27 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

27 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— — -— Cumhüriyet ı — LO T (E VORUAT AY P Osman Seratstimi| — Sihhat ve İçtimat Kmrazı sariye mutahass a7 Temmuz 1929 — .HİKÂYEL "i y On sene evvelki aşk Tn Vehip Bey, ön sekir yaşını Blürip | — Beni evlendirmek İstiyorlar, bem | met ile Kasımpa #a dokumuna bastığı gün başından İKi |de kiminle biliyor musun?. Bacıt Deyle çe G *Tdo Firengl Malarya — Verem â H Ka Ka G Set Mi muavenet vekâletinde kerdamiz Hd MAĞ ESEE e O OYEA e Tayıli A vlile 2 T KM arteplukla Raşi zarvosmaniye caddesi 19 tellon B yi GÜ me ee yek ilanbul 999 ee dena halde döğ- , sol gözü. akatlutmışlar. Birinei hadise onu pek fazla işgal et- |Demek şimdiye kadar hissettikleri hiç medil Çünkü babası sağ değildi Kİ kork- |te Boşuna değidi. Ağlar gibi gu sözderi #an... Annesi de zenginci... İlerde hiç | lekrar eti İstanbul Tuz inhisarı izmir Postası başmüdürlüğünden: eeet İK H e d eee B Kdasa fi eve gene biraz aa suratla İman ikimiz evlenire Kuşur, ADNAN çöze ) — üredeniz ve “Marmara. Kavuzları" Tuz nakliyatı “için. taliplerin teklitleri ND AAA KALA Z el F detr ae giliş a nni ' Görh vak'aları a LAİ Ze arune', ŞAİDA Yipae müa l GÜ M OK ae eei Nacire na tadar |aiği serdt girüiminlü? Sözü dözen kör tsen — İAĞUNCİ PAZArte Si ç L çin aei el Slei BB DN SE ee MKt GAĞ hailkamni tafkatmiyer a khıl" :::ı.ıı.nınıı.ı kale, İzmir, Küllük, Bodrum , Rodos, | içim 4600 ve Marmara için 4: iralik teminatlaride Ankarada . Tutr 'bunu daha ziyade bir kardeşlik hlssi gece yarısı | d isa ö ' y L Haa yrakar, ae |ai G beramad erden Kası | KU P| eee Ginnik o e ee Maarif Vekâletinden: gae Rel TUK AU İA öz e DW a zz aarıl V ekâletinden: Umt.. b ga 4 ha S üracamt. Telefon Beyoğlur Bon'at mekte Mlklbürünn - TU ahi KĞKĞ Yemar barecaş fağınam Beyoğlu 1060 'at mekteplerimiz için müdürlerle atölye şeflerine ihtiyaç vardır? Şefler bem ameti mesaille bem de leksoloji ve mekleki resi iktısas sabibi olacaklardı Teliplerin Türk san'at iektepleri — şehadetnamesini yahut — Avrupa' Sarhoş olan kör Hasas. busa rinde ve kavgaya başlamıştır. — Anneciğim biz Nadireyle Kadıkö- İdı. Vehip mektebi bitirmiş Galatada yüne inecefiz, Siz teyzemde gidin Ol- |bir yazıhane açmış, işlerini epl ilerlet- Sadik Zade Biraderler Vapurları Maz miz İmnişti. Yerii, ecnebi tanıdığı kacınlarla | — O sırada gözü dönen kör Hasan Kzizl ç vaaktan Ka bi Şak macermlar, n aa | bıçağını çekilgi çibi Hüseyne ha Kara Deniz Muntazam mekteplerinde (Teksinen voya Enjesiyar) Yeşikenın Tümül olmaları sartara — Yarı Ya kanı, Nadireyi unutlurmuştu bile. BEDLE, Te v ae ötaç Üat alipler ve fazla tafsilâ almak isteyenler yüksek tedrisat deiresine' müracaet etmelidirler Bolu maarif müdürlüğünden — Dire n Ka gintyontu. Müdireyie ” Kocam 'da Nişantayında | ÇER inin. karı Güleler çok neveli grctyordu. Venile İ Bürüyolar, ara sira misalicğe söliyoe: | SDImIşr. A Wkakra melarlerine vi ünaklCr. Bd İlar, Hakta 'mama Tirükte şetinile 0i daarda Geğil bahçenin Taytu senier | iyortarar. Otomebil kazaları BÜ yaramı SAT | <ati vetae üi düzi beş sema Otemobil sitında li hastaneye Sakarya 28 Tn Pazar Sukmuyorlardı. Denlze girerken beraber, | velki samimiyetini göstermekten ger | — Beyazıtta Düzce kazası merkerinde yedinci tip allı dersaneli plân nümunetine Kürek çekerken berbaer, arabada, bi- | kalmıyordu. Fakat eski neş'esi hit le | Fevziye mahale I tevfikan başlamılıp natamanı kalan ilk mektep binasının ikmali injastı 8100 #ikletle beraber... üstünce değildi. desinde *ti , dira SL gurüş bedelli e mücihince ve kapalı zarf ueulile ve 9aü Bi gün akşam olmuş ortalık karaz- | — Acaba nesi vardı? Kocasım seveme- | yumeral, evde aışt. Vehiple Nadire Kameriyenin ai İmig miydi? Vehibi bekleyip enunla ev- | Baman A fre J 'tanda dalmiş kalmışlardı. lenmediğine müteessit miydi? n kalınme ının üçüncü cümartesi günü sast on beşle ihalesi icre üzere yirmi gün möddetle Tabsilât için Sirkecide Mes'adet B ea T | ee a| S Rlretae P salamak Gzere İstenbelda İ SY T . İamalam “vep eei masde ser | eada ire e- ni alında #centeliğine muracaatfA| encümsenine müracaat eylemel Kuzlal kaçmak isteci et çit Kabu elti Bonra şaka'niyetine | Marahı otamodüla alnda katarak |Ü| Adcesi Teteton © Uzanbul BüAtaee y akaldr: hemmiyeti sarekte yaralanmışr. | Üa | istanbul Sıhha içi N fehip yakalad ve utar et —— , — Masalah artik keli Tei Ko Keca Kazalar | HACI YAKUP ZADE VE ŞE- VeriÇURAİ DA İA Sacebantanı v clürt d ni | Erzeeem Mer a | RIKİ VAPUR acantalındam | venet müdürlüğünden: DALEM N S İ ea K b | BC aeti Mmp aa S ll Tzt l e d A A ila ga y d 'a sra Konü Ko üiyarete ge- | Nedire hahiiçe Ützedi, Takat gülerek | DĞ0 Kü Maki Sererien Tlrader | — GERZE Yapara 28 PAZAR — | veksse kelncinde muharcer yemile levfikan mübayan alilecek sağar 4a GAKSKÜ 0 A göümsalen borulu. K Yalnız tabil eei | Kacamamışlar ve mühtelif — yerlerinden 460 kli kinin b 9 h 929 tarihindem l muavenet müdürlüj Halbuki karşikt kırmızı köşküm oğla | e Asabilikler mi?. . Demek o suman lasine gönderiiminlerdir. amebolu , Gerze, Sameun ; Ordu, | Çorüm sıhbat ve müavenel müdürlüğüne müracaat eylemi olunur. Hit Bey Nadimere pek düşkün aü İztRl De kadar sevullimin hat tarkında Müteferrik| Gireson, Vakfikebir, Trabzön Ki — Ai ETRA L — Pa aa G G Kui v kadar ci atatata | — ler maziy n artik — | L rdama slkakanan | Mapamti) Müsiderine aüimet e |— Darilfünun Emanetinden: Kapılir. Bacit Beyi böyle baylu boslu | —Öyle mi zannediyorsun. DERETEN gd ni süreki ” gğez |S görgelir , Temmuzun yirmi yedinci cumarlesi günü terbiye müderrisi İsmell görünce, bahusus büyük bir Bankada | — Vehip rica ederim beni çıldırtmal. ( y) Ç Dartımanlarında oturan — Ahmet | Vapurum birinci ve ikimel sasıf | kakk: Bey zalldür musvini olduğunu işidince Na- | (Genç adam Kuzlal kucaklamılı. Na- ai x Lenalainin ai böklii e | mükemanci ve muntarı 'e oma güler yüz güstermeğe baş. İdüre nafile yere kaçıp kurtulmaya ca- rek af baksesle Saşlamışır. Şi Ka a ae Te b aa raa DeD ea a ae irden Bütün Küvyetini | —Ahmet Müni £ 9 srada Leman H ü- | Maraları olduğu gibi ve Türk an'anası hakkında sast on verilecektir. ” Kot üek bir salet mizde bi hazimin Ca tü el B | cularına mahss ehven fi ö Aradan lt y Çai Mektep tainin | X Vekin, deoi hakikslen © zaman-İEEEL DAT Glrdrayı yaln | gömekler vardir. Tahac ça ga Diplomali 2 eczacı İsteniyor « Üyeetyi lt İ B dkmete z e Keclde - Yalı. Köşkü, caddesinde £ D e aenin mtnen b | GOS Veti aü Gden ver PF KSD aa ee MAD | KŞK KP Zdt Bümedl aC ) JG0 ye geeti Kavyell 2 ecmac Taşmdk. mühim ucuarular e Pyreğrarakre eti eli ekl n gezE Ka aa | Köçak Kar Zad * ee mlinA 5 AA aaniş Mlan e n gel | sine müracantları, HAĞiT dedi l . e KER nn HH Behçe Kapıda MAZON ve BOTTON ECZA DEPOSUNDA e BC AOUN AŞIR zran (attt a atmıştır. Buna Tacettin müdahale edince a K 4 ea ll Ve İi ei mahaa bu'hale saktl İ nir Buna Tacetüin midsbale eünce , e ea ddd di l HL Emniyet sandığı Müdürlüğünden — Ne var, ne oldu? İevvelki aşkımın öcünü başka ne suretle Kzır ef. Sıdıka H. nin 12623 ikraz numaralı deyn senedi mucibince Die bakcledi. Nadire sesa heyecanlı | biürülmn, dit guntcem pacu : : SN Haai B Tn RRn d »e || temiyer” Sendiğodın Hikmez eyledikderi meblik mukabilinde Sandik gevam eti Ka gn ee Hümtnim salea İ zamına merbun bulunan Çubaklada Rufarpaşa Tokağında 1 eükemer Galatasaray dün talisizlik Halk sütunu Va ' bti e e SIRA yoLos MOREA B | bir farının tamamı vedesi hitamında borcun verilememesinden. dolaya satılığa çıkarılarak 1350 llra bedel ile müşterisi namına kacl kararı gekilmiş iken bu kere yüzde on zam ile başka bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 1485 liraya iblâğ eylemiş olması cihetile meakâr maa dükkân firının 30-7-929 arihine müsadif önümüzdeki sak günü tekrar. son / müzayedesinin icras ve muamelesinin - ikmalik- mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkör günde nihayet saat n altıyiz n aa | yüzünden mağlüp oldu Hü amlle R 1naetı çönyüt) Çü sünüeden v T Galelamererilar yorümnünn kezil- vlar. Ancek “ARA ÜAGLUN Ki Baktanetla (2 dK çe Tn Grmelr ll a yadrydamn 8. Mare etmiştir. n in yalmin Bir sarabe MÜSABAKA NASIL OLDU? ; Dünkü müsabaka hiç kimsenin tah- mdırd min etmediği bir şekilde cereyan et- ve İansll hareket edecek. vapurlar MARMARA vapuni - İlmarımızda a başlamışlardır. Müsabaka, her ihi tarafında güsterdiği azlm ve İzel yapmak için gösterdiği kayrek yü- | —— Küşkler meden boş kalmış ĞKŞKT K İünden çeti hi mücüdee e ge — Merdelae " adD Ze nni | bet Ce sao K, İ GDNOT G ĞAL ASAT mak Süretiyle —herkesi |mişti. Bu mücadelede Galatasaraylılar |DiT Karlmiz ev j“"('_'“n "":"İ:ı"“: e — e SD > pe X e hele vtcaemüyür. Mümknişi a | Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: icar istenildiği için bu sene pek — çok silelerin saşfiyeye gitmekten vaz geç. Kalibi, son dakikada | — Vakat bu kadar gayret ve hâkimiyet, | klerini ve V yüsden bir hayli köşkle Bir tek sayı yapan misafirlerimiz dekii, | meş'am Lalisisliğin önünde hiç bir işe | tin.evlerin boş kaldıkını söy'emektedir. Baştan nihayete kadar her a. hâkim | yaramıyordu. Baytiyeden İstanbula nakilde e dez grumyan Galatatarayın galip elması lâ- |— Bütün eyun im a. öyle anlar İmirbaş eşfa e motliyaların güya işi İstmeştur ki üti takımımız 1-7 ve Fe. fan bahisle haksız bi adsabakanın bülün leferrüzlım İ nerhahçeyi 2-6 mağlüp eden Mınırlılar DErE BURZ Hafız Mustafa EL min 5760 ikraz numi Emaniyet Sandığından / istikraz eylediği meb mına merbun bulunan Edimekapısında kariye Atikalidaşa mahallesinde Büyük bahçe sokağında eski 28 yeni S0 numaralı ve B0 arşı üzerin mebni ahşap iki kattan iparet 6 oda, bir sofa, bir mutfak Kuşu, 18 arşın bahçe ve müştemelâti saireyi havi bir hanenin tamama bor. li deyn senedi mucibince g mukabilinde Sandık na- ÖDERLAND vaparu limanımızda MOREÂA 1OABatua. tühmilde Farla taf yan kanında satılığa çıkanlarak Mikâye cimete hürum yoktar. Galata- /(Galatasarayın önünde bacalamştaralı. |CT Bulmalarının kirscian ürküttü ğ 610 n eli e- müçcerini nacime Hü Büna ÇAA İkca. ha herma BĞ ea pi cpti İaaacia Gükkcnayın'emm v beş aa. İN DAN çet S y dieee | Dolla münaaaranen O a e başla birmüç Çilimt. cüraye HaRMRAN AUMAKD UlMANCE daklkasına kadar tAm İ kikadaki erici oyumu bunun gahezer | YERGİSİ €ibi daha bi çok öilelerin . gelik karakciları içim «i İlaaya dblüğ eylemiş olman cihetiin. mezkür henmam” 0789 GNUN bür bükdelyet tedla ” clmiler, / topun İolmaştar. çıkarılmıştır.. Taliplerinin " şeradli | müsadif önümüzpeki pazartesi günü Cekrar sön müzayedesinin İçram ven B n besmia emsir.| oe ölmeine na Gnün ea |öğmekmek üzcre taare kemiçronünn e | sal” sakayee Bumaduğundan zatie ale SA - İmbsatir kaleden kurtulan top Galata- | ganayi mektebinden mesunum. - AL- İMünakasaya İştirak için 11-8. 828 pazar almışlardır. Galalasaraz mühacimle. İAYAER Golaşırken marke edilmemiş va- | ve remtamlık ire madiriyeli idaresinde müteset te bulunan Masar aai Vzamatinlaarında Kise sokağinda dyenuna - mekasenaeE | AAA zinden İKi oyuncunun matlüba muva, İZİYette bulunan Misir sağ acıdının - Kai K gekilde — emiramamaları — bu | YaĞınA Dit pat sidiyor. Önü aü van a l YO MÖTT —| Yelkenci Vapurları SER G bee n Ç, açık gıkı BİF şütle yeçâne golu ya- Daima kenç ve güzel Peliş karakolları için alınacak &e ÖİZMİR SÜR'AT POSTASIİ olmak istermisiniz üü saepe S aleneli almanamıya olmuşlar, bu müddet zarfında misati İaaklan hölletni n bür şenber n İsaray kalesine ridiyor. Ora salaya kadar Sandık idaresinde hazır bulunmaları fantalzade Tayyar vapur AYVALIK — İZMİR. POSTASI K TAYYAR| SŞ Arada DK ÜÇ Git sayı kaçıış ea be gaS eetüe d | Ktt d özmlmkan Tahea ei drer | e iSMET PAŞ VAPURU itbatllerimde hu 30 aöktkalık kor- ÇK Tülbeleramn daha erenlai. | N N Bakalara NaK n de Ti o9 ga. |Ü voporu 28 temmuz Pazarlığ 28Temmuz Pazar Haa trlimanı atlatlıktan senra muka- |DüN Gületasaraşiiara edavan Gala: | T T zz sünü saat 15 te Vüsyet Cnuru ma- İ a vm «Galata R n ha halama Kadedler. Fekat n çe | zT? GONUN “hlanl Tei |özalie ll di dareninde Teti ça S« Gala 4 aat 17 de Sirkeci rıhtimin Ü DT aatar stnten Göyendiler. Pakat ti kendilerine yar | ı; ıf Hi |) ve> icer İZMİRE":: Hut a e. el İ ON aelea brc - İver olmadı. Bütün çayretlerini beşa çı. İD-Ekrem Behcet ll e l ve İemire #rimet ve avd Tt d der nn aati KOD ”ı D ci D ADrEkrem Behçet A ada - UJJ» eli nt ve örde T dümamen marke edilerek serbestii d ullanınız $ 1 B a y aü szel diürmlez. İSTANBUL SPOR GALİP BÜDD ü gu “Kulak B l Dikkat: — Pazartesi “günü B l aç e eee A l süselüak H (Edremite muvasalat eder. Bakimiyeti altında geçtiklen sonra ı İspor öçüncü defa olarak karşılaşmız epeklenme, DBT 4Bi Yük ve yelen n Eminönü, Reşa- afıra bilam bulmuştur. fardır Ki z üye eee ilkim Kaneaki ae Yeleu bilet vaparda de, verilk. İkincl devrede oyun daha hararetli | — İstanbal spor 2-1 Zalip gelmiş, bu xu- || Düi »

Bu sayıdan diğer sayfalar: