23 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

23 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ALYINCI SENE — N' 1869 Bamatarın T YUNUS NADİ İdarehanesi : Düyunuumumüye | b e karşısında dalret mahsusa —| Seneliği” 1400 Ki Telgraf : İstanbul Cumhuriyet- G aylığı — T50 K Posta külüemzNr 246 | Saylızi ü00 ke er yerde Başmuhartir: / 2360 Teleton : Tökr'madırı: 3238 İarc müdürt : 2965, Kit km ; 472 HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ Kredi Fonsiye ve İnş-10- 23 temrmu at şirketleri hakkında |. aei a. İstibdat ifritine ilk dar- HTELÇEÇE beyi indirdiğimiz gün! M köçek memur. v ,“î“:h..'i.“"':'ğ Bu suale cevap isteriz! Haraç mı? Kadıköy u Şirketi abone- lerinden ücreti maktaa diye her üç ayda bir. 125 er kuruştan senede beş lira alır. Bu par tamiratı mütemadiye muke binacnaleyh şirketin a yapılacak / tamirat İçin abonelerinden Hiç. bir. bedel istememesi lazımdır. F Of ve Sürmene felâketi Devam eden heyelânlardan || 1280 ev inhidam haline geldi (| Hilâliahmer felâketzedelere yeniden 3000 lira muavenette bulunmuştur. Ankara 22 (telefonla) — | — Kâzim Paşa Hz.nin Hilâliahmer Of ve havalisine teossürleri bir heyet göndermiştir. İstanbul 22 (ALA.) — Büyük z0n Valisinin riyasetinde yar- | Millet Meclisi Relsi Kâzım Paşa dum için bir heyet gitmiştir. | Hazretleri Trabzan ve rize vilü. Ayrıca 3000 liralık müave- | yetlerine aşağıdaki telgrafı göne nette bulunulmuştur. Bundan | dermişlerdir maada mahallinde bulunan | Trabzon Ve Rize vilüyeilerine, Hilâliahmer müfettişi Mazlum | — — Azim zaylatı muciş Beyin bildireceği ihtiyaç nis- | disatı ahireden dolaş betinde yardımda bulunula- | keder ve teessürlerine iştirak caktır. ve mülletimizin bu gibi telket- liahmere gelen malü - mata göre Soloklderesinde 38 köyde 185 vefat vardır. | Millet Meclisi mamına. arzeder 've düçari felâket olanlara be- yanı Gaziyet / olunmasını rica ederim efendim. Büyük Millet Medisi Reiei Kâzım Rüsya-Çin gerginliği Sovyet kıtaatı hudutta | istikşafa devam ediyor |Amerika efkârı umumiyesi Çinlilerin harekâ: Bugünkü maç tınıhaksız buluyor.M. kellog da işin hakeme T Tüğr & havalesile sulhen halledileceğine kanidir meğe çalışacaklar, Ha acı tectsürle mırıldanacaklardır. amma ne çare mes'ele kesbi kar etmiştir, ve kanun mutadır. Şikâyete kakkımız yoktur. Şunramuz ve insafı- T bize tazallüm ve şikâyele hakkımız Şimadığını üham 'eder: Ancak malşet, darlığı da bazan şanramuzu ihlâl er- fer. Bu şaşkınlık içinde bu pahahlıkta | Mükellefiyeti maliyenin arttırılması Mmünasip mi V, insaf Tazım değli mi Giyenlerimiz bakunabilir. Evet, bir nok- kal nazardan haklı amma Iyi kötü sük. Sacığından can ve — malinin emniyeti, vesilel malşet olan mesatyi teshit ede. gek yolların inşası, göz nrlle hakettiği Maşının vaktile verilmesi, rahmetii #fendinin temin eylediğ? eramll maaı Bin da muntaraman eline çeçmesi, de detin şevkelü miknetinin istilsam eyi fataranın diğer faturalara nisbe- den fazla olduğunu görerek sa- atnla bozukluğundan şüphelenir ve şirkete müracant ederek mu- ederek bir bozükluk Si madığını beyan ve İnde eder . Fakat bu dela şirket, sant kon- drol masrafı diye ayrı blr fatura göndererek 303 kuruş daha İster Şirket bütün” abonelerinden tamiratı “mütemadiye masrafı olarak dört taksitte senede beş İlra alirken böyle gene ken- İt olan bir saati muaye- im diye me hakla ve ne iyrica bir. bedel İstemek cür'etinde bulumuyor ? Şirketler nezdindeki kömiser- der, alâkadar. memurlar, — bu kaksızlıkları, yolsuzlukları gü- rerek halkın bu şeklü süretle soyulmasına mani olamıyorlar ©? Bu suale cevap isteriz ! Bayramını tebrik ederiz. Bugün devalr Jik SaMANİArdA | 23 femmmüz mili bayra ölmak için de mükehletiyeti maliyenin | ıt giDİ göründü, fakat son- İ e bugün derair tatil ekilerek, fakat arlması Sarridir. Artık dünya suunu İra alifan alla mücadeleye devam cti |meraalm apılmıyacaktır. her yerde ve her yerde bayalı pabalı ei Li kaşlırmıştır. şhasın, allelerin, cema: 'kan gökildn, bir çok | < Ozan sulhu bayramı Kilerin, Serlctlerin hepainin derle devre | yartlar yandı, Türklerle meskta top- İ - Ldüü ahinaesinin ua günü olmak Na yazamak mecbüriyei dararilir. | yaklar eldem badi Nikayet mület B İ Şöneütberile, het sene oltşt giki yanın * Öçn yaramala imkân yoktar, BunUN | ündat ye salanat İllüne son darbeler z aç G B ll t het Zert çok çalışıp mümkün oldu. ge indirerek kendi böklmiyetini kur- | SAYA Ko lemin üşam Kai yapılacaklır. Bu ienbireca bi İ tağllilike hassnmak ve mümhün | ardı ve Gümmeriredi p Cü zi yapıkcal İ DEEBE ilalkanım vezertemek | ça ea Kayram, İitipdal çe B | Hdenieter mettiş aeGünE e ait namdıs ve ifetine ve hasalli cl- kanala kargı açılan Ve senelerce devam | Meraelmin. hitazından anra - kanızına | | Üilçel merrüresine eai ve sadık Ka | ea bi eldelin di sateri olâe 3 Içi | Dertlltlen Ha gaa KM0 Fenerbahçe Mısırlıları Nü ğaen b eai | ea bi d — © İmele teub GüRü Şümin (Ki > Map e ahai HUNN Tn |" OezlAŞMerolNür ür'yer n? İşletee & Ka yenebilecek mi? BÜRn e ee z ae ai | K l n eat illan e ai ba İnkitadan “sonra .. | bact n , Te d, raki ha ea an 8 e Pai SA Tz aat A Büktetin pemr gçaenamai Bundan bir kaç B e— Mübadele komisyonun- KAdmn | da vaziyet tetkik edildi Kkan Sayaradan İkdar l e mü.| Yakında İstanbulda bazı Yunan emlâkine | ömadüin genlekâileüle karaünli he vazıyet edilmesi bekleniyor | geriye denilmeke lAyık tedabir ve İstanbulda Yunan mağlüp eden Fencrliler bu- Kilat ile her mübarezeye, her müca: emlâkine vaz'ıyet zafer kazana- - - a Kai DA M DELA pikuru Gaxl M ir çe L man e GA sürEr Ü ) — n DALERİ İ ee GA a aCa Ka S ” N2 Jen mükşaflarda bulunmakla Iktira et |dalr olan haberler, Ametikan . efkin baş göstermeğe başlanıştır. Bu eD SONTa Dü T . Mançürldeki Rus memurla- |umumiyesi üzerinde müsail bir desir myAnda, ” İstanbaldaki “bazı yük bir eheme. İ elümekle deram etmekledir. Muk. emlâke Vaz'iyet edilmesi muk: İ iyet kesbet- |gen hükümeti Sovyet konsolosile, kan- Temeldir. miştir. Bugün |soloshane memurlarını serbesi birak- Detterdarlık hazırlıktarı || Fener, yarın Galatasaray bütün ikmeal etti küdret ve küvvetlerini sarfetmek " Mübadele illar İ|| ve 7-t tekesini temizlemek mec- fakıtaından sonra, İlk neticeler dayanması, emvali menkülesinin hac- Sine deşebbüs etmesi gibi insanı bihu. Sur eylemez. Bunun içindir ki hi bir bi Mariciye nazım NL Kelloğ Çinla ve Kusyanın harbe girişmiyecek. Zerde doğradan döğruya alman ve n varrddaşimar İ serağileker ç hakk ian- ea sahifeyi çeviriniz ) rrekmarİşrekime finı akim. birakmaları üzerine |)| buriyetindedirler. mniç olduğu veyanname hakkında N: gleyi çaririn 1 makabele bilmisik kanununun || — Fenerklerden güzel, temiz,seri Fırkadaki konferans salonu bugün açılıyor Mükellefiyete de katlamlır amma her Sasılıa ircen veyahut düşüncesimikle dabli temellüküne girmiş olan emlâ. tatbiki karargir olmuş, Detterdar.||| ve.. muvattakiyetli bir oyun bek. Tik İcap eden hazırlıkları ikmal |)| tiyorüz, etmiştir. Sahibi. burada bulu: Halktan da / Misirli kar Kinin ekseriytle mevhum olan İradi 'nan Yunan emlâkinin adedi || | mize karşı misafirperverlik * gayn safiyesine göre bâzı mükelletiyeti Çi000 ) € yakındır. Sahipleri a allında erilmenin akibeti mahvü hara- | Müba şmurahhasımız || burada bulünmıyan ve halen Biye müncer olur, Bvet, memaliki mü: Tevfik kâmll B. eĞi amalş ea Satllir. Kemmeddinede olduğu gibi umrana Çahı- | — Türk - Yunan müzakeratının inkıtaa || miktarı se 387 dir. Dekterdar Gaalara deşrikan yeniden yapılacak 'me. İ nüradığı Hariciye Vekâletinden Muh- || Şehk Bey dün bu donyaları elit Mübadele komisyonuna — rermen İ İcekik cemişile. su Gebiiğ. edilmiştir. Bunun üzerine, bitaraf azadan M Kivaz, dün Türk ve Yunan keyetleri relderi Tevtik Kamil Beyle M Diya he davet etmiştir. Giyelin ne olacağını sorduma Mübasii AD N çaT mAbeBi ealakaee Düi b | Cümhüriyet | | meammderdan aha gel Ter- | Türlerinin Ve İsasbul ” Ramlarının J T MAKANDdA TİYAreK e- | Yaziyelleri'ne'aleak? Garbi Trakyada Ucuzluk kuponu İ || öiek dirmüdüei cörümünün |a açak lli çelşor Takdir ee Di * aa A e el f İ Ülnan v 'akanın nenan ” gümşemenı | Bel AMi eeie G Saayeane v e- | Gümküriyee |.i Tw - vanan müm. hnda çörüştük. Çarama rünü inci İnkatan uğruması Ü- | bir içtima aktederek bu mer'eleler bze- Ucuzluk kuponu | ariyelim muhtelit İçinde görürmeğe devam eüeceki 23 tammuz salı ÜT Öni taçatı 1866 numaralı ve 207 'Ö Kivas Ankara müzekeratının tü- Fırkadaki konlarans salönü l ç Sugün saat VaX CHL F. blnminmn | 44 M eli Küzm P. H, vülunacakli aaara aat Küşat — Gülecektir| APrIta İstanbaldu bulunan bütün mebi Ka genai aslar da davet edilmişlerdir. Mi CEK MUŞRASUL BUK YPENNL GİĞL URUNA | Yakki Şİnksi P. Firka erkânını da da; Dilacak v bir çay ziyafeti ktir. | Vet etmiştir. hsinsitmde mezika d hati Merasimde Başvekii İsmet Pş. Mz, M | havalar çalacaktır. İ FCümhüriyet' | Ucuzluk kuponu | -— e || zen nn gbaman | — Mahartirimiz. M ivastan N

Bu sayıdan diğer sayfalar: