28 Temmuz 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

28 Temmuz 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Dünkü futbol maçı ve at yarışları Galatasaray çok güzel bir oyunla ancak 0-1 maglüp oldu Kahire şampi_vonurAnkara muhteliti
 İnkitadan sonra Yunanlılar hâlâ cemiye akvama müracaat peşinde. Atina, 25 (fos) — Akropolis gazetesi Yunanistanın Cemiyeti
 Evkaf ıslerını ıslah İsviçreden mütehassıs bir profesör geliyor Profesör Leman Ankarada bir kaç ay kalarak bir lâyıha...
 Bir facia Deniz tenezzühünde bir sandal parçalandı Üç genç boğuldu, 3 kişi müşkilâtla kurtarılabildi Dün Sarayburnunda feci
 Tıp kongresi Kongreye 500 doktor iştirak edecek Darülfünun emini Neşet Ömer bey ken disile görüşen bir muharririmize şu beya
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

unun Haberleri AKŞAM Her gün 8 sahife Sene 11 — No : 3875 y PAZAR — 28 Temmuz 1929 Fiatı 5 kuruş * Hariciye vekilimiz istanbula gelmiyecek Dünkü futbol maçı ve at yarışları Galatasaray çok güzel bir oyunla ancak 0-İ maglüp oldu Kahire şampiyonu Ankara muhteli üzere Ankaraya davet edildi ilk defa vukua gelmiştir. Galata- saray dünkü —maçın en uzün zamanında hâkim olduğu *hak oyunun -87 dakikasında yediği bir golle mağlüp oldu.. Bu maçı seyredenlerin, |hâkim bir oyuna rağmen bu şekilde bir neticeye acımamaları gayri kabil- dir. Dün Galatasaray, pek fazla ehemmiyet verdigi maçlarda gös- terdiği bir azim ve gayretle haya çıktı. Galatasaraya karşı bir netice almak arzusu Mısırlılara da sıkı bir maç yapmak lüzumunu tmıştı. Oyun her iki tarafın çok seri koşuşmalarile başladı. Kâh mısır- hlar kâh Galatasaraylılar yerii 'e hücumlar yaparak birbirlerini PaT el Daha ilk anlarda Galatasarayın kolay kolay mağlübiyeti kabul etmeyeceği hatta pek az sonra muvaffakıyeti ihtimali bile görün- meğe başlamıştı. İşte bu anlarda artık ne küçük Muhtar,ne Zübeyir ne Hudalar Fener maçındaki hakimiyeti gösteremiyor, bil'akis Galatasaray müdafaası ve muhu cimleri mısırlıları çenber içinde ezip — büzüyorlardı. — Tarafeynin zaman zaman artan kuvvetli cumlarile ilk devre berabere Mısırlılar nevmit, Galatasaraylı- Jar ümitvar, ikinci devreye baş- ladılar. Galatasarayın azimkâr oyu- nu, Mısır muhacimlerinin kuvyetli kombinezonlarını parca parça edi- yor, Mısırlılar bu büyük gayret karşısında karma karışık oynayor- Jardı. Bu süratli oyunda herkes Galatasa- rayın kesileceğini ümit ederken | mısırlı oyuncularda yorgunluk ve ( Devamı ikinci sahifede ) ö Bir facia Deniz tenezzühünde bir sandal parçalandı Uç genç boğuldu, 3 kişi müşkilâtla kurtarılabildi Dün Sarayburnunda feci ” bir deniz kazası olmuş, üç genç bo- gulmuştur. Vaka şu sürette cere- yan etmiştir: Fenerde oturan Sabri isminde bir genç dün buçük . lira mukabilinde kayıkçı Nuri efendi- den bir sandal kiralamıştır. Sabri efendi Nuri, Adil, Eyip, Mehmet, Fuat, isminde beş arkadaşı ile birlikte — sandala binmişler ve açılmışlardır. Altı genç Sarayburun açıklarna ge- lince sandal evelce batmış olan Fransız — vapurunun — enkazına çarpmıştır. Müsademe pek şiddetli olmuş, sandal parçalanmış , altı enç denize düşmüştür. Neticede Sabri, Nuri, Adill efendiler, boğulmuşlardır. Digerleri kurta- rılmıştır. Vaka hakkında zabıta ve adliyece tahkikat tamik edil- edilmektedir. Müddei umumi muavinlerinden Necmeddin bey meseleye vaz'ıyet etmiştir. ile maç yapmak Tıp kongresi Kongreye 500 doktor iştirak edecek Darülfünun emini Neşet Ömer bey ken disile görüşen bir mu- harririmize şu beya natta bulun- muştur : — Istılahların — tanzimine — ke- mali ehemmiyetle devam olun- maktadır. " Â ,, serisine ait 1st lahlar Ankaradaki — encümene gönderilecektir. Bu seneki büyük tp kongere- sine ben de iştirak edeceğim kon- greye 500 doktor iştirak edecek- fir. Kongre Sıhhiye vekili Refik B. tarafından açılacaktır. Bu kongrede mühim mesele müzakere olunacaktır. Bu üç mü- him mesele şunlardır: Kızıl, kanser firengi... Kongrenit çok hararetli olacağı li tahmin ediliyor. Darülfünunun / isminin - değişti- rilmesi hakkında henüz verilmiş bir karar yoktur. Bir yunan tahtelbahrında hasar haheri Afina 25 (Fos) — Bahriye ne- zaret Protefs — tahtelbahrında bir zarar vuku bulduğu haberini tekzip ediyor. Evkaf işlerini ıslah İsviçreden mütehassıs bir profesör geliyor - Profesör Leman Ankarada bir kaç ay kalarak bir lâyıha hazırlayacak Kanunu mede- ninin kabulünden sonra evkaf işle- | rinin eski kurunu sına imkân yok- tur. Kanunu me- | deni, evkafın te- v sisat ünvanı a | tında ve yeni esas- » lar dabilinde idı re ve tanzimini emrediyor. Kanunu mede- ninin bu kaydına re evkaf işlerinin, İsviçredeki ya Ca L GA U kanunu ve bu kanunun tatbikini teshil etmek için de bir talimat- Hame tanzim ve neşri lâzım ge- Hükümetimiz sırf bu maksatla Lozan darülfünunu müderrislerin- den profesör Lemani celbetmeğe karar vermiştir. Evkaf idaresine gelen malümata göre Pro. Leman | yakında şehrimize gelecektir. İsviçreli profesör, doğruca An- karaya gidecek ve orada yeni evkaf — projesini — bazırlayacaktır. | Pro. Leman İsviçredeki d. layıncaya kadar, yani darülfünu- 'nun tatili devam ettiği müddet memleketimizde - kalacaktır. Bu müddet içinde projesini ve hükümete tevdi edecel Profesörün Ankarada kalacağı müddet az olduğu için evkaf ida- resi şimdiden İsviçreli profesörün i ,, kolaylaştırmak, vazi — Terkos mu?. Aman beyim tabak, çanak yıkayacağız! Şehrimi: evkafa ait binalardan birinci vakıf han evkafın mahiyeti, miktarı ve vazi- yeti hakkında bir muhtıra hazır- lamağa başlamıştır. Profesörün tanzim edeceği proje Üzerine hü- kümet, derhal bir kanun lâyıhası hazırlayarak B. M. Meclisine tak- dim edecektir. — — ——— . Yeni “tesisat,ın yani evkaf ka- nununun meclisin bu içtima dev- resinde kabul ve intaç edilmesine çalışılacaktır. ? İnkitadan sonra Yunanlılar hâlâ cemiyeti akvama müracaat peşinde.. Atina, 25 (f0s) — Akropolis gazetesi ” Yunanistanın Cemiyeti akvama müracaatı hakkında L: hey mahkemesine havale edilmiş olan etabli meselesini misal olarak — gözteriyor — ve — ihtilâf zuhurunda hakeme müracaattan bahis olan Lozan muhadesinin lesini yazıyor . | — Sen beni anlamıyor mu sandın?.. Bu su halis terkosl biz o kadar bol terkosu bulsak

Bu sayıdan diğer sayfalar: