25 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

25 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

96 Temmuz 1920 İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ Otobüs Servii Müdiriyet, Beşiktar Macka min edecektir. HAREKET VAKİTLERİ: Beşiktaşta; inlâmur cade köşesi Çöleketi Hayriye iskelesinden 150 metro Memtededir. Beyoklu; Harbiye meşdanı » hareket her ü düki- Kaada bir deta SERVİ: den maada saat 9 dn- 21 ve kadar Prevantor lüğünden: Haydarpaşada “Valde Bağında pre- yanlaryam. Sinas - çatısının - tadilen inşasile harlet sıva ve badanası proje azalle Tmünakasaya” konulmuş ve temmuzun 29 uncü pazartcri çüal Saat on Beşte ihalesinin derasi mükerrer bulunmuş tur TTaliplerin yüzde vedi buçuk tenzi Hat alarak Findıklıda güzel san'atınr KALBi küye'müz ni mahaili mazkürda yevmi ihalerolan pazartesi günt #at on dört Buçüka kadar kamlezonu - mahsasuna vermeleri ve mahallinde tetkikat bulummak ve şermitt satrecint antamak Üzere mücsseseye - her el radük li saabüyo Ninsgri y SA MÜd | Damaakı yüzlü a) ŞB N a ' 'Naci Rozental müessesesile eller » 2 M 1 ga dSi Jçin tamm canen mükavclena- | Husrörme 2 a eniK Kh aseetin sabıtannı. ; 1 nen münlenin olduğu ada tar : i Bülm mektekamla setdin mürar: : Z 4 Ş lannine mümalleri südetente acta, KTUhIi Sadarlak 3 1 kür andan Grükları anlaştlmakln el | ğ z a ŞA DA S andn b a y e Sakiye : ı M m:lv' SA EAELBR P mîlmnır kaltik v . B ei muklakmacn ae e| Helar Bi A münlesin ve Türkiyedei ee İSehpa ö N k n li arirde “meniastimi muhattr | Yalımmarır 5 Güzmelikleri meşhut olmanna “bisen | Havlulak B z Gacalarşin seleAyet daRalan üü | Sekpı 6 #tliğini mübeyyin ybu ikazın nan Naci Rozentat müensesesina tebil glunür efendim. Viyanmdla Ayhot Sitrasede 127 Heykeltraş Krippel Kai metruke Tânları | BATIIK HAMAM MİSSESİLE Hasköyde Piripaşa maahallesinde mmam sakağırıdar 5/9-No 11 harap bam Tn hazineye ait 1/2 Nüsesi ber Şaktirte ödenmek üzere 2900 lira bedeli Tauhammen ile ve Beşiktaşta Köyici Tahallesinde cedit Tag Merdiven 10. Kağında 22/38 No h 709 ira arsa 750 Alra pesin para ile 3-8-029 tarihine mü- Aadif cümartesi günü Saat 15 te mi ayedeleri mükarrerdir. Tatiplerin be- Geli mühammenenin STi hesabile Mminat makbuzlare Emlâki Metruke Şatış komisyonuna müracant eşleme- gokağında 4 numaralı hanenin (150) Üraya islibine ihalei evveliyesi — “tora kılınmış ve tarihi ilândan n beş gün Bitarında 15 ağustas perşembe günü Hrter bulunmuş olduğundan talip o İamların kazmeti mühammenesi © (2000) draran yüzde önü — nisbeti 1 müstashiben Beyoğla d hkemesinde ba- kakak S00 marka ve KTlâ boyaz mumaral bir Kat'a otomobll 2(İ/28 tarinine müsa- Gif pazartemi güü saat on üç buçuk Çarguyu kebirde Şehtemaneti — meza: İünresinde müzayede İle gatilacağı lan. Olunuz Zayi— Şilk Aakerlik şubedladan alâr. derhis tezkeremle nüfus Mağldımı zmin Aapu - seneülal - zayt ettim. lerini / çıkaracağımdan - zayilerin hükmü yoktuur. Şile Aksekisi 320 tevellütlü Tiryaki Bir borcun ödenmesi için nacız 0l- zt satılacak olan üç tane beheri 0- Şer Kınm ön altr kutu filim 4 ağustos 1928 pazar günü sabahleyin saat onda, Gealatada, Mumhane esddesinde 45.nu- dükkân önünde müzayede ile cağından talıp olanların mahal- inde memuruna müracaatı lan 6lu. Baziçi beyninde en seri muvasalayı te- — — Vur At yarışlarıl 26 Temmuz Cuma günü Hasust trepler : (Slekeciden Veli elendi — 19—1320—1340—1405 Veli elendiden Sirkeciye — 17—IZNO—L8. 19 Orobüsleri Topkapıdan Veli Her ne Koşulanın inuzam işlevecektir İkinci 55- Üçüncü 90 kuruştu Dabaliye * mevkik mak velki saltakşamına kadı NAFM MEKTEBİ MUBAVMT KUMİSYÜHHNDAN Mektebin 929 5 erzaki müte ü mayıs gayesine kadar bir senelik-et. ekmek ve teklif edilen fiyatlar haddi 1 gemmuz 929 cümartesi günü smz 14 te ya kılımmaküzere ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. tini anlamak üzere her gün ve münakasaya iştirak etmek istey ehler mülessesatı ticariye ve zimiye muhasipliğine tevdi. edecekleri *), nisbetinde teminan muvakkat> akçeleri makbuzların mektiplarını Si ibal iyund te komisyo- aamuza tevdi eylemeleri Zmı»ulddk ÖE Zongüllek Vilâyeti için d ülmemes eti ziraat memurluğundan: 2 Kabar mekimasi 20 İsulemek “için motür ve B 'arı kovam 5 ekremöz 6 kuluçku mekinesi 5 madeni yahık 5 mmr tanekme Ağartat 998 pazarksi- güzü -kapalı zart egile ihaki katiyesi kra künscafından taliplerin yevmi mezkürda Vilüyet çaanat ylemeleri. Ve dozla. datallar. İsleyenlerin İstanbul Tn ter. İstanbul ithalât gümrüğü müdürlüğünden : leri muharrer mobilyanın toptan salılmasından sarfı nazar'ila takım satılacaktır. Va bir takımı hangi müşteti uhdesinde tekur- irur ederse müşteri macarifi kondisine zit olmak üzere olakınır gümrük dali Türle ve heyet hurzurunda hehemolal taktırmağa meoburdur. 24797989 tarıhine müsadif çarşamba günü Tatanbul ithalât yesi icra adlilecaği #ân olanar, İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı umumi müdürlüğünden: 16 KALEM KIRTASİYE LEVAZIMI Z7 temmuz 929 cumartesi günü saat 11 de pazarlık suretile alınacaktır. Taliplerin mubayaat kamisyonu kâtipliğine muracaatlar rüğü satış aubarında iholei kali, TÜRK MAARİF CEMİYETİ MEKTEP DEFTERLERİ Nefis bir şekilde çıkımıştır. Her talebe bu. defterleri almakla, yürtsuz, kimsesiz kardeşlerinin istikbaline yardım etmiş olur. Umumi deposu: İstanbulda, Fincancılar yokuşunda Şark hamında M 15 numaradadı SASTENAEA Satılık ikta Sadık Beyin kârgir köşkünde İngiliz ve Feansız H gayet kiymettar salon, yatak odası, sofra takımları ve İstanbul posta ve telgraf Başmüdürlüğünden: Tatonbül, Galata, Beyoğlu ve. Pangalti merkerleri meyanesinde moto- Üüklerli talgraf nakliyatı aleni ölarak mün: görmek v istiyenler b tahrirat kalemine aüracant edebilirler. “Münakasa ağustaun — ömmen ” cümartesi” günü b gedilmiştir. Münakası 4“1A declera ol 75 a llline Üwww' v bt İ Dcfterdarlık ilânları | GA ai BÜLEL ea inlen dziie Gumini darihino müsadif #alı/günü saat 15te Ofaliye Yekklei milli emlik aüdür-” Tüğünde müteşekkil komisyona ve şarinamo ve vesimler için.de fen bey vcantları ilân olunur. / 'Veli efendide saat 14,3Odavapıtacaktı E imauriyet YEDİNCİ BÜYÜK TAYYARE PİYANGOS! Lancı keşide: 1 Ağustostadır ; Büyük ikramiye: 30,000 Liradır Ayrıca: 18000 15000 12000 10000 liralik ikramiye va | 10000 liralık bir mükâfat. Bu keşldede cem'an 3.000 uumara kazanacaklır. & incist olan Yimyas iitaba satınığa çi karumuşu Ağustosta' Kırklareli Vila- yetenin Vize kasabasılda ne olacak ? Bekleyiniz dört gün sonra dikkatle okuyunuz. Maârif Vekâletnden: F e BK TGee ÜSiNe A eef N DD übi olacaklar Mide ve barsaklardaki ta- AA EYE — — o ekaayan e olanları yartar: (Ü #mizler İSHALLERİ ve SAN. Taliplir ve fola taleilit almak' isleyenler Şükstek tedrilt deiredme (N CILARI defedar. mürücütetabelölirler KSS T k Z at B k s d Dr. İhsan Saml Ur İve Ja ankKaSından: Gonokok Aşısı Karyesi Mevki veya sokuği No. Nevi Miktarı Belsoğuklağu ve ihtilatatına karşı pek Pendik Buğdu cadüesi — G2 Hane lli ve taze aşıdır. Diranyalar S K a v . İi e l B h * gel Doktor Kokolatos | a A nnn dahiliye (Göğün İstasyon » 2 | ae 5e AD Küşk Bağda! Dükkün Yekdeğirmeni — 629 Köşk Cavitpaşa Z — Bağdat ” Karabekir * SI7 Hane £ Betne 47 “Bostun (ülnüm) 2 Yeldeğiemeki 40 Hane İstasyon Sia Arabaer 209 Barda Retet paşa SI7 Hane, Baroka dönüm 2, zire MA Tarlı dönüm 4, zira 6B £ o b a ğ © Tarla dünüm 3zira — B 2 Çi © — Tarla dönüm 1, zita 298'B 4 4, Tavşentepo O — Tarla dönüm 4 zira ZaSR S K Taşlbayir (0 M Mandıra dönüm 13 #i T Çatra © — Tarin dönüm 2, zira 288.R 1 — “Yükarda yazılı emlâk ( ağıstos 929 pazar. günü aat yarımda “iliüleleti dera üllere Kiraya vermek üzere müzayedeye çıkarlmışr. Taliplemi yevmn'e Santi mekküra kadar Bankamıza müracan m İstanbul muddei Ka yt AF yeine yazı mekinesldir. Bür memanimuzun nezdinine umumiliğinden :| :: 5 5azre TÜRKİYE ÜMTM MÜMESSU staabul umumi hapisbane ve tevkiflane hastanesi İhtiyacı İçin tarihi t deden ilibaren 31 mayıs 929 farihine kadar lazım gelen 2700 kilo koyun etinla Talmkasu surelile mubayaası mükarrer bulanduğundan talip olanların bu baptaki garlmameleri tetkik etmek üzere cumadan maada her gün Istanbul Adlye levamm Hülciriyeline ve tarihi ilalesi olan B ağustos $29 perşembe günü de aat başta delterdaklikla umuru hukukiye nezdinde müteşekkil mubayaat komlayonuna Bee n F Tet DUT iDoktor A. kıı(i Bi makieelerine beloğulağa, 4800 kilo inek sütü Bekirk eli 5500 kas Yoğumt Münakasası Haati b _4._.;, Sebmruna İstanbul muddei e umumiliğinden: İstanbul mumi hpishane ve tevkifhane hastanesi ihtiyacı için tarhi (Ş fotoğraf makinelerile leden Hübaren 31 mams 910 tarihine iökder zi gelen tahminen 4800 M N giinaterii Tn filimlerini kullanmak aplal garımamelari İK etmek üzre cumadan | menfaatiniz icabatın- iye levemin müdiriyedne ve tariki ialelei olen İN gandir. vi de aat beçte dehterderlikla umuru Tukuklye HS KeMSĞE Şekkil mubayant kamisyonuna mürscsat eylemeleri ü iballirdaik. Minoteros inek sütile duğundan t K Kartlarını kullanınız Posta ve telgraf levazım tler. yerde saalir müdürlüğünden: TÂTİP ARANIYOR. sersinda ber MüRülNemiN saaanıi 1 — Ambenliktiysen olsa 28 kalm evrak ve söbilledekem li akleminda Dü ÜND vi ünakasaya konulmuştur. Taanlarını Bihakkin büen bir kâtip a: Tanıyor, Talipler istanbulda Azmaalti S0 mumarada Halit Üti ve — Mahmut —Z mettebinden slmış olduğum tasdimaz PnstaveTeIgraf umummüdülüğü 5Z levazım müdurlüğünden: ee B el Bahaettin 1— Müstahdemin için imal ettirilerek 2500-2700 takım elbise ve İ —S aK kasket kapalı zarf usulile münakesaya konulmuştur. Seşie- Şile aekarlik. Gükeeledei cir vi D İ dığam terhis teskeremle nüfas kağıdı: GA ağustos. tarihinde iğinden taliplerin şartanma İdüktm deriz çt almak için şimdiden teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek kapalı sarfla K devdi için de merkür tari 4iT çarşamlıa günü sant 14 te İstanbul Şile Aksekiei Küs Mehmet oğla yeni postahanede muhayast komisyonuna müracaatlurı. Yaşar

Bu sayıdan diğer sayfalar: