27 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

27 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SUMARTESİ 27 Temmuz 1929 YUNUS NADİ — : Düyünüumumiye | karşısında dajrel mahsusa Tekgraf : İstanbul Cumhuriyet- Posta kutusu :N" 246 maharcirı. 2366 Telefon : Şatzfteie 2238 könre müdürü: 2965, Klap kınmı; 472 | darafından gösterilen a1 Besabıni bilmiyoruz kaçıncı defa ola- tak - tekrar suya düşürülmüş olması Bizte bu yoldaki fırsatların sonuncusu çe en Böyüğüdür. Son defa gene larır İlmızdan. tedakürlıklar edilmek sare Üirle vasıl olunan netice, bitarafların da işürakleriyle istihsal olunmuz bir Belice Mi u müzakerelerin sonundu Müsyü Rivasın gazetemize vaki bera- Batını neşretmiştik. Mücrö Rivas mes- elerin tamamen halia fasledilmiş ol an ederek ai ©- melicesinin —imansı büçün . yarn yar Bılip bitirllecek bi iş ” addediyordu. Tmkân olmadığını anlatmış: miharete kadar Kasnif eaiidi, kağıt ü- Şerinde tesbil olunda, ve bunların her Biri için alakadarların ayrı ayrı muva- Zakatleri istihsal olundu. Onun için arlık hiç bir taraf Için rücm imkânı Kalmamıştır. 'Buna rağmen Yunanlıların nasıl rü- | ikinci müsabakayı yaptılar ve san ev etmiş oldukları malümdur. Bu rü- Süa Mösyü Rivas dahi alabildiğine hay- at etmiş olsa gerektir. Netekim ken- aelöller. Aslanbal şampiyonu ile Kahire a HER GÜN SABAHLARI “Galip sayılır, ğ B le mağlüp! Dayan Gılılııırıyl Demiştik. İstanbul şampiyonu hakikaten dayandı ve Mısır- hları dehşetli sıkıştırdıktan ve bir çok goller kaçırdıktan sonra son dakikada bir gol ile mağlüp oldu sarlı misafirlerimiz dün de İstan- hati şampiyonu Galatasaray takımıyla kikada yaptıkları tek bir sayı ile salip isine bir ikincl defa lesadüfümüzüe | piyonu arasında yapılacak müsabaka- Müsyü Rivas bir hayli mütehayyirdi. Wedanlı Bitaraf diploemat Yananlıla- | T CÖrMCN üzere d Ka z SAA Bi a eee eT Bn n z a n e B F ea eT ee ai öü Ha G Na BK E el z tin Paşa, Kendilerine - tahsis Sahaya llk defa gene misat Yo ile suhaya çıkmıştı. #ce hakukan kat'i bir netice mahiye- Aini akadir. Bitarafların telifi beyn vaz Siyetini iki alâkadar tarafın da kabul Glmiş. olmalarından sarfmazar. sen Aelzakereler bitarafların da iştirak et- Ükleri heyeti umumiye içtimaları ha- dinde idl. Bu içtimalarda Türk murah. Bazları bitarafların noktal nazarlarına İştirak elmek sureliyle ekseriyel teşek- Hüi elmiş ve binsenaleyh mes'eleler de Bey bu vaziyete müstenit balunmakla asla mahti değildi Banlıların İNlafi bozmalarından mğ 'nazarı budur. Onun bize göre büyük fırsat teşkil etmesinin hile- Meti de burasındadır. Harlei âlem ha- Hiksli hale bu süretle ve bu kadar va- İf olduktan senra tarafımızdan tat- Bik olunacak mükabele bilmislide ar- Mk zerre kadar teredldide mahal kal- gen bu mes'elenin başka bir Şlmadığını belki bin birinel defa ola- bir defa daha dekrar ede- n Yunanlıları kilafa yanaştırmıyan Belii başlı sebep onların Yunanlıtan edeki Yanan matlarına ayal Ka ladik simeniş ve sümemeka « Kaklğımindir. Dü gayri müseri yeraki “'Cu mMmhüriyet| Ucuzluk kuponu 27 lemmuz cumertesi j Öumhu' İyet' Ucuzluk kuponu | 27 temmuz cnmartesi | Ganilinde ler söyledik. lediğimiz gibi - belki bin ĞM mMmhuriyet | Ucuzluk kuponu 27 tammuz yt görmek üzere dün gen estadyum ta- Mesır sefiri kbrahim Ratip Beyle se- faret erkâmı, Kahire sefirimiz Mübit- Saba ortasında mutat merasim ya- Bu merasim bittikten sonra tekemler yekdiğerini selâmlamız, karşı karşıra cephe almaşlardır. Galatataray gu kad- Hasim, Bürhan, Vahi, Suphi, Nihat, Müthat, ruslik, Şadli, Necdet, Latit, Ât yarışları başlad.ı Dün ilk |yarışlar Veli efendide yapıldı Veli Kfendi çayırında tertip edilen | 1600 metrede birinci gelerek d0 kogulardan üki dün kalabalık bir halk | olunan müzakerelerdeni Türk hiç bir metice çıkamyancakını şimdiye | ye Türkiye Büyük Millet Meclisine be. Misir kalecisi Bebil. Kahire şampiyonu da cuma çi ea kadre e çakmışt Müsakaları, a de cereyan etmiştir. a yarışlara sast 148 ta başlanmıştır. İt yarışta mesate 1400 metre Va. Huna yedi beygir iştirak etmiştir. İlk yarış 3 yaşındaki yerii ve Arap at ve Kısraklarına mahinrta ve mü- Kataf a birinciye 200, iklmeiye 5, 8- çüncüye 25 tira K, Yedi attan birinci- HH Süleyk İsmindeki arap at ikin- elliği Cemile tsmindeki yerli al kusrak, üçüncülüğü Sada ismindeki nistütdem dorn at kazanmıştır. İkincl yarış 4 ve daha yakarı yaştakt İve 1829 senesinde 800 liradan fazla mü- Kâfat kazanmamış halis kan - İneiliz at ve kurraklarına mahssıstu. Bu yarışa iştirak eden 5 atlan Ba- İnan ismindeki İngiliz dorn kısrak ile Vinorist smlaneki Taçilis Koyu darn at Yunan müzakereleri bitti a. İyanatta balanan Türk Harlciye Nazı- faziyetin ve hakikatın B&lA rinn Meclise yeniden vuku bulacak Bundan ibaret olduğunu ise butün dün yanın görü önünde cereyan eden son hadiseler gereği gibi İsbat etmiş bulu- gumiz Hilafı bozdule T glen ne yapayım, vi Demekten Ibaret olamaz. Son böyük IKAR, SİY, Bu suale cevap isteriz! 'olcu almıyan vapur Hergün Adalardan gelerek ve her adadan yölcu alıp ve- rerek saat 15,20 de Kadıkö- yüne uğrıyan bir vapur var- dır. Bu vapur Kadıköyünden doğru köprüye gelir. Resmi tarifede de yeri vardır. Fa - kat Kadıköyünden - yolcu bı - raktığı halde - yolcü almaz . Bize pek gazip gelen ve bik- meti bir türlü anlaşılamıyan bu hadiseyi geçenlerde yaz- dik, Evvelki gün * Akşam , retikimiz de ayni mes'eleye 'tam bir sütun yazı ile tem: eti. Bu iki * nazarı dikkat celp , yazısı, nedense, dik - kati celbetmedi. En küçük şikâyetleri bile, dakika kay- betmeksizin, ebenz zarı dikkate alan, ber hangi yanlış bir iş veya muamele üzerinde katiyyen ısrar etmi- nazarı dikkatini celbediyoruz V z Terlikdi yesil Bllakı üzere hergün saat tam(15,20)- de Adalardan gelerek K: köyüne uğryan ve bu iske- Je'yolcu birakan vapurun >rüye yolcu almasında ne amahzur vardır? 2 — Vapurun yolcu alma- ması makul ve meşru bir. bebe tstinat ediyorsa niçin tarifede bu. vapurun yolcu almadığı yazılmıyor. 3 — Seyrisefain idarei mer- keziyesi hergün bir çok yol cunun, tarifeye aldanarak keleye tehacüm ettiğinden ve asebileştikten maada nahak yere (40) dadika daha bek - leştiğinden haberdar mıdır?.. Busuallere cevap isteriz ! Dünkü güreş müsabakaları Dünt işilen İstanbul/ güreş heyeti taratın- dan / tertip güreş teşvik da yapılmıştır . Teşvik müsat güreşçiler Iştirak etmiştir kalarına birçok Aarsatı bize erdir: Hiç yakit geçirmeksizin Türl Yedeki Tanan emlakl bakiyesine bi | mükabele fllen ve tamamen - vazyet olunarak bunların menafli cay badlllerimize tahsis ve tevri olunmal z Yunus Nadi E ŞERAİTİ L»fnnn İTürkle içinHarıç meligi | 1400'Kr. | 2700 Kr. 6 aylığı | 750 Kr. | 1450 K, B aylıı | 400 K, | B00 K | Nüshası her yerde — ASİ TÜRK GAZETEYİE 5 KURUŞTUR. İzmir Ağırceza mahkemesi bazurun! Kadriye n YT B Hamlde H. in İzmirde kadriye H. ve rüfekasının muhakemesine devam edildiğini telgraf havadisi olarak yazmıştık. İzmir muha muhakemeye ait olan bu resmi göndermiştir. Davanın e bugün devam olunacaktır. — Mukabele bilmisil hazırlığı Tapuda, vaz'ıyet edile- cekemlâk tesbitediliyor Bazı emlâk sahipleri kendilerinin Yunan tabiiyetinde olmadıklarını iddiaya başladılar Mmana kadar ihzarat fa bitmiş olucak« tır. Şehrimizdeki rumlardan henüz elat N vesikacı alamıyarak vaziyeilerini tae yin edemiyenler müşküt mevkide katı malarını intac eden — müzakereniz 'akim kalmasından çok müteessir ol muşlardır. Yunanistanın Londra Sefirinin Tayimse gönderdiği me Atina 26 (Hsüsi ) — Türk - müzakeratınn İnkitar — Yunanist battı bareketinden ileri geldiğini idala. edeh Hükimiyeli Milliye / gasetesinin bir Başmakalesinin. hulasasını neşres den Taymis gazetesine Yunanist Tondra sefiri bir mektup göndererel erek M Venitelos, gerek M. Mihalü. Kopulosun KİT taraftarı” olduklarını, Tülâfın teminlne çalıştıklarını, inkatas tndan. Yunanistar mes'ni olmadığını Bildirmekte ve Türkiyenin sulha ha olmıyan bu vaziyeti temadi ettirmiyes çeğini ümütrar olduğunu iave erleş Sektedir. imektedir. “Tapu idaresi maliye şubelerinden ge- den zekvellere göre Yunan emlakinin kaymnetlerini tesbit etmeğe başlamıştı Ervelki gün akşama kadar kiymeti dıklarını dülaya başlamışlardır. Bun- Taraa'masamıa bulunmamlasına Gikkat eğilecektir. 'Bu meyanda u Beyoğlunda hdi olan Mavrokordalonun Yunaa ta- büyetinde olmayın Rus oldüğu. İadia edilmiştir. San'at mekteplerindeki teftişatın neticesi Ecnebi mütehassıs, gençlerimiz- den sitayişle bahsediyor Türkiye san'at şehrimizdeki Meteplerini tettiş etmişler ve rapor- 1 Maaril Vekü- e lakdim etmlş- derdir. u L Ravatle b — D ekteplerin şimdiki — | vaziyetleri ve ilerlde / — allerine cevaben bir müharririmize — şu izahatı vermiştir. *— Ankara, İzmir. ve İstanbul mekteplerini Iyi tetkik etmek imkânını butdum. M Revatlenin. Üsküder san'at meklebinde heyeti talimiye Grannda Çekilen'Bir e Fakat bizlm en birincl işiiniz, mekia teplere bir talim ve tedris metodu koya maktır. Gerek kız, gerek erkek meka deplerinde meledik çalışmak eksikliki görülmektedir. Bir “ tedris ve - talinş brogramı hazırlıyoruz. Bina cihetine gelince; İstanbuluayaı samanda bir san'at şehridir. Üsküdaz için kız san'at mektebi, kâti bir tedris. aat için çok küçük ve elverişti değildir, Bilhassa gece dersleri için hiç kâfi gel mez, Burada; devamları elzem yüzlerce çalışan tnsanların ilim ve fer 'ne müstenit hayati ve metodik şeylek, öğrenebiimelerine imkan şoktur. Ça4 padaki Selçuk meklebi için bunlar vaş Tit değildir. Erkek San'at mektebi de ayni müfü külat ve darlık içindedir. Türkiye için Yatın ehemmiyeti; Türkiyede bütüm şümülile ve pek İyi anlaşıldığındandı! Ki azami gayret sarfedilmekledir. Bilm, bütün bunları etraflien arzettik, sorf söz vekâletindir, şüpheslzdir Ki İmkâri dalresinde olan her şey, yapılacaktır. adai S e sa e de) Olacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: