24 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

24 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—4 Temmuz tvz 'Ecmıhi mekteplerinde C S ıw . vatan bilgisi v YS ELGUA Pamuk, pamuk, pamuk ! eğüümün YÜT sazatcunein | Pransa tebar yatan bügisi imtihanlarında bulundum. | sından Jan ismir- — Kardeşiım.. Müer bunu br Daşkası (a de kocumi hatırlamaz ol a dersim © mektepte Ii şabeni ve her | de biri dün Ga- Anlatmış sisaydı, Tnanmazdım .. Pakat |u sabealn başka bayka mualimi vardı. | ista — rıhumında Haşımdan geçti. Kocam — Pabretinie İ - Asabiyetimden zavulbyı — Göğmele / Bunlardan 'birisi vu şenedir pek a | Tiktım şirketi me- akianberi araan yi olmadığını bili- İ ualktım. Bonra acıdım, Yez geçtim. — İkmden meriyetlerini hürmelle tabdir | Kaç murlarından Ek Forsün, O adamın uyruzlağuna taç| — Her mude, dedim, onun kusudları |etiğim, mucakabı darından | ei ç rem elendile Ay ölma dayanmaz. At l aksl Kukan; İ kadar mesiyetleri de vardı Ki bu Bağ- intifade citiğim Dir Diğeri | e hanımım. çüz. t kakanc. van kendisine meclüpta. Yirtü Sene dedrisat e megül, Kesalik | BN A T ü Taaane DA İkat z adazın yabli sürelk. | “Bisase Famk, ati babus kağ. İi denç çörmü ni a Örunn iliy Takat Kaçarken yakalanımışur. Te katlanmak için her balde kabahatı! |betmiş bir çocuktu. Sokağa çıkıp gelen |tihan kağıllarımdan aldığım netice bu z ç n Bir kadın cimak lüzım. Fakat. benim gecen erkeklerin paçalarıı kokiüyor: İ doslların — tdrisalından — bekledikim h Cerh vak'aları gibi baştarı nşaği, hem Suhan, hem de İ du: Ve nihayet galiba bir gn aradıfını |mahsul deklldi. Başasiçinde mektetin AA Ş i çei eslir ge freraka geee ) Farkaşaş Ca Bir kadın davası Hat çekiimez bir işkence Kapimin önünde bir miyavlama, bir İnerken hatta vapardar dihim bütür “Yalnız bütün b akmliler için de tek İserinç vaveytasıdır koptu. l sanli cevap katırlamakla meşenld geç Yakil Han- dezeliim Pamuktu. Fenotreden baklım. ” Fabrettin Pa- İ ayak arkadılar Türk mekteplerinde de k Köyde bir ci Erlinldin bu şirin kedisi benim kadar | muğu kucağına almış serip akşuyordu. İdere serisordü. Kenalik yenl program z slmuş, Cev Kockmü da severdi. Fahrettin daha a İBu manzaraya yürek olsun da dayan- İların kabulünden teri beş senedir eti imlade biri Yaset Hahtarını kapıya sokar sokağ yatı İmn Hemen seslencim... Zaten 0 d | aüfüm Türk ll ve orta mebteplerinde isminde birini üç Yorta yerinden firlar, uyuyorun hemen İdünden hazırmış. içeri girdi. AX iledi. (e önümden rüzlerce ialebe Tastılıı o ea yerleden ağır vur Siçrür sevinçle miyakyacak — kapıya |— Fakat atadan bir hatta Saeal peçisi yapmısı. Hatıramın nek Ki di Tette yaralanmış. Koşardr Mabretkin cakitinden beter huysutlanı İları, buradaki mürahedelerine tena. tir. Vasef' kaslaneye xalaırılmış; HalDuki kocam bütün bu yallaklık- |mağa başladı. Ya öyle mi, Dü seler de |u teşi ediyerdu. ğ T z Ha aritr e testeai İar aldirmaz, &eaba yanancn bir kimse, İben basımı almca — mmştüm. Bü sefer | “aiuallimin İişakati yektur! Demel : D Yalından. ümlk tanemişür. Cevat danımadılı eşya var mı, diye hemen amuk Fahretlirle kaldı. Kapıdan Çi- (bu emetiya yallelle yapıdıkı. arece e u ç Ç Yak'adan Sonra- kaçmışlır. Cinar Yatak odama Koşaraı İkürken Kocam arkamdan bağırıyandu: (pek balay detildi. Fakat tüt temas Yele Sebep bir kadın mes'elesidir. Pek İyi haheliyorum Fahrettinle ge- | — Bu kedinin kalbi senden çok yef- epişlm Lirini ölcden veri tamdığım | CAĞ Ş intiharlar gen ayin beğinde ayrıldık. Pamuk “ik | katıl Ba arlkMağlir. nettkelari Ğ ” k fiyot ( KDD DA T ea e a nn D Ve Y sellön neş boş yere bekledi durdu. Gece yarısına | kat Pamuksuz ha |kimseler değildi, Talebenin vazı ea 3 D & Eğimli Mehmet elen yet Aağru saburmuzluğunun adela derin bir lahamıml çeldi. Her gün ai leri e antayış kabiliyetleri işlenmemi K Z İçerek iatihar evmek Endişeye münkalip olduğu göderinden | kocamdan Ayrıldııma değii Pumukmaz | derslen besgin bir gençlik imlibar b : Pek belliyal, Kaldııma, Meğerce ben 0 hayvemek- rakıyordu. Yaş ve umumü baat ha Öleyi beriyi kokluyor, meyus meyas İ fita ne kadar alışmışım. v |e de, dizer lzelerin ve orüu meklep y İr aa "ebız e Katrie Dia ae 7a | Bit hatta anra ğle Kati accle nevle İ acla moadü smımları müdavleslerinden K e leana gel ÜD Şak İsledikçe kıtıyor. Bana tumakin. | Pahretin daha vti şartlar içinde bulunuyur. ; | elendi “bundan mülecesir. olmuş Fım gösteriyordu. M ded, bt bikareyi Kabil — debii İlardı. B müselenin müntilm ve (£ t . Ve intihar etmek İstemiştir. eeti gn yemek yemedi. bokak Ka |HİT türin yküşümmdam. Ne Y0 e İne kasleri aymidi: Türk ” eli naşı Müteferrik BC el YeDe SeNe, BaRZ Ka İiçiyor. ne de uyuyor. Durgu durak Yok İTüek talebeler, ve ketalik Türkçe teğ. P T ŞELEŞİN aşlanarak ölen çecul Da a a T aa Gtedin ” Ne pağla. İboyuna miyavlıyor. kapının İrmi ve Türk meklerlerinii a7i yasla. Misır Seliri ve relikası ll maçı sayrediyorlar Bertlmeer DA | Te natle yerinden bi apıdamddı. İdan aynümiyor. Ariasyor K Pamk | scuklara tedrisat Faksi netice Başka | O Cluci ukün sv) ee yerden ormamağa başlamış daha | kızı Dİr baçuk yapında Mari dla aKd gl gulaiz kaşıma derin | vRüis yaşayama B başla ll Gd d müsahedeeri | GARSE Sölemen — çşlek. Beni | muntaram gaslarin a seri Macum- | mapgalın eee daran çaydanı ehi GeŞi G aati Barll | O vakll ben e cevep yerin e yenilerini saminederek mereleri MRç NSti / siloda aa nn sağ içt beşiner da. | T derirerek ahti yerlerinden ere gere gezmek — meferse ne tti | — Sensir de yaşıyımadığı halletmek lâzım geliyorau, Acaba AYni | “oyun onların hücumu ile ” bayladı. | kikada, soldan çelen urun bir pası ma- | Şocuk bir müdüet S0sra öl e ÇÇ GN aman | SAA Kola mahali Hlaha he İ z Âymi talebe her yerde yi ter- |HDi nlünün fegu krteran. Fe- | hirane bir surette Feser kaladne sekar | , — UG R NM Ber vahl #oi basdane. | du: hiye ve malümatı alır ma? Yoksa orta- | âaç oldu Dü b n em aa eee Furkadaki B a aL D, | 7 bemele bla gktinin aai yaşaramı- İ ında yaşamılan çartların Gkavvlli. | “byunan 1 İKi dakikası ba varetle t hdi Ka ter Tala selll) S ge merasili gimdi ağır bir hanta gibi başını bile kal- | Yacakız! le melice de değişir mi? Bir mektebin | geçtikten sonra misafirlerimiz topun | zet bir şatla dördüncü defa vlmak Üne- m aa aa aa a Da aa M Demekti. Kucaklaşlık. Pamuk, ren, | ki şubeden ibaret bir sınıfta ayni çün: İsetk ve Maresine bâkim eldular. çek | re Fener kalerine skmuştar. WEÇ DE BT BO S aa. . İçan, Tn e yerden Sçrayıp Omusu: İde, akat kaşka başka saatle verdiğim | Kdi beşet açıkları vasıtasiyle hücuma İ " Oyan müaklirlerimzin hâkimiyel ni- | ve gök telali' e A Bal bu daye | muza çıktı. İşte snadek veya felâkeli- (ayni dersten birisinde eiide bir diğe- | Bayladılar. Feser kalesine kadar yak: a Te aa a Pai tini daha e gia. İmnin sebebi hep 0 Pamuktur. Pamuki. İrinden ellide en, — talebe — dönü- laşan tep, Fener müdafilerinin müda Tor. Diğer 'bir mekiepte derelerin mee- | Belesdle uzaklaşıyor, bu ” dakikalarda u ilibariyle bir. şübede talebenin | Bir taraf gol yapmak, diğer taraf Va 4 MMM Relsi Kâsim Paşa Hiz. bulunu KA Başvekilimizin | “Lozan, a ait (: nn n Na dasaye Mamlini ada 9 giz. Gzn öaslacaklanı Takat Femik bönle vakleden Glzn Şakleğiyn mabttar duruzdan Ahmet Hidayet BE n l Yazmak Got aK e| Yarlt karata ÇEr Fenteline erel sarada Fenere kale yanında bir favul ve Bağaaaa . vv m A bE | misdisedir. 4 denaslara haşlanağlardır. Sazt “on beşten iüharen / davetilet bu arada düzgün hi | yçi ci dakikada misafir takamım sel | gelmeğe başlamaşlardır. Fırka binasınız : el e desi ü üü Tpi a. a ATRA Güzeün D |ei e eyelmll erentn b | Çekeete hatlamnlerdır Pa tatil günleri hatıralar — ee sna ae sinmtenlin ver | AARS AM M püir nn ha y iaci çün Zanaşr e aa eee eee Saan. lla a) farma göre mütalea etmek, her hana | hake 4 inci dakikada misafirlerimiz akey- İ yulanan bütün meb'asl ö aüi sata ada ĞT saba Şdi gü eli Fallle KSa M göler l Paşa, GAĞ NU FÜK Yanlazlarına İ x buldukları zeman me yaparlardı, e| haklseye tekadaüm eden, ve ondan | b aunlardan Blrsde “ edebillerdi İHi9e bir tarul olmuş, Tener & 4EH-| keriye Cemiyeli Belediye” ve Medld ND LT ZD KA Z SO ZÜTARULLA İit süer mökadüe e iya ae İXXe hat oyunan aeti 'Geğta GN İ Tn DBD Joya Aükedaln Eüaek z v SK Vet Saslani alaRtl. V€ MAT ZN A ieçirar S0 Git aha çaradın di | sanada. ada KakçI eytemiyür. ga Ve ee n d KMZTN T ZD a Tzt kanma yazi çitmlezden renin İazyaNi deneletin ae | etaerida ya d ei yt | — endelle a Saan eee aa gee | llli BO GÜRRİ HŞ eim y ee ee eenl Ferer e L e e BZ da ERCAS GULNU, şlamışlardır. 16 ci dakil lır. Bu sırada mizafirlerimize kerne : K d Haa ae LA A aai |K Ye mükarirerie müzakere e met: İyora ZL Satamnlardır 16 et geee |Gi a z aü mimi Kerne e urlfünüa l çe Müdermelen e Srnda İslrakar Tüncn — C |a aet den e a şe | S GEtap BO TU DDT dE |a ar aa ae AA SD GÜL SĞ d kagan ae gel ı l gi , çe yeyat Bulunmunr. kmet Paşa Hiz. aat 18 ye Goğru | Şirmi dört saat uykusuz kahıp müzake- | nn ediyarda. Teerübe olanan gocuk | S48 acığı Fener kalesinin küçük bir | bi sür'atle topu Fener kalesine kadar | " Saat tam 4 buçukta . M. M Melst etemobille Küşke avdet etmekte, biraz | re ve münakağalarla sabahı — etüikleri aa ÇOra G gekiannı bularak di gel yap, | gelirerek altncı golü yapmağa mavaf- | Küzlm Paşa His. gelmişler ve üst valana e ' 'ku. Daha çok ve daba batka cecukları | aaştar, fak olmuştur. alınmışlardır. n dakika senra da l Öyataklar sadre öğle yeneğini geei | durder Yalait Düt kşam ündleri kar | AAA T Gele Tet e Tayei S e a n aa a y ç. İe0tmek, tzcrübeyi kemiyelen zenlilet- |" Matürane bir tarıda yapıtan bu gel / Fenerller bundan sonra türas daha İmet Paşa #i Refakellerinde | ücümelü G . öileden sanra, Aakaradan İTİAGE kürek çekerkei Görürüük, Vadk. | NS ikllan odirordu. Kumen de tçra. İ yedetle Sikıştanmızır Me'çelden a: İ vT cönlermillere de apka Çaf u- | kolorda kumandanı Ferik Şüxrü Na : Han e arek ederek. Be olunan müdüm demekti. Çünkü e- 'a Fenerkler gü bir W'akin daka Faya, Yi Yekili uit B a yaree geletideraf ü |tem tüe ö cdereki | 'man dedriset mahsülleri ölçülüyordu | yapmuşları faksl a Akinlar Ö aüi | ferin Hir kaç tane günci gol y Gişar İleri Fikret B oldpe ha teşeif t Tz gelen eeldleri yerimekle çe bazan | LA 6 takdirde başla haşka. müallimlerin | e netiee vermeden ekamele uğramız” kaçmışı yahntta kalecinin elnde NaT ha aEellai ada aa a drar İ yi a içre taçi Gazbel kartamda büknmak nnt İt aa Da anek Faşa a. İslanbula bi a t | g İT İNi kere ingillderin in RaLğan Tan 'aciicesi an'ma | “Oren, her U teratın lehine de içmee | “üyün'be selk S Hü Betam aa Kdti 'ai TRZAK işler. için kendilerlek. Takalaı Ça a gz aa gnn S İdenvayka daka üç Türk e ve orta | lerinden birin pensil yepmışır. Çak | nemaket içinde cereyan eumişür Maıri Tltüler gek çektar. DN LA GU Ç retlan atön süçia adtatle İviek Sekden ha'tena veremn'mindir” | Kardelerlı Çinmdien ae Te A a aSi a Klmi Çacağlma meklep hi üümas | SESE TERDA Te aa çönmek . | Tide aN bülümdürda. ninzenleyirİlrimlre ae sonıvi kazendırmmın. | orun dGtle SiLlenmın ah geT a ada yapiln dürçediei ialemtl Klni Becii viaya gelen a | mtma aai olarda, Yününden eç 1 | Racenun nasihatinle aet sâcrek bu ara Tentalinz li | merlire Na fti yaşakarı G Çeke mamalalmdan yanlar öecizi Hireelterin bir tü arlas geee İ manki lebeasümü gene bakiydi. Ye'te İi teadanlerden titadeye " çalışum SARANİA KE ai Ge Di gü de gek mükemmal vekile yapar Keüetakeran Bühem Derkemee. Kakledir üü a Gükei'ln "alnar MA | hunlerlan öçü v ve bi nnni ÖL MA Ö <K —i çu İ vekeler, Teşanın üllimaz döşkanı | Netlcode” İnkitadın mütcemir elacak (dağu halde vardıfım netice Birincisi: M aa n | şesüirerimin çema çanü Mesbei |ZTT kastan tatini Siyan di |ederek takdir etmişlerdir. Bayvekli Faşar Sumun Tümeiklerinden nt çe |hit değiir. Ti Gamamiyle alZlAl. Yanl Türk ee aa Etran | Şempiymnunün ” karımnda “eöreceğin fulmakladırları Fimakika lsmet Para” | / Simdiki meclis ikinci veisi Hasan Be- | erinde ve orta mekteplerinde pek h. zacak 36i gel yemeleri iklaci devre için | nn ea galare n “gelten |Ji burada her ei yti ayee güü Han şimdiye kadar. hiç kimseye - kari İyin yekâne merakı Briç oynamaktı 0 | yük ekerizie muraflık slan ci Sİçti Takat, BAA Kahire | Kahire - Şamıpiyonunun “cuma günkü | karak ilifatla - bulundukları senma H DN vamanlıda Lananpalelın a. İ eRebi meklçplerinde. Türk Müşlümle7 | gamağanunun “lra geee Tüzcü | Kükeknd e valla CRdaE D e nelielle Yertler b 'ati d Vrlç MA başımaz güüü | Garalından Türkçe der, eli halde İ Mümda Törlerüii matatlLKiyeni eyam | ut baarseİleregeyr Ke e - nnn SECK LA D 'EDae |ei enrkanlü: öarüneminee ve hatta İ Ka AELe Yslenla Bnlütelni Büye el — İnan bülere davet eğilmişler, dondurma Slarak aa Karlal ve Yakacı ONY AO AL AM eat garer İ AD Çama güüü sümbula | Yesalre e at edlimişlerdir. Tinde aa yezintier yapmakta, ba ea KD" Hat Ve ageb a Ka geremsll HK S nnn — YEĞE L |Üatütcakinen tekrar yakarı kata çakl, H — Te a ui n e yf e SA A LAT ea Tn K— —ai r Girte Karadan cetetinderi 3 YT Müarilerimizden d |ti Gör, Birinci devrede daha xirade kara üymaiye — asabulapor | B cınada çazete tolerafçdarı men TaRa H Ankaradan çetielimleri 3 | Çai derlel selai Nnt Ber Va a üKit Kyayan aLXe Şampirann Du geT | mebtik Kü Ozur Bard Medİnİ sararak Papı li göerarlas) Bi Saşetli di — (AO (ken resimlerini çıkarmışlardı hulan uai aminde 6 anmdak 5İ İNi ç hodanmazd Gele S — —ç ea Sefaretlerde | — Adliyede e mam n ni klüm v kemallerii Saline aaimaki döra ada KÇ e eli Geraleee Di ae Ş L S n Slse ae | Fransaz Sefiri Ankaraya güü | Kadriye H. mes'elesi etrafında | Bi ölede delemn Ki lli YN T RniZe GARENAN ASA LA BC | LN GD CÇ | Di Setii n ee D Te Cü K Künsi yeşişer * | Şimdiki Bem sefirimiz, © zamanki | Szali Amerizan filimleri ve Almanya | ESSYA gimişur. . 4 Taahkemesinde muba- | ki: 1 HL e z | l map aK Genk. 'ai Za| Bre DD AA Müteferrik we sirnü'sn K T la Ö gelelraflır yeim ” çikarmaklıi ĞAA İA DAT DD 3 Tarümdine elet erlinde nt İ lli Temaşa şubesindekl serbest VNG Smimizde aha şakilerden | möğeulen et KĞ Br'de merga derlrdin Grdelimn te gömeklee a TATİCle Türmek aSi olmadı. O adar ViT ka kantü meem Tetak Kümü Biyi | klrmıkla maşgu sayedari İNi Bd snda mütemdüiren Çle dürürde — Haa t a zerina KEŞTİĞE Küi ada ö A, | " Bunun lücüine Eölürülmüş ve aa ya Zekâi Bey sohheti seve ve Tempo ga- | çaf hinea hi dolmuştü. Başta İsmet | / Güzel san'at g M gabü- ea Hlte ; Mühterem Başvekilimizin daha fazla seterini tek satırını Kaçırmadan okur aai sauralbaşlarmın - bir İende verilen serbect derslere " devam ; Ü* mahlemelike alınmiş va ttinabe) BZ Sasan yi aa e İ snzAnlm y ada H TT L SA İçin şehiflemisde. geçirecekleri 15 rüm | — Tleyetimizin en — küvvelli — Askı da öbür tarafta idiler. Ecvela | - Morg müesesesi müdürü de şubede ŞÖÜ İMür Ağircena mahkmesne gön. || MÜLLRE DS l ee arlımda yücelça pek çek isilade C- | mütaririmiz Tevüik B her sktanm Şöl- | larieer yekleumhare bi alük trat ci İit Güzak demaşa derceni veriek | Setümişür Şamlden üDA İK btri Gdi Hülerini lantnni tüi D : |de B aati KUK Te aaslrledenir |10 Klrslnün K larafında lerişre lli | adür. Temaşa güderinde gn T9 ta. İ | Seiye anmimdeniae. Kaariye n İSekderden SATEMLER İK hut lakalm Başvekitimi SĞ aR n a AM Kaae e a aa aaT aa aa eaeein | aa li e ERİale ğ S Ve Te GA K le aa İMLe Fban gl€'la töş gö BEr haytli murabasa össümn l - ğ Dalüç * e geldiğini, eeti zev- | "ErEtrİ'da vucallm, görüllm, oranı hat Yapurla hareket edeceklerdir. Lezanın en çek açrkini çıkaran — bir| zahyacakları verleri güslererek mua” İyoatçılığın aai ve beci bir halk tyat- İeloden alacafı nafaka / husurunda tava: Aplllhalik B.in İsmet pi Şimdi bir de Sulk maşıl — imralandı. |dinlar bonjurlu, redinsetia erkeklerden | O” aa TÜ AD Ka © SAa Üstecl Rektimiz ve Başvekim KP z Hedeleri imzilattı. Söslü, tevalekii ha. Bee 1808 için teakat orA İA * ü Ankarı 'teciler oldi İrosu şekline ilrak c çat yapas İrutlarını rica elmek makmadı YA Ü yteclis Relsimiz ve Başvekilimiz müs arasında — dehşetli Tz ne vadar nn aa elerafander kamelgüb '7 İmoka Süleek vi nelie anamği Bi | ae ee el A — ue Tei a e l ÖRURMURÜ çuntsur. * İdan. ziyade meserret — içindeyai |e Warandı İvacaat üerek bazı komiserlerin sala> Hacımın Mtüntak dölresindeki |lerinden evvel Makkı Şinasi Puşaya ted eee eç ercereer ğ çe —— |asi aei se aa Hdi A SA Teter AD CĞ o kendiae sörüşe ue G yeninl Bu akşam Mae başeana, Hielarmın Belam İheber vadlüümeeüm Hsye e Tni İleka TrRe !&M — e SÜa S ha ao he A eĞi belikağ kamet cttimlerini beyan ve şikâyet et- İ Müddeli emumlüği vantasile bamı maza- |— Hukuk Faküllesi Relsi Tahir 5. l Başvekil Pş. Ha me arn | salanuna murahtaslar ve — davctliler B İmişlerdir. Bu gikâyel heyeti leftisiyece İmatı âliyeye de mektaplar yazmış ve ma. |mek Paşa Hiz. ni bugünkü Loran sulha, Şedi etüğimi söylemiştir. Haştadıları Mer ta- Si hetkik eaimektecir ümiyetirden. hansetmişi merasimine daret elndştir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: