29 Temmuz 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

29 Temmuz 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Sthife B Akşam 29 Temmüz 1929 İstanbulda Borsa n B müracaat ediniz. «BULEKS» — Vvapur — ön'tehat n eğlencei SEYAHAT Crrmda'sanasar «BULEKS» SEYAHAT Tökten'istanbi (İstanbul Ekspres) — Tayyareyle — ve asgari masrafla için Han No 46.B — İstanbul Ekspres) acentalığına | 2157 Çifçilerimize yeni bir haber verceiz t “Katerpiller,, Traktörleri Sağlamlığı maruf ilâve edilmiştir. Traktör ihtiyacınızı temin etmeden evel “ Katerpiller , hakkında mutlaka malümat isteyiniz. “ Katerpiller ,, traktörleri, dünyanın en sağlam, kullanması en kolay, her nevi arazide iş görmeye en Mmüsait traktörü sıfatile memleketimizin her tarafında hüsnü kabul görmüştür. Fakat pek çok imiz traktörün kıymetini bilmelerine Trağmen bundan istifade edemiyorlardı. Katerpillerin mevcut en küçük modeli, Amerika Mühendis cemiyetinin düsturu mucibince, 15-26 beygir kuvvetinde idi ki bu kuvvet, ekseriyetin ihtiyacından fazla idi. Sağlâm bir traktör sahibi olmak isteyen, çiftçilerimiz, bu boşluğun dolduğunu ve katerpiller traktör milesine küçük bir uzuv daha iltihak ettiğini memnuniyetle haber alacaklardır. (On) modeli tesmiye edilen 've 10-15 beygir kuvvetinde olan bu traktör, on beşlik, yirmili otuzluk ve altmışlık modellerinin bütün evsafını tamamile haizdir. Onlar gibi yaktığı petroldan azami istifade temin eder. Yine, onlar gibi, adeta kendi kendini idare eder. Nazım tertibatı mükemmeldir. En acemi yarım saatlık bir târif üzerine idareye muktedir olabilır. Türkiye için umum vekii: Kemal Halil, Mehmet Rifat ve şürekâsı Türkiye otomobil, lâstik ve traktör komandit şirketi Beyoğlu, İstiklâl caddesi 168. Telefon: Beyoğlu 2124. Telgraf: İstanbul Tatko ASRİ MOBİLYE Mağazamızda her keseye uygun yatak, salon, yemek ve yazıhane takımlarile karyolalarımız rekabet kabul etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata kâfidir. İstanbulda -Fincancılar yoku- ““AHMET FEVZİ Muhtelit mübadele komisyonu Türk heyeti murahhasası riyasetinden: “Çenğelköyünde Havuz başında Mustafa,, imzasile mektup göndermiş olan zatın Beyoğlunda Tokatliyan oteli karşısınde Muhtelit mübadele komisyonunda Türk heyeti murahhasası riyasetine şahsen müracaat eylemesi. “ Katerpiller ,, traktörlerine küçük bir model daha Satılık apartıman: Beyoğluna Hüseyinağa mahallesinde atik Bayram cedit Yeşil sokağında boğdana namile maruf 21/29 No-lı apartımana fazlasile talip zuhuruna mebni 23514 lira bedeli mukarrer ile 1,8, 929 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de pazarlıkla müzayedesi mukar- rerdir. Taliplerin teminat makbuzlarile Emvali metruke satış komisyonuna müracaatları. HANIMLAR ! Bu ilân sizi alâkadar eder JAKOBUS Kumaş boyasını istimalinizde ipekli - kumaşlarınızı mağa Tüzüm yoktur . UNUTMAYINIZ HiÇ SORDUNUZ MU? Niçin bütün dünyada doktorlar çotuklar için Gi y tercih ediyorlar . Çün kaynat- olduğuna kanaat hasıl € dir. Sizde Her gün gideceğiniz yer zARRİ II Moda - Bostancı 5 B L v BANYO ve PLÂJLARIDIR Kadınlar için ayrıca hamamlar vardır Posta kutusu İst. 62 Türkiyede ilk Avrupa seyahatleri Pake vapurları Pake vapur acenlası Türkiye mühterem. halkını seyahatlere alıştırabilmek üzere İstanbul - Paris ve İstanbul - Paris - Londra arasında seyahat seferleri açmıştır. Bir familya dahi olsa her zaman seyahate çıkabilir. Vapur, tren, oto, otel, tercüman, iaşe bilet ücretine dahildir. Müddeti seyahat 34 gündür. Fazla tafsilât için Karaköydeki dairemize mür | DAKTİLO KURSLARI Erkek Ameli Hayat mektebinde şimdiye kadar yüzlerce talebeye Şahadetname varil rleştirilmiştir. Her BİYÜK TAYYARE PİYAKSI | linci keşide 11 Ağustostadır BÜYÜK iKRAMiYE 30,000 Liradır AYRICA 18,000 — 15,000 — 12,000 10,000 liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükâfat. Bu keşidede cem'an «3,900» numara kazanacaktır. Devlet demiryolları ve limanları umümi idaresinden: Kütahyada Devlet demiryollari İdarei umumiyesine ait olup osmanlı bankasının tahtı isticarında bulunan ve müddeti kariben münkazi olacak olan arziye, kapalı zarfla ve bir sene müddetle icar olunacak- tır. İşbu arziyeyi isticara talip olanların yüz lira teminat akçesini müstashaben 12/8/29 tarihine kadar Haydarpaşada — İşletme Müfet- tişliğine lüzumu müracaatları ilân olunur. Âli Ticaret mektebi talebesin Ât ticaret mektebi müdürlüğünden: Tatil zamasında Fransızça lisanını ” kuvvtlendirmek — ve esaslı bir egzersizle lisan malümatımı ilerletmek için mektepte hususi bir ders açılmıştır. İstanbulda bulunan talebeden bu dersleri takip etmek iste- | yenlerin 2 Ağustos 929 Cumartesi günü saat 12 de mektepte bulun- maları ilân olumu İKırtasıye ve matbaa edevatı mübayaasi Tütün İnhisarı umum müdürlüğünden: İdare için bazı kırtasiye ile matbaa edevatı pazarlıkla alınacaktır. İtaya talip olanların nümuneleri görmek üzere müracaatları ve yevmi ihale olan 31/7/929 çarşamba günü saat 10,30'da Galatada mübayaat komisiyonunda bulunmaları. İstanbu! Defterdarlığı ilânlari KİRALIK BAHÇELİ KAHVEHANE — Anadolukavağında Sütlüce mahallinde, senelik kirası 40 liradır, müzayede 31 Temımnuz 929 çarşamba günü Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 770 ) SATILIK DUBA — Balıkhane iskelesi önünde 20 metre tulünde ve 6/5 metre arzındaki Mağruk duba, muhammen bedeli 150 lira, müzayede 31 Temmuz 929 Çarşamba günü saat 15te Defterdar- lıkta yapılacaktır. — (737) Beykoz Mal Müdürlüğünden: — Yuşa yolunda 104 lira kıymeti muhammineli 160 hektar vusatinde çalılığa talip olanların 4 Ağus- tos 929 Pazar günü saat 16 da Beykoz Malmüdürlüğüne müraca- atları ilân olunur. KİRALIK ARSA — Galata kulesi dibinde 72 arşın terbünde 21 numaralı arsanin senevi 120 lira icarı muhammen ile 1 Ağustos 929 perşembe günü müzayedesi icra olunacaktır. Taliplerin mezkür tarihte Defterdarlığa muracaatları; - (801) ELamaR n ecE AT F, Cibali Tütün fabrikaları müdüriyetinden: Tahminen 1500 ko-kömür tozu, 55 ko- tönbeki bezi, 5000 ko-çivi, 8000 ko- kapak ve tahta parçası, çelik tel,- 35 fıçı, 1500 kola tene- kesi, 4 eski muşamba, 50 çeki tonoz taş, Ağustusun 3 ve dördüncü günleri alenen müzayede edileceğinden, alacaklıların yüz lira pey akçalariyle saat ondan on altıya kadar fabrikada bulunmaları, nümu- nelerin her gün fabrikada görülebileceği Mes'ul müdüri

Bu sayıdan diğer sayfalar: