29 Temmuz 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

29 Temmuz 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kes yaar 4148 Pazartesi 29 A5) is) merz) “Tezi Gelemeyiz , çlürk- Yunan müzakeratı inkıtan Uğradıktan sonra Atinadan her gün başka renk ve şekilde bir telgraf gelmeğe başladı. Bir kere irarilerin avdeti meselesinin sakeme tevdii ileriye sürül- Di sonra böyle teklife | uvafakat © etmiyeceğimizi i anlayan firari rum cemiyet- #rinin toplanarak İstanbul Fanları ile garbi Trekya Türklerinin. © mübadelesini Ömetten ister Vermiş oldukları wn gelen haberler ise bir İ raftan Yunan gözeteleri- hin. gene İstanbul rumları ls Garbi Trakya Türkleri- Nin mübadelesi lehinde neş- ayata “bulunduklarını. bil- Yor, diğer taraftan Yu- şen başvekili Venizelosun | grafi rumların Türkiyeye deti meselesini Cemiyeti “Vamda - müdafaa etmek | Ve Avrupaya gideceğin- en bahsediliyor. iri diğerini tutmıyan bu | işık haberlerden bizim Iğımız şudur: Yunan- hâlâ Türkiyeyi oyala - ümidinden tamamen #geçmemişlerdir; hükümeti- Yunan emlâkine vazı- N tedbirinden başka me- ielelerle isgal edebilmek in her biri başka şekilde sareler aramaktadır. Zer im aş : ikirde iseler ken - dilerine “bir kere daha ihtar || “delim; Bu yolda sarfedes | <ekleri bütün emekler bey: düdedir. Senelerdenberi Yu- Marilıların oyalama siyase - inden bıkmış, usanmış olan kler artık her şeyden Wel mukabele bilmisil Ssulü ile Türkiyedeki Yu- n emlâkine vaziyet et- Türklerin - haklarım Seki vesait ile * temin Ylemek, ondan sonra Yu- şanlılarla görüşmek kararını ermişlerdir. u hale'nazaran Türki - Yedeki Yunan - emlâkine ayet kararı kat'idir; in “a uğuryan müzakereyi Di açmak için şu veya olda teklifler yaparak bu kat'i kararın ratbikına di, vok mümkün de - Manmafih Türkiyedeki Ya- a emlâkin& vazıyet ka- bir tarâftan tatbik e- dilmekle berâber diğer ta- | Atinadan » geles#X çakul teklifler © üzerinde dikk görüşülebilir. Ancak 5 — etmek icap eder ki Pılacak teklifler esaslı bir Fi haiz olsun. Vu aza Atina telgraf, mg elosun firari ca ma esini Cemiyeti Akva- dağ ketmek fikrinde ol napu bildiriyorlar. Bizim bir a göre bu yolda hagi ebbüs Türkiye tara- Tam müsait bir cevap szönkü bir kere bu me- ,, <€miyeti Akvamı alâ- bila; decek bir mahiyette ecir sönra Türk- e muhtelif enleri Mürekkep bir küldür ki dar e Knl bug 278 İçinden birini, ya- bak, ir kismini Ayırarak ya Cemiyeti Akyel, ve van gibi beynelmilel bir “ye vermek kat'iyyen Koğru değildir; nemine ka LL i Yeni teklifler! İ lisinden bahsediyorlar | rat orada firari Tumlar meselesi İ racaatına vabestedir. Yoksa | | kali değildir. | fark eder gibi oldukları bir- Ne diye akvam'mec- acaba ? Vaziyet hakkında yeni bir işar yok | Malum iokitadan sOnra mu- adele meshilini Akvam mec | isinde halli için müracastlar yapılacağı, M. Venizelosun biz“ hakkında izahat vereceği ha- berleri gelmektedir. Bittabi bu haberlerin çıktığı yerler de Yunan menbalarıdır. Daima kendi kendine gelin | güvey olan ve dalma İşi karış tan Yunanlılar bu sefer de bu şekilde mağmelere bşie- mış bulupuyurlar.. Bu propa- | pagandaların ve bilâkaydüşart muhik olan davamıza zerere kadar tesiri olamıyacağım tek- rara hacet görmüyoruz, tamamen haktan ibaret olan davamız için Akvam medi sine caata lüzum görme- | mekliğimiz ise tabiidir. Esasen Akvam meclisinin bu gibi mesaili tezekküre selâhiyettar olması ancak tarafeynin —mü- | sadece bir tarafın müracaatı Yunanlıların da bu noktayı birini nakzeden Atina telgraf- larından . anlaşılıyor. gibidir. | Netekim bazı telgraflar Yu- nanlların bu'mesele hakkında M. Musolinin tavassutunu rica edeceklerini bildirmektedir. — /İ | Alttarara 3 üncü omyilamızda 1 | 1 (2) sayıla mağlup oldu, fakat.. İ Bugün son sayıfamızda Yeni romanımız Bir yılda açan gül j Misafirlerimiz Etnadil Ehli takımı dün üçüncü ve son maçını Galatasaray - Fenerbah- çe mühteliile Yapı. Ve ne- dccde takım Çi) e karşı (8) sayıla galip geldi. Fakat İşin bir de (Fakat) 1 var- dir ki bunu aşağıda sırası ge- lince işaret edeceğim. Dün cuma günü Galatasa- bizim rayın oynadığı oyuna nazaran | zevksiz bir maç seyrettik , Dün cuma günkü, sinirleri kopuracak kadar müheyyiç, seyredenleri bile yoracak seri, ilk anından son saniyesine kadar hızı kesilmiyen o canlı oyunu göremedik. o Öyle oyun kıymeti yüksek bir maçı her zamn görmemiz de zaten in değildi O öyle bir Anka kuşudur ki bizim takım» ların başına ancak erada bir konar : Yedi sene evel Beşik- taşın Gradyaheskiye, dört sene evel Fenerbahçenin Elirtihada, üç sene evel Fenerin, muh- telit takımın Slayyaya, ve evelki kış muhtelit takımın İspartaya oynadığı gibi « Dünkü maç birbuçuk saatlik Imtldadınca alelâde bir mü- sabaka manzarasından kurtu» lamadı.. İki taraf ta bir gün LAR tarafi Sinci sayıtamızdadır Dünkü maçian bir estentane Reşit Saffet Beyin makalesinden çıkan İki Koyunlarımızın ıslahı için Ankara, 23 (Vakit) — Ko- olarak kullanılmak üzere Ma- carlıtandan Merinos cinsi 1000 koyun mübayaası kararlaşmıştı. Mübayaaya memur heyet bu akşam İstanbula hareket et- mekterdir, ş tabi tutulacağı için mübeyaa işi 2 oydan evel bitmiyecektir. takımın rüesası bayrak merasiminden sonrâ yanlarımızın lab için damazlk İLK omnisyon dün toplandı, ik Koyunlar sıkı bir maayeneye / meselede tahkikat kâfi görüldü Antrepo Osmanlı bankası da kendi murahhaslarına veriyor Emanein Periye bankas sından yaptığı istikraz Kİ halledildi. Belediye cemiye “de bu işin müzekeresini dürüsü ie idare edenlere tevzi edilmek üzere Şebre- mini Muhinin beyin emrine “13, bin lira tabsis ermişti Ayni zamanda Periye ban: kasma (o yekâleecn bu işn müzakeresini üZerin€ alan bugün de müzakereye devam edecek Müddei umumi Henan netice hakkında izahat veriyor Bir müddet evvel “Eko- nomist Doryan, da Koca- eli meb'usu Reşit Saffet B. in bir makalesi intişar B. Kübizm ve Türk mimarisine dair bir konferans Dün Darülfünunda Ter- biye müderrisi İsmail Hak- kı B. tarafından Kübizm Türk an,anası hakkında pek mühim bir konferans ver- miştir. İsmail Hakkı bey bu konferansında son mima- ri cereyanından bahsetmiş ve mimarinin bir lüks de- gil bir ihtiyaca tekabül ettiğini iddia ederek kübik “ İsmatl Hakkı B. mimarinin üç esasa İstinat ettiğini söylemiştir: İsmail Hakkı beye 'göre kübik (o mimari (o malzeme, umumi kültür, ve milli ka- rekterlere göre tetkik edi- lebilir, i— Malzeme itibarile yeni mimari zincısiz #e ancak bendesi şekillerin birbirine nazaran. olduğu ; vaziyetle güzellik temin etmektedir. Kübik mimarisinin malz& mesi “Çimento, dur. Çimento ne mermer, ne kerelerde muhtelit müba - dele « komüsyonunun bitaraf azasıTürkiye ile Yunanistan arasında bir nevi hakem vâzilesi' Ha; etmişlerdir. Bü ös İleride SENİ ese , kenfordur. de tahta gibi işlenmiyâ müsaittir. Onün için cephe dümdüzdür. 2— Kübik mimariyi tev« lit eden ikinci sebep içtimai tekâsüftür ve fertlerin ha» yatında dünkü dinlerin yörini tatan ilmi mefhumdur, Kon for ihtiyacıdır. Lüksten aza- de födi “rahatlaştıracak Bol hava ve bol ziya almak ihtiyacıdır ki kübik mimariye can verdi. 3 — Üçüncü amil milli seciyedir. Türk imimarisi ve eski Yunan mimarisidir ki bünye: ve teşekkül iti- barile fazla “süsten azade değildir. Binaenaleyh kü- bik mimariye en çok yak- laşan ve 'onu yadırğayan eserler Türk klâik ve Yu- nani kadim mimarisidir. Süleymaniye camii, Yeni cami meydandadır. İsmail Hakkı Bey. diğer bir kon- feransında resimde kübizmi tetkit edecektir. etmiş, bunda bazı şirketle- rin defterlerinde mevcut ve sarfedildiği -ciheller izaha muhtac hesaplardan da bir nebze bahsolunmüştu. * Bu makale etrafındaki neşriyatı müddei umumilik' alâka ile karşılamiş, tahkikata vaz'ı- yet etmiş, Reşit Saffet B.- den izahat almıştı. Muma- ileyhin, yazdıklarının umu- vi” İstanbul müddei umumisi Kenan B. mi mütalealer mahiyetinde olduğu şeklinde gazetemize verdiği izahatı da mütem- mim-neşriyatımız arasında dercetmiştik. Bir muharririmiz, verilen izahattan sonra tahaddüs eden yaziyet — etrafında müddei umumi Kenan B.le görüşmüş, müddei umumi- liğin tetkikatı neticesine dair tevcih ötiği suallere, Kenan B: şu cevapları ver- miştir : “Ekonomist Doryan,, Bugün 6 ıncı sayıfamızda yeni romanımızı okuyunuz. “Bir Yılda Açan Gül, çok beğeneceğiniz bir eserdir. BEYE PEŞ TAL MA AL NE mahiyetinde vuku bulan teklifi Türkler kabul ettikleri halde Yunanlılar reddetmiş- lerdir. Son vaziyete göre ise Venizelosun bir kül ha- linde olan tekliflerden işine gelenleri kabul edip geri kalanları hakeme ( havale etmek — istediği, anlaşılıyor: Hakikaten . çek akıllılık değil mi? N Mehmet Asım mecmuasında intişar eden makaleden iktibasen bazı İşirketlerin defterlerinde mev cut hesaplar o bakkındaki neşriyat, Müddei umumilik- çe nazarı dikkate alınmış, Reşit Saffet B, izahat alınmak üzere davet edil- miştir, Kendileri, (evrakı müsbite gösterilmiyecek bir şekilde defterlerinde bazı masarifi mutazanımın fuzuli rakamlar mevcut şirketle- rin hangi şirketler olduğu- nü tayin. edemiyeceklerini, bu bapta ellerinde bir gü- na vesaik mevcut olmadı- ğin ve bu husustaki yazı ları umumi bir mütalea ma- hiyetinde olarak yazdıkları- nı beyan buyurmuşlardır. , Müddei umumi Kenan B. in verdiği malümatla tesbit edilen vaziyete naza- ran, ortada tahkik ve ta- mike esas olacak bir me- sele bulunmamaktadır. Bu itibarla bu mesele etrafın- daki tahkikat kâfi görül müştür. e Esham ve tahvilât alım Satımı için bir encümen toplandı Ziyan © üğruyan tahvilr | ve hisse senedatının alım ve satı- mında veya bankalara terhininde tedbirleri | düşünmek üzere evelki akşam kambiyo borsasında bir içtim yapılmıştır. Bu içtimaa borsa meclisi idaresi, ecnebi ve mili bankalardan altısının tebvilât şefleri hazır bulunmuştur. Neticede avukat Esat Haydar, İş bankası hukuk müşaviri Fethi, Osmanlı bon- alınacak lerle Banka Kömmersiyale hukuk müşaviri M. Toledadan mürekkep bir em çümenteşkil. edilmiş ve bu eücümen bu hususta tet kikat' yaparak — bir sapor hazır: laması, kararlağınıştır. kası hukuk müşaviri Nazım bey- | Antrepo buhranmın önüne için muhasebel umumiye F geçmek müdürü Faik, tcareti bahriye Osmanlı bankası da, müze kereye iştirak eğen ural baslarından — yalnız birine müdürü Zeki, tcaret odam re- | «25» bin lira ikramiye VE” Gl Babaiyar | meli. mürekkep komlsy! dün ilk içtimanı ticareti bahriye Zelzele e ap yapmıştır. Da Gözeli içtima olduğu için Ase: ii (A A)— sürat bir şey müzakere edilmemiştir. re harekeli arz ol Komisyon bugün tekrar tople-. | ve şiddetli ğe. muştur. #san Ra- ismi, : € sim! höm de babasının zi Siki meş- herkes gibi kendi adın ye sonuna değil, bana £© öşln A : Hakki Gi Hasan Ra Tarık İ Beyle i Mehmet metRe- i Asım Be- simliği; İ yin üçüncüsü yok de i $ Bana öyle ge- liyor ki bu üç kardeşin. rah- metli babaları, erkek çocuklarına at koyarken, birer mısra atlayarak ka- fiyelenen obir nevi nazım şekli intihap etmiş. Evvelâ Asım, sonra Hakkı, daha sonra Rasim. Bu şek- : hile üç kardeşin isim- Ü leri Faik Âli Beyin düzinelerle yazdığı son- pelerin sonundaki üç < se yi mısralık © parçaların sömesin kafiyelerini hatırlatır. de, konuş Bugüne gelinceye ka- masında, dar “Bizimkiler, in gülmesin- rikatürünü © saye de, , teli ü un karikatü- ğ rünü başkası çizdi, gi yazısını ben yâzr (O MUNİF mesinde » am çe | hiddetlenip Hasan Rasimin adr bağırma s nm Dz Ahmet Ra- ii tu, "Du suretle ihtimal ki bur mizah muhi olsun denilm sında ağabisi Tarık beyin Şİ gibidir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: