16 Temmuz 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

16 Temmuz 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ğ ğ | Tahminimiz. çık çan hariciye 'nezare » Wi son tebeddül vuku Ga uğu, bu makama (Es yi ) gaçetesi ile efkâr ve la anlaşılan M. Niha- al ösün geldiği zaman Kan tahminlerin ne dana e olduğu möy - unan hükümeti Türkiye Vi muallâk mesele- i halletmek © niyetinde | değildir. tese de ile leri buna memleket dahilindeki nüfüzu kâfi de- Bildir. Binaenaleyh : Türk - | e işleri Atina ricalinin mii Ae koyacakları biki e ir mukayelenin tat- retile bitmiyecektir. uya olar nasıl vaktile or- Sm Anadolu toprakla - Bölü ancak imha edildikten ii emri vaki kabul et- göğlerse (Lözan) mukavele- e tatbikatından müte - gay, ibtilâflarda da ancak ği ı kabili ric'at emri va * vE karşısında hakkı teslim eeeklerdir. akika Yunanistanda | Yeniden - iktidar mevkiine | Ni M. Venizelos vazi- We tamamile hâkim bu- veyi.or, Hilâ çok kuvs wi olan Kıral taraftarla inin muhalefeti önünden mevkiini mühacirlerin ar ımı Sayesinde muhafaza edebiliyor. Venizelos ile Meaftarları mühacirleri ken. < yanlarında tutabilmek Sl tabii Türkiyeden istih- mümkün olmıyan . vadetmektedir. Binden: ek bunlar Türk - Yunan il, keratin makul şerait Meg Eitirmeten, neliceden m kalmıyacak olan tel acirleri kaybetmekten m işi sürüncemede tedir. Ağa tercih eylemek» Sürk iğer taraftan bu- mede, iağtin görümce beril İması netice İti- Türk Yunanlıların lehine, pe <rin aleyhine oldu- in tihayg' g,prüzakeratın ilâ i evamı da madde- İşine Ulan hükümetinin ii elmektedir. e ürk- Yunan mü- Beçirdiğ'n son günlerde artik e garip şekiller olmuya lak hakkında nikbin i ân air rag o Nin, unan hükümeti- olar, <T Ne maksatla olursa Pitmesi müzakeratı © uzatıp de derecej t rşı - Türklerin Wi ahammülü var- son kep“ tahammül artık a €Ye varmıştır. Buy- leğik ara Yunanlıların po nine, olanına Türkiyede — bir fert kalmamıştır, > unan müzake- e tükenmez 8 uzayı it: Türk milletinin ek > clan ahdi hakları urette müteessir ol. göre bundan son- tarafımızdan ya- $Sy Yunanlılara ba kabele bilmisil tamamen tatbik | ibarettir. Yunan i Yunanistandaki mval ve emlâki a ne yapmış ii ; ül ümeti, meli beli ka ycat olan muka- Üz ilmisil kanununa is- caktır” pr göyleri yapa hatta halletmek ! Ey Yunanlılar Yeni talimatı! dün aldılar “Yunan sefiri dün Hİ yekilimizi ziyaret etti Ankara, 15 (Telefon) — Bu akşam Rus maslalığtzü- zarı, Danimarka sefiri, bi taral dza M. Holştat, Yunan Mi. Papa Hariciye v€ ilimizi makamında ayrı Ay- ve sirasiyla ziyaret etmiş» lerdir. M. MHolştadı müteakip kabul edilen M. Papa bir uçuk saat süren mülüka- tında, yeni. Yunan hariciye nazirı M. Mihalakoplosta; aldığı son. talimata maz zan ç miümâileytin görü - dilen, ve tesbit | edilin işleri tetkik ettiğini, takar- rüt eden İtiâf <öâslarına iştirak eylediğini, Ankarada ihzar edilmiş olan itilâfname hakkında, hükümetle mi kerede bulunduğunu hari ciye vekilimize bildirmiştir. Bu vaziyet dahilinde * tes ayl | yz yg ; Ty ; ) ; i ç : i 3 Ği : c E © g s ? & 2 E 5 3 & & 5 p yy yat a yy yy , Lizayiş H. Dün Berlinde toplanan kadınlar- kongresine ait intibalarını anlattı ii Efzayiş H. konferans verirken Berlinde toplanan © bey- nelmilel kadınlar Kongresi- ne iştirak ederek avdet eden Elfzayiş Suat hanım dün Darülfünun konferans salo- nunda bir konferans vere- rek kongre intibaların an- latmyıştır. Efzayiş Suat H. Alitanyada gördüğü kadın polis. teşkilâtının memle- ketimizde de vücuda geti, rilmesi vilâyete' mü; caat edildiğini söylemiştir, pa Venizelosun geçen s€ne Yunanistanda ; intihabatı kazandığı sırada kabine nazırlarından “olan M: T: Turkovasiliş, o Deyli meyi gazetesine gönderdiği bir yazıda Başvekilin sukut €- deceğini haber vermektedir. “ Venizölosun geçen se- ne muyaffak olmasının $€- bebleri şnnlardır : 1 — Venizelosun el ça- bukluğu ile temerküz kabi- nesini iskat etmesi, bunu çiftliğin önü IT ve ( Dün Gazi Hz. hin bu” arâlik seyâhata çıkmıyacaklarını baber verirken son günlerde çiftli i dön © geçenlerin (Kendilerini panama, keten elbise ve açik yakalı gömlekle traktör Resmimiz Reisicumhur Hz. ni Türk çiftçisine örnek yaptıkları çiftliklerinde (göstermektedir. | Kadriye H. davasının Istanbula akseden safhası: Dün ağırcezada 9 şahit dinlenildi Bu şahitler arasında eczacı Vedat B. in: zevcesi Nimet, Mısırlı Şekip Paşanın kızı Ayşe H. lar, Mm. Mari Saraçyan, tüceardan Sadettin, avu- kat Asaf B. ler ve İncirköy imany ile ihtiyar heyeti vardır Eczacı Vedat B. bn mevcesi Mimet H. Kadriye H.la diğer mev- kufların İzmir ağır ceza mah- kemesinde cereyan eden muha- kemeleri esnasında «şehrimizde, bulunan bazı şahitlerin Istanbul ağır ceza mahkemesinde istinabe| suretile (ifadelerinin alınması kararlaştırılmıştı. Bunlardan do- kuz şahidin gelen ( istinabe evrakma göre dün şabah ağır cezada ifadeleri alınmıştır. Mahkeme © hayeti, © Nusret Bi in riyaseti altında toplanmış, Müddel umumiliği © temsilen muavin Burhanettin B. hasr bulunmuştur. Salon, epiy kala- balıktı, Nimet Vedat H. lik şahit olarak Eczacı Vedat B. in zevcesi Nimet Vedat H., dinlenilmiştir. Nimet H. kendi sinin sui kasttan haberli olma- dığını, haklarında takibat yapr lanlardan hiç birisini tanımadı- amı söylemiştir. — Mısırdâ bulundunuz mu? — Evet, bulundum, — Kadriye H. ım sabık zev- ci Dr. Zeki B. i tanır mısınız? — Şahsen bilmiyorum, Dok- tor sıfatile Mısırda kendisinden bahsedildiğini işittim. — Orada Kadriye H. in bir çocuğu doğmuş? — Ne bundan, ne de çöcü- İnçirkâz imarı Ahmet Hamdi Ef. ğun İstanbula sureti yaklinden haberdarım. Yalnız . Mısırlılar, Kadriye H. 1 zeyciniş , isteme- diğinden, baheederlerdi, Şekip Paşanın "kızı İkinci şahit, Mısırlı Şekip Pp nin. kizı Ayşe Şekip H.dı. Ayşe H., şöyle söyledi — Hiç birisİle görüşmem ki suikast teşbbüslerindem ma- Iimattar olayım < Kadriye Hı bunan (yedi; sekiz sene evvel Misirdas Avdetinde vapurda görmüştüm. Yanında çocuk falan yoktu...“Herhalde ben çocuk görmedim, Bildiğim başka bir şeyde yoktur. Mm. Saracyahı Manifatura tacirleniden Sa- raçyan Eİ.nin, zevcesi"dinlenildi. Mm,Mari Saraçyan, şii zevcinin Brükselde tedavi (eğilmekte bulunduğunu kaydelti. Bildiğini şöyle anlattı — İngilizlerin İstanbuldan çıkarıldığından altı ay sonra idi, Bir erkekle biri kadın, - istintakta öğrendiğime göre, bunlar Kadrıye H.Ja Nasır B. imişler » bana geldiler, Esmer, ufacık. bir çocuk getirdiler. * Bizimdir, hastadır, bakılsın burada > dediler. Zevcim © vakit bir otel işletiyordu.. Ço- cuğun (yannda dadısı da Venizelos kabinesi düşüyor mu ? ve diktatörlüklerden bık- ması; 3 — Venizelsun vergileri tenzil we -harp borçları yüzünden . halka tahmil olunan ağır yükleri tabfif edeceğini vadetmesi; Bu vaitler şimdiye kadar tahakkuk etaemiştir. Yu- nanlılar o borçlarım inkâr etmedikçe, o tahakkukuna İmkân dâ yoktur. Venizölos” sukut edecek, onunla beraber yalniz bir sirkâmsi , > yani Venizelos Gür yağa, ordan sonra | müteakip intihap. kanunun Knl sira erin tasfiyesine | da tadilât vücuda getirerek üiyet idiresi di emin isterse cektir. O vakıt | ve intihap dairelerini kene Mi Venizeler haşiye idare de) levele; Müzükeryyr lılar asırlarca | di frkasının menefiie gö. | - 2 — Halkın mütemadi: (.hayama avdet, güme “ Mehmet iler. re değiştirerek” intihabat | yen vuku bulan siyasi te- | Yunanistâna buh ifa | JA Rıza B. le görüştüğünü, Masırlı Şekip Pr.nin kazı Ayşe Hi. vardı, Bir Rum kadim... Ben, çocugu pensiyona kabul etmek (istemedim, hastaneye götürmelerini (tavsiye ettim. Bana bir kaç çün çin çocuğu bıraktılar. m, Yalmız ilk gün geldi. Erkek daha çok... Kim kimi tanımış? Dediğim gibi işte. Erkeğin, kadının ismini bana müstantik söyledi. Ben bilmiyordum. Kadını şöyle sarı saçlı falan diye tarif edebildim. O Kadar. Erkeği resminden tanıdım, Kadriye H. İa beni müstam tik karşılaştırdı, muvacehe yap- tı. Ben “gene tanımadım. O, beni tanıdı. «Sana gelen ben- dimi» Didi, Erkeği ben ken dim tanıdım, — Kadriye H.la kardeşi şüpheyi mücip bir vaziyette mi getirdiler çocuğu, yoksa? — Hayır, öyle gizli, kaçını- mış bir çocuk getirir gibi vi- ziyetleri yoktu. Gayet serbestti ler. Oizli, kapaklı davransalar, elbette farkına varırdım. Vefik B. in yazıhanesinde Feriköyünde oturduğunu söy- liyen Kapril E,, avukat Ahmet Vetik. B. in Mahmut B. isesin- de“birisile gaz yağı meselesine dair yazihanesinde görüşüldü- günü, M. Pardo isminde biri- sinin arada İngilizceden Türke ceye tercümanlık ettiğini; Na- sir Bi le Vefik B.. afasındaki konuşmaların da hep maden, petrol. işleri “etralmda cereyan ettiğini anlattı, — Bir İngilize çay ziyafeti verilmiş? — Bir buçuk sene kadar evvel öyle bir şey olmuştur. — Nasir B. ile alâkadar bir Hanım yazıbaneye gelir mi idi? — Hayır, gelmezdi. İmam Ef, nin şahadeti Paşabahçede © © İncirköyü “İmamı Ahmet Hamdi Et, “kedisinin orada yirmi sene "dir imam olduğunu, ressam haremi Nadide; kizlâri Kad- Hye, Hamide H. İdri” tatıdı- Bem, sul kast teşebbüsüldün malümatı olmadığını Harp tehlikesi Rus - Çin hadudunda tahşidat var! Tafsilât 4 üncü sayıfamızda ılı İşaretler Binlerce yazı makinesi ükümet kadrolarına yeni memur mü ilâve edecek ? Maliye vekdlei şimdiye ka- dar müvazenei umümiye bül - gesine dahil olan devatri devlet için (6000) tane yazı maki - nesi salın almış, Bu makinele- rin bedeli ( 401,775) lira tu- tayormuş. Yarım milyona ya- kın olan bu masrafı çok gör“ memek lâzımdır, çünkü bir ya zı makinesinde çalışan bir dak- tlo vel yazı tebyiz eden üç mübeyyisin işini dek başına görebilir. Devaire birer daktilo ile altı Bin yazı makinesinin girmesi bir taraflan yarım milyan ira iklerinde bizzat meşgul © kullanırken | gördüklerini masrafi mucip olmuş fsede diğer taraftan (12,000) küçük memurun dalmi maaşından ik- ısadı temin edecektir, Halbuki muameldi kalay - laştıran daktilo hanımların be- gı devairde meccani olarak çalıştırdıkları, ileride Bir mün- hal vuku Bulursa kendilerine maaş verilmek için birer val de iktifa edildiği, nihayet bazı dairelerde de hademeliklerden bir münhal olarsa bunun üç retini bir daktilo hanıma tahsis etmek suretile öaziyele çare bulunmokta olduğunu ögreni - yoruz. Onun için Kendi ken- dimize “ Acaba devaire giren altı bin yazı makinesi eski mü- Beyyizlerin üçle bir nisbetle eksillecek. #ken bildikis hükümet mur mu ildoe edecek? diyoruz: mizi zıyaret etil — - me re Idukların!» yazmıştık | Yeni agır çeza roi Münhal bulunan Aşr ©” mahkemesi ri yasetine birinci Kİ ceza reisi Ha- sin Lei B isyin ve keyfi yet kendisine bildirilmiştir. Kiymeti bir hukukçu olan 5 Hösan Laf Beye muvak fokiyet temenni ederiz. İrtişa hadisesi 1 tahkikatni MAŞ kısmen dün devam ol Lp evrak üzerinde tetkika men istcvap yasılmıştır. ' Dosya arasında se biraderlerden birisinin vi ir mektubu, bulunduğu “7 bir mektubi e gt€ Askarada yazan, müsait bir muhic bulduğun” dan” bahsötmekee imiş: ” Bu müsait muhit ie e mektup sahibinin, pi maliye erkânı arasından zevatın veya bazı zatın vey ek ti disine işlerini yürüme” süsunda müstit göründüğüne yahut göründüklerini 0 e etmek istediği yanyediler dir. 3 3 Dün akşam yeni bir wi şayiası çıkmışsa da, bu, 1 edilmemiştir. iğ Üç cepheden tamik iz nan tahkikatın bay ilerle: pi anlaşılmaktadı!. em İK Galatasaray Bursaya gidiyo! Orada bu cuma Bursa z ai telitile bir maç yapoc? deil det edecektir. Seyahste Sik deck. etmiştir. - Takım perşembe oranın miyhielitile bir oyun

Bu sayıdan diğer sayfalar: