25 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

25 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—H | A'I')ıhâçe_ıt"ıou - ea Her kes yemekleri yeni Kalkmıştı..| — Nede olsa genç kızın mülyarları, Misik Ölelin Hüyük salon azlonun (<Bravmı un dolgün, atenli vücüdünden di geniş (lerasa) de müslü, gece daha cazipti silerle, Kadin, ekek, Büyük . bir | Hemen her akşam olduzu gihi şimdi d, üğer hoşer, garaya burara (de hep şuradan buradan, spordan, yü- e KAnüNereR, Çai eniye |etinklee CU ü eüeerir İüç birisi aklından. Feşenleri kiya. edi- ase) ye aşilan gel Kapıların | ve İmada buluncsaya. bile ce- ERIRAAMİ Kohukların allyar: İsaret edemiyordu: Paleonun genç kaz, Miş Bvlim Pak- Hlepel de Müs Evlinden, onu öfkele Şen olmruyor, onun; YamgmdA da Müsis | airmekten çekiniyordu. Voksa baykı İrarn, karçılarında disdlen - dört bez | bir yerde, başka bir meeliste Misis Bra- ber birlne ayrı aşmı yelişecek İvn kadar elralındaki erkeklere cesatek İverecek, onları ayrı ayrı ümüde döşü: zecek bir geç kadın olsa © günahkar arınların çeklan. acılıp saçılması için Ka bilir me mümakt hırsatlar çıkardı. Trlin Paksen, sengesinin imalı, ma- 'malı süzlerini daymayormuş, anlamı. yermuş gibi. hemen her zaman durcun Körünkyord. Fakat geçenlerde bir ke- F veme ha gençlerden birisi Misis Bra- ' Takışta imana ogiliz Hadınlarım hatırından M Evlin Pak- SeR. açık sarı saçlı, ince usn boylu, Şek güzel, fakat biras semeriçan, biraz Şağk hir gene kazdı. Hemen hiç *2€ İvaun açılıp saçılmasından cesaret al- Harışınıyordu. Sanki vaktinden evvel | mış, biraz ileri xidecek olmuştu. O va- Aatiyarlamış zi darçan bir hali vardı. | an, Mis Evlin Pakson birdenbire ye- ea bundan Sör beş sane e. İrinden fırlamın, Biç Kimeye bir sür ee ei Jemeden; kendi — odasına çekilmi ü macerammdan sanaa Brlnin b Ş Si laka oalanın gaü Tüme kardeşine varmıştı. Çek cesmeden |) Çi a Genç kizı biradaha böyle öfkelendi. İvebek olurlarsa itmalki u seler Bi- Şariçten bile çekllip gidecek, bülün bu ir aşıklarının ümdleri de sönüve- . İrecem. Ögündenberi artıkbu genelerin hep- süde birer fazilet heykeli gibi, ahır başlı zürünüyer, hiç elmarsa böylelikle ken- Gilerini betenüirmee calişıyorlardı. üdü. Genç katın, Kocası öldökler F da Sinür Pakssnnn yanından Silaramıslı. Şimdi de yaz mersimini Üzmek İsin hep.beraber buraya, (Bi Farin) e gelailerdi. 'Mlsis rama, Koyu alyal saçlı, el ilonlkü, hemen ük hakışta insana Eıııı 'armslar veren, şeylani bir Damarlanında, biç “Surmadan iyan kaymaşan hr lapaasol kanı, —-. 7D İkl sene evvelki matamini cak- ga unulmur, çimdi ” çe karlarında, Yalardan mütat bekdiyen dört bes cen” Şin her birini ayrı ayıa ümlde düşür. h aliyermnş. gti NÇ eli | alanyan, Tatı bakaşları manalı cülür- herle olağu yerde kıvranıp dürüyerda. önde bu döct beş cemeim değii, bütün Hicli dolduran cekeklerim içinde Msik Oğravm bir an icinde kellarının ara. ll mlasurmanın, kas hir sman için İ aehip olmanın aarkini Güşüvüp För Ânüne yelindikee, ihtirasla, heyecanla daralı titremiyan, Serileiyen hiç “yokluş denilektlire. Pakat bülün akşam da hep Mlisls Mltayn anlatıyor, - ötekleir ona sevcie demekten de, hayırı demekler de korkuyorlarmış gibi dinliyorlardı. “Genç kadın Birdenbire dundu. Görleri sankı bir kaç saniye bir yere dalmıs gi- birdi. Ütekiler de hep birden baştarımı gerirdiler. Onun baktığı yere baktılar. Misis Bravn, görlerini bir türlü era- İaam alararzormuş Kibi başını çevinme deni Her akşamaki a zlrte Kent Dimitriyer de zeldir. Dedi u kaza cümmle dudaklarının arasın- dan. döklürken sanki Kedti kendine Sörlcnlyormuz gibi bir hati vardı. u, durduğu yerde kavtanan, kayaı- İyam'kadan birdenbire hüsbütün detini. günleri Bünbütün parkadı; zöğrü sanki gençlerin Kepsi de, aai Mis vi Kai Snuala erlenı. | çieraralarla sarmılıyormuş cti derin- aa n derine tüteedi. n i Mabadi var Talebe Birliği kongresi Dün h—ıııllîsyıîi idareyi iskat ve yerine yenisini intihap ettiler Gelli etmeden ve intihap edilecek hesap heyeli tarafmdan. ervelemirde yapıl ması zaruri tefliş mellcesi — kençrere ilsirilmeden mes'uliyeilerine karar ve- Tilmesini adilâne bulmamakta idiler. Heyel kekat edildikten sanra hosmbatı et intihap edikdi 'a heyetin bir battaya kadar Birlik| Hasaplarını teftiş etmesi ve neticeden Bahis raparumu Bir hanta sonrakdi per- | Şembe günü İnlikat edecek — konerera | Tildirmesi mivafık. cerüldü. Matcakiben Birlik hereti intihabatı lera edllerek <Hakuktan, Muhittin, £- kazandılar. Bu zaretle dakuz sazi de- vam eden bu içüma vaktin çecikmesi: Dünkü kongre nizamı değil miz Diğer taraftan Talebe Birüğt Buzün yüzden fasla rer almış olan Gt güzelin idmlerini ve aldıkları rey Şehir ve Memleket haberleri Bursa mektubu. Bursa ne zaman tramvaya kavuşacak İmtiyazı alan şirket şim- 'diye kadar ufak bir hareket bile göslermedi Hir. Şirketin bu husu bir otsbü derahte elmiş ise de, Y azaba gümek demektir. He Üiriyen olodüslerin eğreti oturulmuş, gürük merkilerinde üstüste yığılar Tınmananrası çok tecidir. Şirket; h Bakliyatı yapacağım diye inihisa: Hiraçıyor; hem ee halla (a7 araba kanarak) sardalya kutumuna balık - dl- zer gbi kindiriyor. Vedeni şehirlerin vesalli — naklye- Gir. Maslesef burada o da yük. Yalnız Stobüs sirketinin bereketli geyi:. (tex gekkuf mahalleri) dir, — Her dürakta nliğ plazak yazılmış bulunan (Durak eri) levhası vardır. Fakat bu dürake karın ekserisinde dür: Üzenlerin nadet h: din arabaları bu durakların kınmi asa. minda düzmadan (1) geçer. Malka tes- Hilkt için teşekkül etliğinde şüphe ol Mmiyan: fekal halka müşktült çıkar. mak hususnda da eği olmıyan büyle bir girketin. hiğmeti vücudünü anla- mak biraz güçtür. İstirahati ümümie Rin temini mamina; — Belediyemizden olobüs şirketine mücssir olmasını bek- Bursa teletonu Barsa teleton santralının — vaziyeli gehrin ihtiyacına gayri Kâfidir. Postu He binasının bir Köşesine yenleştiriler Telefon santralı bu Kifayetsizlik vu- Zünden bir Kaç santmale daha ayri- muşlir. Bunlara da (Polls; Jandarma) sanimali diyorlar. İşle bu resmi ma - pastahane santrali; Benim abonem de- #KA(7) iye yarım sant teahhünle Gevap vermekte; hatta bazan a ce- vap vermek zehmetini Tüzumsuz gör- düğü zamanlarda da bu teat Yam ederse vay halimize Binaenaleyi telefon gibi nazik bi aletin hapnda bulunanların biraz da- Ha dikkat; basiret ve nezaketil olma- iarını temin etmek posta müdürlüğü: 'nün vasifesidir zannederiz ür de- Adliyede İrtişa tahkikatı dmal Balmek ünere olduğunu ve mer: iktisadi meha d iştare BAkaA vakile azrır e Bdi Bürteeten Parrmada S D l zit eee nn ellaler Göniyetkizerebeyeli KEelee Dd BERara ie z T mektedir. Memlekette bir yaneın ol- |h Üai a gder || — Teari düsnda İltimaslı ve ehliyetsiz memurlar mes'elesi | Hamdi B. beyanatta bu- kunmadığını söyliyor ama iş böyte değili Beat halkın mesil bilet aldığını görene ler katiyyen yirminci asırda aşadığımıza hükmedemezler Yalnız cuma günleri dekii. Üde bilet almak için - çırpınan, W manzarası cidden şaşılacak hat- Üa acinacak bir haldir, Hali, | burada adeta işkence çekmek- $ hakkandan, | yazlar. mecbüren küvvete mü- racant we gi Dü gibi yer- | ara üsülüne yi Hamdi 'de kalk ) yet-eder. ilalkımızdan bugüzel, | | adai inollere alışmagı Tayeti | H hususta Kolaylık göstermelerini, | | girelerde yeni tertibar vücüde zet " | Etirmelerlai ehemmiyetle kavsi Ü Hamdi Beyin bu veyanatı $ Xei ağmından çıkmış ve irlmiz beyanatı çok'mı aT yazmağı İsikin sırlından binlerce para $ u kazanan şirketler için acaba; Ö Bu da mı güç? Teşritet U, Müdiri Saffeti Ziya B. dün gece füc'eten vefat etti pi İzüminlnman ea aa | bi ço mataları'an tü armiçüir e eee Şehir işleri Ekmek Fiatları Kkmek tlatlarına 10 para'daha sam medilaiş ve at 10TE kuraş olamk ddi ipmaştür aa zammedilalti için ekmeğin taziı in sakailindan sanen 30 kaamşa Tadar sikacağı söylenmekledir. Emanette yeni bir sui istimel Emanef olomebil ve karayon garan lde hir ei datkna olduğu haber ü marak tahkıkata başlanmışar, Bimanak Mlletileleri hir kaş üne kadar rapor” Garalün, bazlesn el Haai nn de demir edilaldı e BUti a Bnın de alakadazlar alatinda sakn, Sadaği naber verilmişir 'Anadolu cihetinde yapılacak clektirik fabrikası İstanbul Elekirik şirketi zakdürü M ianiça dün ArTupaya gilmişlir. Şit Kalltrü merkean İstanbal ” cieağk! haklanda, tadetli, erecektir. Girke ai İatama aei elekinik tzanmlni d, Bran sdama Bi ll Teşrifar ” Müdiri Ümumisi Ziya B. de bulunü €n meş'eli bir zamanında 5 Beye birdenbire bir fenal ve Iüc'elen velat etmişti aCi Ctedabir. Ve müdavat ” Hiç faide temin etmemiş ve maalesci bu ânl hadise İrtiliali tehakkuk etirmiştir. Safleti Bu miyecek sürette be Güllvermesi davı elim desir. yapmış ve balo hemen atik edilmiştir. izmetlerinde —haklı bir. bürmet kazanan merkumun veinti herkesi Müleessir otmiştir. Kederdide a. İesine beyanı tüziyet ederli. Müteferrik Relesilen kararler aST Haa ae di İREEERE e Si TSÜĞ S AU D ö TÜi gaziler beyoli dün üN v senın SŞ at Müreti ekseriyet nami alamadığı cibelir Bit Şekkender güü Limanda İi llli Tei Bursa kız muallim mektebi mezunları İeailecek ve anadalu cihetinde hir aa irik fabrikası yapılacaklır. M. Hanmal bu Hususat hakkinde merkenden Gir| zeklit alarak gelecektir. Hamidiye suyu havuurları temizlenecek Haraidiye suyunun Cenderedeki tab-. razasının bu sene tamir ve havuzlam- ain temizlenmesi şehremanetince tar KarTür etmiş ve banun için 15 bin ae İi tahsisat. verilmiştür. İkramiye tevzi edilmiş! —— | Bu sene mektepten mezun olanlarla heyet yiacide Mahmut, Kadriye tüiza, İsmet.| Büret, Merhide Saln, — Babini. Salik| Münevver Salin, Müzeyyen tem, Mab İrre Osman, Fazilet Tahsin, — Şerket İzmal) Zekiye Si Canan — İoraatm. Hayegân Medina Mustafa, Ce müle Nuri, Perdiye suri. Belkir Terfik, Kerser A, Memduha Hüsnü, — Vediz Fahrektim, Hayriye Vehbi, Fikriye Fev- M Nazmiye Şerir, Muazlez Sutkı, Bar iye İrkender, Nebahat Cemal, Baba. Hat Cemal, Balme Aptümakım, Pey- Zünnisa İlnami, Remzize Ahmet, Bedte | Ömer, ayriye Basan, Rahime Rüm | Müşfika Araf, zenra İbrahim, Leman | Sadık Hanımlar, 'Mezunlara hayatta müvalfakiyet te- İmenmi ederiz ler. Mektep müdürü £- Tei . Terbiye muallimi Paska H âllm mektebi Vekâletin mümfiranesi de AnKara musiki muslüm — mektebi V iztanmal, Balı, Edime kar muallim Tektepleri talebesi buraya. gönderii- ür Buraadan mezun olan banımlar Abdüzreek , Şüküle Ah- Makbüle — Mehmet, — Aariye Süleyman, Aliye Hüenü, Na MUSA Cemiyeti belediyenln ltikmz iinde ça- HANtTEPO T Yeremle mücadele Senede bir lira vererek İstanbul Verem Mücadele Cemiyetine aza olunuz! Yeni mücadele azaları 21 İnci Histe Aza A Eski yeküin: Heybetindadu Vildiz bakk; yesi Sahibi Lopidi, — kasap Atdon, kahiveci Vani, sebreci İstefo, sütçü Tema, balıkçı Kosti, bakkal Vangel, Fırin: € Anesli, kahveci Pandeli Bicnditer recme karşı mületimizi, hemşireleri Üemüzi, çocaklarımanı ve sihaya: Befumlal mldafaasa medyras, Güzelemiz. cemiyele aa olan hayır <e yelimi aliplerinin ilmlerini. kaşdader Dağrudan doğruyu arehanemise Cume ariyet Verem Mhesüne " Memarlağınk N veye mektüpis müreast vüreliyle ae kaylt ve teberrü kabul ulmur, Dayan âql_ıüsımyî Barı kırmızlı ayunculardan bugün gemiz, gö ve muvaffakiretiktar eyai ve Türk Sporcalatumun yüzünü ak çe Karmalarını. bekliyacaz. GÜKEŞ MÜSABAKALAKI Aetanbul Güzeş hereti — tazatındari İterlip cüllen zürer — müsabakalarına ba akşam haşlanacaklır. İsmet Paşa Hiz. — Başvekli İsmat Pş. Ha düm sabah Geniz banyosu yapmışlat ve akşam üstü Karıal ve Vakacık Civarında atla- bir tenezzüh lera buyurmuştarc Başvekâlef Müsteşarı geliyor Ankara 25 (Hu. Mu. ) — Baş vekklet müsteşarı Kemal Bey Istanbula git buhranı izale editecel Ankara 25 (Hu.Mu.) — Buraya gelen Liman şirketi M. Hamdi B. İktisat Vekili ile görüştü. Muva- redatın Tazlalığı yüzünden hadin olan anirepo bulranını izale içim bazı binalar isticarı muhtemeldir. Sıhhat VERİN Börline gitti Sıhbat — Vekili Refik B. 19 temmuzda İngiltereden Berline hareket etmiş ve Liverpol is- tasyonunda, İngiliz Hariciye Nazırı, Hariciye — erkânından Mıstir. Rendel, binbaşı Crakso ile sefirimir Ferit Bey taralın - dan teşyi edilmiştir. MUmT Müdalafa Vekili Ankaraye MAti Müdaata- Vekili Mustala Abdülkalik B. dün öğleyin hareket eden Ankara. postasllc şekrimiz- Gen müfarekat etmiş ve istasyon eeyi edilmiştir. —S Karilerimize, muhtelif | mubayaatlarında tenzi- lâttan istifadelerini te- min için (3) kupon neş- rediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, intişarları günü, iistelerimizde münde! beğendiğiniz üç muhte- lif mağazada ibraz eder seniz tenzilâta mazhar olursunuz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: