28 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

28 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

eei fimye Kİ PAZAR 28 Temmuz iğ28 münner. Türkle için Hasıç £ eneliği | 1400 Kr. | 270 | 50 kr. S aylısı — 400 Kr. | 800 K | Nüshası her yerde — L 5 KURU! İdarehanesi : Düyünüumumiye karşısında dalrel mahsusa Telgraf : İstanbul Cumhuriyet- * Posta kutusu :N 248 C yunüs'Nanı L E ŞERATFİ HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ şİNE Bugün ye yenmellylzl | A Puvankareyi M. Biriyanın ıstıhlaf 10000 Kişt'açtır (| - Galatasaraya teşekkür ederiz! Ha — etmesi çok muhtemeldir aa yami raponura göre 5360 )| Çünkü Mısırlılara / hakiki Türk futbolünün SN UDT 6 Puvankaro sihhi vaziyotini “leci Sörerok istita İ| Yelitim . aleini tek y yüksek kıymetini gösterdiler İlnde'de ü Buna ağmen “Beratis | ““etmiştir. Kendisine bir ameliyat yapılacaktır— |4 ““Ylâplan mütcessiren aç ka: Büram :n::: Oı;erııl::n n) :_""ı"*.m':.'mnî'ı FParis 27 ÇAA.) — Kabine istifa et- Ha S z aç kalnış ol 10000f A ea sina ea S VZ G ti Mee” S G DeD TT T n DAT Si Füebiri. İse güklşler ve zahnlin ŞD k S n . a | Yeni kanunda spekü- | caşçesusa uu BU, tü K lasyan yapanlar şid- | oiemviyasta mag- T 9p olan Türk Dunun tabir ve tevili pek güç bir şey | lakru ayan ve meb'asan zalzleri Bbes) || İN almamı gereklir. inasz ertyede Va. İmer 0 İA Benimenn KAbU) slnlçüz. takımamn iyi ter: LNDDN & | ea Ça DN detle cezalandırılacak | z p Ha sdamlar istihdam cölyer: anların İ hariciye ve maliye eneümdoleri tel Ankarada bu- Olmediği hat AZAR Taamman, Süyedan iane kaİdi b heflen gruplar Fakmımı kaktl danmakta olan kandaki Tddinin Gark siyaneli hakikalen serseri bir a | edecektirı M Funankare, İzüla mekta Tit srerı Öereçi Tasetii (orran) im sen Makalesinden İ vanda iamamen Hdti 'sibak eimesi e Ö aalşerın M o srama a iüürlan İlga benâkie bir entiiyal yapdmmam biyo — Borsası Söara G mahiyelini değişüemenmiş ve- | aa çeldiğisi ve buzun yomimasiyin komlser vekili elataecay 7a mekiyelini değişrmiye benür 14 İ sadan seara soçiretik oalükat çuma gün! Kana imkân - Bulmamıur. " Şişle | finia 2 l 3 a9 devam edecefi, binaen- | ,, Mumalley, M. Demerein hakkında- Madir. fabolü Azadai INi bendz hallatunamarak İ eh b serit dahilimde - vazlesini | H mütemadi tereccübatına Karaı te ea p Bi dartü mürüç hadke e sarüklenin İ hürmü srelle ifa etmekinin ünkâma i- İgekkür ecmekte ve iürümatı inlamka. Basnela lerken bi Pranlanım Süriye siyae: | madığısı Beyan elmekledir. — B bir maharrie KaH inden “tabli bize tazllük'eden kunm Patateiği uai nan KOARERİ N Vermişi vekil Hasan V. gine t bi setriyet menldine Çeçmiştir Memieke, | İdman etmiş, b timizin bali hazırdaki umami kambiye | Zirlaumnış bir Türk Saziyeli kakkında Maliye Yekil Der | takımının, aha iyi ve Gikkatit bir Serseri bir siyaset | Fransız kabinesi bize mükabele eitiriyoru. Daşman düşmana mavai okumuyaca. Sariyeden bize — yaptınlan e balıra hayale gçelmiye- gek kadar çocukça Uisanlar kullanıldı. Hin bazan acıyarak, bazan da ncfret n Aslar Nihat ile Misırlıların kaptar Gderek gürüyordak 'Bu makabelelerin > n b Tümdelsüri SENEDALIR ndn birine ancak cevap vererek anda Saz yerdiğimniz samanlarda da kaklsın garesini istik- g —— Bugünkü — Sen hatlerine kadar mutedil bulunma hi etmektedir. a cümleden olmak 1 Brutiram ettk ü HU aa dolumabilir. Çönkü meşhür Maçta — — Hariyrembez Hada'ka İtraçlar harleinde Kambiye ah | nin ea Y elt nda bir Cumhuriyet ve ması memnu olup aksi halde hareket) Oyniyacak futbolculara L LA sesimi atan nikehbanı Edemler, spektlüeyen Tapmak cürmile L ALeRam pesim ! Takllrla "alaruz “kalacaklardır. / Zeki|tir Tetlesi Mehmet, Kemal . Farali, RESAmıiN üi B noklan ner| Küi Şehi NERSCL MA e Tz £ bahçeli fatolcular | Bugün aa e a a ea yzrkke |B S BU Bi enann Gi eZ b şiei yeni Biç imünan bokik kan ağlıyan hürriyetinizi düşüneceği: | PA çıkmışle 'alebe cumar- İngiliz llrasının yükselmesi - Hi Madlerilerin meadahlığı ve mü. | fesi günü lmlıhıı;, çölerek ee 4 İ çaesam haft ineile ürase 2005 u Antliği vanifesini der'ühte etmek yat. | Yanı memouniyet bir netice el Pait çe Ai lll namk ve yerene deği balla | ettiklerini DUft göstermişlerdir. | 9A İSL6 kuraşa kadı Hasanlık haysiyeti e bile eli kabun ee | Yukandaki resimden Biri tale Gn bir purün adat ll Tir Tn — Sonra <Rnmadiyüteblik. mühim bir mer, atanmıyor mücunuz banin zabizleriyle Şörknali iarike düetl KalMIA e Avruna, eörelikline ukaebin. ieka'oal () gedurar el A ö İüm Te Raldk Şarla yi lem. | kemmclen hazırlanmmışı Tâman stmiş. HERRTİezinin sitmmde üü ö bi ğ öle , Cümhenişelin mal iban “vç İtir. Bana mukabil, Galatasaray tam İaldl enladina. bir yala . Omumi " Süm eaT Sararina “aleak aNi eli Desı öresmni Hüti Talee nit ğğ İ e K e he Te K S Ç Ka etan Mande d Sürsal audere İyamelları şiddeile felip ee Tti Se a Sa e el a Bd ELGMAA Si saşlenda. | Borsanın tebliği — (Mçcır istiklâk 5 Te ae nt eu v Masır istiklâline| — Ağırcezanın yeierinkiyami ederek Takree li ne vor n KUzMer. * İkavuşuyor mu ? üür slmal Ve Erkaklik armümnış olo Dorsa Kantalun 29 unca maddesi mu- | KAVUL: in ea 4 ll allean aa k sübiace kamabiro ve nukut işlerinde ia. SErOR | Talaiyetimizibüle çeçerdi. Omün için . a Lort Loldin lstifasından Cevap vermiyen daireler Berimize lazım demek sıkkı tabii bizlm sonra İngiliz siyasetinde | hakkında lakibatı kanu- ra karşı mahsus | niye yapılacak ve Vekâ. SAA lli aa Lı ) ; Saffe(ılya y Mi tebonllür Taart Jete müracaal edilecok Bize karşı yükseltilen tariz ve taarruz P j v ŞAi Klaklarmın taamuş eeti n ğ mun cenaze merasimi BeTAR L MAD " M Vokda y He münasebatımızın nihayet normal badkeer Bir gekii almasından da bimassa kaydettiğimiz b eee d S — e St G L e Ve T0 ; damamen seri bir giyasete müntehi olabilir. Wm" /yazmış bulunuyoruz. Fransız müs- kâleti teşrifat Gi Bizim Franaa Mleyinde bulunmuş | — Messik bu'Oryan çazetesi Pranaa ile | temleke garetesinin sarıh sürette hin- | Müdiri - umu: A2 O a nn G YAK SSD Hi eei en et gelebilir: dön yarkalimem elMAİĞİ SReİA. | at gü Haa manla . Sleymlariğln B 1: — Va Suriyede Fransa - Türki- | mize yazmış umuş olsa bile ve İlâveten Alman taraftarlığını isafe ot- | Ziya Beyin ce- ee ea ae SA CC Ar aA aZ SELER B | am Heeüilü Dezlir MİR A TU K zz M eei Biin B L AD nn YA AAA SD TRüNM ünlemizk İdageni GrsdeKi / cahüikinden bi Beberleri yek çat kaldırılmıştır. (yukua gelen tebeddüllerden — haberi | matbuata bizim aleyhimizde yazmak budut ve huküku- | Cenaze mera- İi nn G Yermia n el AM B et dd Z. siminde Vai Ve szaR < Vaplr l A A uun"ın;(ıı.:[rîv“ Va Tei yanulmaşlar, fallmalı v | yoktur, Bundan sonra bizim destluğu- | Hariciye Vekili Saffeti Ziya B. cuzluk kuponu | | tzaere meürar ÇS AL| MULAğcak rünün aklalarına nni | yamına Hariciye Murehtası Har a KRTan n Gz İa-Hakka Heylerle, Amlilka | İizrasiea sirnsetin söcir Almanya, Leh, Felemenk, A- Cümhürlyet || zaran e Yastaiya Selirleri. ve memrini |-T DÜU He Ucuzluk kuponu | | zzidan başka T (kevdi ee Omlarda bize nübete bima | hükümetten pek çok zevat ha- İetmiştir. b 28 temmuz parnz — | | Ht Çenaze Bo | Kahire 28 (AA) - Eimukattam ça Hini kemali halüsu eldiyetle — beyan | Pİtulasyonl yacıköyünden kaldırlarak Rum-> İzetesi, salâhiyettar ve şayanı itimat bir Cumhurlvet het n AZRELALA H Baklı İ MA adat | elihisarına defnedilemişi menbadan vuku bulan İstihbaratına çah dela DeC Ucuzluk kuponu | | Yekak strlar Damanin Si |ç mütenem yepyeni bir vetan çe | © Hariciye Vekili Tevfik Rüştü |2en tanelm ediimiş sian İngt ah mesindeki. bir delyanın eei a a REmD v eke İdaresinin hir organı | Cümhuriyet Türkiyesi!. Bey merhumun ailesine telgraf- |şu ahkâmı Ihtiva etmekte — olduğunu İ çin de ikinci hukuka müzekkere yamıl; farafından hakkımızda yazılan haksız | Yünüs Nadi- | Ja beyanı taziyet etmiş yiabadi Sa 4 SiT de Mabidi 5a 4 S9 de T 1 Ağırceza Reis Vekili Nusrat Bey Abırceza mahkemesi dün adliye daX rihimiz için çok yayanı dikkat bir a Far yermiştir.. İ Ağircesa mahkemesinde bir müde detten heri devam edilmekte olan f dava vardır, bunlardan biri vazifelerini imal etmekle maznan iki detteri İngllterenin darlık memurü hakkındaki dava diğes Ti de Bakırköy einayeli davasıdır. davalarda bazı hakikatlerin tee dellerdarii

Bu sayıdan diğer sayfalar: