17 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

17 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Abone ve (lan ieretleri Gazetemizde çikan yazıların hukuku mahfuzdur Mr e: ii « 7 Mİ İm CADI 2? ei İdarehsne: Lv Cu Ktanhul, o Ankara caddesi, No 100 | zi Telgraf adres "Telefon numaraları V S Abone şartları İlan tari a 7” Mi 4 Sahifede Su Istanbul, Milliyet Ktanbul, 3911 —3912—3913 3 ia e : ve Baci Sahifede ve Game ve mattaoya ci kasusler için müdüiyete mürarnar eetmeldir. e Bk : Müddeti geçen muskalar 10 kuruştur. Örlen evrak geri verilmez. “gi z : Tineiamez 5 Kuruştuar E Bnşmaühmrriri Sile znel'usu RE AET > Puanlama 55 Ekunruştm HASTALIĞIN SEBEBİ wrzim ue Çin ve Rusya arasında muharebe mi başlıyor ? | Pâtını okuduk: «Ben nikbinim, vakıa müşkülât büyüktür. Fakat iktihamı. da geyrimümkün değildir.» Bu gibi : i i - ; i #özler her rürlü pratik ve müsbet r İ İttymetlerden mahrumdur. Türk-Yu- ın I / van işlerinde senelerden beri buna . ( 1 1 zer temenniler dinledik, durduk. Hâlâ başladığımız noktada bulünu- "ile mn sa iy (Cevap gelmezse muha-| Yahut hadise| Fethi Bey | Açinsanlar! Hiliyeln büyük anketi EEE ENAM A un hariciye mazaretine geçirildiği ri- — ee... — RE Vayeti çıktığı zaman ortaya şöyle bir Beden kursundaki Rizede dağların te- ia çıkmış, daha doğrusu çıkarı. Poe alirim om v man ene rü rebe başlıyacak mi2. hâdise ve Selim Mİ ELİŞEEME pesine sığınan kar- Gazinin en büyük e — a dün geldi deşlerimiz: vâr eseri nedir ? | — didem ——.—— Ale ik cı Bundaı . 5 mk ei re Çinliler cevap (7 Tulmuş kendisinden şu beyanat alın- Hadise büyük bir teessür | Fethi beyin muhe Seylâp faciası, etrafında | Orhan Seyfi Beyin muşta; 1 uyandırmışlır, tahkikat rimize beyanati alınan yeni haberler iin ne mesuliyetten, ne de müş vermediler netlcelönlyor Y çok acıklıdır cevabı külâttanı korkarım. Bir vazife rie ka- zayi z i ağla Beden terbiyesi urnumi müfettişi Selim Sırrı Bey teftiş seyahatınden avdet etmiştir, Selim Sırrı Bey bir muharririmize demiştir ki: O aiş e Or, Rize ve Sürmene havalisinde vuku bulan seylâp hasarat ve tahri- batı hakkında yeni malümat alınmış- : tır. Bu malümata göre Temmuzun ye|İ cesare aç Erzuruma kdar umumi tef- ll. Priz” Çil onde en Silk BAR ret edemiyorum. tişatta buluniüm, Dönüşte Ankara i layan ve 40 saat, yağan müthiş yağ| (Gazinin eseri bir âlemdir; onun bir 7) Höradm. Raporunu yazdım, şifa murdan dereler emsali görülmemiş | güneş kadar feyizli olan dehasının İrahatta verdim.» ; bir şekilde taşmıştır. Sular önüne ge-| bin türlü tecellileriyle dolu bir ölem, Selim Sırrı Bey teftişatı neticesin| 4 V | İlen her şeyi insan; hayvan, mahsul;| Her meslek sahibi, bu âlem içinde den memnundur, yalnız kendisini ev, köprü, ağaçı, hasılı meye tesadüf) kendi gayesine göre en büyük eseri “.. Ben bunlar içinden birini alıpta bunu bütün diğerlerine tercih etmeye dar çok 2 iki bir devlet > adan 2 > en edi be | Rus Oltimatomuna ile onu kabule mecburdur. — Türk - Yunan meselesi: Asinede| dün akşama kadar e meva olda Gazetelerin Se il i E lan leyhindedir. Bu ikaie'a | cevap verlimesi lık, haki Jeyhtarlıktan ba Bep dağ Yaza ense lâzımdı deri bu münasebetle, bundan © evel yar Türk - İtalyan dostluk misakına Yı-|Hududa Çinliler tara- ” ii burada mütecssit eden bir şey varsa, etmişse hepsini stirükleyerek o müt- Jük çekmez: yanistaniın da iihelöra sasi imei) fından Rusları karşı- o da Beden terbiyesi kursu imtihan: hip bir gidenle denize sürüklemiştir) Bir'sakzi “Beşlummsdaalk safe. hi işgal eden M, o Mihalakopulo'u o Jamak üzre asker ları neticesinden mehinun kalmıyan Of kazasının Kadahor nahiyesinde! ri? önünde coşar, bir diplomat “Lo. der gerer ba; Mr. Jonson hak- ai büyük ve yüksek bir köy heylân et-|zan” sulhunu alkışlar; bir hukukçu Yunan gazetelerinin neşriyatı, yak) o Sevkiyatı devâm kında Müarife müracant etmiş ve ha miştir. Sular müthiş bir kuvvetle, bir) «medeni kanunu» tebcil eder, bir | miz mübadele meselesinden doğan ih- #1 sözler söylemiş olmalarıdır. ğ şok küyleri basmış, Of kasabasından | Cumhuriyetçi «Saltanatın ilgasnaz Selim Sırrı Bey çok çalışkan, dü- bir saat yukarı mesafede bulunan bir an e hğpırbah bir mmallim olarak Fethi bey pahiye ie $— köyü bütün meveu: tanıdığı Mr. Jonsonun bu şekilde : si bey refika; | datı il vetmiştir. özler sarfetmiyeceğine kani bulun. a celik le ilker? itki hasarat çok mühimdir. Se- tadır, ” ” i yi hâlâ devam söylenmek- il h- . Belim Üliri İsep alğer hi: dün sabah Piyerloti vapuru ile şeh-| Xx” tilâflar hakkında değildir. Mestaje ediyor Daten (messager d'Athöneş) gazete —— si de Türkiye'nin son © zamanlarda Mamafih ümit kalmamış bahri teslihata ehemmiyet verdi 2 . 5 manalı buluyor; “Türkiye, bü değildir, Rus-Çin münase- deniz Vie devletleri ile bahri teslihat Ya-| batının düzelmesi ve bir rim işti Tışına çıkacak değildir. O halde bü — Mr. Jonsonun: (Yarın köylere | YOR bez Süpürda Şehremini ve| - Seylâp oranın manzarasını tanılma teslihatm hedefi nedir?,, diye soru- çare bulunması çok a orada bir. yak'a kari| vat vekili Mutiddin bey © mama per derecede değiştirmiş, yeni ye. Yor, bütün bu hazırlıkların kendile- : in Rek İn kalırsânız, derhal bekim bu-| yrâmi: bey, Ni i sair | ni tepeler, sır eler husule ge- “ine karşı bir tehdit teşkil ettiğini i- muhtemeldir Çin Reisicumhuru Tanmzyabilir, bu derse” dikkat edi.) Him çel ez ekl Glimişler|remiştir. Halen sular yüksek bir da- ma ediyor, Türkiye, nc denizler üs. —— Çan-Kay-Şek miz, ozaman yarayı sarmak sizin v&- tünde hakimiyet istiyor, ne de baş | o Nankin, 16 (A.A) — Sovyet oltimatomu dün Chiang kishek ea biye ei & takdim edilmiştir. Nim resmi bir habere nazaran Çinin şark de mutlak Sir hakim olarak kalması, | tarafındaki demir yollarının şark kısmını takviye etmek üzre © i dır. Deniz, kara ve hava müldafaamı.| taraflara 5000 Çin askeri gönderildiği gibi huduttaki Manchali | batimize çalışan insarilara olsun dil) ya beyin Büyükderedeki yalısını mi.) ince. Burada sular 25 köye ait tar- 2! yalnız bu mülahaza ile takviye €-| şehrine de 10000 kişi sevkedilmiştir. Çinliler Ruslarla burada | uzatmayalım f» Di aa RE İslüiren bütün mahsulünü mahveisiiş diyoruz. Bize müdafan hakkını, mü. #a hat k Aldığımız talmafa" nazaran! Be- 7 ö .İve 20 büyük kârgir köprüyü, Als dalan izinin hazırlamak vazifesi | <orgılaşmağa hazırlanmaktadırlar. deri terhiycii kur fekilmnleri MEK) gm disiyle görüşen £8-) yatı mektebi binasının bir karman, dir ğın etrafını ada gibi çevirmiştir. Bu zifemizdir) şeklindeki tavsiyesi fc-| eği B. istikb Meh zevat ile hir dağın tepesine iltica edenler günler. ha ve yanlış bir şekilde tefsir cdil-| möddet görüşerek Enel bir deniz | denberi aç ve biilâç imdat beklemek- memeli p tedirler, ıyahatı ya armi söylemişlerdir. Bize canla başla hizmet eden sıh- | “İrebi bey muşla Need Mol,|,, Sürmene kazasındaki tahribata ge ni çok görenlerin hüsnü ni, len! Ma kındaki i — ;, | 20 değirmeni, 20 haneyi, 25 magaza- b i s daki şikâyet münâsebetile yapı) İki en geldiğini, Paris ğirmeni, 20 haneyi, gi pek yerinde olarak şüphe ediyoruz. | , Uzak şarktan gelen haberler Çin - vii teki l A yı ve çarşıyı muhafaza eden rıhtımı Galiba, içinde bulunduğumuz Tem. | Rus münasebatının pek gergin — bir in inal kikat bu gürilerde hitam bull | müzakeratında izah edilecek bir #ey| Ymaşter 7 müz aymın beşinci günü idi, Yunan | safhaya girdiğini bildirmektedir. Pos| snr bildiriyor : Reisicüm- 0 | olmadığını icep ederse | Ankaraya) YGS deki müfes zayiatı Oltaki Meb'uwan Meclisinde hükümetin bah | kindeki hükümetin iskatile neticele- |hur Tehang - Kai - Chek, sabahleyin eydi kadar mühim değildir. Bu havalide Orhan Seyfi Bey ti siyaseti hakkında yapılan beyanat ou - min - tang merkezine bir mek-) İxarar miktarı bir milyon liradır. Tel! hayran olur bir muhargir; harf inki- İce bahriye milini Slide elen tup göndermiştir. Bu-mektubun muh - $ Paris Selirimiz Fethi bey dün B.İ yaf telefon muvaselesi tsönkatıdır, |lâbını anar... Hasılı herkes kendine") teminat Yunanistan da aynı yolu Ji li İteviyatı neşredilmemiştir. Fakat & Mi. M. reisi Kâzım Pş. Hazretlerini) gi, çelme kayıklarla temin edilmek | göre bir Dahinin vücuda getirdiği | takip ettiğini göstermiyor m? ir wi /Hihiyettar ve itimada şayan bir mem İl b age ei si Da” tiz şaheseri onda bulur. i Yunan gazeteleri, -arada yalnız bir badan istihbar edildiğine göre reisi. eu ŞEK ARR m Denizde sellerin sürüklediği ağaç | Ben,'bunların içinden birini alıp | ve sair ankazdan motörler güçlükle |ta bunu bütün diğerlerine tercih et | işleyebilmektedir meğe cesaret edemiyorum. Bu âlem, eğ Sürmencde denize doğru ankaz|örle bir ahenk ve İntizam içinde tes ai 300 metro murabbamnda bir adacık) tekkül etmiştir ki ber hangi bir cü- Kadın Polis Vücuda getirmiştir. Sel bir köprüyü| zünün eksik olması tasavvur. edile Göreleden almış ta Vakfıkebir geti-| mez, İ ihtilâf; ğ öylü. | Çin heyemonyasından ayrıl cumhur, hükümetin son vekâyi Hazretleri de sarayda | bulunmakta Ye min Sir Çin milli hülcümeti teşkil etmek | isyrsile daha evvelce muayyen Lir olduklarından bir sent kadar görüş” > halâ halledilmemiş birçok mesele. | istediler. yaset kabul etmiş olduğunu bildir. müşler: İer bulunduğunu yazıyorlar. Vaziye.| MESELE NERDEN CIKTI? | mektedir. ei nazırı M. Wang,! t€ onların görüş zaviyesinden bakı. | Bu vaziyetten Rusların canları r| Nankinde değildir.Mumsaileyhin avde| nca bunun aksini iddiaya © imkân|boldı ve nihayet iki hüleümet arasın tinden evvel hiç bir şey yapılmıya.| yoktur. Anlaşılıyor ki, orada hâlâ pa.) da çıkan ihtilâf yüzünden aradaki #i-| cağı zannedilmekte ve kendisinin haf imi: rerek bırakmıştır. Gazi 19 Ağustosta ayağını Anado- zarlık niyeti işi sürüncemede b | yasi münasebat inkıtan uğramıştı. | 8 sonuna doğru avdet edeceği söylen İl /Bu olur mu dersiniz?. | “Gö kasabasını da 48 basmış) lu toprağma bastığı günden beri her rakarak fazla birşey koparmak heve-| Bu defa vaziyetin gergin bir gekil| mektedir. Chang Chun dan Pekine 3 MR, Sİ İbo bin bira tesbit edilen sarar'ver-! 1 Mabadi üçüncü sahifede ) si bakim oluyor. Atina, Ankara'nm| almasına sebep Mançuryadaki beynel| gelen bir mektuba nazaran Çin me- Vali, muavini ve P. mü- |miştir. Kısmen Trabzon, Maçka, Po- ———— i, zihniyetini asla tanımıyor. An.|milel şümendifer idaresinden Kusla-| murları, Harabinin cenubunda kâm | $İ eti e NEO lathane, Yuma, Vakfıke bir kazala- 'da - bunca tecrübelerden sonra) Fn elçekmelerini Çinlilerin talep €-| bütün mahallerdekiRus tebaasını tev, dürü ne diyorlar? Tı ise yağmurdan çok istifade etmiş- artık muhatabını eyi tanıdığı iddia.) ylemelerinden ileri gelmiştir. kif etmektedirler. tir. sına rağmen - hali Yunan karekteri- ÇİNLİLERİN İSTEDİĞİ NOTAYA CEVAP NE ZAMAN? i | Kadın polis teşkilât: vücude getiri/ — İ MDADI SIHHİ HEYETİ ni olduğu gibi tanımamış bulunuyor. |, Şümendifer idaresindeki reis Çin- | Moskova 16 (AA) — Hariciye ko. mesi için Kadın birliği Vilâyete mü- GÖNDERİLDİ Hastalığın sebebi budur. İşe, Na Bu reis geçen hafta idaredeki Ankaranın imariyle pek ya- | racaat etmişti. am birliğinin bu Bize, Sürmene, Of telâketzedele- muğlak meseleleri tetkikten değil, | Rus murahhaslarına bir nota gönde k ; İtâlebi tetkik edilmektedir. rine yardım için Hilâlishmer cemiy: v : heanma i ından aldiodar. olan Gazi |MŞİ ğe, tarihli polis nizamme-|di derhel faaliyete geçiniştir.. Cemi. AE el ammektan be k İrerek şunları talep etmişti e mani bea | kmedile önek in Büsatırlar yazdıktan sonra Yunan | MÂZİSE propagandasına nihayet ve- Hariciye Nazırının Ankarada konu-| esi Mustafa Kemal Hz. İmar 2 p - ri N . inde polisin şeraiti tespit edilir-| yet, Sürmeneye hareket eden Kara- müdürlüğü binasından” çıkar- İken kadın erkek kaydı konmamış-)deniz vapuru ile felâket mintakasma farken.. İter. Kadınların bü itibarla polis ol |bir beyeti imdediye gönderilmiştir. > n a 5 7 Yulan bütün esat ğ 2 — Rus amele teşkilâtının dağı-| doğruya münasei > nda N malarına mani yoksa da bu hususta) Heyetin azaları meyanında doktor. İİ amet pezaretinden imei | Başvekil HZ. |hükümetin karar lizimdr. lar da vardır. ül 3 — Romanofler zamanında Man- madığından Şiurşang, nezaretten sötanın. 2 KADIN POLİS MEKTEBİ ler. Yunan işlerinde şimdiye kadar Pek çok sukutu hayallere uğradığı nx icin neticeyi d vir Pet bir şekili la "Şap. | silmesi ÇINLİLERİ ÇIKARIYORLAR! van on “mms Maarif Emini Dün Ankaraya gitti ide olup ia kıpmet-| Mukdene verilmesini rica etmiştir. Nota. İş DR iie çayda edeçülde aP ter | Kura üns e vat e ele; | Smet Pş. HİZ.nim; | dünkü ziyareti Romen talebesi kif edilen Rus iabasının derhal tah- liyesini istemekte idiler. Notanın 50- nunda da aynen şü sözler vardı: ün zarfında hemi ği 4 — Şümendüferdeki Rus direk-| Moskova, 16.(A. A.) — Tas ajansı bi.) Baş vekil İ bei 5 eze iç asli Gİ lak göl #örün salâhiyetinin tahdidi. driyor; Buraya silen altına sararan | velki” geğeyi şehrimizde senle Talebe birliği kongresi gi i ie LAKE i hükümeti de| Gin pölük cefikatında Pogranikyaya İstaz| yi ge geçirmişler i Şehrimize geldiler MAHMUT yg gün mami Ga Şar Rİ yonu" siyasi komiseri oldüğu talde Rus eni age iner gitmişlerdi cumaya toplanıyor — e Siirt mebumu | | Rus telgraf ve şümen: resine| Konsolashanesine gelerek tel aşa Tiz. tekrar İstanbula inmiş” iz iri iz z ERON i iyet etmiş we. bazı müstahtimini- kine . vİ, | Maarif Emini Behçet Bey dün sa| Cümhuriyet abidesine' bir Yem da erke Gn iarmaalmlek, peh |1inni elde Zakleriyet elma fek İhan ea e Şişli sihhat yurdun. bah trenile Ankaraya azimet etmiş- ağ i Bu vün geliyorlar * | ğandacısı diye Sibiriya'ya nefyetmek| tir. Konsalontaneye göremeyince Bola ix | Şişli sıhhat yurdun: a | çelenk koydular gün getiy andacısı. diye: iya'ya Şi sa yemle İa bulunan refikaları HE. yi siyaret ' Şi Di SEKSİ Mi ya gümrüğümi | etmişlerdir “Behçet Bey. Ankaraya “Bmanete| Dün Rolnen Dartiliönünu * profe. | iii “konlüyonl RUSYANIN 5 Ğİ Bm gimme kn elleme TİKA it bazı işler için vekâletle temas et | sörlerinden 8 zat 50 talebe ve iki mah uhtelit komisyo! Run hükümeti bumun üzerine Gin | de be talebi de iraf olunma. Biraz| rı HE ye dalermden rahata oldu ç mek üzre gitmiştir, Ankarada bir | kemei temyiz reis şehrimize gelmiş azaları - kümenin giddenli bir mora GÜNdET-| pamadar. zklaşmıntır.« Harbine “ç2e)| 0 cihetle Şişli Sıhhat yurdunda) a e a A e Me e j mişti. Mefsi dünkü nushamızda Çi- | demiryollarmdan 45 Ginlinin ihracı içiz| kendisine ulak bir ameliyel cerrahi- a ” muharririmize beyan" etmiştir. Bu gezintiyi Türk — Romen cemi kan bu nota ile Ruslar, Çinlilerin ha-| emir verilmi e ye yapılış ve bu ameliye muvaffa- Fazlı B. Şerif"B, Behçet Bey barı Darülfünun yeti tertip etmiştir. İ reketini protesto etmekte, bu hareke), TekYe, neme Sr veee Rl kıyetle neticelenmiştir. Sile 5. İtebesinin içtimaları münasebeti ile | Bu hey'ete cemiyet kâtibi ümmi in muahede ve gmükamelelere #08 İğ İmevetle san ve tahmin edilmekte işe) Hanım efendi'bir gece haştanede| Fark bey b ak ai m ÖL DOM Vor e ziyaset etmektedir ir olduğunu iddia eylemekte ve tev-İde gazeteler Çin tarafından der, kili ön Gizl) : vermiş my — Bu mesele ile Darülfünun ema| Römanyalılar dün akşam © vapür. i E böynelmisi Deal işler ve dün Şişli” sıhhat yür/ “Kadılar birliği bir polis mek) setinin meygu/ olmssı icap eder de |dan çıkneni doğru Tükulme, wiğereki ma Vazıyet edilmesini beynelmilel teâmül.| dundan çıkarak Pendikteki köşkle- here mupayir aödederek takbik ve mana:| rine ye etmişlerdi. tebi açmak üzme müracaat etti. Tet- miştir, Cumhuriyet abidesini yaret etmiş | hasa ediyorlar. Eee kik olunuyor. Bugünkü mizamnamo| | Aldığımız malmata nazaran Milii| le“ ve abideye bir çelenk koymuşlar. BU İŞ De ela Üsküdar Tramvayı kadının müsellah polis rsrapke Türk talebe birliği bü Cuma için u-|dir. a mödir. Lâkin diğer hafif işlerde istb-| mami bir kongre akdini münasip) Bugün öğleden sonri Darültünen. Üsküdar -Hayda dam olunabilirler. <iheti tespit| eörmüş ve Darülfünun konferans | da bir resmi kabul yapılacak ve reğ-. hattı'ü ydarpaşa ve takdir de hükümete aittir. Mama) salonunun kongreye tahsisi için dün | mi kabülden sönra bir'çay Eği edecektir. öö 3 çe sel hattı üç ay sonra hazır|ti tahsil serterir. Kodlar bilği Darülfünun © Emanetine müracaat eri 2 k HARP Mi OLUYOR? . İğ el ie ii). Üsküdar» üramvayı idare meslii| vin istediği de bim ağir Dedi) cemiştir, Romanyalların içinde bir de kon ii VE Bu, Dİ maşa ei Tinde çıkan ihti i eğe| dün toplanmıştır. hattının > m m bir izahı ser m ii beyti Holtad.— T, Kümil dir, Verilen mühlet te y anhay, mah temdidi için malzeme Hamburg'tan| YOK ocakta talee | Perşemi iyatro: undipkarada Türk - Yunan müzaketa Gizlilik | ei eter ii elk Map Mİİ yola karma. Malçme geldik. ZA lela egr heyetinden aldığımız bir, mektupi sunda rak aş pa ke il cevap İ ten i sonra hat Haydı i pol ü fazla telebe y : kara “| hi a er m | gl ak ez zan ana m kl m Al an a m ga ln gel lg ii Kl E reiki Tevfik Kamil beyin bugün şe diyor gibi gözükmektedir. “ | dülmiş olacaktır. pg y demiş) ye d zimat edecektir. a ize avdet etmelerine intizar edil) ii A Bu sene hatti varidat ve masari-| v” söz verilmediği hakkındaki neşriyat | Romanyalı talebe Galatasaray: lise mektedir. vermezler ve ya mn Hi ere e Kenan Bey fi vekabi eemekeedir... Hat geçen ep, tavzih ktedir. sina ime leşleri. e gi M. ROMANOS rirlerse Ruslar da harp mı ilân pe 2 sene Cumaları 750, Pazarları 450 bi k iomanyalılar, şelirimiz: i Türe - Yunan müzakeratma ai) ekler? İşte bu dakika dünya siyas| Miğddel urmumi Kenan |'2 basit yaparken bu sene 000 ve| in Poem la pelnler bik imhba âa küler kalacaklar ve ondan sone Atinadan son talimatı getiren M. Ro-| yatını işgal eden mesele budur. 750 lira hasılat iler, itihba-|tarda © kada ie en ni EN ŞÖN HABERLER, | B. Ankarava gitti | © Şükrü Kayabey | üeümemi Gin SA kan an ap le a m e GM Müdüci umumi Kenan bey. irtşa| Mup-14 ÇAJA) — Dahiliye veki| de tabriri kumla imedadı chi vaz| hususta poli | müracani emiş MZ talimatı meki beraber ayrı) o Moskova, 15 (A.A,) - Bi fab-İ meselesi hakkında izahat vermek üz-| Şükrü Kaya ve Umumü müfettiş İb-|fesini yapabilirler. ilhassa istihba-| ak orada li Muhid. İ <a vazifçi li da vardır. Sa,| rikalar, imalâthaneler Şarki Çin şü-İrc dün akşam Ankaraya gitmiştir. | rahim Tali bey saat 14 te Muşa mu-)rat ve zabıtaj ahlâkıye işinde çok mu| din, ya Şunları söylemiştir: bik Yama e SR mİ mendilceleri haldanda ittihaz olunsü) Kenan B. Adliye vekâletile temas! varalâtlarında, memurların “ve bür|vatfak olacaklarını tahmin ediyo), (— yin hire bir talepten atın da yürük edeceği Böy. |tedbirlere karşı protesto makamda) ederek asgari bir milddet zarfında av| in kaza, halkanın emsalsiz tezahü | rem. Polisin diğer hidematı umum;-i haberdar değilim. Eğer kanun ye ni denmektedir. > mitingler tertip etmişlerdir. det edecektir. İratike karşılanmışlardır. yesi çok ağır olduğu icin diğer saha, | zama muvafık ise tabii yapılır. , »

Bu sayıdan diğer sayfalar: