticaret odası meclisi |fabrika makineleri dünden söyleyordu. Dünkü içtimada muhte- | Ca ile intihara teşebbüs ettiğini büdi-| » Zit Perrik Çeblr / kaymakamaz Un Mercimek - — | Mun lık | bi Pükümete intikal i lf tıbbiyeli hatipler, Tür! 1 mahalleden Ah- | anüdafaa şahidi olarak H Tatee ia00le Jizsoo | -Nebüt -» —a nhal azalık İntihabi |vekili, bu bususta Maliye vekâletile | içtimam olduğunu ve — bütün|met ve Muhtar Mehmet Necip Bfen- " Mazmun gelmiyen vi eti 138000 119000 vas9 — 0000 | Istanbul “Ticaret odası meclisinde-| "“TAS için dün Ankaraya gitmiştir. | gençlik yapıldığını -söyleyor- | diler de bu şekilde ifade vermiştir. İ rerinden sarfınazar ettiğini söyledi... Yümüşak — — i1000 T1z5.00 Va0 © 0000 Üyi münhal azalıklar intihabatı Per- | Yeni kibrit fabrikasının - Sinopta |lardı Bilhassa Ferruh bey Hareket-| —« Akhısarda iki cinayet Akhisar| ğinden mahkeme buların celbimdem; | İKi Ü ZS L A LK deri a di n Istanbul Hayvan Borsası 15/7/929 - | özama şabesi müdürü Cevdet B.| ürre (200) işci alımacaktır. 2 kuruşa| fif meşreplikle gu veys bu kabil teza- eei Diri satışlar Et katışları | de bulunmaktadır. İntihap olunmak| *9tilması mukarrer küçük kibrit ku-/ huratta bulunmak bize — yal z. Cinsi —© Ki6 tiati * (hakkına malik bulunanların listeleri | Yuları. İsveçe (5000) sandık sipariş| Diyordu. Bu nokta en ziyade asebi veş' Cinsi el Kik fiyt lı[ıl Azgal Odada talik edilmiştir. edilmiş olup bu ay nihayetine kadar| yeti celbediyordu. İçtimam cereyanı-|Hinde olduğunu bir dela daha tekrar eder. nsi — Adet (çi azamt » Bu husustaki ititağlar bu akşama | Sel&cektir. h teşdit eden bu nokta halkkında | — Madde 2 — Geçenlerde Türk Ocağın: ataman | aS 9 aT l V 70 kâdâr kabul ve ” tetkik edilccektir,| , İnbisar idaresi, defter — şeklindeki| Ferruh Uzun İzahat verdi. da şuurla ve müdrik gençlik kendi vicda- Tatlıç | öne 2«6 v0 Te ÜMüntebibi saniler reylerini lüks kibritlerini pahalı bularak sipa- GÜRÜLTÜ ARTTI nındın kopan vatanperverane tezahüratı-i LSM_,R 0006 22 , 8l h > 366 78 İbe günü saat ondan bij rişten vazgeçmiz Bundan #onra içtimada — gürültü | v bir beyanatiyle hafifmesreplik vö kıy- v w& r & .t x» . Od İmal edeceklerdir. ğ Yeniıff)ı'r:ı;: a bu Hükk kibritler | fazlalaştı; 'Talât brğ_ çöna vermek metiş bir #ümrenin manasır bir sümayi-| 9 18 Temmuz perçembe akşamından ği BAfayılı a -— - n a— le yapılacaktır. istedi Tıbbiyeliler Ferruh Beye ete-| gi şeklinde göstermek gallet ve dalalı itibaren her nbe skşı A e U g 8 & | Memlekette B Vir ediyorte. dediler: Ve uhükan MN “Pück Talebe birliği A' D ha ,*:'."'İ'İ ",—_"’j Ti Ü saçti » » ÜNTELİS VE: orsada Müzakere çok bararetli bir. hal| şisin b hareketinin nefret ve lânetle b rnavut, Föyünde. deniz Bi ! & » e 1M ĞĞE%ĞTAŞFŞĞ%AR Borsa da merasim aldı. Bunün uurinı;'h. F:truhk ğ“ Ve | şılandığını gefret ve Tünetle beyam eder karşısında da b - - T -| Hukük talebesi — içi t teri ler| Madde 3 — Ru vaziyet karşısında. Müll . ? B | — ŞAKİLER YAKAYI Kenslelükn BgŞin Üleğdü Perril Beyin Ohastalınıp (vark Talebe bi T riyabetinin ranraşilerin| Bosfor Palas grand 2 ELE VERDİLER gittiği şayı olunca ekaçtıf. .» diye | ,arafımdan temsil edilmesini nezih ve asil| < mühteşem bahçes Kambio Borsası 15/1/929- Kaiş lt Hitarı aedmn| Hatırası'faziz edildi. |e yükkeeyeikenladi —7 — Giyenleriyie telir edemeyen sereliğin Mal$ -otelin gürdek parfi AşE | ASTIKKAZLAR 'TAHVİLAT aeafecnz BLİ ası taziz © Bundan sonra Ferrah beyin milli y Türk Talebe Birliği reisi Rerrah Bin| B Bi şalk S oatak e o 24300 Urayı alerak kaçan bankanm ves.| — Marsilyada vefat eden Kambiyo ve| Türk. Talebe hirliği riyasetinden is- | mürtefikan İskatmı karar verdiğini arze.| 9 K CESİ> Baloda Elbise ser- ça H A v GARİAN e d nedarı Akkâş clendi hükümetimizin vaku borsası komiseri - Kemalettin| katı istendi. Bir kısım talebe bura- | ger, besttir, muhtelif eğlence, İsiniyen demir yalu & a) DY J37 .- b a _ı"mı’;— 5: :qı" e dzlh—dıı Iılı-: daki 40—S0 kişilik bir aza grubunun| — Madde 4 — Gençliğln samimi ve millil 9 ye h“'”gı" p sanaa " |le yadedilmiş ve bu münasebetle iskat edem terahürlerini — komedya — şeklinde tavsif| bi İ —r P Besellayer! sadere edilerek Gazi Antebe teslim edil-|zı merasim. — Dün simenin müsait olatadığını söyleye Herakşami mükemmcl Başkanı girkeil 432 / yapılmıştır. sabah| ğ küstahlığında bulunan Hareket güzetesi- caztıamt, ı y |i 39 | Raktım Şirkedk 16 T5 ( kkkka elendi irkat eti paralkrdan mecllsi relei Sadi B müsmele eale- " HEYETİ ÜMÜMİYE bin bu neşriyatını siddetle reddeylediğini |Ş dans, damil / Örelde aset - tesitan- ÇU l Te Te H Paşa Hman girketi - aevak “yell yüs bösur Hassmı attodebil-| tebligata 'TOPLANACAK I-;:ıqlıı i ee Alıı;:ı M_ılıınıı servis, büyük ee P v aa. NM a Hüi inird| Kembletin Beyin veltni “rekmeni | - akat mevcat cakbenin çoğu Reraae e a B B Küti p releler. dütünler np ve Londez 78 Newyork - Di merbumun -| ruh Beyin iskatına,kendisi çekilme . a l lar mütedildir. L "-uı::: e süme n di Na “ör'mnor İt dindün bahla bir Hutak iret slatük :ıı takdirde kongre heyeti =nuııiy:— Hakahtan Ahmet Periden, Kötip: Twmbbi-. Ve befianca $ z g07 | Ceneere — * 5050 Roma * z00 | —Bundan bir kaç güü evel postayı soyan| hatırasını taziz için muvakkaten mu-| sinin bu hafta zarfında davet edilme-| ”"0 Kati İaŞ * » | Bit z süzü Amsterdem 1 2000 İsakiler yapılan şiddetli takibat netkesin-| amelâtın tatilini teklif etmiştir. 'sine ve içtima neticesine sit bir teb>l — HAREKET el gölükeiee g w 3 | Betümi — 8 z00 Safya — — 66 Süao | de kâmülen yakalanmış ve soydukları pos| — Borsacılar, işleri beş dakikâ. dür. | ğ neşrine karar verildi. GAZE olanların nazarı dikkatine, DA fon g 4 58 | Prag — 16 2800 Berla — 2 0205 | ta mühteviyatı elde edilmiştir. durmak ve süküt suretile tees EŞREDİLEN TEBLİĞ Hareket gazetesi nushaları, Müd-İR OA p. Hayriye is 50 | Viyana — 9 dazs 'Tahtı tevkife alnan şakilerin isticvap-İsürlerini izhar etmişler ve komiser| Son zamanlarda Türk gençliğini âlâka-| dei tetkik edilmeke idi. r. 0|'h0l'0l'||4 Gemil TALEBE KAMPLARI cıııııcı: MÜCADELESİ _.._.“u""'l, Bert bindeİyeyak K Gön S eei =* görüs-| Tetkikat bitmiş ve Hareket gazetesi) Fennin en sön üsülile ği lemil Şükü . 'AL b e ilünun ve mektep-' müheyyiç neşriyat maznunu — olarak a. v Feferasiyı h € İganbul Minta- | — Darülfünun talim taburunda bulu-| Çekiree mıntakasmda balunan çekirge-| " Merhumun ailesine borsa namma | lec talebesi 15 Temmipz Pasartesi günü mahkemeye verilmiştir. Muhakeme | CeTek eski ve yeni belsoğukluğu kası v F Seririyen İnan Darültünunlular dün Maslaka İnin bir kımının imha ettirildiği ve bir| beyanı taziyet olunduğu gibi Maliye| Türk Ocağırda toplanmış ve bervechi ati/ üçüncü ceza mahkemesinde yapılacak | frengi, idrar darlığı, bel gevşekliği Ha apaya ekakesi Serye İgiderek orada bir karap kurmuşlar-| ksmt dağlara uçkan | verdiğinden diğer| vekili B. de bir taziye telgraft çok-| mukarreratı ittihaz etmiştir: İtır. | mesane ve bilcümle kadın vax &a Tiyr ( A Dokaor Emin Sikrü dır. Kamp 15 gün devam edecektir. | köylere sirayetinin şiddetli tertibat alma-| miştir. Madde 1 — Milüi ve vatani daygularda — Hareket gazetesi aleybine bir şir- | eli tedavi olunur. Beyoğlu Vulil an şebilmizce İ “Tokamyan y yanımda mektep- sokak (B.Nasö5 Teki B.0. 3153 £ ei ZĞÜti »

Bu sayıdan diğer sayfalar: