23 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

23 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhoriyet Oldürülmesi 'en - müşkil haşarat olan Saatlerin en alâsidır. Medeski — FLİYÖRŞ Hamamböceğini üldürü) ir. o halde kabukata,va mekayemetsiz hşaran; ih€a karı olap. tesiri ha - Kati .re ikatıctı btar Muakkip aranıyor Gayrl mübadillee tahsılâte teve mübadil olmı Şarttır. Maaş yelmiş liradır. Bey- ada İmam sokağıdda 20 bur | ihek, sivrisinek, bij pire, tahtakurusu, has Mamböceği, karmcıı 'î KORUSU GÜZEL VE SIHHİDİR LEKE YAPMAZ Eczacı ve Dişçi mektepleri müdürlüğünden: Atlde müharrer günlerde saat ikide başlamak üzere Fizik müallimi De Küzum Bey tarafından Beyarıcıa Eczacı vve Dişçi mekteplerinde - Diş tebabetinde radyolojiye'ait - serbesi dersler takrir edileceğinden arzu eden zevat teşrif edebilir. #L Ağastos Çarşamba : Diş tebabetine ve ağız hastalıklarında Radyolojinin CTeşhis ve tedavi noktal na. zatından) ehemmiyeti ve Rontken şusatının havassı, kelelerie birlikte Akunoluğa vğ- çeyscakti Gelibolu — için — yalı folen almır, yük alınmaz. TRAEZON İKİNCİ POSTASI ÇANKARA) vüpum 25 tem- aZ perşembe akşımı Gülam kamından . bereketle Zongul tdük, İnebolu, - Sinop;- Samsın, Hoye,- Fatse, Ordu, Gireson, Trabzon, Rizeye gidecek ve L Trabzon, Polathane, Giöe- D| 3ç — » Cumarteslı Rontken teşbis makineleri, Radyodiyağanstık, şon, Ordu. Fata, Samsur, S- Dİ &8 —£— Çarşamba 1 Eşi Radyoğrafi ahzı şeralti va plâk nijralenlı, nop, İneboluya üğrayarak geler | &ı 2 Cümartesi » Diş ve cev£ Bastalıklarının. Radyolojik “Mütalensı ve çüale âli- tevettürlü tali Cei rveyanlardan mütevelkt srizat ve tahafiez çarelerk iktaşta Sünnetçi M.Eminsa| Detterdarlık ilânları lti z0r sünnetlekat'iyen acısız ve seri yapılır. Müraacat bir hafta i Malee garineme Te Telmleri taliplere görterilen memurin apar n vevvel olmalıdır. Tramvay caddesinde Müzdan Nafiz Hanında «dlil| ile inume ve rerimlerine alt Metrajlar gelımiştin. Görmek a ylerin Dollardarlık Fon heyeline müiracsatları flâa olunun. Maliye Vekâletindeni ; olur karakol binası Kapalı sarf usülile ve yimif konmuştur. Talipler tarafından teklif edileceki * 15 nishetindeki taminatı muvakkatelerile birlikte O ağumtos 9900 müsadif salı günü sent 18 te Maliye Vekâleti milli emlik müdüm müteşakkil komisyon ve şarname ve resimler için de fea heyetine Bolu maarif müdürlüğünden BNYL l n aei ee B aa Dd ha D ça 916 a S1 guruş bedelli keşifnme mucibince ve kapalı zarf umdile ve 990 İER Hİ Agıaın eeei nni Ça SÜ a ee üi n | aa lin olsaıne hinsal Gesle Fimüi gü taklr o dlaklir. Talih ölmlerın mceli ll :'.î"q;lîu?_',:.l:.î'.'“f, Tni aü mühürlüğüne ve b vülyet İstanbul Tuz inhisarı Posta ve telgraflevazımmüdürlüğünden: 1 — Ankatada mnmum müdürlük bisasile Istanbul T. F € Ankara İWE — 3 Kaziran 920 frihinde kapalı” zarfla âhalesi ni edileri. Akdanlı Çatapbıl teltiz bilmulam içia mübayas elanacek Kİ yüz otu ilâ öi y elit tan | Karadeniz ve Marmara. havtıları Tar. nakliyetı için. teliplerin doklifler Kodlktiy gazhanesi kak kömürü B& tommuz 020 pazar günü ihalesi icra kılın- Gak üzere Kapali zarf umlile münakasaya konulmuştur. #— Tüliplerin şariname almak için şimdiden teminet ve takkifnamelerini “itiya cdecek kapalı sazfları tevdi icin de merkür larihte saat on dörtte yeni İ ıp Fakültesi reisliğinden Tep Faköllesi Hefmsihb başmüdürlüğünden; znuufık görülmemiş ve porarlıkla yapıları minakasada dahi teklif ediler fintiar haddi Tüyık bulunmamış olduğundan mezkür nakliyat B ağumlar i 'da ihalesi İcra edilmek firero kapalı zarflx ştur. Taliplerin Karadenin için © bin Akdenlâ 4280 Tirelik teminatlarile - Ankarada Tüz ıder gğ aa istanbul Sıhhat ve içtimai mua venet müdürlüğünden: at Müderrismuavialiği İr. İmmtihan mevari ve inhaldir. Talip olanlar raitini öltrenmek: iste- İslah ve yarış Encümeni riyasetinden mmnuz ücüneti Handicap koşusuna iştirak edecek olan hayvan hetlgri 85 ejder 66 nasp G küçük yaldık. DÖ gözel Tamir Lâleli Harikzede Laleli Hazikredeğia dersiri » saralı. cadde. üzetinde 5. odi olanların temmuzun 28 inci p: icrr olunacağından pey akçeler n S1 al ceylân 6L saba rıır. lacal Çorum sıhhat ve muavenet mi Apartmanları devairi müştemiasi müdiriyetinden um Akinci kımm dairesinde 38 yardır. ieslerinide C le atölye: çeflmine soloji ve meklekt rei — Ğ Tüliplerin OTürk san'at - mektepleri — selidemamesini - yahut / Avrpa - ea mmekteplerinde (Takniayon veya Enjeniyör) vesikasını hamil olmaları şarttır. Dr. Osman Şerafettin) Kara deniz. Postası T. ve dazla tafeilt almak isteyenler yüksek todrisat dairesina K Tm Kilal Ce " 5 A n Ht ae | z geee İstanbul mıntakası YA aü aa. p maarif Eminliğinden * gea Odi Ünyeye oğuğanık avder | — ley ) numarslı Hurucemaniye enddesi 19 telefön İl) edecekir. VK ve yüleri için Sirk part n nin kaydı DB de5 el klande C) Pamenk şeşntesne. İ eTlin. e. rahalmamesinin Hi bt Kürent Telefm Tstanbol 3105 0 | olunuz. Maarif _Vckâlctinden:f | YEDİNCİ BÜYÜK İTAYYARE PİYANGOS Lancı keşide: 11 Ağustostadır Büyük ikramiye: 30,000 Liradır Ayrıcı 18000 15000 12000 10000 liralik ikramiye ve 10000 Jiralık bir mükâfat. Bu keşidede cem'an 3.000 uumara kazanacaktır. Devlet matbaası idare komisyonundan: Matbaada bir sene zarında teraküm edecek takriben 150 bin kilo. karpantı kağıdınım. bilmüzayede talibine ihalesi hakkında 15 temmuz. 929 torihinde yapılan müzayedel âlaniy itidalde görülmemiş ve'yeniden müzayede gundan. talip olanların şermameyi - göm ve müzayede buçukta 2700 kilo koyun eti münakasası İstanbul muddei umumiliğinden : Ü2 Astanbül umumü Hupishane ve tevkithana bastanasi: Tküiyacı içim tarthi ha ( lden itibaren 31 mayıs 989 tarihlae kadar lüzım gelen 8700 Ko kayun #üünla ünakasa Suretile mubayaası mukarmer bulunduğunden taiip olanların bu baptaki Şartnameleri tetkik etmak üzere cumadan masda her gün İstanbel Adliye lovasım komisyona müracaatları dân olonun V dün olusün P.T.T. LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: — — | T—Posta yösalti u irtimal edilmek faere (5000-10000), kile benzin ve (800-400) Hila maldan yağı kapalı zarf .ı&._.ı...1 kanulmuştar. K ae ği 2 21 temmuz DA0 cümartesi günü munukasan lara- ee M aln Tn ç l edecek kapahi zarfları Tordf İçin #a merkür tarihte aat 14 ta İŞenipoetahinede mubayast bomlyenuna müracanları, » — v ' Tahlisiyo umum- müdürlüğünden 1 eli y (9 90 ve K& aa ü ol KI YONdUK! Taklala Hd Ü Ükamirati kapali zarf üsüllle ve bedeli kaşfi (3000) ve küsur Uraya buliğ olj ZMDN ee keneni S d çei süle H '[ nulmuştur. v e t < Haa llli ĞĞ GĞ Tei el GU ha e fabi KO K ae Ve | gağından talip olanların keştiname ve geraiti Tenniye İlstelerimi. göremeli Tei keder eee BNN SAA el marlayaza 'Hava gedikli küçük zabit Makinisi —| Mektebi Müdürlüğünden: |. ASTANBUL-YRŞILKOYOR, Heni gedildi Küçüik mabik nnit kaydıkabul şarniti airdediri € Y Mezkür evsaf ve şaralti halş bulmanlarını istda ve vesalii lâmme ila ağuNlasunun Ditlnel gününden İfberea yaşlikörds mektep müdiriyetine - İeğiemeleri lünmgelir. ( igtanbul haricinde balumpla vesiyetleri şeralii dühüle tevatml ada dahi birinei maddedezikredile vekeiki mektep müdiriyotine Wi a ioap eder. ürk olmak, 5. Taliplerin Orla aektep Çise bekizinci sınaf) takitlini. eai eti aagari on al yapını Biürmiş ve ezamt yirmi yaşında olmaları Tümmdir. Mektep tahsilini ikmal edeclerle orta mektep tahalinden yükmek ahati , Vmihensir olarak. kabuk edileder. Şebii, Malil, Asker ve. aantetkr İizenebi dlme vakıf ollar tesali adilir. Maktep kadrom orla, Vat etenlerle dolmadığı takdirde orta mehtep tahalindan dum tahat Müsebaka ile almı. " © OTumüssüha bulunmak (ıastahane heyeti mhihiye rapöru Mmmtir). Ahlâkı müzbut olmak we hig bir cürümle mazaun aya mahkâm B — Mektebe kabul edilecek talipler gedildi Küçük zabier hakkındaki 16 aumardlı Kanun. münibince münmele görürler. (mektebi. müvaftakıyyodle Müdlderi tabsli âki senedir. 2 — Kaydıkabul 10 eylâl 98 tarihine kadar devam edeceğinden ondan aonrakt maracantlar makbul olmaz. 4 Dere | K Derklere eyiüi oe beşlnde başlanır — ' Hai e G münakasası z İs.anbul muddei umumiliğinden: üdiriyetine ve tarihi halesi oln B ağustos 920 porşembe günü da aat Gelterderbkta. umana Hukukiye nezdinde müteşekkli mubayanl Türecut eylemeleri ve tallplerin Hesret odannn mühayyet cimaları e b eeei üCEl

Bu sayıdan diğer sayfalar: