14 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

14 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pazar 14 temmuz 920 KUK mlzLARA Kkdarehane: Ankara caddesi, No 100 Telefon numaralare . Istanbul, 3911 gör İstanbul, eat gu YARIM TEDBİR Türkiyede - yeni rejimin - en ziyade göze çarpan meziyeti, siyasi ve içtimai hareketlerinde daima “yarım tedbir” sistemin- den kaçınmasıdır. İslahat tarihimizi dolduran hareketlerin hemen hepsi bu Sakat sistem yüzünden muvaf- fak olmadı. “Tanzimatı hay- riye” nin mösut — neticeler ver- Mesine mani olan sebep, yarım tedbir politikasından başka bir Şey değildir. Türkiyede meşru- tiyet tecrübesinin iflas etmesi- nin bir çok sebepleri - arasmda, iktidar meykiine geçenlerin bir türlü “idarci maslahat” - politi-| kasından ayrılmamaları birinci derecede amildir. — Acaba efkârı umumiye na- sıl telâkki edecek? — Acaba bu hareketi Avru- Mülddeti geçen halar 10 karuştur. Gelen evrak geri verilmez. Miun x BU Bd carvaş tunı” Eskiden her islahat kararı, bu gibi müphem suallerle kar- şılaşırdı. İslahatçılar, hem A- wrupayr tanımıyorlardı, | Türk milletir fi bulunuyorlardı. Bundan başka kendi nefislerine de inan | etmiş değillerdi. Onun için en hayati meselelerde bile korkak- hık gösterirler, islahat kararla- rından dönerler, yarını düşi miyen kısır ve kısa bir politi- kaya bağlanıp kalırlardı. Esa- sen halkın bizzat kendi mukad- deratına hakim olmadığı salta- nat idarelerinden daha eyi bir şey beklenebilir miydi? Devlet adamlarının bu uyuşukluğu yü- zünden hariçte Türk milleti a- leyhinde yalnış ve yalan ka- naatler yerleşiyordu : Türk milleti - islahata taraf- tar değildir,”o, teceddüdü isla- miyete muhalif görecek kadar kör ve mutaassıptır. Millet senelerce bu ağır töh-| met altında yaşadı. Bu yüzden uğradığımız zararların haddi yoktur. Cümhuriyet idaresinin böyle bir çıkmaza girmesi el- bette beklenemezdi. Gazi Hz., 'ütün işlerinde “yarım tedbir” Bistemine aslâ yanaşmadı. O- 'Tun için en büyük inkılâp hare- || ketlerinde aldığı radikal tedbir- ler, radikal neticeler — verdi. Tedrici tekâmülün yeri bu gi- i inkilâp hareketleri deği dir, muhakkak olan şu ki: Eğer Türkiyede bir taraftan Saltanatı ilga ederken öbür ta- rafta hilafeti yaşatan. .. Ab_ir ta- Tafta maarif sistemlerimizi mo- dern tesislerle kuvvetlendirir- ken; öbür tarafta şu ve ya bu Şşekilde medreseleri idame etti- Ten,,. Bir tarafta latin harfle-|haberlere Ti esaslarına giderken öbür ta- rafta arap harfleri ile de tedri- Atine sefirimiz Ehis Bey olarak Ankarada bulunan bi şehrimize avdet etmiştir. Bu; Selâhiyettar mahafilden verilen| haberlere göre müzakerat inkıtaa or M. Mihalakopulos Bgöre müzakerat — inkıtaa uğramamıştır. Müzakerata hariciye vekâletinde devam edilecektir. M. RIVASIN BEYANATI 8912—3913$ Güzete ve matbaaya dit hırsıslar için mildiriyete mürocaot edilmelidir. aldığı son şekil| & M. Rivas ve Yunan Pa nasıl karşılayacak? Hariciye nazırının — Acaba millet bu nevi isla- bati hdsmedecek pi? beyanatı M. Rivas ihti nız bir nok ğunu, Yunan Hariciye nazırı da bir çok nok- talarda olduğunu söylüyor ... sinde layik esasları kabul eder. ken öbür tarafta sahte bir vic- dan hürriyeti maskesi — altında mikbin bulunmaktadır. M. Rivas ge- riye kalan meseleler hakkında iza- hat vermekten çekinmiş, kasalar işi din namına halkı zehirlemeğe | hakkındaki suale gülerel ııı:iıı:iı olan yarım tedbir politi. v _"' şey Wuru;:_ Cî-:n- MN likten sonra hareket etmek Üzre kası revaç bulsaydı, bütün inkı. M Mmubarririmizi otomobi- y ç olduğunda: lap, bir kül halinde tehlikeye|line davet etemiş ve demiştir ki; tdüşer, inkılâp namma — yapılan K â'ıı)n _ı:yıııı ıı;” #snasında Arıka KaRl. T i-| ada (3) içtima yapılmıştır. Bu bütün fedakârlıklar hebaya gi-| 303 (1 içlims yap eeBğiN derdi. Bunca tecrübelerden Çı- yraraflar iştirak etmişlerdir. — İçti. ders hülasası şudur: ikti- | malar Temmuzun 2, 4 ve yedisinde Sadi teşebbüslerde, imar işlerin-| yapıldı. Bu içtimalarda muallak me- , ç şa lhasıl | seleleri tetkik eftik, tabi — muallak um""'"“î'“" teessürlerde, el zda | Deseleleri — görüştük. Bilhassa M. n ve hususi hayatımı: Diyamandopulos tatafından — getiri. Zaif ve yarım hareketlerden ka-| Şimalı her işteen mükemmel İlen talimatname etrafında — müzake Tat cereyan etmiştir. ha neticeler almağa bakma- ır, Pazar günü yapılan içtimada bi- taraflar tarafından hazırlanan ve lâf edilen noktaları ihtiva eden za- bitlar okunmuştur. Bundan — maada muallak meselelere de temas edilmiş| ti Sürt meb'usu a MAHMUT İSMET F.. Hz. Başvekil İşmet Paşa Hazret- leri dün Pendikte öğleye kadar İstirahat etmiştir. Öğleden son- Ta da Kartal ve Yakacık taraf: larında bir gerinti yapmıştır. 'RANDA ŞİDDETLİ FIRTINA Tahran, 13 ÇA A.) - 11*Temmuzda Tebrizde bir fırtına hasarata ve fe Yezanlara sebep 0i Telefat itur. Yukuu bildiriliyor. h'?ımı yoktur, :ııııııg._. esnasında bir hâceri semavi TUYUNALILARIN CEVABI Benim Ankaradan hareketime ka- hükümetinin cevabr gel- z vazifemizin — bittiğini yoruz. - Yalnız hükümetlere 'ait meseleler kalmıştir. Bu mescleler | hâliçdiltikten sönra itilâfi tasvip * Ççin komisyon bir içtima yapaca! Bü içtimam Ankarada Ve ya Istan bulda olup olmaryacağr malüm “de-| gildir. M. RİVAS NİKBİN Düştür. kağea sikbinim: Çünkü ber iki bör - ümet tarafından bir çok fedakârlı Gazi Hazretlerinin lar yöpılmıştır. Hem de meselelerin |ekserisi halledilmiştir. Binaenaleyh sSeyahatlarına Ve, | yanız bir nekmi meç madE el ç’f"ll!erlndeh! meş || zen müddetten besi — devam eden müzakeratı akamete düçar olamaz, Ben her iki hükümetin itilâi ede- cöğine kağiim. Bu itilât — olduktan sonra Ankaraya gideceğim. Bitaraflar ber iki hükümetin dave- tine icabet ötüöğe hazırdırlar'» güliyetlerine ait Malümat son ha- berlerimizdedir. n yal- tada oldu- Bitaraf aa M. Rivas f Ankarada cereyan eden Türk - Yunan müzakeratı- na iştirak eden komisyon bi itaraf azalarının rolleri mu- vakkat bir zaman için hitam bulmuştur. Bunun neticesi itaraf reis M. Rivas Viküna gün de M. Holstadın gelme- sine intizar edilmektedir. Türk ve Yunan hey'eti murah- hasalarının da ayni trenle avdet etmeleri muhtemeldir. ** * Müzakerat inkıtaa uğramadı ONLAR NE DİYORLAR? M. Rivas, mütcakıben, bitarafla- Ta göre yalnız bir noktai nazar ihti- hifi kaldığını söylemiştir. Halbuki Yunan gazeteleri bir çok muallak meseleler mevcut olduğundan —dem vur ; Bazı mahafilden şuyu bulan ha- berlere göre başlica ihtilâf noktası Yunanistanda bulunan bir — takım Tatanbul Rumlarınm vaziyetine dair- M. MİHALAKOPULOSUN BEYANATI Atina 13 ÇAneksartitos). — Yu- nan hariciye nazırı M. Mihalakopu. l08 gazetecilere şu bayanatta bulun. muştür: — Tahaddüs eden müşkilât bak. kında bazı Türk mahafilinin bedbin Oolduğunu haber alıyorum. Ben - ba bedbinliğe iştirak etmiyorum ve tes. mi Ankara mahafilinin bu becbinli. &e iştirak ettiğini de aannetmiyo. rum, Vakıa müşkilât büyüktür. da- Kat gayri kabili iktibam / değildir. M. Rivasın Ankaradan infikâki va. #iyetin vehametine de delil değildi ir.| M. Venizetos Çünkü bitaraflar icap ettiği — and: Kolaylıkla Ankaraya dönebilirler. — Tekrar ederim ki müşkilât büyük. tür fakat iktiham edilmez değildir. SEFİRİMİZİN VENİZELOSLA MÜLÂKATI Atina 12 — Türkiye - sefirile M Venizelos arasında vukubulan tami, mi mülâkattan sonra — aalâhiyettar Yunan mabafili hafif bir nikbinlik İzbarına başlanmışlardır. M. Veni, | zelos bu mülâkatta Ankarada başlıy| ân müzakerenin hüsnü intacı arsu, Sümü izhar etmiş Türk Yunan me: nafiindeki iştirakten — bahsetmiştir. | Enis B. de ayni teminatı vermiştir. ——— .—. Bir kavga bir adamın canına | mal oldu! Sirkecide sa ykalı takımın- Jan Arap Os- nan ve Şaban ırasında — kav- şa — çıkmıştır. Arap Osma.ı; banı nüştür. Tafsilât zabı ta sütununda- dır, öldür- Ekmek fiatıl Naı-hîn artmasına mahal yoktur Bugün içttma edilecektir Emanet manasız itirazları Rabul etmtyor — ea J Son ekmek marlına ekmekçi- ler itiraz eyledikleri için bu hu- sustaki zaptı imzâ etmemişler- dir. Bu sebeple narh yüzünden emanetle ekmekçiler arasında Jihtilaf çıkmıştır. İktısat müdürü?Kemal Ömer bey ekmekçilerin Narh hakkın- daki zaptı imza etmemelerinin ehemmiyeti olmadığını — söyle- miş ve İlerine bir ceri orduk. Bu, e ni İeTİni hükmü rbikten'aciz değiliz a 5 yoktur.Narlır tar demiştir. Ekmekçiler ne diyor? Emanet, bu buğday bolluğu zamanımda ekmekçilerin,10para itirazlarını haksız ve gayrı varit görmektedir. Diğer taraftan Ekmekçiler ce miyeti reisi Şakir B. zahire bor sası fiat cetvellerine istinaden hesapta (46) santim olan küsu ratın elliye iblağını ve dolayısi le 10 para zam yapılmasını iste- diklerini söylemiştir. BUGÜNKÜ'ÜİÇTİMA Bugün Şehremaneti iktısat mMüdüriyetinde zahire borsası- nn gönderdiği son bir haftalık fiat cetvelleri ' tetkik edilerek narlı yeniden * tespit olunacak bu azami fiat Salı gününden iti: baren mer'i olacaktır. Buğday ve vn fiatlerinde dur günluük olduğundan narhın ay- nen ipkası multtemeldir. Vakit küresi Emanet saatların ayarı için 9000 lira masrafa girdi | Bahriye anbarında bulunan vakit küresi dört bin lira — mukabilinde şebremaneti tarafından — satın - alın- Maştır. Bunun tamir ve — tadili de 54000 lira masrafa mütevakkıf olup tamir ve tadilâtı. yapılmaktaı Ki- rede top tertibatı mevcuttur. Lâkin top tertibatı kaldırılarak yerine dü- dük tertibatı — yapılacaktır. Bu iş- ler bittikten sonta küre Galata ku- lesine konacak ve her-gün — saat 12 de çalacaktır. Bunu idare — için E-) manet tarafından bir de memüur te- yin edilecektir. — —. İrtişa bahsi Yeniden bir ihbarda bulunuldu ve ihtilattan memnuiyet kararı temditedildi İrtişa rezaleti tahkikatı dün de devam etiniştir. Yedinci & azı tetkikatı dü: â n ira etmiştir.Diğer Taftan aldığımız dalümata nazaran sticvap olunanlar- af iki kişinin i- delerinde müba- enet. görüldüğün. en müvacehe ©- içap et- viştür, Adliyeden tahki- Şine âmküân bulu amıyan ve geç akit — aldığımız saşka - bir — habere LİYü mu> mazaran da, Müd- dei umumiliğe mevkuflarla — alâka- dar diğer bir ihbarda bulunulmuş tür. Mevkuflardan Jül, Leon Fresko- larla Jan Basadın ve İbrahim zade Latfinin ihtilâttan memnuniyet müd detleri dün bitiyordu. Zinci İstintak Hakimi Nazım bey, tahkikatın mübim bir — safhada de- vamı münasebeti ile bu 4 mevhuf hakkında yeniden 10 gün müddetle ihtilâttan menmnüniyet kararı vermiş tir. zam için vukubulan teşebbüs ve| Milliyet r Ha şaacak eeei Sitmt smek'msa MA RENEU'E Mesele büyüdü mü ? Maaril mülellişleri Tahıkikala başladı inen lalebenin iddla- etlikleri şeyler nelerdir,> Koca hakikalen İalebeye haksızlık eli mi ?, — recer — Beden terbiyesi kursu imtihanlarında bazı muallimler dönmüşler ve Maarif ve- kâletine müracaat etmişlerdi. Vekâlet he yeti teftişiye relsi Rıdvan Nafix ve Bk: tem Besitm beyler dedikodulu bir şekil alımış olan bu meselenin tahkikatma vaz' 1 yet etmişlerdir. Reden terbiyeni muntıkasından kursuna her Muarif üçer muallim Bu güretle 46 erkek vel8 maneti ilmişti. kadın müallimr kureta okuruşlardır. Tedrisatın hitamında anlar yapal maş ve muallim üt Mümtar, Saim, Ali Rıza, Abdülkadir, Febmi, Rem- i, Salâhaddin, — İsmail Hakkı, Haydar, Feyzi, İasan beylere muvaifak olamadık- Bünün üzerire ları tebliğ edilmiştir. | M. Conson — Ridvan Nafix B. talebelerden bir kışmı kendilerinin şahsi bir iğbirar neticcaj olarak döndürüldük- lerini iddia etmişlerdir. Bu iddia üzerine yapılan tahkikat de- dikodulu safhalar — göstermiştir. Ekrem Besim bey dün dört muallimin daha i- fadesini almıştır. Müştekilerin bazıları kurs muallimi İs veçli Mr. Jonson'un mühtelif vesilelerle, kendilerini tahkir ettiğin de anlatmışlar dir. Ba iladelere nazaran mra getirdikçe: — Türklerde enerji yok, kafa yok! diyen Mr, Jonson, bir gün bandaj dere sinde talebeye bitaben: —İyi dinleyin, memleketimizde doktor- yok, gittiğiniz yerde yaraları «lzler sara, caksınız! Tavsiyesinde bulunmüştur. Talebeden bazıları bu söze heyecanla cevap vermiş- ler — Memleketimizi tanımıyorsunua, bi- zim de Avrupalılar derecesinde doktor- larımız vacdır! demişlerdir. Dönen muallimler, tedrisata memur Ni- zameddin beyin de derslerle pek alüka- (dar olmadığını ilade ve bundan başka bu sene kura tedrisatımın da Jayıkiyle yapıl- stintak dairesi dün mevkuflardan sadece Jak Preskoyu isticvap etmiş- madığını çu şekilde iddia etmişlerdir: — Kurs Teşrinievekde açıldı. İki defa Mr. Jonşon'un, iki de bizim paskalyamız aldu. 15 gün kıp tatili yapıldı. Onar gün- den İki müsamere haszırlığı tatili yapıl- di. Timnastik bayramı — için muallimler atrfta vazife aldıklarından 20 gün tedri- gat yapılmadı. 20 gün Mr. Jonson basta- landı. velkasıl her halta bir bareket ol mak Üzre 16 haftada 16 hareket öğren- dik, işte ba kadar! Tentihanlarımız bazan Mr. — Jonson'un İsveç sefarethanesindeki odasnda yapıl- dr. İmtihanlarda mümeyyiz bulunmadı ve) meticede bizlere siz döndünüz diyiverdi ee" Diğet taraitan kursta okuyan bir ka- -J sam muallimler de Mr. Jonson'un kendi- lerini karaktersizlikle ittiham eden beya- natı münasebetiyle aleyhinde dava açıa- a karar vrmişlerdir. Mektepliler müsabakası 11 inci hafta Hlinci haftanınen mühim haberi nedi müsabakası temmuzdan — itibaren başlamıştır. Gelecek 'emmuz Per- cevaplar embe — günü akşamına kadar kabul edece- kiz. H inci haftanın en mühim haberi için alınacak netice Temmuz Cuma günü ilân edilecektir. Cevaplarınızı Milliyet mü- sabaka memurluğuna “gön- deriniz. ; Müsabakamıza haftanın Not: en muIAılmmlııhulınlıf he olduğunu — bildirmek ve ni uğu ien için v haberin izah “—eMle Iştirak Anclk Sene- No 12 N — U TRUMADARAM ” Abone ve Tlan Üeretleri €azetemizde çikan - yazıların hukaka mahi | Bu Yunanlılarla işimiz neye varacak ?.. Müzakere inkıtaa uğradı mı, uğramadı mı diyeceğiz ?. İki tarafın sözü bir birini tutmuyor?.. Talihliler 200 bin Ürayı 295 numara aldı Dün büyük ikramiyeler çekildi. Talihl yar olanlar kimler ?.. —issdüşü Tayyare piyankosunun altın ci tertip altıncı. keşidesinin çe- kilmesine dün Darülfünün kon- ierans salonunda mutat mera- simle ve kalabalık bir meraklı miştir. Bu tertibin en büyük ikrami- miştır, Bu tertibin mükâfatı olan yüz in lirayı şu on numara kazan- Ştur : Di 295 numaraya: 200,000 lira. 55885 unmaraya: 20000 lira. 14054 numaraya: 6000 lira, 5523 numaraya: 4000 lira. 43263 15264 32561 numa- ralara 3000 er lira. 28564 17586 16535 — 43665 20217 51338 36057 24106 numaralara: 2000 er lira isabet $ 0 5S 2 0lan bi letlere 30 ar lira amorti isabet kinci sahifemizdedir. KİME ÇIKTI? Büyük 200,000 Jiralık iİrkamiyeyi kazananlat arasında Beyazıtta kun- duracı Hasan Efendi de bulunmakta der. Dünkü hukuk talebe içtimaanden bir intida Hukuk T. cemiyetinde Hukuk talebe cemiyeti dün öğle-, den sonra Talebe birliği - bınacında bir içtima aktederek Türk ocağında-, ki içtima münasebetiyle — tahaddüsi €den vaziyeti görüşmüşlerdir. Bu içtima çok gürültülü olmuş. Kominizm aleybinde mütcaddit kâtipler tarafından söz söylenerek saat 21 de içtima nihayet verilmiştir. akemelerine l apılmış, mnin tafsilâtı 3 ümc Milliyetin büyük ankeli kitlesi huzurunda devam edil-| yesi olan 200000 . lira dün çık-| |10340 37812 8086 — 11337| |29870 16558 17627 20950 15707 28497 )lin maddeten de organize edilmesi. — Gazinin en büyük eseri nedir ? FALİH RIFKI BİN CEVABI “.. En büyük eseri Türk devlelini — şarklılıktan çı> karan devlet ve müesse- seleri layikleştiren, mlilleti asrileştiren inkılâp eseridir... , Everine bakıldığı zaman, biç biri ötekinden daha az kuvvetli olmıyar üç Muz Kemal göze ça k tafa Kemal, / ihti Kemal, devlet adamı Kemal Mustafa Kemal öserini n tı? 1— Anadeluya çıktı, 2— Her biri gef arıyan ve maksat arıyan dağmmık ihtilal kuvvetlerine kendini taf Falik Rıflı Bey olarak ve jstiklâ/'i tek ideal e- Bi n lâlin — ma'nen organize edilmesidir. 3— Meclisi topladı, — Ordu yaptı. Bu, ihtilâ- dir, 5— Sakaryayı kazandı, 6— Dumlupınarı - kazandı, 7— Muda- nya mütarekesini yaptı, 8— Lozan muahedesini yaptı, .— Padişahlığı kaldırdı ve Ankarayı metkez yaptı. 10— Halifeliği ve Halifeliğin bü: tün müceseselerini kaldırdı ve Çüm- huriyeti kurdu, l11 Şapka giydir. di, I2— Yeni kanunlar ve yeni harfler gibi inkılâplarla bu son saf: hayı tamamladı. Bu işlerin kimi asker, kimi dev- let adamı ve diplomat, kimi ihtilal- ci Mustafa Kemalin birbiri kadar büyük eserleridir. Eserlerinin hangisi daha büyük- tür? Eğer onun eseri, bu eserlerin hepsinin birden yoğurduğu bu gün- kü Türkiye ise, en büyük eseri odur, denebilir. İzmir ağır ceza mahkemesi Kadriye | h (Mabadi 4 üncü sahifamızda) ve arkadaşlarının mu iki gün de muhakeme başlanmıştır. Bu muhakeme- cmizdedir. Resmimiz Kadriye Hm, m

Bu sayıdan diğer sayfalar: