27 Temmuz 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

27 Temmuz 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ba Hindistan İngilizlere Karşı ih- tilâle hazırlanıyor alizm aleyhdar- ları Kongresinde geçen ” > müzakereler #ymis , gazetesinin Frankfurt mubabiri, Alman- bu şehrinde topla- ali aleyh- dar,» kongresi hakkın- an şayanı dikkat ma- Meb vermektedir. Alman ie larından James Maks- ün, Kongre riyasetine in- Ni unmuş, irat ettiği haa “ Kongrede ve vi md bir mesele indistanı istihlâs ,, Hagelsdir » © demiştir. tarda Sundan sonra Hindis- Meali » amele kuvvetini eketin halâsına çalı- ir sürelte tanzim F Yaz at koşu güzel ve larının birincisi dün çok çok heyecanlı oldu Süleyk, Banem dö ile İnorest, Nasip, Kaperine, Şürur yarışın birinciliklerini kazandılar Dün Veli efendi çayırında yatış ve ıslah encümeninin tertip eriği yaz koşularından birincisi yapıldı Havanın fazla sıcak olmasına reğmen pek kalabalık bir halk kidesi at koşuların seyre şitap ermiş- , Ganat Min zevatın “İngilizler ta kaldin höpsolunduklarını, bağ iki, Avrupa amelesinin Hişgeulundukları hukukun ri, stan amelesine de ve- | lzim geldiğini söys İ Teni Mi müteakip Hindis: m kongresi:namına Supta, eden “Çivraprosat ye deki €ryalizm aleyhin- gi hareketlere muzaheret ta İeğini söyledikten son- çiş, re hükümeti bire tim 7 zarfında Hindistanâ tkaymahtariyet vermediği Mda Gandinih riyaseti Mil bulunan Hindistan ik i bütün oykaz, Mücssesatına karşı veba kararı vereceğini tig yeretle Hindistanda Mişti,, SAslıyacağını bildir. Den; si Simi, İçin girdi İZ Mevsimindeyiz. deni, zl, Ge kâfi derecede alâkâdar di am Sporunun tarakki Yazin EDİ teşvik müsabakaları al Misa UP ey erken ii €velce yaptığımı p ği yaptiğimiz ten Cesaret tün Müsabayçı de Mevtakâri, Yapacağ Sporcularımızı teşvik aliyoruz, Mir İetse ayrıca müteşekkir Karptz kabuğımun denize düş- ekliyehlerimiz. için bile trt tam manesile deniz mev k demektir. İstanbul gibi denizle muhat bir şehir Pek yakından hissetmemek rümkün müdür? olmakla beraber vücuda sılıhat ve dirilik veren Ni mü Sdiyopuz Git» hareketlerini intivd 'edem derzi maalesel ihmal leri Şan mn İdi âddeden gaztemiz bu eksikliği telâfi ve tertip etmeyi kararlaşlırmıştı. Bu müsabakayı ter- Ma sporcularımızda uyandırdığı “alâka ve rağ- Miz #ene yüzme olacaktır. Fakat bu defa bü- ann iştirakini temin için kısı bir.mesale üzerin Siler Esasalı tesbit etmekle beraber müsabakanın spor a7 dairesinde olması için telerruatı alâkadar- Ke bi &ten sönra kararlaştırınayı münasip gördük. Arzu rimiz bu büsustaki Gi gi. şark demir yolinmın yarı- şa tahsis ettiği, trenlerle, ot0- mobillerle yarış mahalline gelen Seyirciler erkenden tei- bünleri doldürmuştur. Vali vekili Muhittin, sabık ziraat vekili: Rahmi, polis müdürü Şerif ve şehrimizde binicilik cemiyetleri ile alakadar me- raklılar, zabitan ve birçok genebiler hazır bulunuyor. lardı. Yarışlar Birinci yarış Dün yazdığımız gibi birin. di koşuyu teşkil seden sauş koşusu8 atın iştiakile vapıldı. Taşıdıkları numarlarla isimleri şunlardır: “1 Selâmet, 3 Atila, 3 Yavuz; 4 Cemile, 5 Sada, 6 Muhip. 7 Süleyk.. Üç ya- şındaki yerli ve arap erkek ve: dişi taylara mahsus olan bu: koşu çok gözel ve mun- tazam oldu. Messle 1400 metre İdi Seyyal ve cazip bir hamleyi mütcakip Süleyk birinciliği, Cemile ikinciliği, Sada üçüncülüğü kazandılar. Narin ve zarif endama malik olan Süleyk “al renkte bir arap “atıdır” “Sahibi Şaban Ağadır. Cemile, al renkte kısraktır. Sahibi Necip Ağadır. Sada mıslünddem ye doru renkte bir atur. Sahibi Hakkı Efendidir. Bu- yarışın birinci Di yl Dorcularımızı teşvik için pir yüzme müsaba- ası tertip ediyoruz 5 ölmüyorüz. Sporun en Gzip ve inkişafı için kalemen ol E tertip etmek suretile filen de i | için deriz üzerinde yeni bir bisiklet, “koşu; yüzme teşvik #rlerini bildirirler ve bizi ten- kalırız .. ikinci koşu nihayet metrelerinde ikramiyesi 900, ikinci Jkra- ğ miyesi 75, üçüncüsü 25 lira idi. Banan dö ile Inoresf başbi- Ni Kesi Hatta bir çok Süleyk, 1400 metre mesa- ie TN hamle sile Bananı geçtiğini gördüler, Fakat Hakeğit heye- tü beraber addetti, Birinci ve fkindi ikramiyeler müşavatan aralarınba taksim edilecektir. Bu koşunun 3 ünöüsüde Sad dır. Rekoru 1600 metre mesafeyi Ba- nan dö ile İnorest 1,40, Sada 1,41 dakıkada aldılar, 3 üncü koşu” Dürt ve daha yukarı yaşı taki yerli ve arap at ve kısraklar arasında geçti Bu koşu henüz. yeni - addedilen bazı - hayvanların — İğtürakile yapıldığı için çok şayan dik- feyi, 1,38; Cerolle 1,40, Sada | kat. Bilhassa içlerinde Mi- 1,41 dakikada kazandılar. sırı Prens: Halim Beyin İkinci koşu Potigri ismini teşıyan sun “Dört ve daha yukarı yaşa | mevcut oluşu ve bu atun ve 1920 senesi zarfında 800 | İngiliz rekorunu 3 saniye iradan fazla mükâfat kazan. | farkla yapuğı iddiası.bu ya mamış hâliskanlı İngiliz at | rışa çok heyecan veriyordu. ve kısraklarına mahsustur. 5 | Bu Oo koşunun o mesalesi hayvan girdi. 1 Supbi Paşa, | 2000 metre idi Çıkış nın Banarlı, 2 M. Binsin Eri. | lar bir iki defa tektar edildi dinavı, 3 Fevzi Paşa Hz in | ve nibayet yarış başladı, ne- İnoresti, 4 Şaban ağının Gür. | deede Nasip birinciliği Al yan, Şakir beyin Seyyidi. | ceylân ikinciliği, kKüçükcey. Birinci 4krâmiyesi “400, ikin- | lân üçüncülüğü ve 300, 75, p 75, üçüncüsü 25 lira | o5'ira ikramiyeyi Kazandılar, idi, Bu koşu çok - heyecanlı İç Air varan güncü seylamızdadır | cisi Dun sabahki sis Dün sabah limanda çok kesif bir sis olmuş limandaki bütün * münakalân o sekteye uğratmıştır Gece yarısından 2-3 sent sonra başlıyan sis her tarafı kapladığı için biç bir vapur öldüğü yerden kı- Köprü Adalar ve Bogaziçi iskeleleri Tuncabinç domuş bir çok kimseler geri dönüp gitmiştlerdir. Nihayet - sis 9 da yavaş yavaş kalkmış, vapurlar se- ferlerine * başlamışlardır. Dün- mıldayamamıştır. Sevahili | kü “sisten Ilmanda © hiç bir mütecayire — vapurları ; ve | Kaza kaydedilmemiştir. vzun seferlere çıkacak olan büyük gemiler sisin devamı müddetmec harektlerini tehir etmişlerdir. Kadıköy ve Haydarpaşa - ya 6,15 te edecek ilk vapur ancak 9a doğru kalkabil miştir. Dün cuma — olduğundan Boğaziçi ve Adalara tenez- zühe gidecekler Köprüye gel mişler. ve sisin açılmasını beklemişlerdir. o Bu“ yüzden Ankarada memur apartımanları Ankarâ , 26 (Vakst) — Maliye vekâleti tarafından yeniden 'inşası münâkasaya konulan memurin ;apartı- manlarının ihalesi 30 özge muzda yapılacaktır. İ İ Vilâyetimizin yeni bütçesi Ankara, 26 (Vakıt) — İstanbul muhasebei hususi- ye müdürü Cemal B. vilâ- yetin 929 bütçesini hâmi- len geldi. Tasdiki için Da- hiliye (o vekâletile temasta e sa b çizgisi üzerinde fevkelğde bir beş — Galatasaray Mısırlılara son dakikada yaptık- ları bir tek sayıle mağlüp oldu *İ İstanbul şampiyonu dün tam manasile muvaffak il Ehli takımile karşılaştı. futbol takımı, yirmi seriyetle kaleyi müsabakaların ilk dakikalarında âdeta abluka etmişti. Galatayaray her saniye gol yapacak vaziyette idi. Fakat nö ya- zık ki Galatasaray bugün, misafirlermizin oyunun bit- mesine iki dakika kala ya- pıverdikleri bir tek sayile mağlüptur... Bazen böyle fubolun da garip cilveleri oluyor... Merhum Saffeti Ziya beyin cenazesi bugün kaldırılıyor Keşrilat umum müdürü Sel- sap Yat kulüpte verilen ba- velat ettiğini 'dün teessür- le yazmıştık. Haber al- Merkam Saffeti Ziya B. dığımıza göre, merhumun cena zesi bugün 11 de Boyacıkö- yündeki hanesinden kaldırılarak Rumelihisarı kabristanına defne- dilecektir, İrandaki isyan İngiliz Hariciye nazırı Avam kamarasında neler söyledi Londra, 25 (AA)— Ce nubi İrandaki kabali arasında zuhur eden karışıklıklar hak- kında. Avam kamarsında 80- rulan birosuele “cevap veren hariciye. nazırı M.Tendetson bü bapta hükümetin mufas. sel raporlar aldığını, İsyanın bir takım İngiliz ajanları ta- rafından çıkarıldığı yolunda İranda deveran eden şaylala- rin külliyen “€sassız bulun- duğunu beyan ederek eski- den olduğu gibi şimdide İngilterenin İrsna karşı takip etiği siyaseti mezkür hükü- metin umuru dabiliyesine ade- mi müdahale prensipinden mülhem olduğunu, şimdiki müşkül vaziyetinde İfarnın İngilterenin — “tevcccühünden emin olabileceğini ve İngil tenin yegâne arzusunun İra- ni kuvvedi ve müskakil bir hükümet, sulhu müsalemet içinde imüreffeh ve mesut görmekten ibaret bulunduğu- nu söylemiştir. -İşbankasının Erzurum A besi bir oyun oynamıştır Fakat ne yazık ki talisizdil.. Dün sinirleri koparan bir futbol maçı Me Galatasaray, misafirimiz seneyi mütecaviz spor hayatının en muvatfak tnaçlarından oldu. 1600 metrelik, #mesafesi | birini yaptı. Galatasaray güzel ve ek- faik oynadı . Galatasaray maç j imtidadınca nefes al dırmadığı rakip pi ve son ön Bir Yılda Açan Gül Yeni KEGRE pazartesi günü başlıyoruz ve faik na“ Galatasaray tuğunu görürsünüz. Fakat siz kızın hayatınızdan tam» ümidinizi gesmişken pÖĞE nin yanından bir el uzanır ve ateşi tam fıçının deli Oyun ilk dakikasından son “saniyesine kadar sinir- leri koparan bir cereyan takip etti ve son dakikada yapılan sayile sinirleri ko- pararak bitti. ğinde söndürür. Tam bir buçuk saat, her Bu delikanlının b an gol vaziyeti bekledik. İşte dün maç dsi Sanki bir buçuk: saat > Burhan Per di temadiyen gol oldu. Öyle | den son düdüğüne devamlı bir heyecan... böyle geçti. Bir buçuk saat Bizim kale gol tehlikesini | iki kaleden birine tam gel atlatır atlatmaz misafirleri: | olurken bir delikanli gö mizin kalesi önünde bir va ap bağli sayı vaziyetinin muhacimle- as rimiz ir takip edil — a a Bazi kerre diğini görüyorduk. “Aman., | de şanssızlık. . Ah... eki sesleri daha Tamamen Galeta tamamlanmadan © heyecan | hakimiyeti, sıkıştırması sahnesinin bu kaleden öbü- | tında geçen ilk ve YU rüne geçtiğine şahit oluyo- | beş dakikâler niçin ruz, “Ah... Eyvah.., sesleri | bul şampiyonuna bir sayı olsun vermedi ? ğ Yâni Galatasaray niye yenildi ? Bu suâle cevip vermek bir dakika övelki nidaların bir aksi sedası gibi tekrar- lanıyordu, İşte maç safahatı diye kaydedilecek şey: Bu ahlar, oflardır. için düşünüyoruz. ti Tiribünleri dolduran ve Galatasaray ğe sahanın etralını o çeviren | tün devamınca ke ileri dört bini mülecaviz seyirci | safirlerimizin g9" Şizakı dün bu insafsız maçın elin: | mevcudiyeti cevapsiz Da de harap oldu. Sinirlendi. | mıyan bir oyun oyn Dün Galatasaraya karşı oynıyan misafirlerimiz. k defa bünun fev Kine çıktı. Oyunda va di, passa yap gö Başına asabi ağrılar girdi. Sadece beyaz kele direk- lerinin çerçevesi içinde ce- 7 i reyan eden bu müheyyiç | hassa ikinci ez film, bütün seyircileri hasta | | Nefes kabiliyeti Se etti. kilerde olduğu ri, Devamlı Amerikan film- | da vardı. > şey, bü- leri vardır. Bir başlar, bir | gelip e tün muvaffakiyet esasları onda da mâycuttu. Evet her şey tamamdı, kat. Gi faali top kale direğine tutulursunuz, bir buçuk iki ay devam eder fakat her kısmın bitişi muhakkak pek heyecanlı bir sahne ile ka" panır. Meslâ; genç adamı tai kuşuna dizerleken arkadaşı lar gelip kurtrverir. Öbür kısmda vak'a yeniden baş- $ Ealal top kale direğinin böş santim yukarsından, üç santim yanından geçmese Bunları” gördükten sonra > b bu sefer delikanlının: fa- |: talisizliği Mmevzubahsetmiye- kipleri bir tancik sevgilisi- | lim mi? ile i dururken: bir ada mr kri lira sahibi insafsız adamlar bununla da iktifâ etmezler de zavallı kızcağızı barıt fıçılarile do- lu bir odaya ar, ve eden, yahut bir takımı bir yile galip yapan tali işte böyle dün Galatasaraydan ıçıların . fitilini ateşlerler, bir tek sayıyı Ateşin bir lokomotif gibi Eğer dı a tüttüre — tüttüre | da böyle bir maç

Bu sayıdan diğer sayfalar: