29 Temmuz 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

29 Temmuz 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Sandal bedesteninde.. Başka yerde dükkân sahibi muhammin olur mu? Muhamminlerden biri hakkında lüzumu muhakeme kararı verildi
 Kadriye hanım davası Kadriye hanım evelce intihara teşebbüs etmiş Son muhakeme celsesinde dinlenilen şahitlerin ifadeleri...
 Sıcak bugün artacak Yeşil köy rasat merkezinden - verilen malümata göre bugün sıcak lık artacaktır. Rüzgâr mutahavvil olarak
 Firariler meselesi M. Venizelos bizzat Cemiyeti - Akvamda müdafaada balunacak Atina 27 ( Fos) — Yunan başvekili M. Venizelos
 Kayseri - Sıvas Gelecek sene temmuzda tren Sıvasa vasıl olacak Dün şehrimize gelen Devlet Demiryolları işletme müdürü İzzet
 Yunan emlâkine vaz'ıyet nasıl olacak Evvelâ 27 par a büyük emlâke vaz ıyet edilecek Yunan emlâkine vay'iye etmek için tapu
 Adalar iskelesinde.. Cuma günü iskele bir insan deryası halini almışti... Sıcakların şiddetlenmesi üze- rine son zamanlarda
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM Günün Haberleri Her gün 8 sahife ü Sene İl — No : 3876 PAZARTESİ — 29 Temmuz 1929 Fiab 5 kuruş Sandal bedesteni bedesteninde.. Başka yerde dükkân sa- hibi muhammin olur mu? Muhamminlerden biri hakkında luzumu muhakeme kararı verildi Sandal BK Saya seksöüimoi talıbanim hei Gelilcelmd, ö müayene etmiş, mücevker sahibi hanımın vaziyetinden bazı manalar istidlâl etmiş, d, t idar resi muhamminlerinden Celâl efendi hakkında lüzumu muhake- me kararı vermiştir. Celâl efendi hakkında verilen - lüzumu muha- keme kararı şayanı dikkattır. Bundan bir müddet evel bir kadının elindeki kiymeti hakkında olmadığını anlamıştır. hanım mezat idaresine müracaat | — Zümrüt sahibi hanım, Celâl etmiş, elinde bulunan gayet kıy- | efendiye malını sür'atle satmak mettar bir zümrüde kıymet tak- | ihtiyacında olduğunu ve kaç dir ettirerek satmak istemiş. Mu- (Devamı ikinci sahifede ) Adalar iskelesinde.. Cuma günü rü iskele bir insan deryası halini almışti... Sıcakların şid- detlenmesi üze- ” rine son zaman- larda Boğaza ve Adalara rağbet artınıştır. Bilhas- sa Cuma günleri balk biraz hava ç almak için Boğa- Şew” za ve Adalara taşınmakta dır. Geçen Cuma köp- rünün adalar is- kelesi bıncahinc dolu idi Sis dolayısıyla ilk vapurun kalk- daha artırdı. Ll ” Adaya gidecek İ yolcular gişenin önünde bilet al- mak için belde- %_* ? göyorlardı. Bilet K veren memurlar leri halde seyrisefain memurları vapura - bile ceza kesmişlerdir. Halka gösterilen bu müşkilât — dolayısıyla bir çok vapuru kıçırma— mak üzere bilet almadan içeriye girmek - mecburiyetinde - kalmış- | binenlere diham manzarasını gördük- M. Venizelos bizzat Cemiyeti- Akvamda müdafaada balunacak | Atina 27 (Fos ) — Yunan | başvekili M. Venizelas pazar- tesi günü muhakkak - surette | talya tarikile Avrupaya ha- reket ediyor. Yunan başvekili | Türkiyeden saltanat pasaport- dariyle kaçmış- olan rumlar meselesinde Yunan noktai na zarını bizzat Cemiyeti Akvanı | Puzurunda müdafauya Karar vermiştir. İtalya — sefiri M Arlotta Yunan hükümetinin İtalyadan geçerken M. Venizelosa hususi lüks vagonlar tahsis edeceğini. Yunan hariciye nazırına tebliğ etmiştir. Kayseri - Sıvas Gelecek sene temmuzda tren Sıvasa vasıl olacak Dün şehrimize gelen Devlet Demiryolları işletme müdürü İzzet bey bir muharririmize şu beya- natta bulunmuştur: Samsun Sıvas hattı 276 ıncı lometreye vasıl olmuştur. Şimdi Zile ile Sıvas arasında ray döşeme ameliyesine başlanmıştır. Kayseri - Sıvas hattında büyük bir faaliyetle çalışılmaktadır. Kay- seri ile Sıvas arasında muaz im tünel yapılmaktadır. Bu — Wael çok büyük olacaktır. gelecek sene Bu zamanlar tren Sıvasa - vasıl olacaktır. Sıcak bugün artacak Yeşil köy rasat merkezinden - verilen malümata göre bugün sıcak hık artacaktır. Rüzgâr mutahavvil olarak esecek akşama doğru lodosa/ çevi ektir. Düu azami hararet gölğede 31 dereceye kadar çıkmıştır. Gece hararet 18 dereceydi. Sabahleyin 27 olmuştur. Dün memleketimizde 'en sıcak yer Diyarbekirdi. Burada hararet 38 dereceye kadar çık- miştir. — Senin baban da beyaz, an- nen del. Sen niçin siyahsın?. — Ben gece yarısında doğmu- kimseler şihâyette bulunmuşlardır. | şum dal... Kadriye hanım davası Kadriye hanım evelce intihara teşebbüs etmiş Son muhakeme celsesinde dinlenilen şahitlerin ifadeleri İzmir 25 (Hu- süsi) — Kadriye hanım - davasına bu gün de de- vam edildi. Ec- zacı Vedat beyin zevcesi — Nimet hanım, madam Marya — isminde bir otelci kadın dinlendiler. Ni- met hanım, Kad- riye hanımı hiç tanımadığını söy- ledi. Bundan sonra | Paşabahçe ima- a Ahmet Ham- di beyin ifadesi okundu. Bu ifadede Ah- hanımı kıydığını, Kad. — mazmun mevklinde. Yaşağıda muhakemeden riye hanımın silâh sonra tevkifhaneye nakledilirken taşımak adeti olduğunu söylemekte| cevaben : idi. Bu ifadeye mazaran Kadriye hanım 331 senesinden evel Mah- mut Zeki beye taaşşuk etmiş ve et hanımı hiç tanımam. Otelci madam Maryanın söyledik- leri doğru değildir. ik aztı ile — intil lahi el Z HÜ ada aa DÜ | Çünkü ben ona biç kendinden intihar hadisesinden sonra Zeki | Pahsetmedim. bir ateki kadına bususi hayatımı açamazdım. Dedi muhakeme tehir edildi. beyle evlenmiştir. Kadriyı hanım bu ” ifadelere Yunan emlâ!zine vaz'ıyet pasıl olacak Evvelâ 27 parça büyü emlâke vaz'ıyet edilecek Yunan emlâkine vay'iye etmek için tapu idaresi tarafından yapı- lan ihzarat ve maliye şubelerince vaz'iyetleri meşkük emlâk hakkın- daki cevaplar hazırlanmış ve alâ- kadar şubelere bildirilmiştir. Maliye şubelerile Beyoğlu kay- makamlığında Yunan emlâkinin tesbiti için iki gündenberi hummalı | bir faaliyet di etmektedir. Bu ihzarat si ten ve mükabele Ankaradan geldikten sonra, der- hal vaz'iyete - filen - başlanacak, evelce yazdığımız şekilde, gayri mübadiller Tehine olarak icarlar e ikmal edildik- bilmisil emri Aldığımız malümat dilik kiymetleri ve mevle barile ehemmiyetleri diğerlerine faik Yunan emli t edi- göre şim- iti- - | Galatada Atina bankası binası nan Galatada Yüksek kaldırım | 27 parça emlâk - vardır. Bu ve yokuşu başında Alina ba bunlara benzer emli vez'iyet |ile — Galata ve Beyoğlunda (Devamı ikinci sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: