25 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

25 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ALTINCI SENE — N' 1872 Öameserin | YÜNÜS NADİ İdarehanesi : Düyunuumumiye karşisında dairet mahsusa Telgraf : İstanbul Cumhuriyet- Posta kutüsu :N" 246 Telefon : PöğrP'nüdize 306 ae müdürüz Z965, Ki a Yunan - Bulgarlardan ders alalım! İstanbulumuzunz Çüzelliği — için ae göylemeği aait nödediyoruz. — İstanbul Öyle bi çüreldir ki batün makalsi, ona Kendisine tâyık elacak süret ve dere- , Gede bakamammış ve hakımamakta bu Tanmaş olmamızdan ibaretlir. İşte çar. het sene gelecek Arrupalı, Amerikalı Ari zamanlarını - geçirecek / seyyahlar Füzünden pek Düyük kazançı Giler temin edeblletek iken bunü nasıt | Slup b elde edebileceğimlzi bir türtü kesf ve tayin edemiyoruz. Şehremanelinin İslanbala bir sey- yah gehii Yapmak istediğini, şarkı na Karalı gibi tekrar ediyoruz. Havuza ati ha bir daşın slratında merkerden mi Bite doğr açıla açıla mihayet sönen | ve bilen mütedahil dalçalar çıbi. İs- danbulu seyyah şehri yapmak fikri) de dlk söylendiği günden sonra dalma kuv- yetini kaybediyor ve unutulup gidiyı Bğer kış ve İlkbahar mevsimlerinde gehrimize gelen mahdat saztii seyyah- a gibi faldesiz fikirleri celbetmek is- tiyorsak bu mes'ele üzerinde asla âmil ve müesir olmuyacağımızı söylememiz İcap eder. Yok böyle değii de hinlerce Amerikalı ve Avrapalı, Aferikali xen- eri memleketimize çekerek bu yüz- a şehre bir servet ve kazane akıtmak Biyelinde iek seyyakları. cerbedecek çesalli hazırlamamız Tasımdar. Paris Kahire, Nis, Muntekarlo ve Avrupanın diğer maden sülariyle meşhur şehirleri ve Dazrille gibi banyo - memleketleri a sane oralara giden çeşit geşit sey- Jahlar, hastalar sayesinde tümen tü- | Man para kazaniyorlar. Bu saşdığımız — şehirlerin güzellik- deri belki yalmız bir, nihayet IKi cihet endir. Halbuki İstanbulumuz Iyi bir erTAR şehri olmak için dünyanmn hic bir memleketinde bülunmıyan tabil ev- #nia uiyadesiyle maliktir. Civarnda Alamdağı ormanları gibi Kai ekiden nadir güzel / ağaçlıkları, Gefk menba sularına, bango için n ve kumlük sahillere, Adalar gibi Mar- Maranın ineilerine, o güzelim Boğazi. şine, Yeşliköyden Pendife kadar iki eçeli günagün bedayle malik olan İs- danbulda neler yapılmaz? Fakat hiç Bir gey yapılmamış olduku içindir ki yi yaşımağn ve hildiğimirden pek başka bir tarıda bayatın zevkini çıkarmağa alışmış olan garp insanları buraya ge- p te mahrümiyetler içinde sinir has- Aalığına totulmak istemesler. Biz onların ne istediklerini bilip te yaptığımız dakikadan tibaren İstanbu İmn, kapılarından het gün burada ar. İarca olurmak ve yargunlaklarmı din: dendirmek için kafile kafile ecnebi ai deleri göleceğine hiç şüphe yoktar, hal- izümüze fevkalâde ve mükem el gibi görünen en mühteşem etetle. imiz bile Avrupahların boşuna güdecek ve kendilerini / aylarca / barındıracak Mücmseselerden madut değildir. Daha sonra bu mülessesatımız her ke- gere elverişli olmaktan da pek uzaktır. Getirimizin etrafındaki türlü tartü maenba sularından İstifade edemiyoraz. Akıllı ve sihhi deniz hamamlarından Gzer yök, Deniz hamamları dedik te Batırmıza geldi. Eter bunların nasıl derler olduğunu anlamak istersek Bul.- Karislanın Harzar limanma kadar 1 HER. GÜN SABAHLARI ÇIKA Emİ Şehrimizdeki Yunanlı emlâkine ne zaman vazıyet edilecek? Hariciye Vekilimiz Başvekille görüşmek üzere yakında şehrimize geliyor e Yunan emlâkine vazıycı — | ae e el ae 8| el Kidesinin Tapa tda- esinden şehrimizde mühtelif - semtlerde Merrat Yalan canllki kakkında da bahal V kamiayanundaki Raşmarakbasımız Terfik Kâmil . ba maşı Tirdin dağe aki olan istusarmıza ya c n alınacak te- İsmet P tiz. ve Ha. Vekilimiz — Umumi mübedle, Lezan mübadele ebicle mescul olmaları tablidir. Bunanla | titâtnamesini tağil mahiyetindedir. Bu- bi haberler henöz mablmer- İnan için alâkadar iki örletin. görüşmesi) akli falep edildiğine ve bu tekiilin rea- Solandağana dalr vaki olan neşriyata da | yetlerinin vaziyetlerine dxir malimite de| Temaz edrek demirlir kiz y cerabi vermişti: — Büz, höyle bir teklife matlali olmadık. | -— Takdiri kaymet heyelleri İstanbula| e Halde rek cevabu Terildiki de vaztk a: | çapırılmış değildir. Biz, bu heyetlerin Wkâ- darısı bildirdir. Gelecek cevaptan sonra eg D eee Tireş hei esişler gel rer l z dle. Bemsan, Kamlayonun — Tazdalda. ve 'Terüik Kâmil . Yunanlalasın Akram Gaarti Trakyada münavebe lle çalışması | syecisine şekli mürsenatt matâm olmasdığı HzmmdIr. Arara hekara aha SNi İçiş ga Küzusta Bi ger sürlememin mes- li a. Kemleyonun waü İzin MT 1i u tekdirde bilm de mokini nasarı Ki çe a Hu nn b Melardndana ada İstanbul rumları ile Garbi. | "” L Trakya Türi in mübadelesi Şehrimizdeki maktum Terlik Kâmil B. Alinadaki fireri Rem- emvali metruke darın İslanbat Kümları ge Gardi Tekyal | Sehrimizde kiymeti ümümiyesi Türklerin müMadee İhinde. temabarat | milyon tahmin eğller mektam emval Yablıklarına dale çelen habere de temar |metrükenin meydana çıkarılması işin ederek demişr Tanım gelen tabarriyaf yapılmıştı Bahri teslihatın falıîîîıeî;gru ÂAmerikada bahri inşa- atı tehir ediyor M. Makdonalt İle M. Hovver ve İngil dretnotu Tandra 25 (AA) — M , Avam kamarasında Iki kruvasör ile iki fahtelbahle ve bir aölye zemisinin in- şantını tevkif etmek niyetinde bulan- duğunu tekrar etmiş ve Bahriye Nesa diyarı zahmet eşlememiz kâfidir. Fakat anlesef bilm altı müyon Tiralık bir | Bülçeye malik olan ” Şehremanelimiz KüçÜk sBureszr ve vVarnas belediyesi Aadar bir kudret bir gör açıklığı çön Ancak o deniz hamamları bildiğimiz | FeCcümhüriyet" İ Ucuzluk kuponu | 26 temmuz cuma — | | Cümhüriyet| | Ucuzluk kuponu | 26 temmuz cnma ( Cümhüriyet Ucuzluk kuponu 26 temmuz cuma tertibat sayesinde açıkta kalacak in- yaat atölyeleri amelesine IŞ tedarik e. Tave olmiştir. /aşingtan 25 (AA.) — Bamı habri in- farafından yapılan heyanata mükabele olmak üzere M, Hosrer, Bahriye nem- retinin 1929 senesinde inşası mutasav. çühlarına vazedilmiyecekini söşlemiş: Hoover, Amerika ile İngülterenin deslihat mes'elesinde yekdiğerinin va Kihi olmadığını bilâki teslihatın tah. didi hussunda tesriki mesal edecekle seereiyGarEye ÇKN Vi RLSIYASI Doğru değli mi ? Garabetler! Jesmi dülrclerin müzayede ve münakasalarında - garip ve manasız bazı teamüller var. Meselt , * Hakümetin - ditediği anda dahliye edilmek kayda Şartile bir sene müddetle, bazı emlak icarı müzayedeye Konur, fakat düşünülmez ki böyle her an tahliyesi tatep edilmek ihti- Mali olan bir binaya da kimse değer bedelinin nisfile bile talip olmaz , 'unun gibi, Üruya'na Gias, müayyen fabrikanın. mali İstenir. Esasen bu marka mal YaNNIZ bir yerde bulunabilece- Binden bu çekil münakusadaki Hikmet ve manayı a: ruz. zcümle gazeterde Posta ve Telgrat İevazım müdürlügür nin: 1 . İkİ yüz Gtüz a iki yüz İMl sön Kadıköy gashanesi kak Kömürü. / Kapalı zari üsülile Kaydü şartı bulunan bir ila- nanda olduğu git Devlet daireleri müzayede © münakasalrında bu tarz killerdeki manasız gara- ler, Tüzümsüz, faldesiz müllere nihayet verlimelidir. yorüz. Doğru değil mi? Bugünkü at yarışları Prans Abdülhalim vanlarını Arap at Vilâyet tarafından tertip e - dilen ilk at yarışlarından birin- cisi bugün Veli efendi da yapılacaktır. Bu yarışlarda Başvekil İsmet ve B.M.M. Reisi Kâzım Paşaların da bulunma- ları muhtemeldir. Paşalar için yanış yerinde hususi çadırlar kurulmuştur. Maaş perşembeye Ücretle müstahdem memurla- Gülkelellir AA laşalı d perşembe günü tevzi nacaktır. - Biliyoruz — | Merak ediyursunu! TÜRK GAZETESİ kine, Vazıyet Edilmiyor Mu ? — A — : —e .CUMA 26 Temmuz 1929 ABONE ŞERAİTİ müover: İTürkle için Harıç için Seneliki | 1400 Kr. | 2700 Kr. $ aylığı | 750 Kr. K Dayan Galatasaray! Istanbul Şampiyonu bugün Mı- sırlıları mağlüp edebilecek mi Haa man e Kal aa uK AA Ki ZĞ SAT SELEEE S D S E e Ş yEşkiden |zarı ilbare alınırsa, Galalayıray, eri Ga - İ çün çok lli bir imtihan geçirecektiri İatasraylır | ştisalirler bugün daha kavvetli bi İar arasın- | gekilde bulunmaktadırları Takımın dabir “Da- | meşhar meri 'yan Gala- | gebrimmize Teymal. Eskiden- a oynyacı teşvik ava- dir ki mimizde meşhurdür. Sıkı ve heye- canlı maçlarda Galatasaraylı- ların kendi ta- kımının oyun sistemini, zaif ve kuvvet noktalarını flk müsabakada görmüşi spor | dir. İyi bir netice alabilmek için — bi Yaziyetlerden istifade çarelerini inalıdırlar, Çok seri bir muhaclm bat tana malik Glan. Misır. şampiyonunun müdafaası nisbeten zayıftır. Seri Maisır mühacimlerine fazla sayi |yaplırmamak, Galatakaray muhadımı Terine sayı fırsatı İhzar ctmek Galatar Saray muavinlerine düşmektedir. ” * | kımlarını teşci : Ş Diye — bağırmaları bir an'ane halini al- 'Dayan Galatasaray 1 Bilyettör at üaü boşa 'Galatayaraş müdafilerinin de kale öx. nünden fazla — ayıılmamaları dır, Çünkü veri Misır mübasinleri kere eşape yaptılar mi soluğu hasım kalesinin önünde ahıyorlar. — — | 'Buçünkü oyunan merkesi Si Gal latasaray maas önuz der. İstanbul şampiyonu, - Fenerbalıç mazaran daha idmanlı bir halde bul maktadır. Çok defalar yahidi olduğu. z gürel oyunlardan birini .,.._â Muvaffak olursa güzel bir netice Mması çok mühtemeldir. T Mabasi a 4 sb G da Güzellik Müsabakamız İki gündür yaptığımız tasnifin neticesi Numarası 21 18 İsmi — Altığı Tuallâ Suzan lf — S ol Semine H Melek Aslan BK Sema TE. Ferila Tevlik H Mel Araksi Mel. Nina, Nezahet Cemil MA BB Aspasya . Meln. B Nilüfer Kıza h. Leman H Meliha H, Mel Fiti Maraşli Türkün Masim . Secik Refik H, Fleni Suvanlde M Yelda H el S M vey K derler değildirler. Muntaram höcereler | hale getirmeğe azmeylemletir re ayrılmış bir çok banyo mahallerini | manetimiz Floryada bütün Avrapalılar İtira eden ve asrın bütün ihtiyacatına |İçin, bütün dünya için eazip bamam- 'oto Femina Müsabakamıza dürt mumara ile iştirak eden ve son tasnifte S06 rey al; 'Hicran Hanım BT SAME Müçaşar vi Sütralat sene ll çözelilerek her vey vücute getiri Kai Üşeerede b Yaçak narçan ve Yü çe erledi” Masarislandanı l tandan etden büülerce aile ile datadar. | KBUrçaN beleliyeni b hamanlar n | ükraz olüği müyonlarik lğarı Bi ç sehbde demeğe mavfafak. olmuz tansimn cdilmiş olan yerlerdir. © İlâr. mükemmel oleller, hahçeler yap- kadar ki, vücadü sotuk deniz suyuna | Uramaz mi? mülehamanli slmıyanlara bu. hamamı: yapılacak bütün bu şeylerin ha- darda mudimiş deniz suyu bile verilir. |/ TÜNUNI ve mevcudalını karşılık göster- rupalı nşaat ve bunları yaptır Hulâsa, Burgar ve Varna şehirlerinin yaptıklarını yapmağa, çalışmal diyle İstanbulu seyyah şehri değilse bi le banyo şehri yapmağa çalışalım. Bu istifhamların ne demek istediklerini yakında öğreneceksiniz ! âsü Sar wi ser l Mel Madlen Perihan Mastafa £ Şehriban H, Elir Varlanyan W Refika İşmet . Meliha Mahmut 1 Mel. Tleni, Melike v Ze a 4 n a ma n0 198 198 ası 180 İit isâ 159 155 vus ma | M Avleniz | 38 Makbule Sevim | ÇE Bedleye mayri a. Semiha Torahim W Müzaffer Ahmet HL Sükran m. Gük . Mel, Sorya İale H Celile iü. Nermin Hikmet . Saniye 1 Moazzez bi Meh Devecaki »vSS

Bu sayıdan diğer sayfalar: