28 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

28 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

* — AMlilliyet ASRIN UMDESİ *“MİLLİYET,TİR 28 Temmuz 19020 BUGÜNKÜ HAVA hararet 30 en 4x Bu gün hava açık kğ Ş FELEK YARIM KALMIŞ BİR YALOVA SAFASI Vak'a hakikidir ve muharririn Bu- saurunda cereyan etmiştir: Üsküdar iskelesinden üçü beş ge- ©ge köprüye hareket eden vapurda- Dün en ç 0 derece idi Kadriye H.ın B. Vokerin hem cası Çarşamba günü İzmirde Kadriye H. ile rüfekasınım muhakemesine de- vam edilmiştir İlk ifade, Eczacı Vedat bey ze' cesi Nimet hanımındı. Nimet hanım diyordu ki — Ben maznunların ahvali sabı- kalarını bilmem.Kadriye hanımım sui kast teşebbüsünden haberim yoktur. 7 Temmuzda (geçen sene) Mısırdan hareket ettim. Kadriye hanımın ilk zevci olan Mahmut Zeki beyi şahsan tanımam, fakat maruf — olduğundan işidirdim. Kadriye hanımın caki zev- olduğunu muhakemesi Casus kaptan Vokerin oynadığı rol - Vefik us hem dolandırıcı söyliyor Demişti. Daha sonra madencilikle işti-| dal eden ve iki yazıhanesi bulunduğuna yen Badrettin beyin ifadesi okuodu. ve Ginlendi. Sadrettin bey diyordu ki. — Refik beyi Maçka palamtan tanırım. ikaret vekâletinde müdiri mnmumi vekili bulundağam zaman bana birisi geldi. Ma- Genler bakkında malümat istedi. O sırada bir Bulgar dağı şirketi vardı. Banunla a- Tâkadardı. Mütaakiben Hasan — Mustafay «i. namında birisi geldi ve kaptan Voke- rin benimle görüşmek istediğini söyledi. © vakit anladan ki, ilk deta benimle gö- rüşen kaptan Vokerdi. Sanayi ve mesai MÖderi umumisi Recai bey bana bu kapta- nın bir casas olduğunu söyledi, hattd: — Nasır iyi çocuktar, bununla İş yap- |Galatasaray - . SİPOMR. Son maç bu gün Galatasaraylıların mükemmel oyu-| nu gösterdi ki iyi Türk futbolcular bir kuvvettir Mısırlılar #on maçlarını bu gün Fenerbahçe muhteliti cinin bazı Türk hanımları ile olan| balleri söylenir durur. Kadriye hanı- mın da yaramazlıkları işitilmişti. — Doktör Zeki beyin karısı yız. Hareketten üç dakika sonra va- Purda derin derin gümbürtüler işi- diliyor ve nihayet makina dairesin- den bir nara: Anlaşılıyor ki - vapu- - yun-bir yerinde bozukluk var. Tam| — Derlerdi. Musrlılar şimdi Türkle- ŞŞemsipaşa açıklarında istoper ediyo-|re husumet peyda etmişlerdir. Bu vüz, , Vapur arğr arğr sularla Mar»| töylediklerim dedi kodudan ibarettir, zanaraya akıyor. . başka bir şey bilmiyorum. #Zevrakçemi bıraktım kendi havası| — Daha sonra Ayşe hanım namında- üzre> mıscarma masadak. Eh/ Ne yı galım? Bekliyoruz, Kız kulesini fa- dan geçtik! Rahet rahat Sarayburnu- ma'doğru gidiyoruz. Bir aralık ma- kina bir parça çalışacak oldu.. He- nmen gümbürtü başladı. Kadın ve ço muklarda vaveylâ, erkeklerde telâş... Ne oluyoruz? Her kes bu endişe- dde iken vazifeşinas biletçi harıl ha- Tıl zambeliyor Birisi sordu — Kuzum ne olduk? — Hiç beyim bir şey değil! Pim gıkmışta! © da ne demek... Efendim uzat- muyalım. Gele gele Ahır kapı fene- #inin önüne düştük. Vapurdaki Iâf- yara bakın: Bir yaşlı kadın: — Ahbi Pek te acele işim vardı! — A hanım! Acele işi olan buna biner mi? Kayığa oturur, ırahat ıra- bat işine gider. Biz Yalovaya gide- iz köprüye değil. Bir diğeri — lik şirket vapuru Üsküdardan Akalktığı zaman köprüye gidecek yerde Akır kapıya düşmüş, muhak- kak bu vapurda onun soyundan! Bir üçüncüsü — Yahu düdük çalsalar da imdat dsteseler! Yeni vapurlara gazel din- demek için Telsiz koyacaklarına bu köhne vapurlara koysalar da imdat idstesler! Arerk gülhane Hünden doğru İst ken aşağıdan bi. — Ağır ağır i; Başladık dönmeğe tarafına deği! Adalara doğru.. Ol- sduğumuz yerde bir büyük daire res- wmettikten sonra tekrar Ahır kapı fe merine doğru gitmeğe başlamaz mr? Herm bu sefer karaya doğru yürüyo- tuz! Birisi bağırdı: — Alabanda kaptan, Alabanda! Bu feryat üzerine gemi düzeldi ve bin itina ve müşkilât'a köprüye ya- Maştık. Çıkarken birisi çımacıya sordu: — Kaptanın adı hedir? — Ali — Yunüs olmalıydı Köprüye çıkteğım zaman saat dör- dü beş geçiyordu. Bu yarım kalan Yalova safasına acımaz mısınrz? FELEK pliler — müsabakası Üç mühim içinde Onikinci haftanın birinciliğini Üs- Aküdar lisesi talebesinden 168 Aptul-| dah İhsan bey kazanmıştır. A. İh-| san “Bin yazımı şudur |bir şey bilmediğini söylüyordu. Daha sonra madam Marya namın- daki otelci kadının ifadesinin okun- masına geçildi. Marya ifadesinde: —Bir gün otelimize Namır beyle karısı gelirler. Kucaklarında 3 - 4 ay- lık esmer ve zaif bir çocuk vardı. Ev- vela kabul etmek - istemedim. Şor dan tebdilihava için getirdilderi, söyleyince dadısı ile beraber — kabul ettim. Dadısı Rumdu. Nasır bey g lir, çocuğa bakardı, yemek verir: Hanımın, sinirl olduğu için gelme- |diğini söyledi. Sonra çocuğu götür- düler. Bilahara Kadriye hanım geldi, göcuğü sordum. Ağlayarak — öldüğü- nü söyledi. Kendileri otelde kalmaz-| |lardı ve ötelde bulundukları — sırada yanlarında kimse gelmedi. O vakıt- lar Kadriye hanım dallı bir çarçaf taşıyordu. Saçları iki taraftan dışarı- tiklikte kendisini tanıyamadım. Son- ra tanıdım. Nasırı da tanıdım. Ser- best girip çıktılar. Kaçak bir vaziyet- |te deyildiler. Çocuk dadısı ile ? - & gün kaldı, sonra gelip aldılar. Rum kadırı gitmek istemiyordu. Bu kadın bana çotuğun gayri meşru olduğunu Daha sonra Ahmet Vefik beyi tanıdığını söy di namında diğer bir şahidin adesi okundu: —İrakta bir gaz yağı madeni için | Vefik bey İngilizlerle temasta bulun- |Mmuştu. Hattâ bir çay 'di. Bu madenin sahibi Mahmut âl bey idi. Haftada bir iki defa bu-| çin gelir, gidı İngi görüşürken kendil mında biri tercümanlık ederdi. Nasır beyi; yazıhanesini deniştirip Rıhtım hanına geldiği zaman tanıdım. Nasır beyin zevcesi sıfatiyle buraya bir ka- dinin gelip gi bilmiyorum. Yalnız bir kadın geldi ki, kim oldu- Bunu bilmiyorum. Bu iiadeden sonra hastahanesinin ö- 'a veda eder- 'e işlet bakalım! ama - köprü| Cej Paşa — bahçesinde maballe imamlığı yapan Ahmet Hamdi e- fendinin iladem okundu. Mümalleyh ifa- desinde bildikleriri şöyle anlatmıştır. — Kadriye hanımla Nedide harımı ve Nasır beyi tanırım. Faik beyi — tanımam, Kadriye hanımın ilk zevci Mahmut Zeki beyi tanırım Akitlerini ben yapmıştım. Sui kasttan haberim yoktu. Babası Riza beyi tanırım, çok mühterem bir zattır. Kendileri İncir köüyünde otururlardı. Ev. ilk zevci Mahmut Zeki hibe etmişti, Doğan ço- 'or, bilmiyorum. Kadriye cir köyünde hibe edilen evinin evrakını biz. tanzim Arsa ühdesin- | deydi, Yarz ve kış Nasır beyle beraber Mi | sıra gider, gelirdi. Kadriye hanımın çilâh İtasıdığı, hattâ intihar edeceği söylenirdi. 31 senesinden evel cuktarın: tabanca taşıdığından ihtiraz ederlermiş. İntihar edince doktor sevgilisi tedavi et- ki şahidin atideki ifadesi okundu ve| y ya doğru tanzim edilmişti. Müstan-| krak; - | gOCUk aklile yapılan hatadan sonra Ka- ması iyi olur. |ile yapacaklardır. Galatasaraylıların Diye görüştü. Ahmet Vefik beyin Vo-| Cuma günü misafirler karşısında gös- kerle müden işleri için temasını buradas | terdikleri mükemmel ve fedakârane | ittim. oyuna bakılırsa, Şampiyon takımımı- | Hadenin okunmasından sonra da Ka-| ,, â kviyesi driye kanımmın müracaat eeriği avkatlar. |©" bir iki saif noktasının takviy 'dan Asaf beyin ifadesinin okummasına ge- çildi. Asaf bey Kadriye hanımın Mısırda- ki koçasından alacağı olan 300 lira mih- Fi müeccel ve 300 İica mihri muaccel için kendine müracaatla fikrini sorduğunu ve zatı cürümden haberi olmadığını söylüyor. in, ayni şekil- de bir oyun göstermek şartile, Enna- diyllEhliyi mağlup etmemesi içinman tıkan hiç bir sebep yoktur. Zira En- nadiyül' Ehli'nin en iyi oyuncuları olan ve “bunlarr tutabilecek hiç bir |müdafi ve muavinimiz yoktur” cüm- İlesile tavsif edilen Muhtar ve Zo- beir'in Galatasaray müdafaası karşı- sında muvafiakiyetten çok uzak kal- dıldarını, kendilerine o cümleyi vas- fiyeyi bahşeden arkadaşımız — stady- omda bizzat-gördü. O derecede ki Reis Yakup Rasim bey Kadriye han- ma teveccühle sordu: — Kadriye hanım bu ifadelere karşı bir diyeceğiniz var mı? T ğüimet hanımı ne gördüm, ne de e- nırim. Bu kadın Musirda bir takım şeyler | işitmiş, onları söyliyor. Tabiidir ki doktor beni tatlik etmiş ve bazı şeyler söylemli- tir. Nümet hanım da, yok yaramazlık, yok bilmem ne kabilinden şehadette bulunu. vi yor. Kabul etmem. kendisini tanımıyorum. | spor muharrirlerinin - her bangi bir HüYSe Banının. dedili - İ müessisenin - reklamcılığını - yaptığı ihini gel kendiliğinden suya düştü ve Te Marra Trsdn .. beni karı| SPor işlerinde kimlerin cahil oldukla- koca diye söylemiş. Bir erkek, bir kadın Ti tamamile ânlaşıldı. .. çituğumuz için böyle sörlemiştir. Pakat| Bu gün yapılacak bir şey varsa o Handtan ben bir gey söylemiştir. Bir o | ga Galatasarayın cuma günü muvaf-| ee heyatz İmessiremi Aaçamer çaç Olan oyunesİsmıca * Öçkunmuya & arkadaşlarına nisbeten zaif ka- Yalnız Hamdi elendiyi tahayorum. lan bir iki uzvün tebdili suretile bir. a TERMİCRA N cetçli imamı- İmuhtelit teşkili ve bu muhtelitin de e Ba İlade sapandır. mesel| Gülatasarayın gösterdiği mükemmel bir şey söyliyor, diğer kısımda gine te-| Ve fedakârane oyunu aynen göster- yet, Sonra çocuğun kendi tarafından | mesidir. Eğer bu yapılabilirse misa- firlerimizin şehrimizi son maçta mağ- kesildiğini ve gömüldüğüncü söyliyor ki mabtamdır. Kuzam rica ederim rela be| hıp olarak terkedeceklerine inanmak lâzım gelir. yefendi, hangi bir evden bir ölü çıkarma kime haber verilir, onlara haber verilmez mi? Bu hususta başka söyliyeceğim yok. | — Mübtelit iyi teşkil edilmezse ve bu yüzden oyuncular arasında cuma günkü kadar güzel bir tesanüt vü- Şahitlerden Ahmet efendi silâk meseh den babsetmişti. — Tabanca — meselesi cut bulmazsa, “Enmadiyül'Ehli” nin| muvaffakıyeti bir emri vaki olur, H ber aldığımıza göre, gerek Galatasa- ray ve gerek Fenerbahçe bu günkü muhtelitin teşkili vazifesini bu işler- de nüfuzu nazar sahibi bir zata tev- di etmiştir. Bu suretle muhtelitin iyi teşkil edileceğini bekliyebiliriz. Takt- ma dahil olacak' oyuncular da hiç şüphesiz güzel bir nümunesini Gala- tasaray - Ennadiyül'EhE — maçında |gördüğümüz gayret ve fedakârlığı i- inmiyeceklerdir. İk maçta misafirlerimiz 6 - 2 neti- cesini elde ettikten sonra Türk Millt — Kadriye hanım silâh driye hanmı silih taşırmış, Bir tevatürdü- gidiyor. taşırmış, Ka 14 yaşında bir| driye hanım hep silâh taşıyar oldu. Ahmet| efendi benim silâh kultar nereden duymuş. İki sene evel ben Paşabahçesin: den ayrıldım. Kadiköyünde bulunuyor. Gam. Ahmet efendi bunu nereden anla. Muştır, oraya kadar gelerek tahkikmi et miş: Kadriye hanımdan sonra Ahmet Vefik beye ne diyeceği soruldu. Vefik bey cevar ben - dedi Sadrettin bey cacimlş / oldu. Sa n bey buyuruyorlarki ben memur. | 'oker bana müracant et -| kişi oymamıştır. dare edilirlerse 1 ihmal edilemez dığımız için bizi tahtic eden sizsiniz. Ne hale düşmekte olduğumuzu gö rünüzle görünüz. Halbuki bunların içinde yalnız beş kişi Amsterdam da bize kargı oynamıştır. dedi. O gün sözü uzatmıyarak yalnız: Bunların belki bize karşı beş Kat Amsterdam o- limpiyatlarına iştirak eden sekiz ki- i vardır. Buna mükabil siz müdafaz- &t zaif bu günkü Fener takımını aza mi hazırlamakla mükellef olduğunuz milli takımımıza kıyas etmek istiyor- sanız aldarıyorsunuz. Demiştim. Ga-| Jatasarayın yaptığı maçtan sonra bu olimpiyat idarecisi Beye bir iki keli- me daha söylemek isterim: — Mitir müli takımının en fazla oyuncusunu sinesinde toplamış olan “Ennadiyül'Ehli” nin — Galatasaray karşısmda nasıl naçar ve müşkül va.| ziyetlere düştüğünü hber kes gördü. Halbu ki bu yüksek muvaffakıyeti| ihraz eden cuma günkü Galatasaray| takımında Amsterdamdaki maça işti-| rak eden yalnız üç kişi vardı Bir müdafi: Burhan; Bir muavin: Nih: Bu da gösteriyor ki iyi hazırlanmış iyi teşkil edilmiş ve bilhassa fena i- dare edilmemiş, sirk oyuncuları gil köy maçlarında — yıpratılmamış - bir k milli takrmının, Amsterdamda Mısırlılar karşısında alacağı neticel belki bir beraberlik, bir galibiyet o- lamaz, fakat biç bir zamanda 7 - 1 hezimeti değildir. Galatasaraylıların mükemmel oyı Nu gösterdi ki iyi idare edilirse T futbolcuları hiç te ihmal edilemez bir| küvvettir. 8. GALİP DAVET yül'ehli ve Galatasaray - Fe çe müsabakaları beyeti terti- inden 1 — Ennadiyül'ehli ve Galatasa- ray - Fenerbahçe muhteliti müsaba- kasına bugün saat 17,45 te başlana- caktır. 2.— Ennadiyül'ehli ile müsabaka yapmış olan Fenerbahçe ve Galata- saray birinci futbol takımlarına men sup futbolcülerin potin pantalonla- Müstafayef, te müracı £ mlaşılıyor ki Voker esasen Hasan Mustafayef:; Vokerin şeriki ol #a halde gizlemiştir. Halba ki beraberce Londraya — bile — gitmişlerdir. — Kaptan Voker, Anglo Persiyen şirketinin memu- rü olması hasebiyle temas ettim. Vok bizi davet etti ve Lond.A, 1 götürdü. H M aramızda ki bir hesap meseleninde Londrada aramızda bir kavga çıktı. Ben ik petrol işlerini takibe başladığım za- man müekkilim Mahmut bey: a emniyet etmeyiniz, İyi adam de- Üldr. Dedim. Casusluğunu duymuştam. Hat- © reis beyiendi. Bursa madenlerinde ra- kabet ediyorduk. Bendeniz Bursalılara: — Voker casustur, dolandırıcıdır. ma- deni buna vermekle ne olacak? Dermiştim. Sonra kendim mukavclena- me ile bu madenleri aldım. Dedi Bunu takiben de avukat Kenan, beyin ifadesi okundu. Heyeti hakime çekildikten sonra maz- Bunlar götürüldüler... — Müthiş bir kala- balık kendilerini görmek için salonda, ze- min katında dalgalanıp duruyordu. akız götürmüş olan bir idareci bana şu sözleri söyledi. MILLIY £ HerELALLALALAALAKADA ETIN EĞLENCELERİ Bu haftanın en mühim haberini vecçmek için bir halta muntazaman ggasetelerinizi okudum ve 12 inci hat- miş. Fakat kadırım silüh attığını ve talim yaptığını bilmiyorum. Daha sonra ayni mahalleden Ahmet e- fehdi nammda bir şahidin iladesi dönlendi. T İAYATRO Dünkü bilmecemizin halledilmiş şekli Ytanın üç mühim haberi ile karşılaş- dam. Bu mühim haberlerden birinci- Ki Türk - Yunan» — müzakeresinin anlıtala nihayete ermesi. İkincisi «Çin -Rus> mes'elesi. Üçüncüsü | & Mumaileybin. ifadesi, Hamdi — efendinin desine Müşabihti. - Kadriye hanım — için — Hoppadır. Kelimesini kullanıyor ve ifadesinin bir erinde Nadide hanımın bir gün, evlerin. e efradı 2ilesine Kadriye hanmım çocu: — Evlitlik aldık Dedij met Necip efe; Üdesi okundu. » imar | Kadriye hanımın bir yi d iec Cumhuriyet merkezimiz olan An- | ikarada zuhur eden yangındır. Bir çok zamanlardan beri #edilmekte olan Ankaramızda - böyle| tihar ettiğini duydum. Silâh kullandığımı liir yangının çıkması ile ($00) —dük-| tevatüren herkesla ağrından iştirdik. Ni. bikân, <100» ev, (5) han, (2) fızın, (1) ) Şizesinden senra 'Zeki berle evlea d geami (1) mescit gaybedilmiştir. — İema gütler Di Bu gibi bir hal hem kendimize ve| da halası Zehra ha Htem de hükümetimize zarar vermek- itedir. Hepimiz biliyoruz ki b* Heyelan ve sey vam etmektedir. H Hübarle Rize, Of ve busule gelmesi hiçte hoş bir şey de- Gildir, Fakat ne harindir ki Yanan yetlerin çoğu sahiplı ratından ağı Yiliyelin edeki lelrikası, 44 ÇAPKIN KIZ , — ””” Yazan : AKA GÜNDÜZ ime — gitmeli.| Mehmedin tenbih ettiğine şüp- İhe yoktu. Ve Mehmet niçin ken- Sevil| disinden — bahsettirmek istemi- Mektubun son kâğıdı da çap-| yordu? bu istemeyişte lâkaydi ikdm kızın elinden düştü. Kolla-| değil, fakat derin bir alâka var: srt koltuğun yanlarından aşağı-|dı. Bahsettirmemek, unuttur- sya sarka kalmıştı. Okurken her|mak istemekten başka nedi Hicelim ı bir ferah duymuş|bu da unutmadığını göstermi-| Mtu, Bitirdikten sonra başı, git-| yor mu? ttikçe küçülen bir gülle içinde| Bütün bunla: eezilmeğe başladı. |demir yuvarlağı S bir mektupta| Sonra Sevilin gayri ihtiyari benüz | | irmene havalisi Yeter artık, WHepiniz beni öpün abla. başını sıkan | küçültüyordu. | ler beyi |vardı. En iyi kurtuluş çaresini |yazmakta buldu. Sevile hemen SOLDAN SAĞA: 1 — İcara vermek (9) 3 — Muhtemel (5) 5 — Bir erkek ismi (5) 7 — Yer (5) Kök tutmak (9) Borsada Süreyya Opreti - temsilleri Bu akşam sazt 10 da - büyük Dere bilbül bahçesinde Mariçe operet Naşit bey temsilleri bey saz hey temmaz — pazartesi — ak; Hilâl sinemasında — (Sihir komedi 3. P. varyete Hafiz Ahmı ti 209 müska) | Temmuz atinde müddeti zahire borsası idaresinin günü icra olunacaktır. İntihap mezkürda saat ni Şehzade — başımı Millet tiyatrosunda heyeti Bu akşam İnkilâp tivatrosu tem- silleri Üçüzler Vodvil 3 petde bey- bi mMüessesatın. yevmi konse ikte çok söylenmiş sözler cak. Olması lâzımgelir. Mehme- din Vidine karşı acabı Bunu böyle düşünmeğe hak- kım yok. Dedi, ayağa kalktı, kâğıtla- rı topladı, Sevilin diğer mektup- larmı koyduğu — sedefli kutuya yerleştirdi. Beyninde bir eriyiş Çap - bir hamle- de on sayfe yazan çapkın kız on satır yazamadan durdu. Sevile yazılacak bir mektup için mevzu aramağa lüzum olmadığı halde bir şey aklına ge,miyordu. Pen. cereden dışarıya baktı; ince bir | son bahar yağmuru Yyağıyordu. —Havanm sıkıntılı olmasın- W Diye gendini boş yere aldatma- ğa çalıştı. tekrar oturdu; Sana iki' küçük kitap gönde- riyorum. birisinden Atlara'Tay lara bakmağı, terbiye etmeği reneceksin, ötekinden de Av. luğa dair bir çok bilgiler alacak cevap yazmak bir meşguliyetti, bununla avunmaktan başka yol yoktu. ÇAPKIN KIZDAN SEVİLE Sevgili Sevil, minik Sevil, Benim Sevilim, benim biricik İğin sahifelik şey yazılmıştı, fa-|bir yazışı vardı. (Vidin)den İkat Mehmet için birtek kelime bahsederken Mehmet için bir- şyoktu. Yahut birçok şey vardı. şey söylemek istemiş, fakat bir| değildi, Sevile| denbire kesmiş, kendisini toplı- ubanu ağabe- yamadan sözü değiştirmiş. |— .Ohalde Vidin hakkında çift-! caktı. Hsalsa İ İsın. Yeni odana bir çift Yastık leyip göndereceğim. Birisi se-| nin birisini de eger istersen, sen bilirsin ya, şayet istersen Salih| bey gillerin Vural beğe hediye edersin, Sevilim! Keşki nota bilseydin de avcı türküsünü yazıp gönderseydin. Çok hoşuma gitti. Musa Sürey- ya B. bu gece bize gelecek, ona verip ayrıca besteleteceğim. İntihap heyetinden: etmek ek haki rt ile saat 16,30 a kadar Galatasaray kulübünde bazır bulunmaları mercu- Bu günkü yen! bilmecemiz YUKARDAN AŞA” 1 — Maskaralık (9) 3 — Maksat (5) 5 — Aşık olunan (5) '— Harflerini kabul ettkserımiz($) Pi ik (9) intihabat hitam bulacak olan ticaret ve yeniden intihabı 30 temmuz salı hakkımı haiz olan zevat ve ön buçuktan bire kadar Börsa teyle Cicim - Ali okadar çirkin ki bütün güzeller ve bizzat güzel- Hik onun çirkinliğini kıskanıyor. Hemşiresinin bir kızı daha ol-| du. Tuhaf değil mi, hemşiresi © kadar çocuktan sonra hâlâ bir deste gül. Son bebesini görme. Adını ben koydum. Öğrenirsen ne oluduğunu anlarsın: Benzigül . Benzigül adını Sevil? Sevil kadar mi? beğen güzel değil Vidin... ... | Çapkmn kız tekrar durdu. Acaba bu yalanı niçin yazdı:| ... Vidin 1 hemen leri de bi yaşıyo- rul şa gülüyoruz. Fakat | Vidin senden çok ağabeyini ha-| Harik, hayat, kaza ve ada Ünyon hanmda kâin pyâtırınız. Türkiyede bilafamıla icra' olomabil sigorlalarınızı Ünyon siğorta - kumpanyasllf yı muamele etmekte olali ÜNYON İKumpanyasına bir kere uğı adan sigör' Telefon: Beyoğlu - 2002 Istanbul — Trai Otobüs mvay Şirketi Servisi Müdiriyet, Beşiktaşı Maçka tarikile Beyoğ'una — rapteden bir Ü büs — servisi - tesis edildiğini Beşiktaş vapur iskelesi vasıtasile mühterem ahaliye ilân eder. Bu Beyoğlu ile Üsküdar ve Boj beyninde en seri muvasalayı temin edecektir. HAREKE Beşiktaşta VAKİTLERİ Thlamur caddesinin sinden 150 metr Bevoğlunda : Harbiye meydanı den mada saat 7 Cuma ve ratil günleri saat 7 dakik Cuma ve vatil günleri hareketler he Servis Süratli ve rahattır. köşesi ? Şirketikayriye Te '© mesalededir ) hareket her 10 dakikada bir deta dakika 30 dan 21 16 4 30 dan sabalıa birine k T 7 dakikada bir defa vaki olacı Istanbul, 24 Temmuz 1929 MÜDİRİYET anbul mınlakası maadin mühendisliğinden Gümüşhane vilâyetinin Torul kazasının Görtin nahiyesinitt Kızıl ot karyesinde kâin olup hükümet malı bulunan. bakır 8 |— Madenin - teslimi 200,000 ) lira sermayeli bir Ti bü Şirkete devredilmek, 2 — İlk sene zarfında sabai muntazam topoğralik ve Jeolojik latın ve sathi arzın tetkikinden rapor ile tesbit ve tetkikat netayii tarihinı edili 38.— İkincdi sene tmtiyaziyenin den irk itibaren bir - sene şirketi teşkil edilerek 1-1000 mikyi haritaları yapılmak ve eski elde edilecek — neticeler fentl icine göre işletme Projeleri ek İktisat vekâletine ita olunmak , arfında madeo mevklinden Gümüşhane, T4 Görtin Görele yluna kadar yol yapılmak , 4 — Üçüncü seneden itibâren asğart (2000) ton cevher ve sevk edilmek ve sevk edilmediği takdirde bu miktara tel eden kiymet Üzerinden yüzde beş resmi nisbi ile mezkür yüzde altısı nisbetinde techizat tertibi verilmek ve milit banl dan birinin ( 10000 ) Hiralık teminat mektubu ita edilmek ve olunacak Şirketin temettüati - safiyesinden imtiyaz — kararna! zeylen teati kılınacak şartnamenin ahkâmı maliye faslında diği üzere muayyen nisbetler dairesinde hükümete bir hissel 1ef verilmek şartlariyle taliplerine ihal rini evel 929 tarihin e edileceğinden taliplerin 10 müsadif Perşembe günü saat beşe kadaf palı zarfla ve teminat mektubiyle azami şeraltinin İktisat vel maadin umum müdürlüğüne itası lân olunur. Devlet demir yolları ve Timanları umum! idaresini Kütahyada “Devlet demir yoll ları idarel umümiyesine ait Osmanlı bankasının tahtı isticarında bulunan ve müddeti kari münkazi olacak olan arziye, kaj icar olunacaktır. İşbu araziyeyi isti palı zarfla ve bir sene müdü a talip olanların yüz Hrs nat akçesini müstashaben 12-8-29 tarihine kadar Haydarpı işlerme müfeteişliğine lüzumu mürackatları İlân olunur. Nişan merasimi Polis dördüncü şube müdir! Sa- dettin beyin kerimesi Rüfhan hanımla tüccan Mehmet efendi Hasan Selâhattin beyin Sadettin nişan — merasimi temenal kuru kahve Kahdurm Kadıköyünde beyin hane- cuma icra — edilmiştir. ederiz. günü Sandetler İrtihal — Tüccardan Mehmet Kâmil va erkâmı harp Miralaylarınden Recep Ferdi Beylerin Kayın pederleri Banriye Kavmakam mürekaitlerinden ve Seyrisefain güğerte müdürü esbakı İsmail Muammer Bey evelki Cuma günü Heybeli adada hanesinde irzihali darıbeka eylemiş ve — ihtifalât faika ile istirahatgâhı ebediyesine defnedil- miştir. YENİ NEŞRİYAT “Türldere mahsus almanca ilk k- Yaat”. Bu kitaba ayrıca bir de Iügat ilâve olunmuştur. Üniversum Matbaası ta rafından neşrolunan bu kitabın fias t 60 kuruştur. Her kitapcıda bulunur tırlıyor. Hayret beyin pamuk saçları- nı;koyu kumral etmek için ona, onu anlayan bir eş âtıyorum. Bulamazsam ona ben eş olaca- ğrm. Gülme! gülme, pembe kü- lağını ısırırım! — Çelik kaleye mermiler —- Kalemi elinden atar gibi br- raktı. Yazamıyacağını anladı. Kendini düşündü ve şuursuz sa- kası üzerinde gsaplandı kaldı maklarında birer kol köla yaşayan bir eş yazarken külmüşt di düşünürken güle cı olsun gü nruğunu sı hul bir hedefe doğru açtı v — Niçin olmasın? Dec kız ki cicim - Aliden başka ve' Beyoğlu sulh icrasından: bih deyinden dolayı tahtı haczâ nan bir acem halısının — mahi rüminin 4 - 8 - 999 tarihinde on dört raddelerinde - gişli çarşısında Muya Pol Sadi nında bilmüzayide füruht edileci den talip olanların yevmü vakti kürde hazır bulunan memurine caatları ilân olunur. Adapazarı icra dajresinden : Adapazarı — tüccanndan — böfl İsmell efendinin Hendekte T mahallesinde kunduracı Ahmet Oğlu vi ö le ve deri osmanından madlubö y doğu 140 liranın — tahsili M icne dütesine müracast edecek Ü zim ettirdiği ihbarname Hmdl'l”’! dülresine berayı tebliğ gönderi isede muma ileyhin oradan :?" bet ederek halen ikametgâhı | bulunmasından alacaklırın talebi Ü | rine ihbarnamenin ilânen - tebliği Tergir olmuştur. Tarihi — Ylandati © | ay zarfında borçla Rauf icra d sine bilmiracan bir itinazı mı:f, ni tahriren beyan etmediği — tek Hü e ita © İ da muamel ilân olunuz layret beyden başka İyoktu. Barınacak bir gönül hibi değildi. Bu gitti. O git teki gitti. İstikbali değil de boşalan bir kızın istinat £ ceği bir eşi olmalıydı. Dah Ö çen bahara kadar her tn""ıu- yevlenme tekliflerinden ba$ * İmayan çapkın kız, şimdi düf dü ki uzun aylardanberi benzer bir tek söz işitmei Üa Yılgınlığı bilmiyen * « ag |Hayret beye eş olmak; Çapkın' bu noktada sârsilmı: Halam seni bizden çok öptü.|kıy Hayret beyin can eşi. Par-' d; lan sonra ne olacak çirkin kızın nerde kaldı g Evet, Hay Sisi olmu birinin eşi de olmasın Bitmedi

Bu sayıdan diğer sayfalar: