28 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

28 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zelzele afeti Tokyo ve civarında ödetli bir estzele fçırpanda hi nası “Tokyo 97 (AA) — Talgo ve Yekol ee Guyulan ve hait arasında panik tevilt Gdom geleslenin merzesi, Tokyonun 30 mül derberi bu Kadar şiddeti zeinele Sadimamişüir. Kamakura tayüyesi - yakı n YoKT cattamış, Yariklr Siükümel melcnz Kalanların im andına ye Süşülmesi için acli tebirler almışır. Tokyo Fanakalatı mavakkalen tti edlmişir. eme Yerk 27 AA EkTatorda bir el dömanen Barap olmugtar. ” Tambilsak) Yunan hükümetinin yeni teklifatı mı ? Setir dün T. Rüştü B. görüştü Ankara 21 (H6 ÖL)— Yunan sefiri buşun yedide Harleiye Vekili Teviik Büştü beyi ziyatetle bir sant kadar nö- TUŞİLBU mülakatın mühim olduğu Ve Befirin yent bun leklifatta bulanduğu Tahmin olunuyor. Hariciyede lakikat- a bulündüm. Vaziyet henüiz alakadar #rkâna bildirilmemiştir, ketumiyet mu- hafasa olunayor. Rusya-Çin |Müzakerata haşlandığı hildirilmektedir başlandığı bildirilmektedir. Yaşington 27 (ALA.) — Hazlciye neza- Tindeki Rus menaflini tanımakta ci Guğuna ve bu hattı müsadere etmek ni- Şetinde bulunmadığına dalr haberler Belmiştir. Moskova 26 ÇAA)— Tas afandı b Giriyor: Çinin, Belayovechtetisnsi kon- Kolasandsl erkâmi hareket ederlerken Cayaları arasında 42 tafenk, mütüm Talktarda kurgun, 19 lbre altin, 29 Höre gümüş ve 30000 Ruble bulunmuş ve Tüsadere edimiştir. İngiltere - Rusya Londrk 26 ÇAA )— Sallhiyettar me- atl, İngiltere ile bekrar münasebat te- Gisi hakkındaki Sovyet cevabının bu sa- Bah hariciye memretine celmiş olduğu zanaında bulunmaktadır. Önümüzdeki Tafta zarfında Londraya bir Run mu- zahhasının gelmesine intizar edilmek- tedi Sovyet tayyaresi Londraya da gidecek Moskava 26 ÇALA.)— (Sövyet Kanadı) ayyatdal, Londe Aero kulüp taratın- Gan Vaki davet üzerine Moskotadaz Şolunu tebdil etmek müsaadesini ai fir. Romadan Landraya uçacaktır. Dahiliye Vekili Savurda Savur 27 ÇAA ) - Dahiliye l Vekili Şükrü kaya Bey kazamıza | £ gelmiştir. Mançurle Moskor rosvktan Sövyet tet tevkifi ve fena müameleye tabi tutulması devam etmektedir. Avam kamarası fatil edildi Londra 28 ÇAA ) — Avam kamarası bugün Içilma devreninin son veelsesini aktetmektedir. Va Sından baren boşlyan yaz tatlir | Yeşrinlevvelin 20 una kader devam edecektir. Dames müdürü latanbala geliyor ialmatnameyi yabetirmek e İdare şahayeti hükmiyeyi ha derenit bür çek binmlarda taharriyeı #llmlş've kaat cephe KAtIDI teviz o darmmünlı * kümarizeN menetin KA; Kadriye H. m muhake |: esi 'Dün Müddelumum? maznunların beraatlarını talep etti İzmir 27 (üf Ma )— Kadriye M Ve (Dizz işinden dolayı kendisine müra- Ekvatorde, Bulgaris- ezat eltiğim Keldikie. fanda büyük hasarat TeT EA N sönlelü ee h mim için dedi kodülar olduğunu söylüyor.| — Kadeiye H bana: «Güzi Hiz öklerine beraber gidelim. Diye filinin tahakkak lün a detümde bir Gefe gördüm Mzdam (ktariyanin gehidetine karüı Gerim ki hi kimaz hapala hanüyesini önüne gelene) aa Bir ee tüylemcdiğim için Na B kocam lürerlin Haa rela bey he |öyan e öylemedim. Tunlar saçma sapan K teşebbüs filinin taharkuk etmemesine binsen mammunların bera: Silerini talep eyledi | Mamunların ” Bepsinde aşikâr bir | sevinç vardı, Kadeiye H ümitli görüni: or ve gülüyordu. Merkuflar Kuvrea | Müdalantta mulanacaklarını / söyledi | Sörlerai demiş ve gecuğünün rareti vefar) HAO KA Hamide Maazmlar saat on beşe kadar | — Kaaciye H bundan sönra öiter yakütle- hapksanede huzurla uyudular. Muha: İrin de iadelerine cevap vererek örelmi dir Ürcan sanma silih taşıdığıma — ümür Yapa çıkardılar, Mes'ele bündan aretlir. çarşamba günkü mubakemenin | Şani: imam efendi Faklalçesinde otu tafsilâtı Fayat ven Kadiköyündeyim. Beni oradan Kadriye ©T e arkadaşlarının tamiz A | T ADITor B. gaN endrettin Heşin dentiştir Ki Tzarettin Beyi Ticaret ikön tanirim Kaplan Voker. bir. çok maadan işlerile allkadardır. Hahta Aakarar cema mahtemosinde devam eden davasz.| Eöir izmir munabiriminlen Clağmır aç yazıyorur Temir Ait hzan 8 şahlain zedelerinle, alınmaıı kebaieliden bonlar İzazbul der e | N KOG n l Bi Kanisi TAagla Fıraanı girre'inla memura li gçe Haa ae ee ayml l alakmndan Kadriye K e arkadaşlarımn aıvali sa- İbakatarımı bilmeditini yalaış vaklile Musir a iken Kadriye Hanmmın l kasi mer'e: Tesadan baberi orudüm ve bazi kaaımlar ile düzüp Kalkmamı rürün: bundan dalamı 'sam egi Yokular ” op izminin — söylendiğimi aldarını. zate hünlin. Tin gimdi Türkleri setmediklerini tesde Hi Hadeleri okunmuştur. Ayge Hi Bir edasle şey. Bilmediğini - a0 Sandam Marişa'da demiştir ki: G Kadriye HL e Nasır B temize cel- diler. Yazlarında zayıf bir çocük ve bir Rum dağı varıkDoklarlar tebdil “bava Kavsiy- etmişler. 'Ben Nati Beyi çocuğun babanı zanne- ivordum. Çocuğu 'Rum dadının - elinde Mrakarak gitkler. Nat Beyi bir “dahs görmedim. “Aramıra Kadriye Manım ge- Şordu, ve 6 zmman dalli Bir ipakil ÇARŞAF | Kaariye HL cerap vererek üemiştir kiz iriror, aşını siyor, mçlarmı Kulerla — © Konan Ömer Beye gok sene Tinın yazındanı çikarıorda. Nihayet — bir ermiştim Diğer söklerini rvddederimi. gün Yanr e göldi çocuğu aldı git Bu — Şahitlerden me'us Tevlik Kümül Beyin Şarnk kareir diye Rum dadira “sordam zevcesi Hayriye Hamımin Madesi gelmez veTEĞİ 2 olduğunu söyledi — Ötelirde malşel Kadriye L Mayriye Hanımın bebe-, Tanlarında 1 maaemeye eeimini talep eti 's gelecek ifadede bir naktan gürüle Tladeak mastut şanitlerden — Kadri B o ol gelarm n varulscağını söylü- ymazmanlardan Ahmet Vetik Beyi bir d erek davanın eumarted gününe ai Vadan dolayı Tei tayin ettiğini ve kendi. / Sunduğunu söyiedl e Ka G L SD d Fra ae İngiliz Lirası hakkında Borsa kanunundaki ahkâml birlai tanıdığını, Ahmet Vetik Bezin bu zdamla madlen İşlerine dalr görüştütünü, ni kazı meselesinden haberdar olmadığı T söylemlşir. allrlen inam Ahmet, Ramdt Eten- | / Ankara #T Cfelefonle) — Yeni boraa ka- aa aa l Yaalüraktı olmadıfını ( Rununda spekülleyon hakkında — giddetii ilade imletir. Gene şahiz Z ahktâm vardır. İngiliz liram yüksetdii m- İöüm'Akmet Etendi göyle demiş n spekükeyoscelkr hakkına siddeti Kadriye K gençliğinde v areeei eeeti 1çzp CtNEİ takdirde kakd Gentlerden sönre Vir gün Batim eve | DiYasaya İagille Hrası çıkarlacaktır. ingi- Kömtişler. Bizmkler KÇit bir ” çosuk | Ür Trası mubayaatı ahti seieceetir. Klzmltler oriltaea a Kadee a| Belefiye mütehasamı 5 atama iümat etmemesini #öyleniştim.| Talraz kendlsini bir defi çaya gavel ettim demiş Ve Londmdk Keçrdiği hayat — ve| Kördüzü ilere dair tarsat vermiştir. Teyin ilndesi ahitlerden Katan Ömer Beyin Skunmaş ve ba aat demiştir Ki T zadriye Hanım bana müracast Kocasından başaadılımı Küsirdan - İstane bula geldiğlak başkasirle erleneceğini söy. Tzdi ve kendirime ol göztermemi ea eti Tevkilaneden Gay evrel nikün ve nataka işin tekrar mümcsat etii. Yanında valde: yi bilmediğim biriti vardı Çamlesda aölamnin Dir arma elseniini söyleci. Kad Fiye Tremın babam Tezam Ra Bey Günyadeki inammların e iyisi ve namus Kastdür. Kadriye Hanım geç bir kas İsandır. Kadeiye Manımı <değenere olmuş bir tüi baldam. Akana gelen naltı ga Şablir. Nazr Bey Yalmız mententini) Güşünür harletir. Teraşiresi — Hamide HL Sulundakları sıradı kimse görmecimi başt | nn anas eTİRİNE aldım gemiş. Dokler | — Ankara 7 (reletenini — Rmanet Avru> ZAK Deyin eti KaaPiye HaSn. ÜRİçiK | gça bir Belesiye mülekaan getissenk” kendisi ah kaklanı 'i Mendin Tavıhası Antara 27 (Zelefeniz) — Meadin lüyı- dülar 'omaş ' da kendini |hası Tetnt vakil faratımdan ükmat eli Arrupaya gönderlecek tatebe — 'alebenin iatihan evatleri Maa- Bit eniniklerine çönderilmiştir. Karaağaç Müessesatı Kâtibi Umumiliği BUZ Muhterem halkın nazarı dikkatine | Şehremaneti buz. bayilerine TEBİr gn Kaptarı Yöker isnin nden t depolarda ihtiyaca kâfi buz. bulundurmadığı — anlaşılmaktadır. Müessesenin buz. Haat şehei emen (BOL, BOL) | temin edecek derecede bur. çıkardığından her hangi bir hane ile buz bulunmadığı veya bulunamadığı şeklinde ileri sürülecek — iddialara muhterci ılnhıw'ı | inanmaması ve istenilen mıktarı yok cevabile reddi tuzın we (ÜÇKU RUSTMX) fazlaya satmak istiyen bayilerin isimlerinin atideki numara- dara heman telefonla bildirilmesi muhterem halkımızdan Felefon Numarası Gündüz. 1904 Beyozlu Gete ve gündüz. — 607 Cümtüriyet Telgraf Müdiri mabeyne bir şifre çekmek that Paşanın oiı Seneleri * Astaneialiyeden bir hünkâr yaveri gelip S istediğini arzetmiş, fakat vaziyetten şüphelenmiyen Paşa bu haberi umursamamıştı Mithat Paşa buna da aldırış etmemişti. Zaten Sultan Aziz mes'elesinin kurcalandığını, gün- lerdenberi kulaklar dolusu / işi- dip durmuyorlar mıydı ? Hem bundan kendisine ne gibi mes'- uliyet gelebilirdi ? Olsa olsa mabeyin başkâtipliğinden mah- | rem bir tezkere yazılır, resmen | sorulur, © da bildiğini yazardı! Sonra , Sultan Hamidin fena niyeti olsaydı, tanrının her kısa gününde Mithat Paşaya üç beş takdir. telgrafi çeker. miydi ? İşte bunün için, Mithat Paşa İstanbuldaki dostlarının evhamlı adamlar olduğuna hükmediyor- du. İkindi vaktine doğru İzmir telgraf müdürünün geldiğini ha- ERA Eh, telgraf müdürü Vali Pa- Şayı ziyarete gelmiş | Tabil bunda fevkalâde bir şey olmaz- d Bunlar, hemen her zaman her memurun yap ler- dendi. Kim Bilir telgraf mbdür inün gene ne müşkülü olacak- adai siyarete gelmişti. Gelsini emrini verdi . İzmir telgraf müdürü Mitbat Paşayı çok seven bir zattı. Ya- hut her memurun amirinin te- vecelihtnü kazanmak için yap- tığı gibi, Mithat Paşaya karşı yapmacıktan sadakat gösteri- yordü. İki ihtimal de hatıra gelebilir, fakat İkisinden biri için kat'i hüküm verilemezdi. telgraf müdürü- başkalık göze gir: nn halinde çarpıyordu. Adamcağız telâşlıydı, Elleri dudakları titriyordu: — Paşa efendimiz, zatı fahi- manelerinin —malümatları — var mıdır. bilemiyorum. Bir saat ev- vel İstanbuldan gelen vapurdan (Hüsnü) Bey jsamında bir ma- beyin yaveri gelmiş, telgrafha- 'neye müracaat etti. Ve birde husust şifre keşide etmek iste- di efendimiz.. Diyerekten - koynundan bir kâğıt çıkardı. — Mithat — Paşaya uzattı Telgraf / müdürünün paşaya uzattığı kâğıt doğrudan doğru- | ya mabeyin başkâtipliğine çe- kilmek istenen rakam dolu bir gifre idi. Şifre, Mitbat Paşanın da bilmediği (gruplarla) doluydu. Mithat Paşa mes'eleyi gayet tabit görüyordu. Olabilirdi ya İstanbuldan İzmire bir Hünkâr yaveri gelebilir, gizlice askeri işleri teftiş eder, mabeyne de bildirebilirdi. — Teşekkür ederim Müdür efendi, fakat bunu pek tabi görüyorum ben, beni haberdar etmek hususundaki vazifeper iğinize de ayrıca teşekkür e rim. Telgrafi çekmemezlik etme- seydiniz bari,. Yaraşıksız kaçardı. Benzelzeleden mütcessir olan aha: linin ahvalini gözden geçirip Pad- şahımız efendimize (arzı malümat) etmek üzere geldiklerini zan- — Fakat paşa hazretleri, ku- Tunuz henüz şifreyi çektirmedim. Evvelâ arzedeyim, dedim. Maa- mafih derhal mabeyni hümayun- teline) verelim — Evet, evet .. Veriniz . Ve mümkünse, bir münasebetir etirebilirseniz ağzım arayınız Kükclan. Fibet Hü de gelecek tir. Belki daha evvel telgrafha neye başka şifre falan gi mablahazasile söylüyorum. Gerçi, ehemisiyetli hir gey değile de öğrenmiş olurduk. oğlum! Bunun üzerine telgraf müdürü tekrar - telgrafhanenye — gitti . Mithat Paşadan aldığı emir üzerine mabeyne yazılan şifreyi çektirdi. Mithat Paşaya gelince ; Paşa telgraf müdürünün söylediklerini umursamamıştı bile.. İstanbuldan bir yavar geleiş, 'ne olmak ihtimali vardı? Paşa akşama doğru hükümet konağı karşısındaki kumandanlık dar alayı kumandanı Kaymakam (Ren) Tere natgekii Hi Rıza Bey (Golos) kumandanı idi. bir müddet evvel İzmire gelmiş, Aydının ( Milâs ) alayını alıp ( Golosa ) geçirmeğe me- mur bulunmuştu. Hatta; Mithat” Paşaya müracaat ederek pek ziyade yardım vadi de almıştı. Ardından ( Aydın ), ( Milâs ) ve (Tavasa) gitmiş, orada iken Tabti Denizlideki alayı ahıp mlre getirmişti. ( Golosa ) git - mek üzere hazırlıkta bulunu « yordu . Mithat PaşaRıza Beyden ayak üzerinde ( Denizli ) ve ( Aydın) taraflarından malümat aldıktan sonra Hilmi Paşanın bulunduğu daireye geçmişti. Giritli Hilmi Paşa akşam üzeri — serinlemek - için kışla- men deniz kenarıma inmiş ola- caktı ki , Mithat Paşayı oraya götürdüler. Hakikat, Hilmi Par şa deniz kenarına sandalye at- | tarmış oturuyordu. Mithat Paşa de tatlı tatlı öteden beriden konuştular. Mithat Paşa mabe- yln yaverini batırlamış gibi — Paşa hazretleri, zatı âl- lerine müracaat ettiler mi? İşit- tiğime göre bugün gelen posta vapuriyle ( Dersaadetten ) ma- beyne mensnp bir yaver gelmiş, ismi de (Hüsnü) Beymiş, binbaşı rütbesinde bulunuyormuş! Diye sordu. İ Hilmi Paşa böyle bir şeyden haberi olmadığını söyledi — E- fendimiz zatı mün'imanelerine yanlış malâmat arzedilmiş ola- İ| Cağımı / zannediyorum . İrmire Binbaşı rütbesinde bir zabit gelseydi kumandanlığa malümat verilmesi icap ederdi, dedi. — Çok şey, bendenir de ehemmiyetli bir menbadan ha- ber almıştım. Mithat Paşanın srarı üzerine Hilmi Paşa az açıkta düran yaverine işaret etmişti. yavere: — Oğlum Musatfa efendi,bak devletlü übbühetlüVali Paşa haz- Tetleri ne buyuruyorlar?Bu posta ilefastaneyi aliyeden)binbaşı rüt- besinde bir hünkâr yaveri teş- rif etmiş. Bunu bana şimdi öj reneceksinl Haydi çocuğum bu zat kimdir? adı ve rütbei aske- nedir? Öğren de gel, bekliyorum! emrini verdi. Yaverin gidip dönmesi çök sürmemişti. Yaver efendi soluk Soluğar Evet Paşa efendimiz, bu- günkü posta ile deraliyeden binbaşı rütbesinde ve ( mabey- nihümayunu cenabımülükâneye) mensup bir yaver teşrif buyur- muşlar! adının (Hüsnü) Bey ol- duğunu istihbar eyledim paşam. Hükümet karşısındaki / oteller. | den birine konmuşlar! haberi- ni verdi.. — Ya. Peki oğlum. (Mabadi. var) ÜĞN Tüneda seradber ti aı—w—w emleketlerde takımlarımızın yap: 'tn, Denim güremediğim maçlarda bu iali ve tamisizlik söz'erimi gör. Gükçe maglübiyeti vvi Salyorler, derdim. Fakat Galataracayın son Maçı, bana “teliş dezllen meçbal karrvetin Tacamlar üzerinde Bir tesiri olduğunu gösterdi. Cama günü hâkim ve faik olan taraf, som Gükikada * dali v ta zallm vebek müdakalesi? yenilal, A AM ua kübarla, GATÜYER Gahe aK ol mağ ip cilirdi İzmirde Ai açta son Gakikada “dale iraya yardım eden ve lılııll iyonunu İzmir şazıpiyonu e DG DA derinin Kacağma atldı, Çarınk! SELR Te Şeker Iıastalılıııı Ârazı... Şeker hastalığının üç mühim arazi yaTdır. Ba hastalar çek yerler, çe va tcerler, ve çok Jârar ederler. Tararları fazla su içtiklerinden Gela. İ açık sarı bir renktetiir. İ H eder, cileri Tasin kaşımın Kananı İinde ekseriyele aei “iKtüler vaen” caltar. Dandan beşim şeker hastallı zürler Seş Sünmae e Samaamala ilar Baş Gönmekl e n 4 aei demaarma, ee el Güşlük e iyi elan çıkanların sebeti İçeker Bastamığıdır. Besen bünler gp ve haline geçerek hartenm aeti eder ve bati bir sürette seyreyler ancal bir tabihin tavsiyesi Nle ve yahut hitle adüf Jârarları müayene — edllince ba, bicarelerin geker — hastalığına — Güçer oldukları anlaşılız, Dr. Osman Şaretettin Londra ssflrlmiz geliyor Londra Sefiri Ferit B. in lerde şehrimize gelmesi Bir KrOYRLÜrÜ Kaza Atina 27 Çiamast)— İngiliz rionu iaparat Adalarından biri açıklarında” endaht talimleri yaparkan Krovasöründe bir top patlamış, tiri za- bit olmak tzere ü ascer teler olmuş/ bir çok kişi de yarmlanmıştır. Dabiliye Vekili Bavara Git Ankara 27 (Teletonlay — Dahtliye Vekili Şükrü Kaya B. Mardinden Savy a gitmiştir. Maliye Vekili Ödemiş ve İsmire Gildecek Ankara 27 (Telefonla)— İsmet Paşm Hiz nin Ankaraya evdetinden somru Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü M. hiz- ay müddetle istimhat için Ödemlş ve İzmire gödecektir. İneilir Lirasının © Aylık Vasali Finti Bin Kuruş Ankara 27 (Telefanla) — Maliye Ve Kületince tetkik cdilen 6 aylık mesküz Küti ecnebiye vasati flat cotvoli, Va yata gönderlimiştir. Cetvele göre, İngis diz lirasının son 6 ayık vasatt fit 1009 kuruştur. Arazi Kaymetlerinin Takdirine ait Şikayetler Ankara 37 (Telefonla)— Arazi koz misyarlarının, araznin tahririnde faza, İ kaymetler takdir ertiğine dair Mntt> yeye bazı şikâyetler gelmiştir. Vekâle€ mer'eleyi ehemmiyetle tetkik ederel Tazım gelenlere talimat vermiştir. Mas Tiye müfetişleri, teftişe çıkarık bütüm komuyonların — mükarreratini / tetenr edeceklerdir. ı Yınranmış Faraların Süreti Mübadelesi 'Ankara 27 (Teletonla) — Yınranmış paraların sureti mübadelesine Gi in- lümatname, muhasebel umumiyece üke İmai adilmiştir. Ma. Vekili tarafından a görüldükcen sonra tatbik edilecektir. Diyarıbekir Sergisine iştirakler Barıa 37 (ila. Mu)- Ticaretk Odü- lımımlı 'en güzel balosu * 8 Ağustosta Kadiköy Hima- | yeietfal cemiyetinin “Belvü,de | baloya iş çak ediniz. |

Bu sayıdan diğer sayfalar: