20 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

20 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İNGİLTERE VE HİNDİSTAN —— Hint milli cereyanının başında bulunan Gandi kimdir ? Gandi bir kelime ile 300 milyon hintliyi harekele muktedirdir. getirmeğe Muharriri; Hleret iştişaşı sundan Marci çap ve Bengile eyaletlerinden 30 hin gi açlık ve sefaletin yüzünden yerle- Çüi derkederek ” Eganistanı - tarikile, Gürküyeye heret etmek - isteminlerdir. Biçen Beniri bunları kabul ederek arazi Fetmiğ, ve Etçanistanda İskan etmiştir. Tkindi hadisa Bengüle ve Malabar zahillerinde kâdn İslâse ahalisi arasın. suhur elmiştir. Bunları da tahırik den amil gene açlık ve topraksızlıktır. AA ue Siyar nammaa birisi küylüle- Tin haşıda geçmiş ve Mecusi zensindar- Jara Karmı kıyam cimiştir. Bunlar her #eyi altast elmişler, Mecusi zemindar. Tanncevlerini yakmışlar, - bulduklarını | ölâüemüşlerdir. Aylarca deram eden ha iğtiaş kan ve ateş içinde boğul- Halka bu kadar meyusane hareketle e seşkeden vaziyet çiftçiyi de münev. çerlere yaklaştırmıştır. YN harekâtın başıan geçmiş olan mümevverler çerek garalt ihdas edileceğini - söylemekler kabl geri durmamışlardır. Şi bütün ba hareketleri kendi et- çaflarında toplıyarak halkı Mi mulı. yele doğru / sevkeden cereyanlara eclelim; vayanın başmda ihtiyar FPilak ger. Mü zat bir taraftan azami bürri. yelleri ve mühtariyeti talep etmekle üter taraflan Ga ceki Miak inin ve Iükatlarının muha- istemektedir. İkinci cereyan: Müledil Borjua. ce- yaramıdır. Bu cereyan tearici ıslahal Kazaldarıdır ve haşında Das bulanu- “Ölçüncü cereyan: Boğrudan doğru- arinkmlipç cereyanıdır. Tam muhtari. gel ve İstikili taratdarıdır. Bunun tah- Şükeve faaliyet vasılası ferror ve inilâp far, Maşında Arpindagoru ulunuyor. Fakat bütün bu muhtelif cereyanları Wandi şahıstarında cemeden ve müşte- 'bir hedefe doğru serkeden şahsi- : Mecüsller. tarafından - Gandi, dazalından da Mehmet Ai ve | Şerket Ali biraderlerdir. ? Yakarıda İngille hükümetinin İstam- dar l Mecusiler arasına nelret e) AAHIAF sokmak için ibraz ettiği bütün | Kaaliyete rağmen İslâm cemiyeti ile) Ailat kongresinin birleştiğini söylemiş- ikk Hakikatte bu mühüm netice Gan- Ginin teşebbüsü ve mesabsi sayesinde| glâkredimiştir. Bu büyük adamın ter- pümel hali hakkında muhtasar matü- Çat vermezi fakleden hali- görmiye Gandi zengin bir Hint Mecusisinin | oğtadar. Londrada hakuk tahsil etmiş-. dir: O samanlar Londra mahatilinde gaklığı ve dansları e şölrel kazan- uştır. Tahsilint bitirdikten sanra te- Fayi ticaret için Cenubi Atrikaya git enep ve yüksek rah-üserime derin bir | Hesle lera etmiştir. B tesir onun bütün. Hagmtını değiştirmiş ve kalbinin bütün heyrenni ve rahunun. bütün harareti)| e bu ravallı vatandaşları kurtarmağa | koyulmuştur. Gandi onların müdatii| olamç ve nlar namına / mücadelere başlamıçtır. Nihayet İngiliz hükümeti!| Kendirini Cenubi Afrikatnn tardetmiş.| dir. Munun üzerine Gandi mücadeleyi| Kündislana nakletmiştir. Murada bar Basından. kalan bütün. servetini milli mmücndelere sarletmişlir. Elyevm başın. da balundüğu firka tarafından verilem Sü frank maatla geçinmektedir. Öre riade kaba bezden yapılmış bir entari kaşır, yalım ayak gezer fakat bir keli- #zesile 200 milyan ahaliyi yerinden oy- Sabır, Hinililer ona bir peygamber Tinde ll olarak balunmuştur. 7 kişi: Bim cesedi. yataklariyle - birlikte dere ierisindedir. — Yalmın Sürmenede 1 Tallyon 70 bin ürahik zarar tahmin e- Giliyor. Sürmene namile bir şey kal> amıştır. Harkatia münakalât mun: kalidir. Teabrom Vati ve imdadı sın-) Hü heyetleri delâket — sahasna doğrer| gilmektedir. Karadeniz saları sahiler- GekiairaNı mraklara 'goğru ” Sürükir Ankara 19 Citusu mene felsketzcd Gerilmişlir. Ayrıca Müüslahmer müret: Hişlerinden. Nazmi Beyin / riyazetinde Bir eyeti sahhiye gönderilmiştir. in- Juri Din, İnsanlara kâfi muhabbe dür. Pazilet, fedakârlıktır. Cebir, hatın fikren olsun günahtır.» Defalarca mah, kalmış Glan bu adam bir gün İngiliz hükimlerine demiştir ki: e<Mubabbet kananla e e tanztm edilir. Mir şahır veya bir mü- eesese için muhabbet perverde etmiyor. İsek bunu kemali samimiyetle söyler lişie. Vereceğiniz hükmü bir Buzuru fam içinde dinlemek için geldim. Sizce benlm harekâtım bir zünah addotunu- bllle, fakat bence bu TUT mükaüdes bir yaziledir.r Gandi tam manasile büyük bic - fallır. Bu müliterem zat hakkında Hin. Gistan. nazırı sabıkı Montago - İngiliz kürüsünden diyor ki: «—Onunla, görüşmek ve kenusmak gerenine mali olduğum zamanlar kendi- ini bahtiyar addederim.r Du zat Hin- Glstan tarafından . BU tetriki - cinsa Gandl ile Binililerin birleşmeleri. bunların aralarındaki, husumetin kalkınası ve biri diğerinin dinine hürmet ve rinyet ederek birlikle hareket elmeleri, sani- yen kast usulünü muhafara etmekle beraber kastlar arasındaki münaferet- lerin ümlesi, bunların yekdiğerine te: Karrüp etmeleri, kadınların yüksetmesi, ve kendilerine hukuk verilmesi, hira- Kelerin, zarri makul itiyatların ve Mi katların kalkması, Bestima - dininin tazfiyenl.r İste dahilde takip editecek başlıca hedefler bunlardır. İngilleire kursı mücadeleye çelince: kususa ait Gandinin tarsiye ettiği vran hareket Çmenfi mükavemet) Re- söstanre püssiye namını almıştar. Gandi/ kamiteetlik, sat kast, katli, Si kay- a gihi vasıtaları şiddetle - reddeder, nn göre kan dökmek Eintli tarafından gelmemelidir. Ona İngiliz. haşlarmlı- dir. O zaman müdafar halinde kalan Tüntüi de makabele etmelidir. Fakat Hnt için esas mücadele silahi fngilir Kamunlarını, ingitir mahkemelerini. İn gliz mekteplerini, İngilir idaresini, İn. gilin ticaretini boykot etmekten ve Ia. Zım gelime vergi vermeklen ibaret ol malıdır. Bu silühin ne kadar mülessir olduğunu simdi göreceğiz. Üstadın tav- İsiye etliği bu mücadele tariklecini Hlin. Gistanın mülüiyetperser hütün gençliti fakip etmektedir. Tlarbi umumiden ervel Gandinin bu kamüreleri detbik. elandın. - dakalr çok karsaşalıklar zuhur etti. İngililer vaz him vaziyetler karşısında kaldılar. Si lâh küvveti ile vaziyete hakim olmata: çalışmakia beraber. aslahak yak Tmeeburiyelini hissettiler. - Mabadi. var- Tîılkbç birliği Tz VaRi imza eden mektepler ce- İmiyetleri tam dam heyeti mürahhası e kongreye İşlirak etmeyi müteahir &—a işümade hazır — bulünan Gört Bürlik iüare heyeli azası Kongre- |hün u pazartesi zünü in'ikadı esbaı Varlemin ve ihzari teahhnt etmişi |( Böaca göre daha munvenet edilccektir Haşvekli İsmet Paşa li teletonta ilecek | müanbul gümrük anbalermin intim 20 Temmuz 1929 Memleket haberleri |£ Cumhuriyetöt Kamp hayatı t A, Hikmetinden sual olunsa!..| Bugü: ee a İstanbulun dileklerij ugünkü dahlli ve Darülfünun taburu —V aaım Gan mevar )| Adadan 18,20de Kadı | PFT RURaRARerin Maslakta kamp kurdu ( öi S mumu)| Köyüne gelen vapur va mülhakctında halkın ihtiyaç- | ve talimlere başladı — Çd zi üineke sarar ver )| neden yolcu almıyor? âiler. Meb'uslarımız. balkın ar- Ankarada müthiş bir yangın oldu k ikarade evvelki gece müthiş gi Kadıköyünden İstanbul 1i S cpaaland e a Kardlalatı Magakta siramez | ) ver İlayaçları ü bi Yoltu, İN çit, bir lmata yanmiştirdPe Vir Te Taar adai çantare |) ç Azcırnen ». dter |) Suber alan Oağl n dürntyağı HERRR e ada ADK ea rrellir S V beyler hay'ei talimiyeyi zeçlili etrit acaktir. Vetek biralapunın Kadicyün bi ilenma Tekiakalbde iitikemse AğEArĞ * Halkın dileklerile, arzularile, İ|rak Köprüye zideceğini gö Ve |f debosundan çıkmıştır. Buna ai e Ka aR yeçei eene ge |) şikâyetlerile aasençole'yakın Çİ “Eunakika, tam (1 dalsilat birinci saküizmisdedir KLuge raamüp Braadii dan alükadar. ve meşgul-olan )| Gkleye yanasır. yolu B emir aa daram mebiuslaşimiza - bantarı ÇZ Hzla KĞ Ü Gidaz ve'kamle gi aeti Tanhalde harekâ Khasına başları- | |) detmeyi muvafık gördük. kakağ a ea YÜU ihtiyaçlarından bir kaçını ara- ( maklıklı kapıya koşarlar. veomuda yol. sara yazacağımız bu sütünlarda, || caazın yüzüne bile bakmadanı müs- | — & Orta munlilm mektebine gire karilerimizin hildirecekleri arzu, ( | teziyane bir ada ile cevap veren me- | Mek. istiyen muallimlerinimiitz Liselerin kampları AA A hayatı Başlamyor " aai Talmk z malarısı rica ederiz. KS ĞA aK 50t | kaburu da, Maslakta kamp küre Yozmak bizden, yapmalı )| 8) dadır. Yani (40) dakik sonm | uşur. İ Üraki azım gelen bu garip hadisenin | — $ Rize ve Sürmenedeki tutan sebebini öğrenmek islerler. Ser memüir | #leti müdhiş bir tulde devam et - etçirmiye haşlamaşlarsır. ve - yaptırmak- | imasbu ve Tt I. meb'ustarımızda; KLbiraz ileride de Kcabatay Ti oi 1— İstanbulun, dedikodusu (| öazana koşanar. rarar mekteciz. Sürmene denllecek bir mıf.uı Feyal ku.ı besi Kilyos e derdi: Bir çuval undan kaç B'"“A“;: dbz AARLUMĞA, € yAğNabu okkaekmek çıkar ? B mes e g a aa mr iritan Yustarya Başvekline bir adam İti kast yapınak teşebbisünde uşsa da yakalanmışlır, Gaktamarayldar v Küiyosur söne- İÇ ele artik kat'i surette- tesbit Yi yaz yöleu sıraları üetünde, inder istitade etmektedirler, ve halledilmelidir ! Üstüne kurulmuş, siçara içmel LA n İ x— küanbal balka, baca İ ci siter Yüi b aa gea Ü a e dalr ddi nn İ Şehir İşleri || Şetüc sirkele nn tara aa aa Y A ga devrimiş, & kişi bogulmişımn Bdi elhlanlardetliker edilmeden lerinden, ler)ıvntl:rındı-ıî Sorar, Şü cevabi alır: & Pariste aeşredilen — Hüma- Tarllnin bir defa şikâyet etti, bağırdı. J| — Yaki: kaşboluyor da ondüülan — | elt ve Aven Gümü gazetelerinde Fakat kimse 'derdini dinle- Güzel cevap değii mi?.... Muhavere | yapılan taharriyatta bir çok- ca- eet Te amaşır. Te yontan “Gbİ( medi. Bu elbette o kadar | Gevam eaer: Sustuk evrakı bulunmuştur. Sayanın her çün ölden ee seğerek pit |) güç balledilecek bir mes'ele (| / < FEK MA aa. Yaltu bi aa aen p e ae arşi Mançürlde Gikkata almarak badema zatakacak bhtün (Ç değildir. <— Tarife onu göre tanzlm edilraiştir. || TöĞi mlkyanla, saheldnir. yapımalı. aşvazan tenni tatmiraktar Geçmasğmre |) 3 — İstanbulda bir kasap- İ | ttem de, bu vapar, yük vaparıdarı, — | tadır. ürelee takemmir amniniz SAA D GS |Velaron devam eden neştiyeta Ç| — 3ati olmaz K Bu vanr v cek Darülbedeyüin laş Bazırlıkları |) ÇOERCR BiT M et ucunüa - Üat biz geğidir. Bazan () ea sosm | — vetlar ihtifalini yaptı saaraaani aşin Alantaya «Dtür|) gıdası üzerine kurulan böyle ()| — Fakat taritede sarih olarak (i20)- Ve sema: e diğer bir takım, tişâtro leva- sir tröstün faaliyetten men'i Y de geldiği yazılıt... DNi 3 Rte MNN S |ei İkamaanlan beikdi v eç e S BRR | aa dükam | omunmanı gğ (Ç taşobknakta, pele âlâ bulü - V cerap nimak mümkün değil. Mahave Kömür, benzin ve gaz-depoları - Fiür meyi alğartamı yakttan İşmeeide |a a SRaine S baaauddAkI DSti | zcee ASA zz (amaam gn yerlaşl Te B peden az gösteriliyor | aandan büyle sitihez eacetir sapbin 3 Sormakk İstedieimniz geyler yanlardır. vazet giksek ae ahat “decik | Polla istihbaratının ver. — 1 vüce batkar ba saplr. niça Te AAA üiğe Yesakı Dü ) y Şi Mediği iki sırkal vak'asal. (Yolen simaz?. Ser memurun Tümince MNi (Vakit kaybetmek) iddissı, hakikatan Buz. fabrikas İar iröstü olduğuna. dair ay- ) — — Fakat çıkanlar yolen 1i ——— n y (O Zamamar Buvapar b ç| — Florinah Nazım b. Caocen gece Çinesilründe Hamdl Pa- | üN aürüüyaran, (Vakit) matimamu ane | | BŞ übakanndaki tecmübelete devama | nn eli Geninden turzlar çirer| laşlmıyor. demekuir? İmde tasellim edenen, eai Baa iasüne | Tlemiş. Hi tarkına vanlarak keyiiyet | 2 (Bu vapur Kadiküy - Müyek | (başymenkuır. Çençelkoy Palisine telefon edilmiştir.Fa- |nattina mütisus değil) noktai —mazarı | Maarifte ve OÜNT e ” S LN mekteplerde , "voma zena sein wine Bir — Zğramukta olduğuna göre, orada bek- Nazım 8. ve kerimesi Meliha ti. n ; Hazlar girerek 1900 üra kiymelinde Bak Teşen Türünveya daha fazla yolcun için | Tlariaalı Nasm Bey. Arnkazaya ai Ortamallim mektebine girmek | çamıslarcr Bi akşım rerikimi (düp dakıka evsel Köprüze gidemesin?. | mehân. edeceğinden dün “Tertik ei istiyen: muallimlerin. imtibanları n Tazı vukuanında örerlim 9 (Vapür kalabalık oluyor. yer kal- | Berkumun memmr haşında bir veda nt Bu eai sant 8 busukla, — her Masit| YSi miyaz) dekiliyamn; bu âardoğra değii- |S Tanmişar. L Ç e l ra | yre rezen İnaağudali he vaka. | GE Şeyeiaetii aei v çün e a İ e GS B İ el Eklişi elan “genç muzlümderin imdi- | * rolle a lamalr I git v purdan Köprüye Çıkan yolcuların ade- | ne barı mektep talebesi iştirak etmiştir aa SÜİ TRDAEAE BU güD Yakayl kayd- | Gimi kolaylıkla kantrak edebilir. Terl Ş azam 38 Güleye — hN ai Tei a memhür — sarcla | “Tee elbelle Yükun a7 gönterlliri -. | gL Ha bu Tapusun mutlüka yolcu İolan Bir çür okudüktan ve gene Kücüe riyer, Gemgelkür gi bir merkeie | çaamktağı hit Peleltalmaması matlüp | Ktmna aa bir şür okutuuktan ve ayakta. n seletom yoktastlran ve bozuksm ne- in/tartürge-tüyin bir kayıt kan- | Ylirenlerin - aalmma tünekklen — anac D İzee miçin taiteye büyl biz Ka Kan- a Tarnanı at yetmir yeni Buğün fen, Yarın a edebiyar dersterin- Edime mualimlerinden Beşa- |— SıhMmat İşleri ——— Şaşme ma veaadan en ae Tei ristana bir heyet gidiyor j—met Paşa Hazretleri| , HL T e d Fa K BİK KeYRE berayı Ydt Bulearin | UNUN FoA ü 20 eTi ceenl beki hanelerinde: istirahat et - | doda) Tahta bir Köprüyü geçmekte ada Nafiz Bey K kayim ame yörünı Kamgr. | mişler ve bazı Meb'us Beylerle | olan bir yolcu treni devrilerek sel A | gn ee AA G SS | lli 70 ee heti aa " “parülfünunda- | Evvelki gece yanan Mercan hanı Köprülüzade Faat Bay lsvece gitti | lerdir. vardır HK MNN | HL aaktln 19 eee — azan B yinin Oyarın Alinadan isümai alınası Karilerimize, muhtelit | * mubayaatlarında tenzi- Anbarlarda istif makinesi lâttan istifadelerini te - min için (3) kupon neş- rediyoruz. Bu kuponları a demin ifin Timan irketiain geei İzlit makineni zaaliyete geçmiştir. D ma: he mülelarak Bir nn aet olip Adliyede Adliyede yaz tatili bugün başladı İA MA ERETZL — Evelii gece aat ona doğru Mercin yokuşunda Mercan hanın Tp Te büzündm İlbarın bas. | tamamen yandığını dün baber vermiştik. Yangından sonra foto- listelerimizde münderiçi beğendiğiniz üç muhte- | lit mağazada ibraz eder-| olursunuz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: