24 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

24 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ALTINCI SENE — N” 1870 YUNUS NADİ Tdarehanesi : Düyunuumumiyo Telgraf : İstanbul Cumhurlyet- Posta kutusu : N” 246 Telefo: İdare müdürü ga | HER GÜN ŞABAHLARI ÇIKA R..SİYASİ TÜRK GAZET ÇARŞAMBA 24 Temmuz 1929 ABONE ŞERAİTİ İnapoer, İTürkte içiniHarıç İÇIR Seneliği | 1400 Kr. | 2700 K | (6 aylığı | 750 Kr. Baylızı | 400 Kr. Nüshası her yerde — 5 KURUŞTUR ESİ Lozan Muahedesinin İmzalandığı günün Devri Senevisi KA M Si L GİSD guz a zi B A R <K D SA gee eee Kuda G TEn LA e b Tzt ea an Si Üa e e n Sikmm l EE SK S aZ | e ee oe a aantna gimaçin. orelan öncak ea Vi Ka aet G aa ni ber| İün mülellerce d Gendik sülimiş bi | Baziyei ll Te avaet Cdebtiraik | Senda Kariyeli üKü tanı | Tni ue aleeyüi aa danıtı. Danya hadar siiler devema el | İ Bümel toman konderinmın'en çe İazakmakamlara sekac olan son çün: İetinde Türk Başmarakkanı İ Pa. | ni Gazi Hazredlerine çönderane bi | Haai el e ercde | ae TadağI KA « gn gi hakırların | D gee h yoksa harp vardır bu kakdlrde tanin büyük ererü Kamandan | lünda aa vasileri berabik en genl | aa ininar e ada devam cürceki Terten Bit de ben oldağımu büreinz Türk bürriyet ve BUK Lazasda Avrapanın herik ( basis elinde töyük Slraşmalarla ancık parça parça, sdeta Gözl dmal çeklir Ber karları başi başına bir Bani elekniyordu. Hükümetinin aa H tallmelirle müçekker olan aşmn. Fakkanm Aişletie mebat - amany Şilü kanarında Avrupanın batan çetin Galaalarına tetin galçin Kazalarına. a laaretini derehle eli semir en Baalir manertalerla seikmet mentiline Tüdemek için semini — semanın e Gltküni maretmaları yaparken veri Bazekllın tahdla. çimek. ieliyen bazi, Kalzklaler Tepimiein tüt ve ee Timiz büyük Gazire aenı hai Güyerüe. Tökardaki vlade Dörle bir elçrer Binin sir parçandir. Tanakaka ananda Tk bir kere A ga ge çarşattıklan Sonra gimdi arlik HD aZ aa di süllere çei Şak el İinci defa he h Dünam aö aü müdelen - eerek | Darla yarşa kaparmıkla deram eden | Ha Böşmaraklamı — dün ba hadata Haa y karnet e ci İsahalarında müdafaa etmiş eiğer sa olman hargle decümiz arale e Yi ücalerdee Girtlak | Tazinde yark Başmarakkam olan af TRe uean aai süela be0e | H el di da börie ada için v | Va aa iaakan üaderine da pek' bi Tadrenönle Mr mazamar 'kam ve Dn araalda he bangi bir nellcere Tanmak'için Mikâmelinden ayrıca Z Haati ymaktanı e müstafni sayıla. Bi ae Taladir Kamet Paşa mili Törk Garle ha kaline çelmit bir vatan Gaş many itin Türk eli onun ha jerinz de İş göreceğinden emindi. Müsbet eti olsun onun atahileceği me- Tüceler şüphesiz almabilecek neticelerin Son hatleri olnrdu. İsmet Paşa Türk ordusunun zaferle- | harkin sonumda bize maglüp variyetini | haiz Te yine istnat ederek gültiği Lezanda bu Hölerlerin istihdaf etüği salht istihsak derek döndü. u vulh ise Türk mille- Gine milli hudutları dahiline hürri, ve ietiklilini getirdi, Ümüml harbe iştirak / etüğimiz sa- yman Balkanlarda ken kozlarını kay Belmiş İmperatorlukun bütün meveu- iyeti için en son komn mermuabalıs idi, TÜ Ratletklerimide — beraber umumi Gürnüriyer| t Ucuzluk kuponu | .| 24 temmuz çarşamba | “Cümhürlyet Ucuzluk kuponu | İ Cuümhüriyet| Ucuzluk kuponu | İ katar mületimizin BNi müdafan n n Gazi Hz. diyorlar ki: “Bu muahedename, Türk milleti aleyhine asırlardanberi hazırlanmış ve Sevr mua- hedenamesile ikmal edildiği zannedilmiş büyük bir sui kastin inhidamını ifade eder bir vesikadır. Osmanlı devrine ait tarihte emsali namesbuk bir siyasi zafer eseridir,, Lozan zaferinin büyük kahramanı lamet Pg. Hiz. Bu gün tozan m imzalanıdığı günün altıncı semel devriyesini dörak ediyoruz. p ER e GAO N Leman gölüne nazır bu küçük İsviçre kasabası TÜFK Türlümae 1ewar manca, hed de maddeten büyük bir mevki tmtmuştur. Çlnkü Türkiye Lozan muahedesile yalmız İzmi azzam zalerin meticesini istihsal etmekle kalmadı, a) ve bütün kuyudattar azade olarak hür ve ml ir devlet olarak meydana çıktı. ği “gibi: * Bu müahedename, Türk - mülleti 'asırlardanberi hazırlanmış ve Sevr müahedenamesile İkmal Annedimiş Düyük bir at kastin inhidamını ilade eden bir V':Loıan yi ait hatıralar Murahhaslarımız nasıl vakit geçirirlerdi? 24 temmuz günü muahede nasıl imzalandı? vtikat elmiş © içtima çlcali: da bulanan murahbaslarımız, banın bayasını tenetfüs etti aafe eden hir mütarekeyi kabul elmiş- / Türk İtik. Osmanlı saltanatı Türkiyesi bir iki / bir yekli ldi, bu davayı ünlük daha sefii nefsi namına sulh | asabiyelle ve feforruntna kadar hi Saranı allında her zilleti kabule rıza | bir noktasını ihmal etmiyen bir ua dermeğe. başlamış ve Avrupanın | Sıklıkla müdafan eli. Ak Ka Pzür. | farihi Alem için büyük bir hadise, Tür Şüya çai devlelleri ise Tür | Kiyeyi Öhemen — hemen tariki için de bir şahı eserdir. Bütü, ümeğe Odi 1 Türk taribi milletlerle münasebatınd. Meliyere” bazırlanmışlardı. ba kadar mataslan ve bu kadar mu Kakter Ti T llelmenişir dentlr Ka ae B Das laman mükeĞZi. H bütün ü kelkirie aenalei, li ve ha ber Ki geliemiş aa Yastedarı e Tamaal 9a ll görüş dara'le gn ekln D kadei davadi D Gimek | Kelceri Made el Talan ür tarlır T ASA | gaĞ eeei K Ka e' etüetin et aa Köndr karbudı a. eei 4 İataemma oe vastetmeni a İgigivalefiyle başlıyan İstiklât oldali bu Şaziyet miracehesinde mülletin yenl. den girişliki çok büyük bir melhame- düir. Onâe müllet Gazinin şu düstürünü hendisine esas ittihaz etmişil; — Vakanımının son kayası üzerine t olmuştur, Dünkü maç Fenerbahçe “2,, ye karşı “6,, o yenildi TAlae varlaş VA: H Safirlerimizin oyunu çok dakdir edilmiştir. Şehrimizin aziz misafirleri — Misıri ardeşlerimiz dün llk müsabakayı Fe- erbahçe takımımızla yaptılar ve güzel bir eyundan sonra 2-6 galip Fer Giler. Misir şampiyonu ile Fenerbalışeni yapdenğı müzabakayı görmek — ürere Gün Taksim Stadyemuna ber bin kadar | serirel gelmişti. Seyireller, meyanında | Masırlı misafirlerimiz, saat 520 de alkışlar arasında sahaya çıkmışlardır. Kahire şampiyonu beyaz pantolen ve| gakuli karımızı beyaz forma İktisa etmiş Terdi. Beş dakika sonra — Fenerbahce dakımı da alkışlar aranmda sahaya dür Baha urlarında mutat merasim ya Fenerbeliçe Bıldıktan, büketler teati — edildikten | Sonra IKi takım da yekdiğerini selâm- Aamıştır. Müsabakaya İstanbul Spordan | Kemal heyin #aresinde başlanmıştır. Henerliler rüzgür altına döşmüşler, mi- “safirlerimiz Kuvvetli esen rasgürı Teh. lerine alarak oyuna başlamışlardır. msterdamda MN talamımı Mağlüp eden, Masır MNt takımına ye- di oruncu veren Kahire — şampiyonu dün yu kadro ile oyuna başlamıştır Abdülbamit Hamdi Vâhmet Rüfat — Mehmet Ali Resmi | | Aabodi Sa 4 SU 5 e ) “Abıhayat,,ın sonu Karilerimizin büyük bir he- 'yecan ve merakla takip et- tükleri ( Abıhayat ) romanıı zeylini teşkil eden yeni ro - manımıza başlamadan evvel ( Abıhayat ) m bir hulâsasını dercediyoruz. Bu hulâsa, hem evvelce ( Abıhayat ) 1 takip edenlere vekayii hatırlata - cak, hem de yeni takip ede- cekler için esaslı bir mukad- deme hizmetini görecektir. İkinci sahifemizde okuyunuz. | neticeyi temin etmiş olduğundan de- | dayı Lozanı İstiklâi sulhü ölye yadedi. yörüz. Maahaza tabirlerin tehalütün. de srar elmiyerek Loranı biz de kapı #ülâsyonları ülza eden sulh diye ana. Siliriz. Belki Türk Başmurahbasının Siyasi aferi bu suretle daha barir vu- delte vastü ifade eöllmiş olur. İsmet Faşa yalnır kapittlasyonları | Hiça ettiren Başmurahılaa değll o Hçaya mütenaır alarak devlet ferkiltında| Kiç bir Avrapalının iüiraz edemi, tecdidata dabi riyaset eden Başvekli Ba sazede Türkiye bugün filen Kikaten bir Avrupa devleti ölmu “zan günü her tekerrür ettikçe böy- 've her defasında daha - küvretli Ginrak yıkılan ei bir hat ve SADD DÜ E DN Srümea Başvekilimizin tatil günleri İsmet Paşa Hz. nasıl vakit geçiriyorlar? Başvek;limiz sabahları deniz ve güneş ban: met Paşamız, dün Pendik plâjında yüzerker li Başvekilimiz İsmet Paşa Hiz. İkazün tam T5 gün olyat ki kendisini Taramızda görmekle behtiyar ölan t danbul halktle ayni havayı / tenetiin elmektetirler. İsmet Paşa H, bu kadar â5 bir sa- İmanda vücutça hayli istifade etmiştir. Dün bir muharririmizle, foto. maha- birlerimlzden biri, İsmet Paşa Hz. nin Tendikteki köşklerine gitmişterdir. Mu- harririmiz İsmet Paşanın vaktini na- sıl geçirdiğini tetkik ve takip etmiştir. Paya Hz. foto muhabirlmiz Namık Bin öMer B. Pendikteki köşkün” bahçesinde salıncakla aniyor. Faşa Hi bir aei istienbatlerı sanı v Kör gün saat 1L de pilamasllz otoz İsaöhlle binerek civardaki Pendik pilir H gilmektedir. sarvoklliminin banye etmederi açık sahilde Küçek Bir denie ha vücude getirimiş ve denlein a dot Te e gada saek bilmyen F olaukça yürmeği öğrenmiştir. Artık, bürük yasrusu Ömer tinden balarak " denlade ve Yavruyu denize batızıp Sıkarmaklar Giz. Ömer . tanyomu bitin e denirde Çikınca, doğrata sahilde” hazırl kzmala Ki yatarakta, vücudu kazl harla örtülmektedir. e Faşa . birar daba deninde kalarak, elrafta yören halkın arasına karırmakladı — Halk fırkasında dünkü merasim Konferans salonu ismet ve Kâzım Paşalar Hz.nin huzuriyle açıldı nt ömer. gee & ektikten - sonra Ömer ve Erdal ile bir müddel meşcul olmaktadır. Türk baş murahlarını darız. Vatanın ha sanda yerli mamul Yunüs Nadi — |zim cöllen salenün küşadı münaseheti: lamat ve Kâzım Pş. Hz. Fırkanın büyük salonunda Dün Önmhariyet Halk Fırkası bina- |e mükellef bir çay xiyafeti verlimiştir. Je tefriş ve tan- İ Fırka binası baştan başa tefriş edilmie. Dikbadi m e M0 6 JAT

Bu sayıdan diğer sayfalar: