1 Ağustos 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

1 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YUNUS NADİ Tükreinahesi 1 Düğünuunümize Kargısında dalrel mahısusa Telgraf : İstanbul Cumhurlyet- 'Posta kutusu :N> 246 Telefon: Tür Mare müdürü; 2963, Ki Hüküm yahamı: . 2366 z aakdlru: 3286 elti Rize ve Of felâ-| ketzedeleri Rize ve OT havalisindeki seylüp te- Aâketinin hudüdu ne kadar büyük oldu. n gün geçtikçe daha bariz bir suretle hlaşıldı. O havallde seylâp bir. mevi fafan mabiyetini almış ve maattecsmat dahribatı da ona göre olmuzlar. Hatta — müfüs zayiatı bilc mümasil hadiselere zisbetle tüyler ürperdecek kadar fazla- dar. Mal zayiati ise hesapsızdır. Bugün aralardaki vatandaşlarımının — hemen epsi denilecek çok miktarı evlerinden, klarından mallarından men: dan mahram, aç ve çıplak bir Meydunda kalmışlardır. Böyle felâket- derde halkın düçar olduğu hasarat ve #ire ümkân olmamakla heraher elden ezldiği kadar onun tehvinine çalışmak. fasanlık, vatandaşlık ve vatanperverlik Aettrasıdır. Artık işiden İşiye anlaşı Auş bulunuyor ki bu Rise ve Of seylap feliketi münasebetiyle dahi — himmet dayıya, ayni büyük Türk milletine te- gektap ediyor. Bu felâket — sebebiyle gersiz yurtsur kalan vatandaşlarımızın Tmdallarına yetişmek hepimizin boy- Buna borçtur. Telkket tahakkuk ettiği günden iti azen bir taraftan hükümetimiz, diği araflan Hiallahmer ellerinde bulunan Bizlmlleri Je lave elmek kammder. Büyük Türk mülti vatanmmımı bi Küşeinde husule çölen çe bir ” kunm Talandaşarımın matlarip ve perlşan n bir felkele karı kayt aa Maz. Yalaz ena variyetin ” haktkalı Hürkamek ve yapılacak vasileler var Tandağa çüzlerllmek kanlair. Neleklm a aasdnlnda çirsecedi üzere dür SS L G G Küsemin Şan eei Baberlerini okuyan üç bes Ttadaa, yalz hu kadarcık kareile ve Zat kendi Yadanlarının serku Içai Saeblağ toplayıvermişlerdir. amümen takdir ettirecek alındığı saman Telkketzee vatandanlarımıza — yardım işin meler yapacağı bundan pek güzel İA olunabilir. -Firka, — Matbuat, Türk Ocabı, Himayeletfal, ve her türlü #por deşkilâtlarımızın müntaram — ve Taemleketşümül bir yardım — cereyanı azandırmak için fanliyele — geçmeleri kap etmektedir. Hü İş müayyen - bir Program dabilinde intizam ile yapılıa Gbel daka iyi, daha müessir ve daha üsmir olur. Hlklinhmerimiz zaten elinde mevcut yesalt ile felâket mahalline kadar ko- Şarak fi sahada yardımlarına bi oldukundan memleketçe yapılacak üyle yapılması muyafık görülür Balde ona göre hir program tertip edi- derek halka, yani bütün müllele: TEvvel, felkketin mahiyet ve derecesi Saniyen, bü yardımların iazüm - ve ALYINCI SENE — N" 1878 HER GÜN SABAHLARI etimiz Son Yunan Teklifini IKAR, SİYASI Doğru söze ne — Türk - Yunan mes'elesi Hükümetimizin Yunan teklifini tetkikten sonra bir tebliğ neşretmesi muhtemel M. Papa ve Diyamandapulos Atinaya davet edildiler Ankara 31 (tfu. Mu. ) — Bütün mu- alAk mesallin hakeme havalesi Bak. kandaki san Yunan teklifinin höküme tmizce tetkik edilmekte olduğu anla- Şiliyor. Bit husus tçin Mübadele — Baş murahlasımız Tevfik — Kâmli Bey de yarın buraya gelecektir. Maz tün mesatlin hakeme havalesine vum görülmemeklecir Bsasen tarafeynde lar da hakem vaziyetinde bulunmakta aller. Bizlm gıbi Yunandlar da hakem heyetinin teklif ettiği formülleri kabul etmişler ve Bilahare tefarrınt — âtye osüzli mes'elelere Itiraz ve bu. / süretle muvafakatlerinden nüzül / eylemişler- dir. Bir iki gün zarfında bükümelimlein 'noktal nazarInı Yunan seririne bildir. İmesi muhtemeldir. Papanın bu cevabi yaşk gideceği söyle- olan müzakeratın havalisine İlmt tetkikat için bir heyet gidiyor... Be,slükcizedelere ilim yerine 'yardım götüren fasanlar gitse daha makbüle geçmez miz Yukardaki fikraları “Akşam, retiklmiz yazıyor. Do”- 1 söze ne deni SAA ' Jeşindakl katli Ar'tadaşını öldüren saçidin muhakemesi müntehap nt- kukunu müdafsa için ittihaz edilecek tedbirler Tayeti Vet M Diyaman Mf ay evvel. meraniyet bahandille Atinaya çağırlan Yanan Sefiri M. Pa: panın, bagün Ankaradan gelmeni muh- temeldi Tunan mübadele haşmürahhasının da M. Fapa ile birlikte £6 — — mahte eli Fapayı Yonan Seisretinde istili. aK edeceği risayet eallen ve şehrimizde . pulunanı 9, Remanos ta, son vaziyet üzerine Atinaya avdet elmiştir, Taniyeaği sllireltar mehafde süy | T Kâmli Bey Ankaraya gitti A ma yee Başmurahbasımız Tevfik Kâmli B. Salahiyatlar zevat vaziyelle hiç bir |ÜN SMlam Ankarera Sörlri. Yefa ömektebi / “talebesinden 16 yaşında Mebeddlk slmadığını beyan emekte- | “Tertik Kâmll B. Hariciye Vekülle io- | acisin ” mühakenesine Gün Möre ceza Yemişte ınumifîr ı;îîı'ı:wnîiîd“w I_i’:“ğ:ğ-ğî;ğğm Karpuzcularla Belediye memur- (: :-::-::> 2277 ları arasında bir arbede oldu aktedeceği içtimada takarrür ettirile- Gektir. Hükümetimisin bu hususta, bir | tebilk neştetmesi mühteme!dir. Atina Y1 (Elususi)— Meruniyetle bu- rara gelecek olan M Paj Kadın fahitler ea mes'ele hakkında'bir. gey Gölememişler, Ömer de, maznunun hu a söylemiştir. Dataan e Dü T di B Te gel samen Tarkimda S çaz Teeki BN A e B ASA SA De'na B G | Slalağini t elrinir ÜRERE N pena onan| Kadriye Hanım Hikmet Bey aleyhinde | | dava açabhilir mı'? Kadriye H, İze ehemmiyeli Sallten, bu yardımların ve nerelere terdi olunacağ n kılınmalıdır. Bu beyannameyi belki Hnâlahmeri- amiz dahi meşredebilir. Bu vesile ile se- zeri bir lira ile Hilsilahmere — dalmi Aza ledariki mes'elesi ahi ierletilmiş Alar, Flihakika hepimiz ihmal ediyorur. Türk nüfusunun hiç olmazsa onda biri inlllahmerimize pek kolaylıkla — aza glabileceğine şüphe yaktar. Bu takdirde imerin senevi yalnız bu yüzden Asgari bir milyon lira kadar — varldatı Olmüş ve böylelikle seneden — seneye Arlacak sermayesiyle böyle telâketler beyan ve a olsun senede vereceki bir a nedir? Bi hç denilecek kadar z bir şey. fEüm Fıurlye& ! ucıızluk kuponu embi Ğum huriyet' Ucuzluk kuponu Kallüioe vergembe Ucuzluk kuponu 1 ağustos perşembe mirde beract kar a simadan 6i. el müdataacında Müstantik Hikmet Beye şiddetlehür cum etmiş ve Hükmet Beyla m Hakemeye veril mesi — Küzüm söylem ' Dü İN iarindaki Tütün gümrüü kar- Şiundaki karpazcular içinde yünlerc İezna ile memrlar arasında, hi le ar- | kavun ve karpudlar vüklcetümeğe bası Sa edilmiyccek bir helire olmuşlar ” lanmişlır. BBa malların sahipleci, biz Tahkikalımımı nazaran, — Eminönü | daytle bu harekete itiraz etmişlerse de aabilaf belediye merkesin. menmap bi İzzç efendi yanlarında peliş Kat ea İi İge, Tütün gümrüğü karşıanda satılan | nafın harekâtı gittlikçe artmış; sopa- kamen Şarük ve Tölatedi Se Zur EEEEKm Z — KM Ka ea ll F aa Ku hakikatı sabit olur. — Filhakika a TeDE e BT api aK S SST dep ee Te ee EE ea Gi ea Na eee e he ” | M lbar, eg z erlek Di ee G n TT K GO y l T ği DÜS cdz eei L GAZLL n akamealat Haa AA aa O E l Z KK a A B yazlner a o” di Mana — Dahiliye Vekili Elâzizde b vaziteyi ilaya sitap eden ” hasas İXukara 31 (ifu. Mu.) — Dahiliye vei kalplere teşekkürler eder, - ve bütün 5 n Şükrü Kaya B. Elâzizdeki müessesatı İvezmiştir. Yarın hareket edecektir. Müstantik Hikmet Bey Tartmman | tabkikatla bulun- içinde Takayi Mmazlar. Ancak kanunan tesbit ettiği kında şahsi çareze müstenit bir hare- ketle bulunduklarını iddl elikleri tak- inde dava Ikamesi * takdirinde bu fetkik edilecektir. Dün. Müstantik Hikmet B Aöliyeye gelmemiştir. Bunun ürerine kendisinin redelerine yapacı: tayinine Tüzum Yunus Nadi ORK GAZETESİ Şün aür mevklinde bulunaz aylığı Tetkkık Ediyor Güzellik Müsabakamız — Tasnifi dün ikmal ettik, fakat kesreti mün- derecat hasebiyle listeyi yarın ııaşrodıceclı_ 4 era Pati Tarabim fazla tti rey> almış olan â Suzan Hanım Güzelüik müsabakdsının. reylerini dün kümilem tasmif ettik, Kesret münderecat hasebile Nsteyi yarım neşredeceğiz. Bu günlük şu kadaki söylüyelim ki binden fazla rey alanlar (119) Munllâ Suzan, (31) Semind (18) Melek Aslan, (64) Sema, (4) Hicran, (21) Güneş Hanımlardır. Bu güzellerden cn tazla rey almı olan Muallâ Suzan Manımın reee mini dercediyoruz. Yarın da. Üsteyi ve güzellerden bir kısmının. dat Tesimlerini neşredecefiz, ! 'BİR TASHİH — Güneş tlanımın dünkü tasaitte aldığı rey miktar 981 olduğu halede sehven 351 çıkmıştır, tashih ederiz. Büyük deniz yarışları — “Cumhuriyet, n himayesine aldığı yarışlar, alâkadar heyetler tarafından mükemmel surette hazırlanmıştır Muüsabakamızda Mi Gazetemizin himaresinde 'nenin en büyük deniz yarışları yar yapılacaktı dar İkmal edilmiştir. Hakem heyeti şu sevatları teşkii edil- miştir: Baş hakem Ahmet M kütin hakem Harri M Bakem Nazli, Vası, ahcımleriz İtiza, Cevat, Cavit Heye YARIŞ TALİMATNAMESİ Müsabakalar hakkındaki tallmatna- ae berveçbi atlalr: 1— Her yarış için hazırlığa başlamak üzere beç dakika evvet Hakem dübi dan yarışın nevt ilan ol D Yarışa hareket emri tütenik en- dahti süretile verilir, i— Yarış programında münderiç e kala famamen rlayet edileceğinden ant hareketle - merklinde - bulunmuyanlar yarışa kabul edilemenler. ( gilamam merekip yarış esmazıne şEn ve İraklhin arkadaklar aai ümak üü anmen Kaan ezillE ÜN öndeki tekne belriçin dümen Kırmadani kanületne, Şetemaki aai hücklekan İşel yarmnfeşlı üt hat tüt 9o Teliret yamalı eli Gi Smaamla aclünce Tür Mekumej önlerlekein dadlar her yarışı mülcakip haliem duf azımda tevi eüllecekt G et yanş Kakkındaki mükarrat 10 Bir yarışa yatız bir tekne İt İrak eder yeyahut yarışa iştirak. eder kayi tamamen dolaşması icap eder. talimatnamede münderiş olmayan bazı esasat ve teferrai hak Heyetince malüm olduğundan Hakez heyetinin tam ve mutlak sürette mex İaili Gökdiriyeden olan. hustsat Hdi kanda ila eylediği hüküm mutadr yarışları ancak 5— Meraktbin yekdiğerine temas et- önde bulunan merakibin arkada: 'e manl elması, arkadan yetilenlerin öndekterin kürekierine çöğdrln eei u ve yarış harlel edilmesini mu- (— Kasten veya teseyyüben yekdiğe. İvine çapariz veren önde bulunan me- A T Ş T — —

Bu sayıdan diğer sayfalar: