25 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

25 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ti Bey meşhur hasislerdendi. O Hesisti Ki teneffüs ederken bile dşarı vermek İstemezdi. Onun Şrensibi verdı. Külü dahilün yenfa Velev kne savtar — . #unan için Talip Beye elini veren ko- İamu gor kurtarabilirdi. Aliri mumatleyhin bir de karım vardı. 'Damlan bir gün kazaya — uğramış Hlabe Hanınila evlenivermişi.. Fu- Acama seurü nihayet karısına aş- Haaf ve gövmeğe başlamıştı. | Fakat haddi vara savallı Matlube- ü bir çey istesin. Talip Bey derhal: V— gimdi sırası değiit Diye istedidini adıncağının ağmna tıkardı. £ Evlendikleri samandanberi beş sene yği halde hiç çocukları olmamıştı. kadımın kısırlığına yoranlar ci- odi gibi Tulib Beyin hiç kimseye bir Gev vermemek tabintine de yoranlar Tardı Maamafilı hanım çocük istiyor ve her aaman konuya komşuya: Neolurdü, bizim de — sarı saçı, BeAYİ gözlÜ Dir yavrumuz — olsaydı?. 'Diye dert yanıyordu... Masraftan kaçınmasa Talip Bey de göcük istiyecekti amma, ne yapsın o Saer'ele belini büküyordü . Bir gün karısı Tallp Beye bir havadi. yerdir Z Haberin var ma ben geteyimi.. T aman deme! — Demesi tiân'yok, hemde tam bir a.. 1 Bu işe Talip Deyin biraz canı mkal gakat amcık ta memnun oldu.. | /Bir enesli necibef malik cimak tena Bir şey miyat?. Matlube Hanımgimdi ne istese ko- gasına yaptırabiliyordu.. | Hiç hamlle bir hatunun cana bir şey gekerde yapılmaz lür mu?. 'Ya sonra maazallah çocuk dügerse?. Hadi ker şeyden sarfınazar, hiç bir daeyta tdrak etmeden kadın için dok- “ar parası vermek, ceninin cenaze mas- Tafını yapmak her halde çök tuziü Olurdu.. Buşk gelen çekilir.. Çarnaçar Talip Bey de bu derdi çe- ecekli. Varan Ve gimdi artik cemi amya 'Taaşlü. Baki acıları bir bir çıkarıyordu.. “Bibette çıkarır zahir! Onünkisi de candı.. Onun da gençil- B güzelliği vazdı!. V Neden elâlem gibi yiyip içmesin ne- Gen herkes gibi gezip tazmasın?.. Hem Üstelik te biraz fingirdekti.. İşte bunün için Matiube Hanım her güN Bi türlü aş erişorda” | Ö gagün canim ne kadarda çot ipekii mamto istear | Çüre yök ertesi günü Hanımın man- hei umarlaryordu T a akşam yemeği — Fenerbahçede Memleket haberleri Kayseride ucuzlük Bu sene mahsuldtar. iyi yetişmesi Ü- #erine Kayseride evvelce batmanı 180- İ0 Kuruşa satilan unlar 100 kuruşa viştür. İstatistik üüf vükyeti dahilnde 558 kara sa- “pan 1966 Pulluk 1 orak makinesi trak- dör TiZA6 çifk hayvanı 707 çirt beysii A9TS8T dönüm tapıl tapısız arazi ver- G Adinmda scklar adanada scaklar çünden güne ari Tasktadır. Son günlerce araret 40 ge- eceye kadaz yüktelmi. 'smnb ten bağday etisat Vekleti " Adana çiltelerine enbitümak için Kabrıs adasından 4000 n tomarahik bağlay getirtecektir. Mtardin bölei aüardin, YülseİRla NÜ bütçesi 405 aS ae Ginek Gi ada Saştir ikandan Yü bin lra yollara 151 bin küsür ada maarile tahals oluumuşlur. ektile Rutğa Çün tartlincan izmizde Bi mlemseye hediye ealimiy olan 1 e “allale aüZREİSCEKI böyük çan seak kulc İlindeki ai at çai Mi eülecekrir a mami bnseğe mabielir me medeniyeden başka haanmda iki SK Haai helediyesi öğle vakti l yanınları e e a Tometralak bir saha dahilinde işlallecek Glan bu Güdük elektrikle çalmınaktadır. Ortanından kırlarak Şömüştür. “mirüe'ik Cura ürüm Hüirien 6 kile kuru üzüm Yeşhir eai b taluyor ve Penerbi İöyle çekiyar Küf ” Biz neden vi tallahi mahkeme süni diye kayame Eh gebe kadınız manı Azadan günler 1 buçuk aylık olmuştu. Talip Bey dana varmağu çu kada: iztiyeceklerint hase Akıldan olma bi Artık zavallı ade alnda kulmaşa t Yukarı çıktı.. Yatak odasının Dehşeti Faclat, Ka.. Ka., karısı adamin! Beraber! Gözleri dişarı f aarayı seyretti. haykardı: Karisı üstünü bi İpayarak cevap ver cak bir şey yok Ki. zaman almanın ve Z Xeden?. Beldiği tarine ballar. Meki bi tavzihi vazdır. nizin mümtaz bi zinden olan - mü: yalmız İstanbul vi Teksim Bahçesi denberi fabrika v de işciye aagurt V Senelik malata K Ah bir sepet — Ne olur benim de bir şapkam olsa? | Manavre X Herkesin kışlık kürkü varı Be- İ risinde bulunaa Kadri Elendi meç. Vallahi bu çoraplarım da o kadar Cevh vak'aları sekimiş ki' bir cerh Gümülyele tü Zavallı Talip Bey artık karsı ne isler- | < Hüseyin m: e eyvallah diyordu.. Diyordu / amma | hallesinde 15 mu- İmateliği sarfederken içinin yağı da eri- | gşuralı lokuntada İyerdu. yakı içen İsak ile Hele bir yapmasın. Alimallak tehdlt | Ge y avla vi hemen hazırdı. Matlsbe Maim. avam | SiCmel kayza ci çaktığı kadar haykırıyor. A “'Ben benlm ölmemi tstiyorsun! ço- | Yük bir. demirle cuğüm Güşrün Ge görürsün!. Valahi hamli, ve bu saman zarfında karısının Bir gün İşini erken bitirdi — ve başı | Efendi kavga ct- önünde, düşüne düşüne eve geldi... — | mişler, Hakkı E- Bahçe kapısından girdi... İlerledi. | tendi üçellah ai- Kanıst meydanda yoktu.. Kendi anahtariyle kapıyı açti., Hiç sesini çıkarmadan bu müthiş man- 'Sonra bütün cesaretini — toplayarak buna da ma aşeriyorsun!.. e. Sey.. Şey kocacığım! . Kıza- olduğunu söylerdin.. Ben de fena bir İney yapmadım... Bu bunu içeri aldım!. Talip Bey bu cevap üzerine — iyiden MAi N im Bey zabılaya müracaatin — Ulan çeneni tut diye intedi.. Çe-| | Ş ;ıı ga ::.:';' yi nni ut y k . Tonua e olur?. intiharlar Bi Kürşüle TeF ikinini de — yere Tet içen Kadın nni ” Din mat İ Traa ee geret Tz eai iasnliei KaaRnd a nn Te ni eee a telleni Ha T ğeden cincnk kurgun siyan olurt. | Kizziyür Tannara sbep kadımın “zevci E Cumhunîe&â Halk sütumnu — seksurüyle ininer emek |istemiştir. Çiter karllmil gisi hakkında gazetelerde intişar eden söylenişor. Malüm olduğu üzere bu İseneye kadar alman vergi BN T/1/339 tarihinde kabul etüği 295 nu- | Menmet ağanı Bu kanunun ahkâmı umümi ve bütün | bümediğinden boğulmuştur. Türkiyey şamildlr. İstanbul ve Karade- | " YEVELLÜT- BiMTİt ve çakmak inhi- Biç bir kaydi havi değildir. deler ninayet 8 ayda işlenmekte oldu- | ada işçinin nasi — merhametsizce İçalıştırıdıkı unlaşılır. Bu bapla tüzım Cumhuriyet E VAT | ©Otomobli kazaları| İkl otomobilin müsademesi 'Dün sant 16 da tramvay kumpanyası ” n tel oto. DN Fete: menk sefare akkabiyı — camam | Bille “karşı: Taşınış, müsademe etmemek için yarkta devrilmiş Içer n? ruh olmuştur. Mecruh hastaneye atınaya gitmiyorus?. | Kaldırılmış, tahkikat yabı imaktadır. Stematı sol memesinin üzerinde yaralamıştır. Carih Kkapılarında sürünüz- rileri koparıyordu. n her istediği yapıl- Gerden kö- a Ai Sinaz Oflu Ali karısı İle annesini bıçak- İR yaraladıktan skara firar etmiş v Ve bir müddet sonra gelip tesim delü: Çocuk ola ola| olmuştur. — Alİ / cinayete / sebep Slarak karısından şüphe ettiğini Gokur ay on güne | İleri sürmektedir. r vazt. diye müddeti Kavgalar sap ediyordu. İ şey deme Geğilali.. n dünya yıkılmış ta | turan Cafer ile önmüştü. eniştesi — Hakkı Mf ve Cateri döve müştür . Kapısını açt Hırsızlıklar a ge. ge genç bir riyetinin neşret- orlamış bir vaziyette derinden ve mü. 7 Ulan kahpe karı söylesene!. Söyle | hendis — mektebi el yür yanıya ka- .. Fena mi.. Sen Ber | nesine geçen salı şermekten — aha işi| günü akşamı hir- 'laden bazı eş- p götürmüştür. Zeriü Haim Lizoi içerek intmar etmek| Mümtaz Falt — | taratından immal eelimesir. 'hir intihar teşehbirü Hanımla kavıa et Bundan müteekiz olarak ientürdyot iç Pakat samanında yetişilerek Haseki ha olur. Ancak mekit Kazalar Ürken bepgirler bir etemebile çarptı Bi 'ankara cadaninde bir vök arabı Fr İetanbul ve Kurade- İ Seim Onad Takiruk mecnin olmuar aa mayelie. Yolaoğı İ nn nn hartenee Şatınımış Şetir KONYA Birleci Sert Bisci « Oçüecu! Tihik sanı istanbu Hanım efendi: Ç Parine tarıfından — zirdeki Te ninde boğulan bir gene 'nin| “Buyük Çekmecede Bansana köyünde | lenize girmiş ve yüzmek | cibince alınmaktadır. | nere gehri hakkında | sar daresi müdürü 'Tahir Kevkep Be Şim bir kaz evlâdi dünyaya gelmiş ve 1 esası üze- İ Şafak tevsim edilmiştir. — Ebereynini vergileri | lebrik ve mevzada uzüm ömür temenni e bir iki — kasabada | ederiz, " ArRaNM < AAA Dod | mmlekette eç100 art- | iği " mzar simak tazım ecimez np — J Sağık Zade Biraderler Vapırları odada Ahmet Zeki Beye Kara Deniz Muntaram indeki müşahedenize Ktumimuna dercetmeli ve Lüks Postasi Bir üriketağer diyer hi Sakarya diğı iatitade ettderi mai- ||İSirkeci rihtumından bareketl ylar, — miç |İllekleebolu Sinop Samsan Ordu, Giresor ai maâ- İltrabzon Sürmene ve Rize) lket çAfI olan 1p n Sirkecide Mecadet mteligine müracast! Müresi. Telefon : İstinbül 313 Tirikotajcı: Xecmi w.——ıw Te İstani Ticaret ve Zahire Borsası | Dünkü Zahire V Dr. Osman Şerafetti Emrazi sariye mutahassn ilo Firengl Malarya Kanlı basar, gibi Ja tedevisi “ve bu hastalıkların hergün bir buçuktan Cığal oğlu nuruosmaniye caddesi 19 telefon u 893 Ferah sinemada Bu akşam ve bu gün kemik Cevdet 'Dey temsilleri ve sinemada kürklü kadın Hüveten Tarzan çölde nizin - güzelliğini temin için Perfümeri BOURJOLS Yelkenci Vapurları izîlik SÜR'AT POSTASIŞ| iSMET PAŞ, vapuru 28 temmuz Pnzu günü tam saat 15 te Gâlata » e ZMİRE" ilat için Sirkecide Yelkaci 3 kâin acentasına müraca: yal 1515 Ve Galarada merkez rıhin nında - Celepidi aorateğiğüin ü BAYRON. MARSILIA EKSPRES L -PIRE- MARSILA muvasalar ? ağastas va Gağuses 16 ıe T Ahüros ) vapa 18 de Galata nhamı Müdili, Pire ve Marsilyaya azimet cde di Dazlar. Dünyanan başlıca limmanlanı için bilet eektir. Pire için tenz ve Sealilopati 'i Tacakli mevkileri vende Ümüm acenteleri — Anağnon ve Siskidis. Galatada. çinil n Taeler Beyoğla 20i n şabel Sari hastalık- Verem m, Rada mezktir iskel Kalkan İordu, Ünye İHareket günü (GÜLCEMAL ) vapuru 08 İzmmuz ama 14480 'da Galata rıhtim reketle cümartesi sabahi- h Antalı Tmuz pazar 10 da Ge hareketle İzmir Güllük Bod- falyaya gidecek ve — dönüşte Gcliboluya uğruyarak gelçcektir. 'RABZON BİRİNCİ POSTASI (KARADENİZ) 2 de İharekette İnebolu, Samsun, Gireson| Trabzon, Rize, Hopaya gi ” Pazar — iskelesi ae Mahmudiye hanı bul 2740 * 14,80 da İzmirdi 5i sabahı gelecekti kemmel bir orke ya Postası vaparu 28 Tem- a rihtmın- Fethiye Finike An- lerle birlikte Andil. Sakız, — Çanakküle Samsun, — İneboluj Anyarak gelecektir| yük kabul olunmu Merki veya sokağı Mahtepe - Foysullah Efendi Dörtyel » eli Zinelelikuya ? Biğim cetönl £ Kürçeşme £ gakbişsü 2 Mdtn £ — Mekiş : im » — Bağdet cadi » Eski vepur iskelesi Belide mu ceğinden talipl ikiye kadar B Eeki vapur iskelesi Meşeli ayazma Mubadil sokağı arrer emlâkin müz lerin yevmi ihale ol ankamıza müracast HACI YAKUP ZADE VE ŞE- RIKİ VAPUR. acantalığındanı KARADENİZ .0" POSTASI BERZE “şe 3* PAZAR Girç yemekler vardır. Taisillt için Sire ”| Türkiye Ziraat Bankasından: Cinsi Tane Firin — 4 YAK hilescl Tarla — T8f18. 9 dönüm 2 evleli edesi bir hafta müddetle 29 temmüz 929 pazarlesi gönü Si Asarı atika müzeler müdürlüğünden: Mangal kösaürü — 18500 okka Jâda müharrer mehniket m Odun 186 çeki Kok kömürü 40 ton Tetanbul Asarı Atika Müzeleri için be | öle slmacaktır Şernili anlamak üzere Mi Ügünü aat 15 te ihale edileceğinden itaya talip ol Komisyonuna x ürecantları. Yüksek baytar mektebine meccanl başlanımıştır. çe dahili müdürlağör Yüksek Baytarmektebırîe talebe kayıt ve kabulü — Resmi ve hususl lise mezunu olan tali | kadar fatanbulda. Selimiyede mel | etmeleri lüzmdır. DİYANET İŞLERİ LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Hayralı şerifeye muktari 8000 kile Rumeli ci münakasaya - vazedilmiştir. 19 ağust ILml âk ve Eytam tam Bankası U mum Mudurluıfunden Satılık Han Buik No, ) — Galet kinde müzayedi Müzeyı ada Meclisi | terilen mikterde mektuplarile alip müde Merküi Numarosı 'i Teminat miktart Tbi ada Kireçkapıda 205 — 41 223 199 38 Berurum İlanı — 1500 801 — namile maraf man 208 37 arta kârgir depo 41 39 ve dökkânları arrer ilât ban Gelilmak üzere geraiti d ee kapalı zarf usuliledir. İhale 18 - 8- 980 taril Bururunda icra edilecektir. Talip olar ep rektörlüğüne bir istide ile müracanti ak görüldüğü takdirde sast üçte ihalesi icra kılıma instlerile I aber makbuz. mükabilin Tanhhütlü olarak postaya tevdi ederler. olanların İstanbul veya İemir şubelerimise ve yahüt Merkesi güssirüyek garkezanr epersesnar SANİNANDAN YENUŞİ de (Edremitle muvasalat eder. İantalzade Tayyar vapurları, AYVALIK - İZMİR. POSTASI TAYY. VAPURU 28Temmuz Pazar cektir. Dikkat: — Pazartesi — günü K ve yölev için Eminönü, Reşer ei Kabtim hamındaki idere ncast, Te İetanbul. 1977 , Temmüz Akşamı saatçaltıda Sirkeci rıh- yadan. hareketle ( Zonguldak , belu , Gerze, Samsun , Ordu, reson, Vaklıkebir, Tenbzon, Rize larına mahens ehven flatla netis 4. 1 dönüm 901 Z. 24. 42 dönüm araal B vecidit. c 218- 920 çarşambe | n Mözeler mübayasl deyli telebe kayat ve kabulüne İ lerin 1 teşrinlervel 829 tarihine mangal körmürdl prrarlesi — günü / verilee d En çaf dairesi üde Ankasl gö p bu teminat varakasını teklif zt ve yahut ihale meelisine mukabilinde alıp iman

Bu sayıdan diğer sayfalar: