28 Temmuz 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

28 Temmuz 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

D AA ST KA İK EDEDRELLAREE A IDİRTE . İDARERC OKTT DAĞ Sühife 6 Akşam — ” Tefrika numarası: 72 ABDÜLHAMİT Melâhat 'Topkapı VE AFRODİT Yazan:! İskender Fahreddin sarayında Hüseyin ağaya: “Padişah henüz bunamamıştıri!,, diyerek onu, kitap hakkında izaht vermeğe mecbur etmişti. hat kendi fikrince Rüştü paşanın defterinin izini bulmuştu. Pkapı sarayındaki itap hadisesi üzerine Caferağanın — evelce — kendisine anlatmış olduğu bu tarihi kikâ- yelerden mana çıkarmağa başla- Tmış ve tahminlerinde de isabet görmüştü. O sabah, babası, Melâhate şu iradeyi tebliğe gelmişti: — Kızmi Efendimiz şimdi ferman — buyurdular: seninle birlikte Topkapı sarayına gide- ceğiz. Melâhat sevincini hissettirme- meğe çalıştı — Orada ne yapacağız, baba? — Yavrum, sen ne yar pacağımızı benden iyi bilirsin! Efendimize, Rüştu paşanın defte- rinin izini bulacağını söylemişsin.. Melâhat lâkayt z konuşurken — Ha.. evet.. öyle bir ihtimaldan bahsetmiştim. Demek ki, Efendimiz bu meseleye çok ehemmiyet veriyorlar... — Aman kızım, ehemmiyet veriyor demekte lâf mı...?. Padi- şahınız kaç gecedir uyku — uyu- muyor... Sebebini geçen gün sana söyledim ya.. Rüştü paşa denilen 0... böyle ara sıra Efendimizin rüyalarına girerek kendilerini ra- hatsız eder. Cevdet B. istical ediyordu: — Haydi yavrum! Lâfı bıra- kalım da işimize gidelim.. Akşama zatı şahaneye neticeyi arzedece- galiba? — Yavrum! buradaki eşyaya kiymet biçilmez... Fakat, bu ka- dar eşya arasında, Rüştü paşaya ait bir hatır: n çalınması doğrusu hakikaten merak edilecek bir şeydir. T. sarayının — karanlık dehlizlerinden birinin önünde ayak- ta duruyorlardı. Melâhat etrafı tetkik ettikten sonra babasına dedi ki: — Otur sene evel buraya yazedilmiş olan bir defterin bu- gün bulunmadığı Taamak lâzımdır. Bu esrarengiz Çorayda, otuz. sene içinde bir kitap değil, bir insan bile kayb- olur. — Doğru / söyliyorsun — kızım! Burada yalnız tarih yaşıyor.. En canlı âsârile ve en hakiki vesa- ikile. Saray muhafızlarından Hüseyin ağa söze karıştı. — Efendimiz yanlış tahattur buyurmuşlar.. Rüştü paşaya ait kitap daha © vakit imha edil- miştir. n karanlık bir dehlizinde konuşuyorlardı.. — Sahimi söylüyorsum ?1 — Evet.. çok iyi hatırlıyorum. Bir gece: “Zati şahane Rüştü şanın defterini istiyor ve ahp gittler sonra Efendimiz defteri imha etmişl Hatta anlattıklarına bakılırsa Efen- dimiz gece defteri kendi elile, yatak odasında yakmış.. Cevdet B. bu izahatı merakla dinledikten sonra sordı — Peki ama, Efendimiz bu eski badiseyi tamamile unutmuslarmi ki, şimdi bizi bu defteri aramak için buraya gönderdiler? Cevdet B. bu sözü söylerken, Melâhat, Huseyin ağanın haleti ruhiyesini tetkik ediyordu. Genç kız sabırsızlanmıştı. — Acaba, dedi, sizin yanlış hatırınızda kalmış olmasın.. Çünkü Padişah henüz bunamamıştır! Halk sütunu Bir hanım kız iş arıyor Orta derecede tahsi meş bir hanım kız veznodarlık darlık ve kâtibe- Tik gibi bir iş aramaktadır. Ücrelin arlığı devanıma mani değildir. İsteyenler Ka- dköy Yoğurtçu çayırı 20 namara tah- riren müracaatları, Bonomun hükmü yoktur Evlü) 929 tahrinde üdenmek üzere n bulunan namıma mür m bin Jiraık bir bono kaybet- nn adresime gelirdiği takdirde n edileceği aksi takdirde hükmü olmadığını ilân ederim 'Tyap : Bahariyede tuğla fabrikası 'Sahibi Yaşar zado Hasan Zazi Mahtacin tertibinden - olarak İstanbul evkaf vezmesinden almakta- olduğumuz 270 mumaral maaş cüzdanımızı dayi ayledik. Yenisini alacağımızdan hükmü yoktur. çi a mah. Veli ef sok. No G6i Sefika, Emine, Ali, Fahrünnisa Gaip aranıyor yaşlarında kara ve zaifçe Ali den beri Mna rica olunür, Nura osmaniye caddesi Şiracı Sinan ittisalinde şoför Haydarın annesi Polis karakolları için almacak 400 çeki meşn odunı aleneu mü- nakasaya çıkarılmıştır taliplerin şera- iti öğrenmek üzere idare komisyo- nuna ve münakasaya iştirak için 11/8/929 Pazar gönü saat 15 te vilâyet omur hukukıye mü dairesinde müteşekkil — mübayaa komisyonuna — müracaatları ilân olunur. Polis müdüriyetinder Polis karakolları iç 32700 kıye mangal kömürü alenen münakasaya çıkarılmıştır. Taliple- rin şeraiti öğrenmek üzere İdare komisyonuna ve münakasay: rak içinde 11/8/929 pazar günü saat 15 de vilâyet umur hukukiye müdüriyeti dairesinde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat- (Mabadi İstanbul har tine İrsal ile acakları cevaba göre 1 — ŞARAİT. A — Türk olmak. B — Töliplerin orta mektep ( elmiş ve asgari on alti yaşını biti ları lâzımdir. (orta mektep tah: tahsilinden yüksek tahsil görenler Şehit, Malül, dolmadığ takdirde orta mektep müsabaka ile alınır. kum olmamak. muvaffakıyetle ikmal edenler hava müddetle ifayı vazife edeceklerini meşrutla teahüt edeceklerdir. 2 — Müddeti tahsil iki senedir. 3 — Kaydı kabu 10 Eylül 929 kadar Umumi Müdürlük kalemine Haydarpaşa mağazasından tedaril askeriye san'atkâr evlâtlâriyle ecnebi tercih edili. Mektep kadrogu orta mektep tahsil Hava gedikli küçük zabit Makinist Mektebi müdüriyetinden: — İSTANBNL - YEŞİLKÖYDE, Hava gedi mektebinin kaydıkabul şaraiti zirdedir. Mezkur evsaf ve şeraiti haiz bulunanların istida ve vesaiki lâzıme ile 929 senesi ağustosunun birinci gününden itibaren yeşilköyde mektep müdüriyetine müracaat eylemeleri lâzımdır. de bulunupta vaziyetleri şaraiti duhule eden talipler dahi birinci madde zikredilen vesaika mektep müdüri- küçük zabit makinist tevafuk hareket eylemeleri icap eder. e skzinci sınıf) tahsilini ikmâl iş ve azami yirmi yaşında olma- lini ikmâl edenlerle orta mektep hansız olarak kabul edilirler. iline vakif olanlar ikmal edenlerle tahsilinden dun tahsil görenlerden C — Tamüssıhha bulunmak. (hastahane hey'eti sıhye raporu lâzımdır). D — Ahlâkı mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun veya mah- E — Mektebe kabul edilecek talebeler gedikli küçük zabitler hak- kındaki 1001 numerolu kanu mucibince muamele görürler. (mektebi kıtaat ve kâtibi üessesatında altı sene adilden müsaddak - senedi tarihine kadar devam edeceğinden ondan sonraki müracaatlar makbul olmaz. 4 — Derslere Eylül onbeşinde başlanır. vermeleri lâzımdır. edebilirler. Aksami Devlel Demir yolları ve Lmanları Doni ilaresinder: 636 adet meşe traversin kapalı 'zarfla münakasası 11 ağustos 1929 pazar günü saat 16 da Ankarada Delet Demir yolları binasında Malzeme dairesinde yapılacaktır. Münu sasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30a | Taliplerin münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinden, Paydooooos! Usta başı Ali Efendi hasta. Üçüncü hafta oldı Ölüm döşeğinde, Gene aynı can çekişme. Onu, doktor, muayene - etti: Gene aynı dini merasim. “Ümit yoki, dedi! Gene aynı sayıklama... Hoca müayene etti: “Rahmeti | — Artık, ev halkı da, konu kom- hakka kavuşacak!,, dedi. şu da bizar oldu: Komşu kadınlar. muayene etti: Herkes, içinden, — söylenmiye “Mevlâsını bulacaki,, dedi. başlamıştı. Fakat, usta başı Ali Efendi, | — “Ecee., Artık çoğa varıyor bir haftadır, başı ucunda aşır | amma.. Ölecekse — birayakevel ölsün şu adam! Yeni baştan hekimi çağırttılar. — Ümit yok! - diye tekrarladı Maalesef neredeyse ölecek. okunduğu halde, ödağacı yakıldığı, ağzına şişe şişe zemzemi şerif akıtıldığı halde ölmiyor; ölmiyor bir. türlü. | Hafızların — kuran ” okumaktan buğazları kurudu; konu komşuda, ödağacile zemzemi şeriften habbe, | — — Çiviyi verin ! Çekici alın katra kalmadı, karısının ağlıya |— Hoca iler, okuyucu, ağlıya beklemekten güzünde yaş | rükçü, büyücü, falcı getirdiler. vücudunda — tabütevanı tükendi, Hepsinin reyi bir noktada topla- l niyor. Ali Efendi, ha şimdi öle- cek, ha şimdi, ha şimdi, ha şimdi ! Fakat, ustabaşı Ali Efendi, öle- cek yerde, sayıklıyur: Harca bir. kova daha su dökünl İskeleyi kurun! Kazıkları , haftanın soyunda da Ali Efendi ölmedi! Ölmedi, ölmedi, ölmedi. mıyordu : şuraya kakın. — Harçlar tamam mı?,.. Keser- | | Dünyaya — kazıkım — kakacaktı leri buraya getirini Öte tarafa | bu adam. iki Amele daha yollayın! Haydi, höööy, hemşehrim! İki elini yanına sallayarak ne dolaşı yorsun, çalışsana! Malayla şuraya alçı sürl İki haftadır hep aynı sözleri söylemekteydi. Sanki, i Artık, ev halkı da, konu komşu da şikâyetini, yekdigerine açıkça söyliyordu: ğ » — Ölecekse ölsün! Nedir bu? ööğl Hattâ, biribirlerinden sıkılma- salar ve imetten korkmasalar Ali Efendinin » boğazını - sıkacak kadar oluyorlardı. Nihayet, mesele, mahalle kal vesinden de duyuldu. Dülgeri ortaya atıle beni usta başının ya- şunun bir icabına .0n nefesini i. Gece 5 - başu- cunda kuran okunuyor demiyor; ödağacı yanıyor demiyor; ağzına zemzem damlıyor. demiyor;- karısı hıçkıiriyor. demiyor; — komşular ağlaşıyor demiyor — hep aymı na- karatı tekrarlıyordu: — Harcı dıkkatli yak! İki koval su daha at... Alçı cuvalı delinmiş, i ler nerede?. irmez, usta başının kulağına eğildi & kaplard: Ser tahtalarını yuk: sökl. kovayı iple yukarı çek... | — — Paydooooos! Makara sağlam mı? İyice muayene| — Ve, Ali Efendi öldü. B Naâkiliz. (Vâ - Nü, Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinden Pek demir köprüsünün yeniden inşası ve eski köprünün sökülmesi kapali zarf usulile münakasaya konmuştur. lünakasa 7 eylül cumartesi günü saat 16da Ankareda Devlet demiryolları binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklorin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umumi müdürlük kalemine vermeleri lâzımdır. Taliplar münakasa şartnamelerini 10 lira mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinde, İstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi idaresinden : Ankara deposunda kömür tahmil ve tahliye ameliyesi münakası 17 Ağustos 929 cumarlesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demiryolları binası Malzeme dairesinde yapılacaktır. Münakas: irak edeceklerin teklif metuplarını ve muvakkat temi- natlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi Müdürlük kalemine verilmesi lâzımdı alipler münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinde, İstanbulda Haydarpaşa mkğazasından tedarik edebilirler. Fnlâk ve Eytam hakası İslanbl şubesinden Satılık hane Esas Mevkü No: — Cinsi — Teminatmıkdarı numarası Lira 92 — Büyükadadayalımaha- —3 ——— hane 125 lesinde Topuz sokağında Bâlâda evsafı muharrer hane bilmüzayede - satılacağından taliplerin ihale günü olan 5/8/29 tarihine müsadif pazartesi günü saat on altıda şubemize müracaat eylemeleri. Polis Müdüriyetinder Polis karakolları için alınacak 125 ton taş kömürü alenen mü- nakasaya çıkarılmıştır. taliplerin | şeraiti " öğrenmek / üzere idare komisyonuna ve münakasaya işti- rak içinde 11/8/929 Pazar günü saat İS de vilayet umur huku- İstanbulda | kıye müdüriyeti dairesinde mü- | teşekkil mubayaa komisyonuna İ müracaatları ilân olunur. L --- --- —a

Bu sayıdan diğer sayfalar: