29 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

29 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. _.;:rî»—w'_-: ALTINCI SENE — N' 1875 PAZARTESI 29 Temmuz 1920 ABONE ŞERAİTİ ürkle için Hariç içim vi YUNUS NADİ İdarehanesi : Düyunüümümiye | | 8 : L.,,, , karşısında dalrel mahsusa meligi 1400 Kr. Telgraf : İstanbal Cumhuriyet- | G aylığı 150 kr Posta kutusu :N> 246 | vi Telefon: F37 3236 : Va Ni HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZ Muhtelit Takım Bire Karşı İki Sayı İle Galip Geldi ı Fransada kabine buhranı | # İ | Dünya ile mü- S AR Y y e Ka a W.Briandi yeni kabineyi Olempiyat mağlübiyetinin acısını z teşkile memur edildi çıkardı ı “Muhtelit takım dün İyi bir oyundan sonra |Kahire şampiyonuna 2-1 galip geldi daal mlne ğ ba we öyecimledın yaşdlan Ükkyeler yarmır Önlklere münlanr e deşidir. ni | Muhtelit takım iyi teşkil edilmiş ve takıma Fenerbahçeden iki oyuncu iştirak etmiştir. Golların her ikisi de Galatasaraylı ğ Lâtif ve Şadli tarafından yapilmıştır ğ w — avsiyelerimiz Kendi kendimizi aldatmıyalım! At kendi vatandaşlarımızın bühassa #üccar kızmı da bu mücaseselerimizden müştekidirler. Hati bizimkller. daha fazla şikâyet eğiyorlar demekte hata Bile yöktür. Öyle Ki lmanlarımızla gümrüklerimizden şikâyette y Bancı farkını kaldırarak bu Bir buz. bayline uğrar, biraz bur almak ister, Dükküneı *Saat T olduğu balde- Buz olmadığını / söyler. — Dükkânın Nında oluran bir pelis komb Blendim zavalı adam Çünkü eşhasın şikâyetleri işleri Yadığı müşkülüt ve mazarrattandır. Bu | mahteliti e yaptılar ve bire karşı I| sayI e mağlüp olarak sahadan ayıl- | n Slması üçüncü defa yapdan bu müsa: akaya Burasl bir ehemamtyet vermiz. e h telerla M. Brland . | HĞAY MN Bi a l AAA — M Düzeeesi B icin Haa rmeera | d davat sinişve aa UKL HL e n nn a| ileyh saat 18,45 te Elize sarayına | müsabakada Türk fatbeltimün haktki ehit Relizadbar İ ll 'yeni kabinenin teşkiline memur yek İhazm geliyordu. Şekarria y K e D İleri z la ğ ge HN Zaten son zamanların muvasala vaş dalarındaki sür'ak ve tenermn itihariyle Bütün dünyanın memleketleri yekdik #ai mahalle Komsuları haline geldi. daki seyabat mefhamunu kaybederek (V " Tan ; Bir şehirin mahalleleri arasında veziş BU Geürüe 1 mahiretine Inkılâp etmiş, balunuyor: | <AEER e Te e L gae Ger e e'i | Menç bahriyelilerimizin çelik vücutlerinden — scie zantam M mümskkarı sean Şam meseli Baryoradan alacağınız hir bir Cumhuriyet. arması T S ten YZ e| Bü süretle Mühtelit takım namı al A n — ae S z K . öammaş e Do ea Haa aa a ST K Ca GA Te o — O z S z İvire edilen Galatasaray takımı dün he yar fanllâ ve pantalem De sahaya çık. muşür. Müsafirterimize yin idaresinde oyuna haşlanmış ve bir buçük saatlik didişmeden sanra muh- telit takım 2-1 galip getmiştir. zevkli ve cazip olmamıştır. Tapmağn gelir? Ne yapmağa gelisse |— Bahriye Gedikli KCçük Zabil Mektebi talebelerinden gaç Galatasaray - Kahlre Şampi- | -Cuma günkü müsabakada Iki taraf ' isin, onün bu Kelii, gittiği yahancı aN D 'yonu müsabakası kadar heyeanlı, İta bütün çayvetini şarfe olanca n aa süs ae Kazllet için bebemeta bir falderi taşeküdi 'T G, bartlari n B ea ea Bahiriye Gedikli Küçül zabit mektehi | — Genç - bahrişelilerimizin — icnbinda aa TclNdE yatar, Tokantar | İSlcbesi larsanede Cami allı meydanın- | müdafaası için rücutlerini siper Yaş ee n aN e Bursada yeni bir men- Güzellik Müsabakamız — i aa aaaanaa gaa n Da a aa a Ğ TTT | l ve M gezle rümde getimisler | Sucat fabrikası küşat —— Neticeyi perşembe günü neşredeceğiz! J Balasammındır. Miç olmazsa / gittiği fer o adam fazla olarak bir de o mem- — n FA vi “Meliha Tehclle iş görmeğe geimiş lt aa çak 1” İ erimin Tari teb veya abüi Taslier | Ayruma ücareünik Ti Tirii ediliyor Peleam seT ei (Em GOK ll kümmü aa (almetlar olmaz ? | mol ge öyiedir kiorada Uları lemdi Hit Bakterikki ei mümkün olduğu kadar Misal olarak bir müddettenberi bazı ea ruz. Son tasnifin neticesini per- Fabrika pazar günü — | şembe günü neştedeceğiz Türkün. Rasim H Neclk Refik . bugün adeta en büyük hükmünü haiz balanuyor. Bir Avrapalı müesesenin | açılacaktır. İlibaren 30 nu- Mel, Bisi Yayanldı. Yelda HL ai nümüne diye gönderdiği şey enda de- icaret odalarının gümrüki Mel. Madlen kuz ve üç çeyrek behemebal nümüne- zi istihe dir. Avrupa tlenretine göye 119 Ferihan Müstafa Hi £ ederek her gün giddelli ve biraz daha et olan şikâyet- iraz bahste hiç bir yeri yardu 30 Şehriban W lerini meyrau bahsedebiliriz. Ma şika. : hahscdebiliriz. B vkâ- (aa dekez ve üç çeyrek hile kimsent y 55 öt S Ha yetlerin Belki hepsi haklı değildir. Fa- İ hatıra hayaime gelemen. Bübana t | rilermize arzediyoruz : &8 Mel, Lina Gren R Kat haklı olanların hiç te az olmadığı: car Taçakrı Tergeliemer. Ba bakllai Numarası İi Aldıği rey — 3ö yaldır ll Çiursadan) İt Bisim Kabal etmekliğimiz nsaf - | aran gönerük mama l rana d bazi | Tis Masllâ Sazan L O g0 | G6 el TeT Demek Ki bir kere enebiye müşkü- | TERmdır. Alman tearet odalarının # p. Mülame — aradaki pek çek müşkülüt AA AM kyetlerini blhassa iki noktada hulasa z | İ8 Melek Aslan . S ee Tükmel m. İ ee g erareter geg hirdenbire ve kendiliğinden ortadan S0 Semm 1t 7 Hefika smali K lsinE görlermeli, Bu, artık / bedenet | TZCk Münküngür 'e de ortada l tar * Bican'l. 90 Zerin'm Herecesinde bir hakikat / olduğundan | 1 — Gümrük masyenelerinin mu- imiş bir mu. 2l Güneşii 5 Semahal K Tucün burada ayrıta e munbedele: Yü$ Mer Hleni Laçadak xü6 Mek Bleni ginde urara lüzum gürmüyorus. Buşün |"Ez yek. — vt olsun alâkadar memurlara iylee an. Siyah İnet 1i 47 Melina Mahmut 1L Memleketimizin diğer dünya memler | Zi 0 Nümünelik eşya hakkındaki |Çi Oltun alâkadar memurlara iz Suzan H T8 Melike M Ketleri ile tahsisen üicari münasebet. | üskülar, ee İ Feriha Tertik H 4 Aylenii. p efardummna g TESRERRE Ğ * avülöl düdhüni Bey a VS meaaryanti Gea N e n a ll aei Gi ni |ya se çot DSK görüme Vendea yak | hai eaan Güzali di b el Nina Bi memleketler abalisinden buraya ge- | '"nelerinile sandık ve salre gibi amba- | "!Z fabrikalar deği, kendi tacirlerimiz | bbusü ve Bursem Memdul Beyle Ja- Mel BB | Bi memleketler aballleden baraya e- İ ge el Te aa (e malasarmı öletlar Bühen perla ada SO Htmelirie e |yzen muli Bğklüem n ve gl İ aeti vE DH SAT macan Glünin y kenetgre y — garemda T d Dü | aeti Sllla ea ea Amuda da güslermeğe mechuruz. İtiraf k c yerek sıya- K;Yığ:b:ıl';ı“”l:“"' edelim ki bu hususta dahi İkmal olu- BES Aiğtalerine se- |B lep ediyorlar ki bu hal de |tir. Merasime — şebrümizden de hir çok W eei külğinden Şikâyel slantyar. | ni | Limanlarımızdaki noksanların derecesi 'Gemek, eşyayı tahrip etmek |lerini de ve dolayısiyle Türktye halkını 'saya götürmek için Seyri Sefalin ida- ae remta İ mantaranzız sümekledir. Bi hai İ sünıe ekazelır Bdi imn yti beaman gel seree ea — g kamealaşemger " Tinmal Bey, eüzel bir eeride | rorlara bik de öyle yapabilirie manteriyalı Selnin lelesinden 0 olarak göstermiytr. Gümrük” | "Nümenelik sayaya. grilece Almanga | kâk çaklı. Mem et elörn eilmin olda, İBüyükadara — uğradıkları - aa eli SAZLRN ücecet el YA S hei ni Z Ş) aa ae eee bre aa SD Y ni Cümkürlyet | |izzmüne n ni anrsiae L k aa aa Ucuzluk kuponu | | aa demmaz yelleğet |) panyalı Kont Göveta iştirakiyle Bar. | İA Nemhat Cemil . Sada yeni bir Iei kamaş — fabrikası |— 39 MelDİR. için İtests sallmiştir. vehuikanın & ağıstar yetiller şerefine bir çardenpartı ve ble Giyafeli 'çerilecek ve fabrikanın remi küşadı fern edildikten sonra aat fiçte £ (Barsadan — mafarakatle aat seklide İstanbula avdet edilecektir. Cümhüriyet| Ucuzluk kuponu | FEümhüriyet | Ucuzluk kuponu Tenlden (Bi mir Bu hakikaten — gaytimümkün d ei imekte 6i- | bile olsa onu mümkün, / behemehal | Slümun, mümkün kılmak vazifemizdir. Ha

Bu sayıdan diğer sayfalar: