28 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

28 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbul, Mill ve mi Ceçen püzkaler | M unmlinen YABANCI GÖZÜYLE Sultanat ideresi, hayat ve politi. anamiğde kendileri ile döğüşece-i e GBTIN medeni seviyesine ulaş- iyaaarlekette umumi bir Kslâhat) t Hat düymüş değildi. Onun 18- b İŞlerindeki gayesi yalnız şekli pahiyetten ibaret — kalıyordu. aak basmda olanların memle- kaları, viedani değil, zahiri hı':ıîı harici âlemin; “Türki- " hat yapıyor!” demesi kâ !ı:’ırorşıu. Yeni rejim her işde ol-| p bi mlâhat zareketlerinde de| bir yot — üzerinde yürüyor. Yet idaresi, eğer islâhata * Veriyorsa, onun İüzürmun: Mengatak kani bulunmasından- 'ne barKet-işlerinde n kendileri-| neslin Sftlarını aldatmak inkılâps| L a akıl erdiremiyeceği bir şey- Söçtnlerde Türk liyesinin, Türk| <nelerine verdi inde, tekâraül dere- Ş ve KDiT mekalemizde bahset-| bunu rakkamlarla gösterme- “ı”::wı. Bugün salâhiyetlerile BBi orahmay bt cenebilerin ayni mev yazdıklarını ve söyle- ledeceğiz. Vaziyeti ya- Nü de görmenin ayrt bir İ Tüçkuldir. Bu ecnebilerin söz- Böretecey SEUrlarına — yeni bir şey Kedeğillir. Bu sözler olsa n Ha Ğ' bizim islâhat işlerinde İattarı Afakımıza inanmıyan hele e "",';_?Whım olun ıdl[mîqullu- Ümtirümi € Modern esaslara göre hiyen ağçeBine bir türlü akılları er-) Ozan mnlara bir cevap olabilir. sine göre, Türk me ç ":'::'_H Sene müddetle bizde Ko bitaraf devletler teba € "s:“" İsveç, İspanya, Hol- âdli müşavirin Cumhu- Adliyesine dair verdikleri müş- Taj uz; tdan bir kaç fıkra nakle- iyet gttt Türk Sdliyesini ç d at a nin muamelâtındaki he dO : gbakimlerin vaziyeti Ve , yeni Türk kanün- Benin Sötların yeni edebiyatı adli. ..V. 8. gibi ka yerleringen _'::'n iın:ud,,' aan A teskilâe, yankilmnaa akuku gü atbikiyle Türk adalet| Te tahmi medeni mil- X ifa ettiği vazileyi bihak- Ka etmektedi. Süçlkma geldem et saNTiyetin üç dört sene içinde Hlerç “Basında başardığı seri yeni- Metelâ teşkilât ve kanunları- a Sasiyotine hazırlanmak ! müşavirin ayrıca verdi- taporda da - şöyle bir kimi şeref ve bir medeni devlet hakimi- değildir. Bir gün vazi- Türkiye'den ayrılırsam her yerde haykıraca- |» bir kaç ğ K gün evel Avustur- SARPETF ve ir N”:—i"?*hn hiç bir cenebi lü- ej Fürmüye Telgraf adresi : devd Git husüsler için em 4| taraf noktai nazarını telif etmek ae No - 100 Yelefon numaralare iyet. & ) kürüştnr. Ö —a b Rkunmuşdune” bulun Yunan menabiine göre M. Rivas pa- isaportlar ihtilâtı- nın halli için yeni birhal çaresi ha- zırlıyormuş M.Musolini Türkiye ile Yunanistan nez- dinde dostane bir tavassutta bulun- mak üzredir ROMA, 27 (Anek) — İtalya badan tereşşüh eden haberlere tavassutta bulunmak üzeredir. Venizelos Atina, 27 (Anek) — Hariciye me- n aai .)eıuı baberlere gö re Muhtelit mübadele komisyonu re isi M. Rivas pasaportlar meselesinin yeni bir hal çaresini teklif etmek i- çin hazırlıklarda bulunuyor. Salâhi yettar bir Yunan recülü hüküme atideki beyanatta bulunmuştur : — Bitaraf mübadele reisinin temesi müstebat değildir. M. Riva- -| SYA teklifi mübadele meselesinin tas fiyesi için vaz'edilen esasata teva- fük ettikçe bunun tehakkukuna ça- lışacağız. Bu esasat ise Yunanista- nın yapacağı fedakârlığın azami had dini teşkil eder, NE YAPMALI İMİŞ? Atina 27 (Anek) — Yunan hükü- meti Istanbulda mukabele bilmisil tedabirinin taliki üzerine - şimdilik| Tmüyor İti "—'Ğfı eee Ye iktiyeç düyanı: ' tey iğüö bu sözlerine biz yeni ive edecek değiliz. MAHMUT Siirt Meb'usu a— ofmııaıık telefon ee — &ü *& Avrupaya mal- Taleyi sipariş etti Hlecek G Birketi İstanbulda tesis © icaka otomatik telefon şeheke- Költir. yeden malzemeyi sipariş et- hmıheme gelir gelmez tesisa- Bönin sadcaktır. Şirket mukavelena. Binger tadtikr ol Sti itübar '“U::Ğ tesisata Hra Ydf gibi çayet bu tarihten b bir santral yaptırmak ica- BC UNU da' otomstik — yapmak KŞ bütüş Fizdedir. Dört sene içinde VA olacayıManbul telefonları otoma- Köramz n Beyoğlu ve Kadıköy a değişecele DU tarihten iki sene son :“"" bül >i aka, lti G:. ve bu suretle altı sene telefonlar otomatik ola- ANKARA . İSTANBUL hkara TELEFONU Künü Stenbul telefonu — Per- Bnü ani olarak bozulmuş ve len y Süra mühabere temin edi- Ha Könizd ıraya uğramıya- t L / İlabaşr ve Kamerhatundun - Beyoğlu-| Selerini kaydediyoruz. On il Yanan emlakinden: Muahtelit mü badele — komsiyonunun bulunduğu bina Şehrimizde bulunan Yunan emlâ- kinin tespit ve kaymetlerinin takdiri için henüz ne Tapu ne de defter- darlık idaresine bir emir gelmemiş- tir, Tapu müdürü Yusuf Ziya B. bir muharririmize bu hususta demiştii — Henüz idaremiz & veya kiymetler değil tten henüz bir emir gelmedi- |baratımıza göre olan Yunan emlâki mes'elesi ile alâ- Türk - Yunan ihtilâfı M. Rivas yeni teklifte mi acak? M. Musolini hariciye nezareti Türk - Yunan müzakeratının müşkül bir safhaya girmesi üzerine Türkiye ve Yunanistandaki sefirlerinden izahat istemiştir. Mevsuk bir men göre M. Musolini dostane bir her hangi tedbir ittihazından vaz geçmiştir. M. Papaya bu mealde ta- limat gönderilmiştir. Atina gazete- leri vaziyeti daha itidalle tetkik et- mete ve iki devletin ve umumiyetle Balkan sulhu menfaatına Ankarada daha mutedil bir fikir hüküm süre- ceği ümidini izhar etmektedir, VENİZELOS LÂHEY'YE GİDİYOR Atina, 27 — M. Venizelos tamirat konferansına iştirak için Pazartesi günü Londra tarikile Lâhey'ye ha- reket ediyor. Venizelos diğer Avrü-| Pa payıtahtlarını da ziyaret edecek- tir. HARİCİYE VEKİLİ ISTANBU- LA GELMİYECEK Ankara, 27 — Hariciye vekili Tev fik Rüştü beyin İsmet Paşa Hiz. le- rine izahat vermek üzre Istanbula gideceği doğru değildir. Esasen İsmet Paşa Hz. son müza- kerelerden anında - tafsilâtı ile ha- berdar edilmiştir. İsmet Pş bu hu- susta izahata lüzum görseydi Tev- fik Rüştü beyi Istanbula davet eder di. Böyle bir davet de vuku bulma- maştır. Müzakerenin inkıtamdan sonra a- Imacak tedbirler için bir hazırlık devresine lüzum görülmüştür. Bu devre 10 - 15 gün sürecektir. Ağus- tosta İsmet paşa Ankaraya gelecek, © zaman mesele kat'i safhaya girmiş olacaktır. Yunan sefiri M. Papa Hariciye vekilinden bir randevu istemiştir. Tapu müdürü ile defterdarın beyanatı Yunan emlâki en çok hangi semtlerdedir? Umumi mübadele kabul edilirse Istanbuldan yolcu edilecek 89.000 kadar rum var! ğini, geldi; iylemiştir. EN ÇOK NEREDE? Şefik B. Yunan emlâkinin en ke-| 8 sif bulunduğu mıntakalar hakkında da demiştir ki: — Şehrimizde €n çok Yunan emlâ- ki bulunan mıntaka Galatasaray, Tar yun diğer mıntakaları ikinci derece- bul Üsküdar Kadıköde ncü derecededir. Boğa- tn en kesif mıntakası - Büyükdere,| Yeniköy, Tarabyadır. NE KADAR RUM VAR? Şehrimizde bulunan Rumların mik-| darı 89,757 bin raddesindedir. Bun- vesikası unanlıların çıkardıkları mütemadi müşkilât üze- rine yedi sekiz aydanberi etabli vesi- ,kası — verilmemektedir. — Şehrimizde| ;bulunan 80—90 bin Rumun - 25,666) sını Yunan tabüyetinde olanlar teş- kil etmektedir. Edirne, Kırklareli ve| Tekirdağında 118 Rum bulunmak- tadır. Bunların 71 Yunan tabasıdır. 'TAPU UMUM MÜDÜRÜ Tapu umum müdürü Atıf Beyin bu günlerde şehrimize gelmesi Dek- leniyor. Atıf Beyin gelmesi — istil — tesbit kadardır. TAKDİRİ KIMET KOMİSYONLARI Deftezdar Şefik beyde bu hususta| Takdiri kıymet komisyonları hak-|ra Atina itilâfinim tatbik Vi kında Yunan hükümetinin cevabı he- istih- ai | , Cevaplarmızı o gün akşama kadar " Alilliyet Maşçmacılaaarelri Sitrt zaneok'uasıa NEAEFENEU'E | Seyrisefainle Vapur | cular arasinda hi ) mesele İktilâf Hatledilmek üzredir, dünde bu bahis gözüşüldü Milli vapurlarla Seyrisefain ara sında farife meselesi' yüzünden çı- kan ihtilâf halledilmek üzeredir. Dün Seyrisefsin ummuğü —müdürü Sadullah B. buhususta iki taraf ara- sında tavassutta bulunal Ticaret O- dası rcis vekilik Hamdi (B.jle görü; müş ve Seyristfainintekki itilâfna me ahkâmı dalşilinde "tekrar muta- bık kalmağa hâzır olduğunu bildir- miştir. Seyrisefain #hresi börün milif va purculara, bu | baptlk - teklifatını göndererek kendileriğin! mukabil tekliflerini hamil salâhiyet sahibi mümcasillerini temas ve Müzakerat için yarın idareye detmelerini tcbliğ etmiştir. Seyrisefalnin şeraiti < Sadullah Bay Hamdi Bey teminat akçesi yatırmaları talebi de bulunmaktadır. Yarın alâkadarların iştirakile bir içtima aktedilerek iti. Hifname esaslarımın kat'i şekli tespit olunacaktır. YÜZDE 30 NORSAN meyanında, itilğ”, iştirak edenlerin | âiddelmiiıımeezi]e aüit (orsa komiser vekilinin beyanalı - çok mühim bir lebliy neşredi Son zamanlarda dikkate şayan bir. hale gelen kambiyo işleri - hakkında Maliye vekâleti ile temas etmek üzre Ankaraya giden Borsa komiser veki- li Hasan B. dün şehrimize gelmiştir. Hasan B. bir muharririmize şu i-| zahatı vermiştir: — Yeni borsa kanunu ile nizamna- mesi tatbikatı ve kambiyo işleri hak- kında Maliye vekâletile temasta Bu-) handum. Formalitesi bitirilen nizamname artık mer'iyet mevkine geçmiştir. KAMBİYO KONTROLUNA EHEMMİYET! Memleketimizin şimdiki umumi kambi- yo vüziyeti hususunda Maliye vekili Sara voğlu Şükrü B. taralmdan talep edilen i> zahatı vererek kambiyo işlerinin kentro-| kana dair kendilerinden bazı direktiller alâma Yeni bönü Fanesa, evvelle Avrer panın en mühim borsa kanunları tetkik Slunmek ve geçirdiğimlz tecrübeler nasa- rı Gikkate alımmak süretile memleketi- mizin İhtiyaçlarma tekabül edecek tarzda| Vücuda getirilmiş tansaman aeri bir kanan dür. CÜMHURİYETİN İTİBARINI IUHAFAZA| | Bu kanuman hükümlerini, —cümhuriye- İ İtin doğrudan doğruya mali itibarmı vi kâye maksadile, borsa işlerinin ve ba ara-, da bilhassa karabiyo muamelelerinin ilmi esaslara müştenit ve mazbut bir şekilde çereyanini temin yayesini istihdaf ctavek- tedir. yeni kanun ve mizamnameye göre, kambiyo alam satımı münhasıran hakiki Bâzı vapureuler, Seyrisefainin ge- mileri daha iyt oldüğunu ve aynt şeraitle rekabete'imkân olmadığını ileri sürerek milli vapurcuların nav- tun Ücretleri Seyrisefain - tarife den . yüzde 20 noksan olmasını iste- mişlersede Seyrisefain bunu kabul etmemiştir. Ticaret odasının müdahalesi üzeri ne vapurcular, taleplerini mutedil bir hadde indirdikleri için itilâf mu hakkak görülmektedir. eli L İSMET PAŞA Hz. Başvekilimiz ismet Paşa Hazretleri dün Istanbula inerek| » bazı ziyaretlerde - bulunmuşlar- dır. Zavallı çocuk Aksarayda sinekli bakkalda otu- Tan Hasene hanıma (dün yanında üç yaşındaki kızı-Perihtan olduğu halde Adliye dairesinde bir iş takip eder- ken Prihan merdivenlerden yuvarla- narak alt kat taşlığa dü; ve der- hal ölmüştür. EdR) Mektepliler Müsabakası —.. On ikinci haftanın birinciliklerini kazananlar Müliyetin mekteplil arasında aç- — Haftanın en mühim haberi ne- dir, niçin?, . Müsabakası hararetle devam etmek tedir. Bu gün 12 inci haftı -| ci haf tanın birinciliklerini alanlar sırayla şunlardır: 1— Üsküdar Hsesinden 168 Aptul- lah İhsan Bey: 2 — Robert Kolej'den Halim Na- hit bey. 3 — İtalyan Ticafet mektebinden 26 I. Sadrettin bey. * — Darüşşafaka lisesinden 894 d ei Saziyeti| Ftbrettin bey. Bu Beylerin bugünden itibaren ga- zetenliz idare müdürlüğüne müraca- atla mükağlatlarını almaları, 13 ÜNCÜ HAFTA Mektepliler müsabakasının 13 ün- cü haftas: bugünden itibaren başla- mıştır. Gelecek icevapları $ Ağustos Cumartesi günü akşamına kadar ka- bul edeceğiz. Birincilik neticesi 4 A- ğustos Pazar günü ilân edilecektir. — Haftanın en mi ri hangisidir, niçin' Milliyet müsabaka memurluğuna gön deriniz. nüz Muhtelit kor tir. Alâkadar mahalilde ınkıtadan son edilmesi *Ailmektedir. muhtemel oldyğdkü Borsa komiser vekili Hasan Tahsin Bey ihtiyaçlara müstenit bulanmak lâzimdir. KAMBİYO İHTİYAÇLARI LİSTESİ Bu ihtiyaçları kanuna tevfikan Miliye| vekâleti tayin etmiştir. İhtiyaç Hatesi der-| hal banka ve diğer alâkadarlara deri ebliğ edilecek ve gazetelerle Halka olunacaktır. Bu ihtiyaçlar haricinde kam- biyo alırması memnu olup aksi halde ha- rekel edenler, kambiyo üzerine spekülasy- '©n cürmile takıbata maruz İkalacaklardır. Ceza hükümleri yeni kanunla ikmal e- Gilmiştir. Hakiki ihtiyaçtan ileri gelmeksi- zin kambiyo satın alanlarla fiat farkından istifade için hava oyuna ve spekülasyon yapanlar hakkında ba kanun mücibince Şidderli takibat yapacağır. İngilir Krasının bir kaç gün zarfada on bir puvan kadar ihim bir yükselmeyi mücip olacak ta- bir sebep mevcut olup olmadağını ten- pit etmek için derhal vaziyeti tetkik ve tahkike başladık. tetkikatın neticesinde ka- nunun icabatıma göre hareket edeceğiz. Her halde şurası katiyetle bilinmelidir, ki cümhuriyetin mali itibarı ve milli serve- tin zararıma olarak şahsi — menfaatlerini tegine yeltenmeğe cesaret eden hava ©. İyufcuları bakkmda çok şiddetli hareket 1 Giz, ÜSS ASFİYE OLACAK MIT Yeni kanunun taçbikatmın :w' neti- celerine pek yakında intizar « n İMabadi 3üncü sahifede) | Safteti Ziya Bey | Merhumun cenaze me- rasimi dün yapıldı Wefatını teessürle yazdığımız Teş ifat umum müdürü Saffeti Ziya be yin cenazesi dün merasimle kaldırı- larak defnolunmuştur. Merhumun cenazesi Boyacıköyün- deki hanesinden kaldırılmıştır. Ru- melihisarmna getirilmiş ve defnedil. miştir. Cenaze merasiminde - Vali vekili |ve Şehremini Muhiddin Bey, Hari- ciye vekili namına Hariciye memu- |ru Hakkı Bey, Amerika, Alman, Fe- demenk, Lehistan, Avasturya sefir- leri, Türk ve ecnebi bir çok zevat bu lunmuştur. | Hariciye Vekili Tevfik Rüştü bey, İmerhum Saffeti Ziya Beyin ailesine telgraf çekerek taziyetini beyan et- mişti: Saffcti Ziya Bey “Edebiyatı cedi- de” nin belli büşlz şahsiyetlerinden olduğu kadar devlet memuriyetlerin de de muvaffakiyetli mesaide bulun- muştu. Son memuriyeti Hariciye ve- kületi Teşrifat umum müdürlüğü idi. Merhumun irtihali memleket, miz ve irfan âlemimiz için hakiki bir ziy'adır. Kederdide ailesine tek- tar tekrar taziyetlerimizi beyan ede- riz. #net. Sene No 1990 G üD — — a n v *finm wııiî!“m Abone ve İlan üeretleri Kittt : Gazetemizde çikan yazların hukaku mahifuzilür Abone şartları İlan tarifesi Türtıya ""'.I :MJ-IİM Santimti 8 ha 400 hu : ğ itci D yle 2850 « M 4 dd > $ Suğa 5 M (8 400 <— 8700 « #ncl e v0 Nuslhası M _l&gı—ııç. nn kat'i surette tesviyesi için . M. Musolininin tavassutta bulunacağı bildiriliyor... Vitilafa doğru | —Yralllkin —| Bu ne sıcak? Bu bunaltıcı sıcak bu gün de yarın da bir hafta devam edecek! Dün bir çok insanlar sohakta caketsiz geziyorlardı İki üç gündenberi bavâlar fazla sıcak gidiyor. Bilhassa dün öğleden sonra sıcak fazla idi. Sıcakların tesiri ile caketsiz so- kaklarda gezenler görülüyordu. Dün gölgede hararet azami 3üdere ce idi. Güneşte 65 - 66 dereceye ka- dar çıkmıştır. Bu gün de hava sıcaktır. Rasathaneden aldığımız malfmata göre bu günler mevsimin en sıcak günleridir, üç beş gün daha devam edecektir. Dün buz sarfiyatı fazla olmuştur, Bir çok kimseler de plajlara gitmiş- tir. Yunan sefiri hariciye vekilini ziyaret etti Ankara, 27 (Telefonla) — Yunan sefiri M. Papa bugün hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyi ziyaret etmiştir. —-eme— KONSOLOSUN EŞYASI Moskova, 26 (A-A — Tas Ajansı bildiriyor: Çinin, Belagovechtcheu- sk konsolosanesi erkânr hareket e- derlerken eşyaları arasında 42 tü- fek, mühim mikdarda kurşun, 10 lib Te altın, 20 libre gümüş ve 30,000 Ruble bulunmuş ve müsadere edil- İTİLAF OLUYOR Washington, 27 (A.A) — Harici- ye nezaretine; Çinin şarki Çin şi- mendiferindeki Rüs menafiini tanı- makta olduğuna ve bu hattı musade- re etmek niyetinde bulunmadığına dair haberler gelmiştir. NANKEN, 26 (A-A) — Çin-Rus ihtilâfmen balli için girişile Miliyetin büyük enkeli Gazinin en büyü'l: eseri nedir? MİDHAT CEMAL BEYİN CEVABI e Onun elile Garbın tarihine girdik. Ham'e siyle garbe karıştı büyük eseri budur..,, Mitat Camal Bey Gazi Mustafa Kemal .. O, bizim camlamız, O bizim remzimizdir. Ba- yrağımızın altında olduğu - kadar o- nun etrafında toplandık. en uzak torunlarımız birbirlerini onun adile tanıyacaklar, nesiller onun ismile se Tâmlaşacaklar. O, yalanı ve efsaneyi devirirken hendese kadar muntazam bir fırtmadır. Kafesi söktüğü vakıt evlerimizin bağrı kanayacak sanan- dar, gördüler ki O, imize yalnız güneşi, yalnız semayı değil haysiyetin, insanlığın, faziletin gü- neşini ve semasını da tevzi etti. Fes başımızın bir kısmıdır, - şapka giyersek kaybederiz sanan cek mü- zakerata başlandığı bildirilmekte- dr. Tahkikat bitti.. T Mabadi 3 üncü sahifede J tevkif edılecekler_varmı $ ü Irtişa tahkikatı hakkındaki evrak müddei umumiliğe verilmek üzeredir Kenan Bey İrtişa meselesi tahkikatının bitmiş addedilebileceğini kaydetmiştik. Ye- dinci İstintak dairesince tetkik edilen| tahkikat evrakının bugünlerde Müd- dei umumiliğe tevdü beklenmektedir. Bu suretle irtişa tahkikatının İstan- bulda yapılmış olan kısmı ve safhası hitam bulmuş olacaktır. Tahkikatın diğer bir cephede de- vam edip etmiyeceğine gelince, henüz bu yolda karar verilmemiş olmakla beraber, tahkikata diğer bir cephede devamın mühim ve şayanı — dikkat safhalar arzedeceği anlaşılmaktadır. Bu safhalacın tetkiki esnasmda ye- niden bazı takibat ve tevkifat yapil-) ması muhtemeldir. YENİDEN TEVKİFAT YAPILACAK MI? Tahkikatın verdiği neticeler etra- fında azami ketumiyet muhafaza edil- mektedir. Mamafi alınan malümat, tahkikatta mühim neticelerin - tesbit edilmiş olduğu merkezindedir. Hatırlardadır ki, mevkufların bazı, kiraselere rüşvet verdiklerini biribir- lerine karşı iddia etmeleri ve bu idı alarını zirlerinde imzaları bulunan evrakla tahriri surctte de dermeyan etmeleri haklarında takibat yapılma- #ınr icap etmiş ve ortaya çıkardikla- v isimler Devlet memurları olduğun- dan bu rüşvet meselesinden hadise çok ehem miyetli ve bilhassa Cümhuriyetin şe- refile alâkadar mahiyette - bulundu- gundan, maznunlar tevkif edilmiş ve ihtilâttan menolunmuşlardı. NERELERE VERİLMİŞ? Tahkik Mirmil lara biribirlerine karşı «Tesisatı ip- tidaiye masrafı> diye — gösterdikleri paraların mahalli sarfı sorulmuştur. Mevkuflar, bunlara kaçamaklı ce- vaplar vermek istemişlersede sonra- dan muvaceheler ve kendilerine irae olunan birtakım cvrak üzerine ifade şekillerini değiştirmeğe mecbur kal- dikları tahmin edilmektedir. Gerek maznunların ev ve yazıhaş nelerinde yapılan tahazriyatta, ge- tek diğer surette ele geçen evrakın arasında dava ile alâkâdar şayanı e- hemmiyet vesaik bulunduğu zanne- dilmektedir. ADLİYE VEKÂLETİNE GÖNDERİLECEK Bittabi İstintak dairesi tahkikatıs nt bir noktaya kadar yapmıştır. Mc-- kufların iddia ve isnatlarının iftir>, tezvir, biribirlerinden para çekmek çin başvurdukları bir usul veyahı ta hakikat olduğu, isimleri geçen! hakkında tahkikat yapmağa kanunen salâhiyettar divan ve heyetlerin tah- kikatımdan sonra anlaşılacaktır. Bu mutalea ile dir ki, İstintak tahkika- tının hitamında, tahkikat evrakırımı Ankaraya, Adliye Vekâletine sevki icap etmektedir. Şimdiye kadar yapı- lan tahkikat neticesinde tahassul e- den adli kanaat malüm olmadığın- dan, yukarda zikrettiğimiz tahkikat heyetlerinin teşekkülüne lüzum olup olmadığı bilinemez. a Bim, LUTFİ DE Mevkuflardan komisyoncu him zade Lütfi

Bu sayıdan diğer sayfalar: