30 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YUNUS NADİ İdarehanesi : Düyunuumumiye Posta kutusu Telefon : Tatar'snan İdare müdürü ) 2965, Kitmo Ku HER GÜN swuu.uzı 1KAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ Yeni Müsabal nt SI / Gazetemizin himayesinde : GkgE n UK eni yesin T Kadrıye H muharrırlmıze:( NIGIH Müsabakamız |/ Bu cuma, deniz yarışları yapılacak , bütü Ha e tEVkİdeİİdİğİMI hilmiynrum)diyor âıh;îtle:ıîı;îi n iki| kulupler bu yarışlara Iştırıık edeuelmr Ü. 1000 li Va l a anayu n yaklış a sevincinden hastalanmıştır ra B l an aa n ERLA A AAA tirak eden hanımlar. Geliam a aa sşire Af Tradi: hai Meçhal ve karanlık bir saha — teşkil ıdüh imhdidi hakkında Ankara dekette sporun terakkisine çalışı ve işsizlik var, Nasıl olur da Türkiye bu üzerine Aka İtilnlilmülüktin riya- az çeti aĞ keyarer B dayeci a Ze Te ir aat deden ai ae n ınar | Mazmunlar beraet talebinden çok memnun- || üsabalra tertip e- HLA san an a olmuşlar, hatta Kadriye H.ın annesi Bi y v mükâfat takdim zi eak san ll l z bee Lls aa eeti p e şindiki hülde bizim için tamamen dye veİran arasındaki hu- Taralından . Tertip . edilmde " Şakat ber memlekette işder var, t 4 n Kaaada a lamn Kllkene |ha et üabakalar alnayene Haa ea li g Hzerise SAa İülellmülaktea viya: H S e LK L n ü S İ İi UA aünpterneynda BAA A Te T T p Resim sergisi İrtişa mes'elesi — Bahlığı denilen içtimai belâ bir mem- İ M ve rüfekası hakkında cereyan Geçeon sene ı ö :__:_._:_:;:ğ;î. çamlr örar _.h..“:_',_:.n.:n. Ai Buşün Sergi perşembe günü — Davanın Ânkaraya l aai KAT SA İ nde yi ee aenramaen d ça aRa " Ç G Te a Mi Baîaimm'ıda açılacak| — nakli çok muhtemel Bdi dn n gl |aae ei el eabeae a Vö hi Daiyen Sözemnelüse a Te yreldn Kikatimın bi Kaşlaa çit D BN Şapee Kü M zalama Gari eei üi Vç Ka eanlerder. EETL A S ç e G eeei sasller sağil v : Bin şikâyet ve lDere eee Si B | el Ha Para stmiyor. Çünkü Ter ai ge İaram gea alen el golamla çe | , Möananlar müttetikan şunu süşüyor- içe Gneniş " a BErLa SA Z Benk yaze |S adir. Sa, Slektrik ÂŞ gölrer 0 iee ÇK l Kadriye İzamvay gibi belcüi işleri * biz dkayan 'lerin M z bikteki yıkı. . b işlerln acemisiyiz , dlye A DAG |Z Telüalden do zepea e- zoldan sağa 5A Karat yakaldı | ADi aKN yleaa a Bd bti dahanin slemabiir Ka | ga nalime kargi Kadriye anımın helşlyir vörmüamye MA Bemlekette iollik yardır. Fakat he | ae Falk Bey a devalı verdi ve 5 h işinin “geyet kötü örneklerini j davsam. Sölüe Di 4 ae ir G0i saa eai l |a laan a ı ş h Yaya aakleiie. “Kenan Bey İit Ni aene el ”— | ada Bekleditimiz — beraet — talebine |Ç veriyor OOt öeei Laraal Gşllmcie. v İlmin ba'en n memnumaz. Gemhriyet satiresinden ) HAtDAkt Bi Terkas kumparyar | rç Sahaclimektesır. a B delrel TLRKMARAD z eniNk, Berael e| bir G6 zalen bunu belilyordek. a gü |( ÇHS Ayrapanın dizor het Ha z ikadar. gakamat ha hasasla Hzn çe Tanlır ADi b Iei amielin Gi | ü sen ada n e gö bertel |) bir şelirinde çalışsaydı beralde a ÜND ea Tentan e | TEL ASN Te TP SK KA ae Çai n ( Avrümale bir et gi çaç n n izer tarallan 1Ş hulancnya a. | BAe Yakt geçircik. Te MTadR1 Mak Mzumünu bissederi & İ el Ka sananden, becli u Zim memleketimizin Arkara 29 Çreletonla) — İrtlen laliğ Ha RİDe enkaliei Te ZSK Z KORLARİRNNn MN İÇİBC Ş Kadeli y enl Bürama geei S a n Me Go gp aBat NŞU d, Bi AÇ gae kadar uei ai a için müyar ellği eakrlğın eee : Tt açLlANN Serglde den | “Eğer. hakikaler bi me'ee heti meemau bisim devlet hülçemize b CeRİNdeki GeKet Ve b a sölekir Kiymi seraİyomi e Teüyae. olarta” Kiliyet Vekli FEM M Sit öi e. | he üNü yede n A Srapalı )| tt - Küyat renmi İi üiye ietiyaç olursa Adlr. Ve Te aaalalr “zkhete ee Ni salmm tü KA LENR ŞAİ bari dareli yi e a Si halrlalmak içap cmez mi Haa MA MA Vd ' " b Bi sirkeleri seltanat Telimi- e T B | i R BAD M A Şözele Ka aa & Ka ) M ee Dellr e yerararşam İ ğydn eei « b sakirek Te Biça akalran dan Kaytat n | VA p | değ Şirket komiserleri. ereder Aelelik var. 1Ş Ye eli Sovyeller kun- : B Bakan. çevela. Tülikmi Tasinın n diyade ” el — iduğa > eee BAÜTE Balkr ea a besi, — melderi Öi sayar 'rek G YU ç lara vaan t ae N NEREam aaran - llli Te geee T A BU aa çe laeerak Üa iş süntümizi Biz Türlek b aat ve ee Ş İ samain aa a aet eçi dabık Öyüe olayacak vir. | V i Şanh ' ta e eli HEZİR Mohtakkak ae çok bizde de aet : Glakrl eli HLLAK. ai DNK S bleri KaLaee ti BAA Te simü Ka Ve l Tet eai tit vren b Kaymalalrle Derek Ai ha Yeder İŞİR Bi eli aa SA K yar MAĞ 19 Gdi VKD Z alalyaı Kalar. ( 'Ba ülle aai ai gelecek ha Bertlenin Ve Ka gekli vardar İi A İ K Yo a y Z işealin taşini Ve iealeler Te | MÜYellcre TEViz ealaişerdir aa SÜ Meb'ne (et Si arla (ÖK V aeae a ö kran di a aalerini 'e Syin Zalaikler yerleri Küğete KANA 3a YAydını Ser. Ney. () çatinlarda ni gaa ielilere nani çarvsaz oluna- | taladeki gi Tazyorun İzama aat ah HayA TArG. ü H K K Y L a n kdira' çe Hezgaia el açın ğ Haa n mrtilekatie herdarde ve e İRecan Tralim / Salkneotin ' Bani | Yesi mesunlara bayatia mavattakiyet |— SO TÇi hısım aza Hanımlar dün Birlik binasında toplanmıştır Somrarrm 6 düeti İatizardan sonra / mısabi. ekseriyetin. hasıl olmadığı anlaşılmış İndeem eeeti dilare ne dereci TTT Jerde bi balnayorler? e Seyden | Gezçi aa getile eli ortadan KAI. | meninden Katkaler. üneelel Tz aT aa Yümele müyaç Yar No | Sralnk erleni ada rali SAA DYDleKi llt Kaler a HRediN kayntını Y ONFi İN Gi e n ellerde mireltet e mesrt İoplandcak malomali “clüe ealitek ÖŞ çi D Dünyedeki aztalıkı geç gel amma araya ” glrelilmek İnelcdlerde Te Gürle mataları açi ÂN aa İpellii batün mahiyeti e Te |işiçervua İpeliüin mahiyet Sederce” hadülne İnaçecek eçi talarik Si İşeadirin Kalearını hatün Slrata a | ai çe etelerin AM üklarını DÜ ee Di eei dENn yplamanı 14 rıeşredenegız G lasima Manda | DS A cit dÖ Daye ” T AA — AD yamr Gele Ü e ça maze eee Cümhüriyet ll SN Heçmekilete darbar | Şembe günü neşredeeği eC S Ucuzluk kuponu Te Mümrü Zakanın Clükrel 've kitaret Sirinciden Hbaren 30 nü> | — 'se geaa Haa — ti Ü K VAA aa 5i | aa B " asarani gimekle ancak vazifemi- İtip ettirmeli, -hlkümetin atfedeceli & ü a başlamış oluruz. ehemmiyetle her taraftan zetirtilecek . Fürkirede vu mes'eleyi mes'ele dahi kesalik İstatistik üatre- Ferit İbrahim Bey bu güzel " İA dN M vrlara kereyarım. aa |zde eee aat salimellair. Yam Fin slnamalarını yapmıya baş- —OT Melm D Gis HARDAZ B Zena ll DAT K 4 budur, vetnda aeti aat HL dereeE el görüümemelidir. Vükyetiere |Sİrdç GAhHür teçviz — etmemok l Dünkü tası D M L " || tamim olunan bir Yd ay sartında Tüc- | Fdi anz a öi rilerimize arzediyoruz: ( 38 Nilüfer Ruza üü f HÜFİYGE | İksczc ça ye akdiz hakkindz | Od G M KS | n a Di GA KA | Ü TİR ll gee ae , | ee B Ucuzluk kuponu | || szem ve dakziki'bir malkni nn L AAAT N TT n B | a Ka

Bu sayıdan diğer sayfalar: