16 Temmuz 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

16 Temmuz 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Trr.;bzon havalisindeki feyezan Sellerin tesirile bir dağ ortadan yarıldı Yalnız Rize havalisindeki hasar b m_îl_yon liradan
 Büyük liman vapurunun tahlisiye ve tamir masrafı kıymetine değer mi? Büyük Trabzonda karaya oturan Büyük liman vapuru henüz
 Afgan vekayii Resmiye H. 1. Gazi Hz. tarafından kabul edildi Ankara 15 (Hususi) — Buraya âelen Afgan kralının kayın valilesi
 Hala tavik! Muallâk meselelerin halli için 20 gün lâzımmış!... Atina, 14 (Fos) —Ankara müzakeratı hakkında buraya gelen yeni
 Afganistandaki hadiseler Kral Emanullah tekrar Afganistana dönecek mi? Resmiye H. «Ben artık hür ve mesut Türkiyede ıkamet
 Aile içinde fırkal'ar!....
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Haberleri “AKŞAM Sene 11 — No : 3863 SALI — 16 Temmuz 1929 Rize civarında bir dağ yarıldı Seylâba maruz kı Bir kaç gün evel Trabzon havalisinde — şiddetli — feyezanlar olduğna dair Trabzon muhabiri- mizden aldığımız telgrafnameyi dercetmiştik. - Dün Anadolu ajansı verdiği- Müz haberi teyit eden tebligatta Bulunmuştur. Bu teblige nazaran seylâptan 23 köyde 5Ü6 ev yıkıl miş , 425 kişi ölmüştür. Bir k köylerin tamamile mahvol- fuğundan endişe edilmektedir. Seylâba maruz kalan yerlerde mahsul da mahvolmuştur. Hasa- rat çok mühimdir. Alınan haberlere göre en ziyade, tahribata maruz kalan yer Of kazasıdır. Of Bayburdun iskelesi olup mamur bir yerdir. Rizeye yakındır. Seylâp Rize havalisinde de mültim tahribat yapmıştır. Bu hususta Rize muhabirimizden gu telgrafmameyi aldık: Rize 14 (Husust) — son gün: ler zarfında mütemadiyen yağan | göndermiştir. Trabzon havalisindeki feyezan Sellerin tesirile bir dağ ortadan yarıldı Yalnız Rize havalisindeki hasar 2 milyon liradan fazladır n yerlerden güzel Rizeden İki manzara Sırp B bulgar : hududunda müsademe Selânik 14 (Fos) — Us: | büpten gelen haberlere göre Sırp-Bulgar hududunda - Peş- çi - Çukâ! mevkit civarında Sırp - Bulgar müfrezeleri çar- | pismiştır. Bu çarpışma neti- | cesinde Bulgar yüzbaşıların- 'dan Daskalaf ile 7 nefer ya- ralanmıştır. Sofya 14 (Fos) — Sırp-Bul- | İçar hududunda ve Sırp toprağı | (| dahilinde 3 katil ika edilmiş- tir. Maktullerin «cesetleri mit- || Talyötlerle mücehhez Sırp as- kerleri tarafından muhafaza Söletiğür. Hâlâ tavik! Muallâk meselelerin halli için 20 gün lâzımmış!. Atina, 14 (Fos) —Ankara müz: kerati hakkında buraya gelen ye Ü habeler balledilmeleri: 20 günlük bir müzakereye muhtaç olan bazı müunllâk meseleler mevcut olmakla beraber müzakeratın inkıtar ve yahut karl n hususatın ye- niden tetkik ve tadili mevzuu- bahs olama: Cani evlat Babasını atımı vermemiş diye öldürmüş Zonguldak 13 ( YEŞEN Urganla köyünde S Oğlu Ömer bir köy düğününe gitmek için babasından atını iste- miş, vermeyince aralarında kavga çıkmış, Ömer tabancasile babasını | ve atını öldürmüş ve hiç bir gibi yaya olarak düğü, Katil evlât yakalanmıştır. Afgân ve vekayii Resmiye H. Gazi Hz. tara- fından kabul edildi Ankara 15 (Hususi) — Buraya' gelen Afgan kralının kayın vali- desi Resmiye Tarzi hanım. dün Gazi Hz. tarafından kabul edile- rek ihtiramatını arzetti ve kral Emanullahın mektubunu tevdi etti. Resmiye hanım. Afgan vekayü hakkında 2 saat kadar verdi. Bugün — İstanbula ediyor. /yağmurun tahribatından müteessir olmayan - köy yoktur. Daman kaza köyünde 12 ev tamamen yere batmış ve köy civarındaki dağ ortadan yarılmıştır. Bir çok köylerde binalar yı- kılmıştır. Nüfus zaylatı da mü- himdir. Ofta bir köyü tamamen sel basmış ve her şeyi sürükleyip, gölürmüştür. Yalnız Rize havalisindeki “ha- sar 2 milyon liradan fazladır. Rize felâketzedelerine muavenet 8| Ankara 15( Telefonla ) — Rize ve Sürmene havalisindeki felâket her tarafta büyük bir teessür uyan- dırdı, dahiliye vekilinin o havaliyi ziyaret etmesi muhtemeldir. Hilâliahmer derhal muavenete şitap —etmiş, makdi yardımdan maada imdat heyeti ve çadır -i Afganistandaki hadiseler Kral Emanullah tekrar Afganistana dönecek mi? Resmiye H. «Ben artık hür ve mesut Türkiyede 1kamet eı:lecegım» diyor İki gün evel Ankaraya ha- B gan — kralınin kayın validesi Resmiye Tarzi, H. hareketin- evel palasta kabul ederek şu be- yanatta — bu- Tunmuştur. — Afganis- tanda cereyan * cden son ve- kayi —üzerine — Resmiye hanımin ikamet ettiği Moda palas memleketi terk etmeğe karar | nullah çok sevdiği Afganistandan, verdik. Bu vekayi ecnebi devlet- | ana vatanından, bir müddet için lerin teşvikile onların aleti olan | ıynlmııhı. monlalar. tarafından terti j / seviyor. Afgan milletisiz içiide bir fert | yükindk lölteltar Afgüinizedü çalışmak istiyen kral Ema- (Devamı ikinci sahifede) Buyuk liman vapurunun tahlisiye ve tamir masrafı kıymetine değer mi? Büyük llmanın kar Trabzonda karaya oluran Büyük liman vapuru henüz” kurtarılamı mıştır. Alemdar tahlisiye gemi tahlis ameliyesine devam etmek- tedir, Vapur — resmimizde görüldüğü veçhile yıhtıma yakın bir yerde kayalıklar üzerinde karaya otur muştur.Şimdi de kıç tarafı tam: oturduktan sonra vaziyeti mile denize batmıştır. Büyük liman vapurunun tahlisi ümitleri pek ziyade azalmıştır. Hattâ vapur kurtarıla bilse bile, ibtiyar edilecek tahlisiye ve tamir masraflarının - kıiymetine tekabül edebileceği pek şüpbi Aile içinde fırkal'ar! Demokrat! Sosyalisti Gwelkdn Aristokrat! Komünistl..

Bu sayıdan diğer sayfalar: