27 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

27 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S ıT Yenmuz 10 —— Ha bin gerginlik zail olmaktadır hilâfına, Harbinde vaziyette fevkalâde bir sükün hüküm sürmektedir. Mühim | gahsiyetler, mahsür Dir mirete gerein- İlğin Zati olacağı mütaleasındadırlar. Sanghay 25 (AA) iye nazı, imendier TAti- kkinda görüşmüşlerdir. Harte- ye nami, Nankin kükümetinin - mes'e- Tni müslihane bir sürette haliedilece- ine a olduğundan - doğrudan doğ- Fuya müzakerat iera edilebileceği fik- Finde olduğunu söylemiştir. Narlkin si- | yast mehafili, Mançürlde ittihaz edile- Geğildirler, fakat, Ki kimase silkkia mü- Tacaat edilmesi mütalsanında hutun- Kududunda selerber callmiş olan kur- yetlere kumanda: etmekte / bulunan “Tekan - Tw - Siang» ile Harbindeki Soryet konsolasu arasında vukü bulan Müllknt müsakerata tekrar girişilece- Moskovn 26 (AA) — Çin mastahat- güzan, Çin setareti memurları, sefaret| İşlerini “lman sefavetine tevdi eti Yen sozra Fenlandiyaya mütevecemen Bareket etmişlerdir. Roma 25 (ususl) komiser vekili Kaza Hanın Fransiz se- fizine <Rusyanın Çinlilerin siyasi mü Zakeratına niç bir itimadı olmadığına> Gale sözleri Rüs - Çin itfarının must- Hane bir sürette tanzimi imkânsız bir Hale sokmakta olduğu telâkki edilmektedir. Mısır fevkalâbe komiseri neden istifa etti? zamdta 26 (AA) — Daliy Mallin siyazi mühabirine göre Eleydma istiinna sebe- Biyet vermiş alan gizli amiller ve masesir” Te maktında iyasi mehaliide bir ço far- Hreler ve aininler — yürütütmektedir. Şünciye Kadar matimı olan bir şey vacın Ge hütümet hasıranın Misa iseşi müdk | Hukümetlerinden dana ahrarade Va gz Şetinde oldağu ve Makdonaldir. Masiz iş- İeriyle bizat iştical eiediğidir. Tandıa 20 (AN) —kahttreden — Dulir| v güretemne Midtrüğer. Elehmami ça Şit diyar Ki Lari Doi iklde hir M Şerlm meb'men aa vaki olan iNta- a ne Si Sularımdn ae e. İngiltere laininin mevendiyeti mümallerhir burada takip ettiği şahsi poletikanin ei h aalaşkcindendir. u Giyeset nihayel Üattt Mtaç etmiştir. Fassaslyat eaze- Çai Lloydin kstifasına sebev Makdonalı Katnc Taratından Müinr vekilne görteri Y dödane müsmele oldudunu kaydesi: Ş Süfürlk anasırın mürevvici enkdrı olar Franamça Tapatri eazeleni Lioşain lt fası üzerine Mütadaki keşmeke ve tezehrün Gemrenkdia hitama erdiğini yazıyor. Amerikan heyati Nijininbgord Moskoru 25 (A A — Küninveord vunaz a ve aanayt hereli Niünnvzurd ümüyür. SOvyeL Rusra daniimde| Bir mülder eeyahallen sonra | aüamanın Havai adasindaki vol- kan faaliyete başladı Hanalala 25 CKa Bözaişur. Taden gel blE Taber, vola Takirm Başlamıa Te b aletlerin 100 1öe vadala ketllaa ada çıkmakta bufan. Ku olduğunu tütatemektedir. 3 Milyonluk bir dolandırıcılık törü tevkit edilmiştir. Bu girketin do- h püralarm miktarı 9 mülyonu | Amerika Framsız Antillerine 28 (ALA) — Ayan meclisinde r hakkındaki Julatların müza- dında M Lemrey tasdıka | Mubalii olduğunu, çünkü Amerikanın Şöz koymuş. oldu. azkerleri Hanisilte Kellor salsakmın iani Parta 24 ÇAA) —— Resmi teride Açastoe 1928 tarinikde. Pariste imza eöllmi olan Briand-Kelloç müsalanın Hlanına dair emirnameyi neşretmekte- Güemebi sür'at rakonu San Sebaklar SAA aa Şilten sanile Tei Ti klomelre do detçe sradZ B3 kilometre 909 meten Gir mesaleri 5 at S7 datıka ve 8 yede Kalelmiş Te olamabi bür Kükktaüri Kazaamışır ( Mevsimin en güzel balosu * | 8 Ağustosta Kadiköy Hima- yeietfal cemiyetinin "Belvü.de Ç Siyasi vakayle bir nazar » 1—Lokarnoile yeni konferansın müşabeheti| 2—Fransa İngilterenin siyasetinden emin değil| 3—Çinlileri intibaha sevkedenler kimlerdir ? Harlet aymsiyalında emali — bir tevedati: | hir B alduk. Öyle tebedati Ki Günkü siya Bin, akatı edecek gi görünen batlar |B ç İze İnkikabati ümümgel, Yüng plânının | yeni Kabime, haDIK nmele farkamı Bükümell ilzar ve icmal, Avrupa devletleri arazın- | up muhafkmekinarın ve (Çembertaralın da yenlden ve y Mmürakere yapıl | mmilerini Büsbütün terkelmeğe calışıyor. l Tüzum Ve zararet hat olmandır | Amele Bökümeti ingiltere slyasetinin v 'Şarası da şayam Gütkatlir bi — burün |rupada kaybetliği edki aecet ve Hibarını ahi bulamalğurmuz yeni sival e he |d cierek için yeni malk ve termi senihat arkamnda deha gi Ei LA İasiyanın ve Almanyanın / Pranadları G zarihte Daves plânı mühlm mestele- nin matahasmıdlar İasafmcdan - taüsakero| Töllmesi devtizi ihdas eylediğinden he n Şikarmll. Franen inbhabati masıma yol açıtışlı. Banun netioesi olarak Takamma müssl aktotenmuştur. BAZRLRD' Ve dele Armaa Kanıcan| Ha aA gaa dd a HDAL S L F Ka gel Könt AAAT Tn e t inelen ada ZZ Mi A ae n zt ZNT SAn DA ll S Bugün e ayai yerali içinde bulunuyo. vaz. Yönü plâni borçlar mes'elesini — bir Ka Caha derlekit ve vesmi münakaşa - Gel dzerm T rmnan G Çenberlam zamaninda Franen e ine gike Srakinda gel vir Hüt — yapımış BeGE Sa Te Şreha oldağundan amae Kraaanın kaldar merkine ” gelnesiyle Hakra Tamamışır. a SamfaşeLianderden — dolan yaama gaa aRdRmRaRa di HL Dt 20 Javanm zebileşiyor ve kanleranm geci. İne evvelei vaziyek Ve bagünkü YaRIYEt aa Ş, euşiyar Lüzin Armpanın umümü Füğmen bEyük bi irtb Yardır. yazira Yuna gnn Geğil Kanterana ea gn ee İe aÜĞN <L L nn esinin murakkaten ballalımmanı ve e İcevaplar vermeğe mecbur olacak. p Dinlesiz ai Sülmeti we Ci biz Çin - Rusya Avnaa Koşlerınnın Sedlmenne C| gimali Msacuri demimyolarına / çit Nazle ha tesviye edimsene kalma Haa eT aü Bd Ze? 'o tarihleki yazeleler İngiltere, Pranda İkur ederek yeni te büyük bir harp tenil. L aat za aa v Geğ | BAA D AD adai Akaalasarlanı v b konlesansla inlya g eödtermesine bala olan g, a eai dahi Gömekere » edlecelini|(Men eai kaytelmeğe Te ÇEL AM G T Haa yahaltlinden. — Dinea |DeSEk (i barie Aaeda gn el T in el Gürei seke LN EaaN M SA ÇA Ka a STT eeei G lek N een MAT Haa 5 Ran İavascat teklierini kabul — etme- İ e İ N dar e mdcadee aa aa N . | baska derletlerin nezdinde bulunan Çin vaşei iH |aişlmatlariyle temadin bulunmuştur. çim » Sövyet ati Çizla bir kaç ve- ze iner gerlrdiği bürük Hlkkta bülüm Ehaam nelan dESİNİ ceheti " Çin Gimylpermeneri e meman içinde Kü HAŞ İ e T Z aa aa Gara Gnn çeve | S İN Nİ Menkeei Möraruna Kölakama mknn eat Sina T Sani Tn galar e mütenmei bi llE Hörme Kananaa İanigeklik. beale- | YöSeda getirdiler. Aarlaateinri biç Lörte| HT K K eti HL Yaa a T aa aa e e | azkeri teşkilkt yapıran tesiz ve Kuvretin Kadağamza tana yonaşmanışı u S- Büz kanternaa Tzi gömülmüş 1ak gea ala gaznlenan kosterani o gömülen Kanlermna alerinin diya eüllmerinden t Kle Menleransia müzkere — alnaek GaTleler gah S7i Bamieiye nezartlinin AD e dene Trrelme alelle aha Karecldz. İngiliz siyasetinin istiklâli Kum Sir hale sokan bir kabineyi ortadaz Kahinesi kadar Avrupayı kanıştıran — bir ada gendiye Kadar çelmemişti. Bu kaz Binenla sükuliyi tihakkm Arrüpai mü- Takeratın başlaması temin edilmiştir. Faka guram vatdlmamalıdır Ki beş Sukul eden bu Balderin Fransa, Müalininin e zaman adela zor- Pat gniniz öiniüez müleri ve laazi cneien v Sizette SKM ei edenler lmanlar- yalllerla söri bir tarslkiye sevisdlime- Ka öiyelee en giyade Almanlar muardi BK KA e aaern Kanma ç a. HaKNİ Ginleri Kadar AwTupa ibin büyük ve) B ae gayramiyerrekii T LA ŞA Kai Gaagın. * ÇazEbelaN | ada ve'dan op areyenin Tatir HELARL A alasdn Bükman yeni) <a Ha © a Süş gae S Hranan ” inellz üüü Gendesan SA | milyetgerverleri Çinilieri slzh ve senaik Hamiz harye nemazetine Felmesiyiş d7 | toerek Prancarın Hindü çin müstemleki” gkminür. İeiere Feasmam KayLk İA İngüterenin Bindistanına musl. maksan kurtutrama ve ÜKİÜüRi Sime Ai İlat ederek bu Tei devirtin basma / çorap| aSt İrglLere eei Kut e A İoemer. itemiendir. Buşia sümley Beğek. aa MESİETE DA aai Berda| zatlan ve ilare adamları - ine gismk geç he asnteramn / oplanacağı) Bugünkü Çın oe “Muharram ve İran İngiltere İranı daima müstekil gbfmek istiyor bütün azası Haa | tevkif edilmiştir .) — Naliy is muhabiri arasında Banle cerap veren naz Şevk v edkür Bükümcür Marlden b | tünüyor, Fransız kamünist fırkas Sduğunu simdiki ” müşkat n bülün ozaları hakkında hükü- iranin Taditerenin ni | metçe tevkil — müzekkerelerinin e n SeŞARE A ları almam tedübirin vus'at ve Saman Trani Dartelk we SAĞi BLL. / ehemmiyetini göslermektedir. Elde (A SDi Be | sdlan Veselt Feansiz - bamlaisi fırkasının hariçlen / mütemadiyen para aldığımı meydona çıkarmış- Y ada B aa Monako ahalisi hükümdarlarına edildi. oltimatom verdiler Polislerin üaitorması İ ada V l Süvari Polis teşkilâtı kükümdarlarına — bir elümatom azkara 26 VTeletenla — Geçen - sene| göndererek Ötedenberi sebebirçi- İ dmenince kabul ediimişen 'Sü- | Kâyetleri olan bir takım sui ahe ni gel teşkiltini, Emniyeti umumiye | valin ref'i için derhal geri dönme- TunGEüğÜ ü sene bülçesine koymakta. | çini ihtar etmişler, aksi takdirde Tei aa oalim hal'ı cihetine gidileceğini ve Cum- hriyeti tesis için reyi amme mü- | ğine kanaat getirmişti. Abdül- | sacaat olunacağını bildirmişlere Mithat Paşanın Son Seneleri ğ ll Namık Kemal B.in bir mektubu | Namik Kemal Beyin yazarak kendi uşağile İzmire Mithat Paşaya gönderdiği bir ikaz mektubuna Paşa, Abdülhamidin iğlalkâr şifrelerine kapılarak, * Bayefendi merak buyurmasınlar,, diye cevap vermişti görenler öteye beriye yerleşti. rilmişler, İzmir hükümet konağı durarlarının bazı yerleri bile çatlamıştı. tup — yazdı. uşağına teslim etti — Hedmen İzmire yiden va- pora atla. A şu on alım, | — Mithat Paşa zeivele olursa Barçlık edersin. Vali Mithat | canımı kurtarmak için hükümet Paşa hazretlerini bul, mektubu- | bavlısıma arka tarafma çadırlar kurdurmuş, hatta bir iki gününi bu çadırlarda geçirmişt Müthat Paşanın yanında İzmir askeri kumandanı Giritli Hilmi Paşa vardı. Sakızdan İzmire gelenlerin askeri kışlalara falan yerleştirilmesini görüşüyorlardı. Mithat Paşa, Hilmi Paşadan yür kadar çadır istiyordu. Hilemi Paşa fena kalpli bir adam de- Bildi. Yalaız asker terbiyesi görüp falmış olduğu için ken- disini tanımıyanlara — sert bir adam hissini veriyordu. Haki- katte şeker gibi tatlı sohpetli, yumuşak zatın biriydi. Hilmi Paşa işlerini bitirdiklen sonra gitmeğe davranmıştı. Mit- hat Paşa ile ayak üzerinde bir az daba görüşfüler. Bu arada içeriye vilâyet mektupçusu gir- di.Mektupcunun elinde bir tek graf vardı, Mitbat Paşaya vzat- H, dedi: — Bfendimiz, yine mabeyni hümayunu cenabı mülükâneden bir (taltif telgrafi) daha.. İstan- bulda Padişahımız efendimizin riyasetleri altında teşkil edilen (âli komisyona) zatı devletinizi aa tayin buyurmuşlar, ( hare- ketzedegâna) cansiparane gay- retinizi takdir. buyuruyorlar . — Kim yazıyor oğlum ? — Mabeyin başkâtibi Beye- endi.. —pekâlâ tarafımdan münasıp cevab veriniz, teşekkür ve ta- zimlerimin velinimet efendimi - zin larına arzını niyaz ettiğimi bildiriniz . Mithat Paşa mektupçuya ta- u kendi eline teslim et, cevap verirse al gel! dedi. | Namik Kemal Beyin uşağı gece vakti nereye gidecekti ? Hem öyle herkesin her istediği seat İzmire vapur bulunacağı da şüpleli olduğundan adamcağız:| sarkuşluk marhoşluk halile 1s - marlama şeylerden olmadığım — anladı. Kemal Bey hemen ha- reket etmesini tekrar tenbih etmişti . Tesadüf, ogün de İzmire ( Nemse ) vapura vardı. Uşak hemen vapura atlamış iki gece bir günde İzmire çıkmıştı. Doğru hükümet konağına gitti. Mithat Paşanın haremde olduğunu söylediler. Hakikat Mithat Paşa hühümet konağının bir. kısnını harem yapmıştı. Çoluk çocuğiyle orada eturu- yordu. Kemal Beyin uşağı” içeriye kaber yolladı. Namık Kemal Bey adımı işidince Mithat Paşa da merak etmişti. Gelen adamı hareme aldırınış, Namık Kemal Beyin mektubunu uzun boylu okumuştu. Lâkin, ne cevap ve- recekti? Namık Kemal Beyden evvel belki beş on ecnebi dostu da Mithat Paşaya ayni şeyler- den haberler Mithat Paşa hizmetçiye beş altın verdi Haydi oğlu Beyefendi min gözlerinden öperim. Merak | Hmat verdikten sonra tekrar buyurmamalarını söyle! dedi. | gitmeye davranan Hilmi Paşanın Tuhaf şey, bütün dostları Slini sıktı: — Böyle Paşam, mutlak- zatı alilerine de takdir telgrafı ke- Şide buyurulmuş olacak. Çünkü bendeniz telgrafla arzetmiştim, dedi. Hilmi Paşa gülerekten çılıp gitti. Mibat Paşayı yalnız biraktı. Mithat Paşa, son günlerdeki (| vaziyetinden cidden memnundu. Bir aydanberi hemen her gün İstanbuldan takdir, taltif ve tebrik telgrafları alıp duruyor- du. İşte bunlar, Paşa ile Padi- şahın arası düzeldiğine alâmet sayılabilecek hayırlı şeyleadedi./')|' hat Paşaya İzmirden savuşma - | sını tavsiye ediyorlar, Abdül- hamit; bahane ile sizi mahke- meye çekip mahvedecek , göz- lerinizi açınız diyorlardı. Hal- buki Mithat Paşa son yirmi dört saat içinde Abdülhamiz kendi imzasiyle tam üç ( talti gifresi ) almıştı. Hele bunlardan bir. tanesi pek şatafatlı şeydi. Mithat Paşa bile onu okuyunca, bir kaç gü- 'ne kadar (Sadarete) getirilece- hamit 9 şifrede hulâsaten şöyle diyordu “Benim veziri sadakat semirim Müthat Paşa, Aydın vilâyetince ba kerre icrasına bevli hitmmet vemakderet kolman zaptiye ta- burlarınn islabı tedbiri zatınıza has “asan reviyetmendaneden olmakla selâmı sekimet encamı şahanemi bizzat tebliğ ederim. Hemen Allah muvaffak bilbayır eyliye amin | , | | | | | Be açık iltifat karşısmda şu | dostlarından yine bir kaç mek- tup almışt. Bu mektuplardan iki üç tanesi fransızca yazılmıştı. Hele içlerinden biri pek ehem- miyetliydi. Bunda Sultan Hami- din yıldızda bir heyet vasıtasile Sultan ( Azizin katli işlerini ( kurcaladığı yazıldıktan sonra, memleket işlerinin bozuk düzen gittiğinden şikâyet ediliyordu. <h Bir defa siz sadramsam ol- aamaz bit memlekel İonrtulmak istida- Namıg Kemal Beyle yalan yan- | Gaadır, derhat silkinir , yakmnı hış şayiaları ciddi sanan frenk | Karlarır / deniyorudur dostlara ne demeli ? | Mabadi var J 1297 senesi nisan ayının yür- midokuzuncu — çarşamba/ günü Mithat Paşa (Sakız) zelze- Üzerine İzmire can atan felâket görmüş adamlara yar- dımla uğraşıyordu. Sakız zelzelesi İzmir şehrinde Zelzele de tesirini göstermişti. Anadoluda ) Cu mhuri , —T—EL stanbuldan Zongül- — dağa giderken takanı ve Şork Güzyetlerinde yapacağın Mürekcline Gaha çok vakte var Xibayet vapür yavaş yaraş dalmafa Bas- Jadi. Sryalalle salalını aragan ümker Seyeseinin vapurlarını tercih - ediyordu. Yeda'ye irtirak başladı.. “Taşarın gödler, Gükülm boğumlar.'bu matemin cabir ve hüsünlü bizer dayasa. ayrlmak Xadar ae Kiç bir dem yaktur. Ben yaritelecim icabi b aciyı çok gik lar Yapurumuzun yüklü Çok. Gene yarıtın. Taan sonra karkacağız iamlar arannda samlağun ve erdiğim bir çok Samsunlu zevat var, bil. Hadia çok şen ve çük mühlerem bir .l olan Bafca C. . F. mütemedi çakır ği Kahmi Bey Yfütak acılarını satiı Ttiele. Tiğle he gel teskin eğiyor. İzmir vapurunun Gövarlef Lütfi kaptamı aacaleklaşları İçinde çok maruf. Bu malir derem gemici yemekten sanra kendi K maraanda Beni pek büyük bir nemkelis Hollandada sapımış, — clüden pek wei Glarak 7Ti0 Tneliz tirasma simgız Buz aN burün aynini 990 bin İngiliz lramnz geminin 96 birkici ve 68 ikinci kamamsi Yar, İzmir M mil sürati ve 4000 lan ha e istlahiyle Kamdenin için en mükem el bir vapırumuzdar. LAtf kaptan ke- ah erarik sOdicemal Ne Taptalı A2 tezvimliyle Amerika llman idaresinin ev- eli üşkülüt göstermek ve geminin Sen, Mdare, nesafek kusunlarını bulap Nemyoriz Tlmasına sekmamalk için e vakit amerlka: Ki müamam bir beyeti vapura günderdiğini, bu heyetin ge ner üü kavali ve nezketi bahriye harletn- Gz gemi üvürisine haber bile vermeden. aekır ettiklerini, sanra da gemimis hak- Kandakı mbaratın vamilen yalar olduğunu gören bu heyetin sirimizden nasti gelin İT talebinde burunduklarını nakletsi kastalığına çokça tesadül eimeğe başı fandı. Evvelleri bu maraz her ne kadar gerçetine deba derecede münleşir dti kdi Avrapan ban mahallerile şeker aatalığı ahalinin yüzde omann teşkil edecek kodar münteşirdir. Meselâ bir milyon nühme olan bir şe- hirde bu hesaba göre yüzbin kişi şeker Hastalığma müptelâdır. Bu marar vücütle tegadlinin hisnü eli yürümeme” " yöçmamak ve iaslk gıda sinak şeker Kaslalgının. erbabi. meyanındad e der li ölşünce bu 'maranı t Silne geh Gyade yazlım eder Son Tamsahrda yapılan İelkikat İse kanaa Balaman ve İpanlrcas tabir. edlen bir treriyetge ker hastalığına sebep t Haneryize geker maleigne Öğleden sonra İstanbuldaki | oldağonu üpal elmişti. 'Dr. Osman Şeretettin Tavşanlıdaki Alman mühen- disini neden öldürmüşler ua 20 (it Mud— Vali vefirka müle. İnalasından vuku bulmuştur. Mer'ele'de- Mdagi gibi şekavet mahiyelinde Goğiğldi anele garubu işbime eti Senamerin bulundukları barakaya giderez Bi Karşuna öldürmüşler, diğerini vaz Talımışlardır. Jandarma binbaşısi müsaü dayin cmarindeki mülrese mütecasirleri der. Gest ederek adliyeye testim etmiytir. Uludağ. seyahati Bursa 28 fiku, M N Masının Uludağ. seyabaz fine 150 Kişi. iştrak cifi. Seyhati Kalile beçte hareket ede- Tek 7,15 te Çotelin yapıl yarmış ve Büdekü zireve çıkımştır. Ççok soğüktu bazı mintaka,

Bu sayıdan diğer sayfalar: