16 Temmuz 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

16 Temmuz 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

( 16 Temmuz 1929 DOLCA nedir? DOLCA, NESTLE Şirketinin TÜRKİYE Fabrikasında imal ettiği yeni SÜTLÜ çikolatadır. DOLCA nın iki cinsi vardır. Biri yalnız si u (Mor etiketli) dir Fevkalâde lezzetli ve ucuz olan bu çikolata ile NESTLE Şirketinin BÜTÜN Turuncu etiketli ) digeri de sütlü ve fındıklı olup zengin MÜSABAKALARINA iştirak edilir. Sulh ve süküneti ihlâl eden Karanlığla himayest tahtında uykunuzu — > AMi ve yakıcır isirişlariyle rahatınızı. selp ve istirapı saatler geçirlen tahla kuruları öldürmek için- Flit kullanınız / Flit ; tahta kuruların, karıncaların veya hamam böcek. lerinin gizlendikleri yuvaları lahrip , yu Murtalarını ifna ve bilümum haşaralı tâf eder. Ayni zamanda size zararı dokunmaz ve kaf'iyen leke birakmaz (ETİL)i — diğer haşarat öldürücü adi urmamalıdır. Daha/ büyük desiri size memnuniyetbahş semere temin edecektir Tulumbasıyla Sıkınız FLI “Türkiye için umum! deposu : *” İstanbulda Galntada Voyveda Han Na 1 — 3 BERT ve ŞÖREKASI — — Devlet demiryolları Umumi idaresi mMalzeme dairesinden: Hükümet hatları üzerinde her hangi bir istasyonda vagon — ıçinde teslim edilmek üzere 53 metro mikabı 3,5><0,22Xx0, 025 — ebadında çam kereste alınacaktır. Pazarlık 22 Temmuz Pazartesi ” günü saat 16 da malzeme dairesinde yapılacaktır. Fazla malümat almak için da- iremize müracaat edilmelidir. Emniyet Sandığı müdürlüğünden: Müzayede İkraz Merhunatın cins ve nevi Medyunun bedeli No İsmi 250 12925 Bayazıtta Kaşıkçılar sokağında eski ve yeni 35 nu- maralı bir dükkânın tamamı Ahmet ER 3S 13361 Üsküdarda Bulgürlümescit desinde 35 numaralı bir dü Cerrah Mehmet Ef. 145 14088 Üsküdarda Valideiatik mahallesinde Çavuş deresi sakağında 127 numaralı bir hanenin tamamı. Hüseyin Ramih B. 1495 15127 Erenköyünde Göztepe mahallesinde Nadir ağa s0- kağında eski 9 ve yeni 10 aumarlı bahçeli bir köş- kün tamamı, Payende H. 115 15200 Beşiktaşta Yeni mahallede Bakkal sokağında eski 3 ve yeni 11 numaralı bir banenin tamamı, — Emine H, 945 15521 Galatada Sultan beyazıt mahallesinde Eski parmak kapı sokağında eski $ ve yeni 11 nümerolu hanenin tamamı Ayşe Mediha H. 2295 16462 Kadıköyünde Cafer ağa mahallesinde yeni sokakta eski 1,88, yeni 106,153 numerolu'maa - gazino tiyatro binasının tamamı Neşe B. 2295 16463 Kadiköyünde Çaferağa mahallesinde İzzet bey soka- #aında eski 27, ve yeni 6 numalı bir hanenin tamamı. Huseyin Neşe B. 305 16539 Galatada Arapcami mahallsinde Yelkenciler caddesinde 'eski 59 ve yeni 59 numaralı bir dökümhanenin tamamı, Ali Ziyaettin B. 175 17308 Erenköyünde Sahrayicedit mahallesinde Etemefendi sokağında eski 30,31 ve yeni 106-1 106-1 numaralı bahçeli bir köşkün tamamı. Eatma Azize H. 1895 — 19442 Büyükadada Macar ve Hirostos mahallesinde Refet- paşa' sokağında 14 numaralı bahçeli bir. hanenin tamamı Emine Meliha H. » 1095 19446 Kuzguncukta Çarşı sokağında eski 94, mükerrer 94, ç 94 veryeni 46,48,50 numaralı mükaddema max dükkân bir bap menzil elyevm bir hane ve kayikhane havası. Emine Muzaffer H. 1395 19448 Kuzguncukta Nakkaş sokağında 14 14/1 numaralı bahçeli bir hane. — * Emine Muzaffer H. Yukarda ikraz numaraları yazılı emlâk vadesi hitamında tediyei deyn edilmemesi hasebile (altmış bir) gun müddetle satılığa çıkarıl- dığından talip olanların ve fazla tafsılât almak isteyenlerin Sandık #atış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. | eylemeleri. Emvali metruke ilânları Beyoğlunda Hüseyin ağa maballesinde taksim sokağında cedit 39 No-lı kârgir ve zemin katile 4 kattan ibaret olup 6 oda, 1 mutfak, 2 hali 8250 lira bedeli mefsuhile 17/7/929 tarihine müsadif çarşamba günü temdiden müzayedesi mukar- rerdir. Taliplerin */, 7,S0 hasebile teminat makbuzlarıyle Emvali metruke satış komisyonuna müracaat AMORTİLER 330 KURUŞA z Mukı_hiliııd: Pil:& !Jmık şartile _amorlilcr 330 kuruştan tediye olunur. — A & İSABET KiŞESİ " çet e ŞATIR ZADE KÂMİL Şubesi Eyupta Camiikebir caddesiede No. 16 bulunan hanenin 6000 lira bedeli muhammen ve İdare içi parşemen kâğı di imâl ettirilecektir. Z | % Htfııaıeı %es'iı(ııli ; 23 üncü nushasını okuyunuz Nüshası 3 kuruş DEVLET MATBAASI Satış yeri Doktor A. kutiel Blektirik iakineleriyle alsoğukluğu, fürar Garliği,i prasiat, ademiikidarı Del sküiek- ÜBi n ve Mrengini ağrıiz tedavi el Karaköyde Böreiçi f sıratında 3 Dr. Viktor Hodara Cild. ve efrenci hastalıkları her gün öğleden sonra kabul eder beyoğlu Tünel sokak No 11 Telefon: beyoğlu 2136 Belsoğukluğu, İrengi olanların nazarı dikktine Dr. Horhoroni Feonin on sou ustlle kat'i olaak ni bolsoğukluğu, (rengi el gevşekliği ve mesane Kadın rahatsızlıkları te- dabi ölüder. Bayoğlu Tokatlıyan 'ya darıda mektepi sokak No, 85 Telef B O C OPERATÖR Dr. Ahmet Fahri Cerahi vetkomik hastalıkları yoğlunda, — Tünci — meydam Banssalin, yapındakı” sokakta — Sü deyman — Boy p: Tel BO SİL, şant 15-18 Mme B. Merkel Tarafından Laypzig konser- » vatuarı profesörlerinden “ Pe- iehmüller . in meşbur. metodu ile piyano dersleri verir. Mektupla şu adrese - müra- caat: Beyoğlu kabristan soka- #ında No 31 Pandasopulo 5 'numaralı daire. iye ikinci Ticaret mahkemesinden : Müflis Avunduk Zade Biraderlere ait olup İş Bankasına merhun olan manifaturaya ait emvalin 17Tem- muz 29 carşamba günü Ve onu takip eden günlerde saat ondan itibaren İş Bankası İstanbul şube- sinde furuht edileceğinden talip olanların müracaatları ilân olunur. Yaldızlı ve monogramlı kâğıt imâli Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 58/60 ebadında ve beher topu 500 varakalı olmak üzere 100 top yaldızlı ve monogramlı Talip olanların numuneyi görmek üzere müracaatları ve 20/7/929 cumartesi günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. Yakll Paralar Mülrliğinden . Mecmua Müzayede İkraz - Merhunatın semti meşhuru ile müştemelâtı - Borçlunun bedeli —No ismi Lira 250 21061 Ayasof, caddesinde cedit No. (5, 7, 9) ikisi bir sakıf altında digeri müstakil üç bap hanenin tamamı. (5, 7) No haneler bodurumunda iki taşlık, bir mutfak zemin ka- tında iki oda bir sofa bir halâ birinci katında üç 'oda bir sofa bir halâ ikinci katında; iki oda bir sofayı ve (9) No hane il oda bir sofa bir mutfak ve bir zirâ arsanın (200) zirâ mahallinde mebnidirler. Kıymeti Mmuhammenesi ( 2050 ) liradır. Mehmet Şakir Bey ve Nazmiye Hm. 20 21419 Şehremininde Caferağa mahallesinde cedit liya sokağında cedit No. (31) zemin katında: Methal, iki oda, halâ birinci katında: İki oda halâ ve bir ge- zinti mahalli ve mutfağı muhtevi (120) zirâ arsanın (63) zirâ mahallinde mebni bulunan (206) lira kıymeti muhammeneli ahşap hanenin tamamı. Ömer Sabit 'Ef, 70 21179 Kartal kazasında kasaba kariyesinde harmanlık mev- künde (849-55) No. zer katında iki oda, bir avlu, bir mutvak, bir halâ; birinci katta üç oda, bir sandık odası, iki halâ, bir sofa; ikinci katta üç oda, bir san- dik odas halâyı muhtevi - ( 550 ) zirâ ars: (210)zira mahallinde mebni bulunan (635) lira kıymet mühammeneli ahşap hanenin temamı, — İbrahim Bey 50 22045 Kadıköyünde hasanpaşa mahallesinde Nazif Bey soka- iğında cedit (86) No. bodurumunda avlu, bir oda mutfak zemin katında iki oda sofa halâyı muhtevi ve (200) zirâ arsanın (85) zirâ mahallinde mebni bulunan. (397) L. kiymeti muhammeneli ahşap hanenin tamamı. Ahmet Halis Bey 200 21832 Beşiktaşta Sinanpaşayı cedit mahallesinde asariye ve fıstıklı sokağında cedit (40) 2 No. h iki bap ahşap hanenin tamamı. Mezkür hanelerden (40) No. hane zemin katında methal taşlık mutfak birinci katta bir oda bir halâ ikinci katta iki oda sofa balâ çatı katında: bir oda bir sofayı: (2) No. hane zemin ka- tında: methal bir mutfak birinci katında: bir oda ufak sofayı, ikinci katta bir oda sofa halâ üçüncü katta bir oda sofayı muhtevi ve her ikisi (140) zirâ arsanın (120) zirâ mahallinde mebni ve (1100) lira kıymeti muhammenelidirler. Osman Ef, 50 21947 Eyupta Nişancı Mustafapaşa mahallesinde arpa emini caddesinde cedit T! No. bodrum katında: iki oda sofa, halâ, gusulhane zemin katında; methal sofa, iki oda, kiler ve halâyı mühtevi ve (460) zirâ arsanın 140 'zirâ maballinde mebni bulunan (372) lira kiymeti mu- hammeneli ahşap hanenin tamamı. İsmail ef. 90 71690 Kumkapuda t: süleymanağa » bir oda mutfak halâ birinci katta iki oda halâ ahşap daraçayı muhtevi (73) (657) lira kiymeti muhammeneli bir bap kargir hane- 'nin tamamı. Yükarda vevki ve hudüdile müştemilât muharrer. emlâk, hizalarında gösterilen bedeller ile talipleri uhdesinde takarrür. ede- rek ihalei evveliyeleri icra kılınmış olduğundan yüzde beşten aşağı olmamak üzere zamma talip olanların bu ilân tarihinden itibaren (31) gün zarfında yüzde on nisbetinde pey akçelerile her gün saat ondan on beşe kadar Bahçe kapıda dördüncü Vakıf Hanın ikinci katında Numara (14,17) Vakıf paralar Müdürlüğüne Müracaat etme- leri ilân olunun

Bu sayıdan diğer sayfalar: