25 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

25 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“BULEKS İstanbul - Ekspres Fotoğraf —levazımatınızı aldığınız mağazadan iste- yiniz. Kuvvet ve sıhhat Kai hya/ vç. sinieleri ikviye Öen ile temin edilebilir. yerde satılır. Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır /Merkez Deposu: ver Smmtunu SEYAHAT izmkte “BULEKS, SEYAHAT şüü 'lrklan I_ıuııbul Tayyareyle — ve asgari masrafla için Han No 46B — (İstanpal Fkspres) acentalığına Daha ağır yükler için vücuda getirilen bu kamyonlar aynı zamanda daha sür'atlidirler. & ÇA İ ot enrLEX d Emin ve şayant Ulmat alan bu kamyon. bugün altı silindirli motörü | sayesinde her zamandan zlyade İşlerinizin Inkişafını temin eder, YA e Kdareal husast K — etliği görü imd blcceği e ŞEVROLE KAMYONU aa Genrel Matoru Mamulâr 5 gödadğa Mwoowwe—bwwo—woa OT VE S MAXT MÜTEAHHiTLERiNiN VE ÇâFTÇiLERiİN NAZARI DiKKATiNE 3' Meşhur LANZ FABRİKASININ Traktörle müteharrik ğ Ve yevmiye yirmi ilâ otur ton ot veya saman prese eden ;BALYE PRESLERi 5. "SEHARMAN MAKiNELERi? :ı Ş — SATIŞ MAHALLİ: İstanbul Sirkeci Mithat Paşa Han Ahmet Rüştü Zade Mehmet Hüyrı. .' & PY ğği #'4'#*0(—##900090#00#00# izmir Emvali metruke mü durlugunden. İstanbul, Sultan Hamam,Mesadet Han aymeti mübammenesi müştemilati — lira — Mülâhazat BIS7 bedeli 4 sencde ” tahtan! 6 mhutfak 6000 bedeli 8 senede Bütün tanınmış markaların en vcuzu 8 büyük mükafatı marut LİP SAATLERİNE her kesin kolaylıkla sahip olabilmesi için Galatada Osmanlı bankası civarında JHASİVER ve JORJİYADES vad a VEREsiîE-'--:i Taksimde sabık eldora- doda “Mersedes - Benz- Krayaler,, otomabil acem H (B | Er mükemmel yazı ma- İ kinesi olduğu halde fiatı * yalnız (125) liradır. | Vekili umumisi ..0.......00.3..0...........0 ÜSKÜDAR. AMERİKAN KIZ LİSESİ — 3 SAT e SO e e ei € Maatif nıudırıyetınden müracaat edilmeli: M*

Bu sayıdan diğer sayfalar: