1 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

1 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Perşembe 1 Ağustos 929 Abone ve Ilan ücretleri Gazetemizde çikan yazıların hukuku mahfusdur Milliyet Ankara caddesi, No 100 4 n tarikel Te adresi : ! Telefon numaraları hut a u l—h.sııı-ıııı ee İstanbul, Milliyet Istanbal, 3011 —3912—8013 ea MiçTi » Güzele ve matbaaya cit hasuslar için müdiriyete müracaat edilmetidir. A L 80 AĞ gcen saşütler () Baraylke-. Örlee e geei SAa Başmaharriri Silxt meb'asa NLAEENDU'T ö Karaştar — Pt PŞ İRLİĞİ Rünlerde Avrupa milletleri a- tda bir itilif ve hatta bir ittihat Rene sık sık — mevzubahs şladı. Geçenlerde borçlar ahi Müzakeresi - arasında leb'usan meclisinde bu fikir haylıca israr edildi. Bir ta- ”::i ve radikal — sosyalist- M. Herriot, diğer taraf- Hariciye Nazırı M. Bri- 'sta parlak projeler mey- r. M, Briand üç seneden tesanit bir Avrupa tesisi uğ- Mîhamkn olduğunu söyledi. iklar tabit Almanya ve İngil-| tetirler — yapmaktan hali | Yakında Young plânının k,_m*'r-d-ı toplanacak siyasi | diğer milletlerin de bu dair ne — düşündükleri Anlaşdacaktır. Bununla be- _:';ı'P' 'nm bugünkü içtimal ve İN birüği yetine nazaran, bir Avru- Tetime şir tetisi fikrinin esaslr done- Tlyküy Tdiden — mütalda etmek te Frangş Kildir. » tamirat ve borçlar mes'e-| Himdi bir sukutu hayal dev- & .,':,'_"T" Ağustosun ilk günü Sini taahhiğı vDTika'ya karşı ödemi SİRİRİN t dl' ettiği taksitlerden birin- İN en ağır Sarihidir. Müşterek za- | a TLONM ge;tiğini iddia Sümereğik Sötgin — Amerika'dan Götücü yuyık, bekliyor, ve baş dön- Ha geneek Takkamların bir az) itlat Ameçiğ, Tceğini umuyordu. Fransa'nın bu his ve üna — lükayt kaldı. *“:nun arzusuna 'son bir teşebbüse de ME:..M vermedi. Mellon - Sti Dü A tatbikr hususunda Tenliteler, (AVRUPA B Son tan iFi il gi | FETERİ ansa'nın gözünü a- 'den biri oldu. ıı,,,_';':hıiı etti. — Amerika Ve ydiğer milletlere kar- kendi ç Afcrikan pazarlarını m":“hıu!lıma hasretmek ar. Fransa, Almanya Sümigü Tikmna « € leğil — dolayısile | B bi bir Mllmuştı. Borçlunun Hlâ- a t B l Fz £ ZE H Nushacı 5 HKuruştur —— Devle 1927 de tahsilât 201,414,822 lira idi, arada 11,137,644 Iiralık_ig_rk var Bu vazıyet te isbat ediyor ki memleke- timiz mali ve iktısadi sahadabüyük vetabii bir ı'nkişağ arzediyor |Devlet hazinesine ge- len vnridatın ençoğunu tütün, tuz, gümrü, ka- |zanç, müsakkafat, istih lâk, muamele vergi ve resimleri temin ediyor içil devlete verdiği vergi tuğunu, hazine dolu ol leceğini takı Zını haber vet y olur. şeKİI-IKAYE.!EIJ NETİCELER ELİMİZDE hinde bitmiş olan 928 mali senesi va- ridatına ait besapları kâmilen almış- tır. Bu hesapların-meticesi ve-daha cv- Ti #enelere ait mukayeseler artık sespit edilmiştir. 928 senesinin umum tahsilât yekü-| nu (212) milyon, (212) bin (466) Yradır. Bu tahailât 927 senesindeki urhum tahsilât yekünu olan (201) milyon, ğ İ li acaklı arzu etmez. Me- niyet ve ta- Olsun — gifka niyı vrupa K iğdı Fransa ile Soruya Tülleei, çlu olan diğer| Tüyorlar; de :_ymk şunu! ika, Avrupa iktisa- botçlar yattürecek tedbirler a- .T" u';:ı $ Ameri- Bökta, huki. Myî; ver- . Börçiü B bişlelÜrür ve zael a Aerika' Ve Mi Peli Versay sulhünü ya- "İden kitizmle — Emiperyalizme Öntünde giEt veren Avrupa'yı ken- illar, Ge, Söktürmektir. Ameri- Hkâye Yansa'nın eğer bir yük- =l— ıe.:,""”' bunun askerf tah- Olacağ iyle hafifletmek müm- h:ınııunıtıdxı. Hati SKİ Yarak kendilerine gelince dert ortaklığı başlıyor. ve DA tere'nin zımni ve ya) Gi asletiyle - Avrupa'da öte- '.Ş:ı teri bir. hegemonya tesis Arzusunda bul lunan Fransa, ge- “'y.ı:',_“;:' Ve gerek Amerika'nın [::.-,,_"__iı:ııu_..m anlayınca Avru K We dönüyor.. ve”uzlaşa- Kat lim!” — diyor. Her hangi K ı;,“_ :&pm doğsun bu da- - Blyaş i mana çok büyük- Hlerini g€t #leminin bugünkü reali. Bpe pit ihmal d Birtiğinlal etmeyen Briand Av- vi Âmerika'ya karşı bir Müdafaa cepheal teni- örmü,,, Hüğünmediğini izaha tin tepaer Bununla beraber Angto SSüMül söyri, birlik fikri “karg, ** Amerikan hegemonyası- N önkii ç Kara AŞ ettiğini göstermek. vTupa'nın milletleri bu İN Tei alabilecekler midir? tir, Tühu işte bu sualde ZEKİ MESUT Mi y etenine çei Mektepliler Üsabakası ; Büncü hafta ——— .—î'ııçg haftanınen mühim T nedir ? ::'“'"Iştıı_r müsabakası lec, %v.,'ızrmgumı Cü- âk, rtesi günü tz 13;:. kadar kabul edece- h'h." ıCillııh.ıııınenıııılılııı m Akî::ı:m.“k netice Pazar günü H"."z'ı“lldllecekur. Cevap- .“—u"uMllllyet müsabaka N, Ml'ıını gönderiniz, Ot; Müsabakamıza haftanın Olduğu , ” Mühim haborinin ne haj ' bildirmek ve niçin o Einei N tercih edil. ğ kle ierei dihini —izah b ak edilmetidir. (414) bin (822) liradan (10) milyon (838) bin 644 lira fazladır. Bu fazlakk varida''n tabil bir su> Maliye veklli Saracoğlu Şükrü Bey Tette artmış olması neticesidir." Hat. ta hazinenin bazı fevkalâde varidatı vardır ki bundan hariçtir. EVELKİ SENEYE NİSPETLE Bu varidat neticexi evvelki seneye nispet edilirse fark daha bariz olarak örülür. 927 senesindeki umum ta Bakkukat yeküinu 207 milyon — 277 bin 700 lira idi. 928 tahakkukatı ye- künu 220 milyon 350 bin 143 lira ol- muştur. 927 — 28 seneleri tahakkukatı a- rasındaki fark 13 milyon, 72 bin 443 Kiradır. 928 SENESİNDE 928 mali senesi umuüm tahsilâtı 212 milyon 253 bin 466 lira idi. 928 senesindeki masarif ve nakit muame-i lâtına gelince 928 masraf bütçesi ye- künu 2'07 milyon 169 bin 388 lira İdi. VERGİLERDEN ALINAN YEKÜNLAR En csaslı varidat kazanç, musak- kafat, arazi gibi belli baslı menbalar-| dan alınmaktadır. Ş Bu itibarla meselâ 927 senesi mu- sakkafat vergisi tahsilâtı: 5,079,367; 928 de 5,897,110 lira- dır. Arazi vergisi 927 de 6,046,935; 928 de 5,741,997 liradır. A En çok varidat kazanç vergisinden temin edilmektedir. 927 de 13,150, 290; 928 de 13,474,116 liradır. Sa- yım vergisinden 927 de 12,954,136 Hra; 928 de 11,905,658 lira tahsil e- dilmiştir. Maktu zamdan 927 de 1,019,058; 928 de 1,380,712 lira; — nakliyattan 92 de 706,286; 928 de 936,719 lira; husuzi istihlâk vergisinden 927 de 1,392,455; 928 de 603, 130 lira; mu- amele vergisinde 927 de 16.822,491; Devlet maliyesinin bogünkü salıh ve inkişafını kendisine medyun olduğumuz Başvekil İsmet Paşa Hazretleri Devletin varidatı artıyor. Bunu haber verirken bir çok haki- ki rakkamlara istinat ettiğimizi söyliyeceğiz. Devletin varidatı ilartması Cümhuriyet hükümetinin giriştiği büyük işlerin muvaf- fakiyetle başarılmasını gönülden isteyen her Türk vatandaşı n sevinçle karşılanacak bir keyfiyettir. Her Türk vatandaşı inin hazinede gittikçe büyük bir yekün tut- ldukça bir çok mühim işlerin de yapılabi- dir eder. Onun için bu gün devlet varidatmım arttı- Tirken bu hakikatin rakkamlarla birer birer ispat edildiğini görmek te okurlar için o nispette itminan verici bir 928 de 18,618,551 lira; damga res- mi ölarak 927 de $,341,155; 928 de Maliye vekâleti 31 Mayıs 929 tari-|7,802,446 lira; saydiye resminden 927 de 799,214; 928 de 690,895 lira tahsil edilmiştir. HAZİNENİN DİĞER VARİDATI Fakat bu belli başlı vergilerderi ve , saydiye gibi esaslı resim- derden hazinenin daha başka varidatı vardır. Meselâ satılan bir ta- kim emlâk vardır ki bunlardan 927 de 2,330,556; 928 de 2,566,070 lira; mülga vergilerden 616,978 lira; aair veridat 927 de 32,462,610; 928 de 33,313,319 lira tahsil edilmiştir. GÜMRÜKLERİ UNUTMİYALIM Devletin en esaslı varidat menba- larından biri de gümrüklerdir. Güm- Tük varidatı 927 de 29 milyon 342 bin 66 lira iken 928 de bu — varidat 33,864,026 liraya baliğ olmuştur. Arziye ve saireden 927 de 395,016; 928 de 356,385 lira; sair maddeler- den 927 de — 17,660,925; 928 de 17,863,285 lira; fenerler varidatı 927 de 766,321; 928 de 484,598 lira; Tü- tün inhisarı varidatı olarak da 927 de 21,808,514; 928 de 22,500,000 ll- ra; Tur — inhisarından — 927 — de 9,358,162; 928 de 8,354,830 lira; Şe- ker ve petrol inhisarından — 927 de 11,571,199 lira; 928 de 12,203,406 lira; Kibrit inhisarı 927 de 1,740,000 : 928 de 1,892,486 lira; müskirat inhi- sarı varidatı 927 de 4,150,007; 928 de 4,893,469 lira; Posta 927 — de 2,640,876; 928 de 3,046,054; resmi telgraf 927 de 132,840; 928 de 72,272 lira; gayri resmt telgral hasılâtı ola- tak 927 de — 2,970,064; — 928 — de 2,592,705 lira; telsiz telgraf hasılâtı olarak 927 de — 144,579; — 928 del 340,147 lira; — Telefondan 927 — de 227, 201; 928 de 242,102 lira tahsil| edilmiştir. İKİ SENE ARASINDAKİ FARK Bu rakkamların yekünu olarak tcs pit edilen erkamdan anlaşıldığına gö- Te 927 ve 928 seneleri tahsilâtı ara- sındaki fark 928 senesi lehine kayde- dilmektedir. Çünkü 927 de tahsilât yekünu 201,414,822 lira iken 928 se- nesi varidatı 212,253,466. liraya ba- lüğ olmuştur. MEMNUN — OLMALIYIZ Bu zakkamların arzettiği netice yukarıda kaydettiğimiz üzre devlet varidatının seneden seneye artmakta olmasıdır. Banun sebebi ise memleketimizde tabil sürette devam eden bir inkişaf mevcut olmasıdır. Seneden — seneye memleketto işler açılıyor, kazanç nis- petleri artıyor, hülâsa umumt haya- tımızda gittikçe hıssedilen bir feali- yet cereyanı göre çarpıyor. Her sa. yet cereyanı göze çarpıyor. Her sa- hada bissedilen bu inkişaf neticesi o- larak devlet de gerek bilvasıta, gerek bilâ vasıta aldığı vergileri vaktında almaktadır. Tarihi murassa bir serğuç LONDRA, 31 (A.A.) — Osmanlı padişahlarından Mahmut tarafından Mmeşhur amiral Nelson'a ihda olunan murassa bir serguç 1800 İngiliz li- rası üzerinden müzayedeye konmuş- tur, Beraetten sonra Hikmet bey'aleyhine dava açabilirler mi? Müstantik Hikmet B.in bir muharririmize beyanatı Kadriye hanım ve rüfekası hakkın- da dört beş ay evel şehrimizde tah- kikata başlanmış, Kadriye hanım vej rüfekası tevkifedill miş, ihtilâttan me- Bi nedilmişlerdi. Uz. T vn tahkikattan son ra mazmunların mu hakemelerine kılmıştı. Kenan Beyle müs-| tantık Hikmet Ankaraya — gittiksi — Hikmet bey hanım — ile inci defa tahki- ten — sonra Kadriy rüfekssı hakkında kata başlanmıştı. Bu tahkikatı Hik- met Bey idare ediyordu. Sonra maz- nunlar berayt muhâkeme İzmir Ağır Ceza mahkemesine gönderildiler. Ve İzmir Ağır Ceza mahkemesinden be- | hanım ve rüfekar 'nih müstantık Hik- met B. aleyhine şayi olmuştur. bit dava açacakları Hikmet B. a]ı:yl:ıu dava açılıp hil çılamayacağı hakkışda İ salâhi- yet bir zat bir muharririmize izahat vermiş, ve demiştir. «— Vazifeden edilemez. Ancak kıl $i usul baricinde olarak şahsi gürez ve ya mümasili bir bis mahsalü ola- rak harek€t ettiğini iddia ederlerse bu noktadan usulü dairesinde bir tab kikat yapılabilir.> Maznunlar tarafından böyle bir talep vaki olduğu takdirde tahkikat Adliye heyeti teftişiyesi tarafından yapılacaktır. Hikmet B. dün Adliyeye gelmedi Bi için bir muharririmiz kendisi ile telefonla görüşmüştür. Hikmet B. bu mesele hakkında şunları söylemiş! « — Bu hususta şimdilik hiç bir şey söyleyemem.> | Hikmet B. istifa edeceği hakkında ki şayıalarada « — Kat'iyen bi aslü esastır> de- miştir. Kadriye hanım ve arkadaşla- rı berat kararını aldıktan sonra he- men İsmet vaptru ile şehrimi- ze avdet etmek İstemişler, fakat va- Puru kaçırmışlardır. Bundan — sonra dün hareket eden Ad.nan vapuru ile haraket etmişlerdir. Kadriye hanım ve arkadaşları bugün saat iki de şeh- Timize geleceklerdi İrtişa tahkikatı .Vliiddeiî;ı;umilil:ç; tevsiine karar verildi İrtişa meselesi hakkıdaki istintak hitam bulmuş ve evrakı tahkikiye müddel umumiliğe verilmiştir. MÜd dci umumilik evrak üzerinde yaptı- ğt tahkikat neticesinde tahkikatın tevsiine lüzum görmüştür. Bu tetkikat esnasında evrakr tah- 1 dava |Paşa Hazretleri dün akşam Pendik- Ka Başvekil İsmet paşa Hz. dün akşam An- karaya avdet ettiler Üç haftadan beri şehrimizde İsti- rahat etmekte olan Başvekil İsmet ten saat on dokuzu otuz beş gece kal kan ekspres trenile Ankaraya hare- ket etmişlerdir. İsmet Paşa Hazret- lerinin ailcleri Pendikteki köşklerin- de kalmışlardı Başvekilimizi hareketlerinden &- vel Büyük Millet Meclisi reisi Kâzım Paşa Hazretlerile İstanbul meb'usu Fuat B. ziyaret etmişlerdir. Hafi içtima Ticaret odası Rusya ile ticaretimiz hak- kında vekâlete bir rapor gönderiyor | Rus mümessilile müzake- reye pazartesi başla- nıyor muahede Mos- kovada akdedilecektir İstanbul Ticaret odası moclisi inkü içtimamda azadan Habip 2a- de Ziya Beyin teklifi üzerine «Rus. le ticari münasebatımız> hakkın da gizli bir celse aktedildi. 'Söylendiğine göre çok hararetli olan bu hafi içtimada, yeni ticaret I sinc esas olmak. üzre Oda mütchassısları tarafından, alâkadar- ların müracaatları nazarı dikkate a- hnarak hazırlanan rapor tasvip edi- lerek bükümete tevdil muvafık gö- | rülmüştür. Bundan başka Rusyaya mallarını gönderemiyen tacirlerin şikâyetleri ve Rusyada Türk tüccarının maruz kaldıkları müşkülât ta görüşülmüş ve bunların mazarı itibare alımnması t hazinesinin bütün hisapları yapıldı: Varid artıyor, tediyat muntazam, tahsilââ mükemmel. 1998 de umumi tahsilât 212,553,466 lirayı buldu Mısırın istiklâli İngiliz mesai hükü- meti ne yapacak ? Sarih olmamakla beraber manidar beyanat İngilterede amele hükümeti ikt dar mevkiine geldikten sonra İngiliz — Mısır münasebatının tekrar mev- zubahsolacağını tahmin etmek müş- kül değildi. Buündan iki sene evel Saat Zağlul paşa vefat ettikten sonra Mısırda va- ziyetin ne olduğu malümdur. Meb'u- san meclisi dağıldı, kanunu esasi tat bik edilmez oldu. Fakat bu,.Maısırlı-| Jarın milli metaliplerini izhar etmele- rine mani olamamıştır. İngilterede amele bükümeti gelin- ce Mısır ile muallâkta kalan uıiğ de halletmek istediğini anlattı. defa Mısırdaki İngiliz komlseri Lord Lloyd un istifasını ber kes şayanı dik kat bulmuştu. Dün gelen şu telgraf mesai bükümetinin Mısır hakkındaki hattı hareketini — İâzımgelen sara- hati ihtiva etmemekle beraber — gös teriyor: LONDRA, 31 (A.A.) — Preston- da bir nutuk irat eden harbiye nazırı M. Thomas Shaw şu sözleri söylemiş| tirt — Biz, her iki memleket münase- batını fevkalâde dostane kılacak ve şark imparatorluğunun muhtelif ak- samı arasındaki münakalâtı temin c decek şerait dahilinde Mısıra istiklâ- İlini vereceğiz. — | YUNANİSTANDA KOMUNİST. İLERE KARŞI TEDABİ ATİNA, 31 (A. A, Büyük ge- hirlerde komüniktler tarafından her- hangi bir sui kast teşebbüsüne mani olmak için lâzım gelen tedbirler alın- mıştır. Mühim nol küvvetli mü- ipezeler tarafından muhafaza - ecile- cektir. Sefaretler ve (de müuhafaza altına kadar komünist tevkif cdilmiştir. Tevkifat devam etmektedir. AYAN MECLİSİ ATİNA, 31. (A. A.) — Ayan müc-| lisi içtimalarını teşrine kadar| tatil etmiştr. ve geri çevrilip te anbarlarda çürü- meğe başlayan deriler mcesclesinin sahipleri lehine neticelenmesi için yeniden teşebbüsat icrası kararlaş- fırılmıştır. Mamafi içtimada bulu- nanlar bu hususta ketumiyeti muh faza etmektedir. TİCARET UMUM MÜDÜRÜ NE DİYOR? Diğer taraftan dün şehrimize ge- len iktisat vekâlet Ticaret umum mü- dürü Naki Bey de, alâkadar - tacir- lerin müracaatlarile ehemmiyetli su yette meşgul olmuştur. NAKİ B. DİYOR Kİ Naki B. bu mesele hakkında bir mubharririmize demiştir ki — Rusya ile aktedilece caret muahedesi mucibince önümüz- deki sene Rusyaya sevk - edilecek kikiyenin bir sureti vekâlete gönde- rilmiş ve bazı isimlerde bildirilmiş- tir. Tahkikatm ttamik ve tevsiine lü- zum gösterilmesi üzerine evrak le- tintak hakimliğine iade edilmiştir. Dün Jül Fresko efendi tekrar istic- vap edilmiştir. Diğer maznunların da isticvap edilmesi muhtemeldir. Yeni müfettişler Maliye Vekâleti mü kilâtına ehemmmi- yet vermektedir. Bazı kat için Avrupaya gönderilmektedir. Yeniden — müfettiş İp muavinleri de a'ına, çıkanlardan ı d b risi de müfettiş N muavinliğine ta- — Yeni müfettiİş yin edilmiş ve muavinlerinden işe başlamışlardır. Namuk KemalB. BİR FRANSIZ SEYYAHI Parisle Nevyork arasındaki mesale yi vapurla kat'ederek otomobille se-| yahat etmekte olan bir Pransız sey-| yah dün şehrimize gelmiş ve derhal otomobilini Haydarpaşaya geçirerek seyahatine devam etmiştir. Ticaret umum müdürü Naki Bey kontenijon malların mikdarının mü- zakeresine pazartesi günü Ankarada Başlanacaktır. Muahede ise Mosko- vada yapılacaktır. Kontenijon (yani ibraç hakkı ve- rilmiş) emtia meyanında ihraç edi- lemiyenlerin değiştirilmesi de mu- ahede ile alâkadardır. Vukubulan müracaatlar üzerine Ruslar nezdinde yapılan teşebbüsa- ta henüz cevap gelmediği için bazı tacirlerden istenilen kazanç vergisin den vazgeçildiğinden ve iade edilen lerilerin tekrar sevkine müsaade c- dildiğinden resmen malümattar de- Kilim.» Naki B. Ankarada pazartesi günü Rus ticaret mümes: yapılacak müzakerata iştirak ktir. Moskovada cereyan edecek mua- hede müzakeratma tarafımızdan se- fir Hüseyin Ragıp Beyle birlikte ba zt mütehasssların da iştiraki muhte- meldir. Balıkpazarında Tütün gümrüğü meydanında dün kanlı bir badise ol- muştur. Etrafı kavun karpuz sergi- lerile — çevrili olan bu meydanda serği sahibi olan bir takım eşhas ile| zabitai belediye memurları arasında gürültü hiç eksik olmamaktadır. Dün) kü hadise de gene belediye memurla rının vazifelerini yapmak istemelerin den çıkmıştır. HADİSE NASIL BAŞLADI? Yaptığımız tahkikata göre vak'a görke Senatl Zabitai mu- avisi 'efendi dün saat dörtt =um. .â.'.. buralardan topla- Glğr çürük ve ekle gayri salih kavun- darı toplayarak bir arabaya doldur- b SARI ALİ DE KİM?.. “Tam bu sırada oradaki serği sahip lerinden Sarı Ali namında biri araba- ni önüne geçmiş ve: «— Bu araba gidemez; diyerek a- rabanm dizginlerine yapışmış ve ha- reketine mani olmak istemiştir. 1Ş KAVGAYA BİNDİ Bu esnada Cemil efendi de vazile- Gini yapmak istediğinden iş bir kav- ga şekline girmiştir. Bunlar bu suret- b b at_ İkisi de... M. Papa gibi M. Diyamandopulosu da geri çağırdılar Yunan mübadele Baş murahhası bir daha Türkiyeye gelmiyecek mi ? Hükümetleri tarafından geriye çağrılan bir sefir ve bir başmurakhas M. Popa — M. Diyamandopulos ATİNA, 31 (Aneksartitos) — M. Papa dan başka muhtelit Yunan mü- badele baş murahhası M. Diyaman- dopulos da Atinaya davet olunmuş- tur. M. Diyamandopulosun artık İs- tanbula dönmiyeceği hariciye neza- reti mahafilinde söyleniyor. M. Pa panın dâveti müstacel olduğu cihet- le İstanbulda tevakkuf etmiyecek ve ilk vasıta ile Atinaya hareket ede- cektir. Yunan hariciyo nezareti mahafili vaziyet hakkında - gayet muhteriz davranıyorlar. Salâhiyettar bir recül varziyete tebeddül olmadığını söyle- miştir. TEVFİK KÂMİL B. GİTTİ Mühtelit . mübadele - komityonu, "Türk hey'eti Teisi Tevfik Kâmil bey - dün akşam Ankaraya haraket etmiş- tir. Baş murahhas Ankarada iki üç gün kadar kalacak ve son vaziyet et- rafında hariciye vekili Tevfik Rüştü beyle görüşecektir . Kanlı bir arbedeye sahne olan tütün gümrdğündeki kavun sergileri Bu ne cür'et?. Dün kavun sergilerinde kanlı bir arbede oldu! Yirmi kişi dün akşam yakalandı, bir zabıtai belediye muavini yaralandı, bir polis muavini döğüldü! le münakaşa ederlerken o sırada te- sadüfen oradan geçmekte olan polis komiser muavinlerinden Şefik efendi müdahale ederek — zabrtai belediye memuruna muavenet etmek istemiştir. ÖBÜRLERİ DE KARIŞIYOR. Lâkin bu esnada diğer serği sahip leri de harekete geçerek memurların etrafını yavaş yavaş sarmağa başla- mışlardır. Nihayet git gide memur- lar elli, altmış kişilik bir çember i- inde kalmıştır. Polis komiser mua- vini Şelik efendi bunlara: <«— Hükümet namına ihtar ediyo- Tum dağiliniz;» demiş isede etraftan: ' — Biz sizi tanımıyoruz sesleri işi- dilmekle beraber Şefik efendiye sayı- sız yumruk ve tokatlar inmeğe başla mıştır. HAVAYA BİR KAÇEL... Bunalmış bir vaziyette kalan Şe- fik efendi silâhına sarılmış ve muta- Arrızları dağıtmak için havaya — bir kaç el ateş etmiştir. Bunun üzerine Şefik efendinin elinden silâhını al mak istemişlerdir. Esasen bayğın bir hale gelen Şefik efendi silâhinı bun- lardan kurtarmak maksadile arabacı-

Bu sayıdan diğer sayfalar: