1 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

1 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> TEPED! ELENLİ İ P.SAv:VASlLIKI Gör bak yalan, kahpe dünyanın halini. — c e— — O gelmeyince de biz dünyayk gelemeyecektik! Milliyelin dolrikası: 76 Gör bak yalan kahpe nın halini. .. Günün birinde Kü bir kaçıyor. bayırlarda aç susuz macak yer ve al- ül bulamız delenli Ali gibi birini y riyor! — Öyle Sultanım. pedelene k;ıçıp gelmnecckh o gelemeyince de biz dünyaya ge-| lemeyecektik ha?,... Öyle değil mi? O zaman ne Ali Yanya kâlesini yaptıracak gösterelim, Eğer Selim barut-|tın ne de Hurşit Paşa bizden sana verdiğimi isteyecek, ne de se- ninle ben şurada baş ağrıtabile-| cektik! Bre Kosta.. buk. . Hasan Paşa Tepedelenliden birtevi korkmıya başlamıştı. A- man birader dosttan, düşman- dan irak senin insan dediğin iş te böyle eşeliye eşeliye çıldırır ışın ıçmden sıyırılıp çıkardı. . an Paşa: — Kima Silanmi” Haj Paşa karındaşınız bekliyor. Ba- Ha izin! diye Ali Paşanm clini yakalayıp öptü. Ali Paşa: — Haydi sağlıcakla. Hurşit Paşa karındaşıma benden fera- de ferade selâm söyle. dedi. Ha- san Paşaya yol verdi. Hasan Paşa ihtiyar kurdun elinden yakayı kurtardığına bin şükür ediyordu. Doğru Hurşit Paşaya gitti. Serasker Paşayı görünc Nasıl razı oldu mu? diye haykcırdı. Hasan Paşa adada ba- şından geçenleri birer birer an- lattı: — Akibet tesb şam. İşte tespih.. Buyuürün, — Bu teşpih te ne oluyor? Bize kahve çu- — Onu kalede barut mahze-| İkeye doğru gidiyordu. Ya mu-| (. nini tutuşturacak olan adamına gösterince cephaneyi teslim &- —- decel — Yağ,,, Âman şunu iyi ymuhafaza.edelim. —Devletlü efendim kaleye be ni mi memur edeceksiniz? — Hayır. $en hayli yoruldun Vâr istirahat et. Onu düşüne- Hirü. Hasan paşa yeröpüp - çadır- dan çıktı gitti. Hurşit paşa köse Mehmet paşayı istedi, Mehmet paşa daha sabahtan kale etrafını kayıklarla tarassuda aldırmıştı. Ac&le Hurşit paşanim'çadırı- na geldi,Serasker: — Gel Mehmet, İş bitti kale- ye gideceksin. Yanma bir kaç yüz'asker al. Şu tespihi göster. Ali paşa affedildi, kendi adadan salâm ediyor. İşte tesbihi kaleyi ediyor. Diyeceksin, kale kapılarını açarlar, hehjen iç kaleye yürü, — Baruthanede bekliyen ÂArnavu- da tesbihi göster, tophaneyi tes- lim al, herifin başını hemen kes! Fakat bana kaleyi — nasıl yası vermiş. ndi de Eminönü merkezine * görürerek teslim etmiştir. HERCÜMERÇ ARASINDA — | Bü hercü merç devüm ettiği sera-| da fendi de bıçakla diri o dan yaralanmıştır. Carihin kim oldu ğu henüz belli değildir. Vaka telefob- la Eminönü polis ve zabrtai btlediye merkezlerine haber verilmesi üzerine her iki'merkez de vaka mahalline kuvvet göndermiştir. NASIL TEVKİF EDİLDİLER? Hadise yerine evvelâ maiyyetile peraber yetişen''Tahta Kale muavini Hulusi bey ayaklanan bu kitlenin ön- ayak olanlarını tevkif etmiş ve me- kurtarmıştır. Cemil elendi konarak Cerrah “ndi de Eminönü ilmüştür. İptiöat tahkikat asıl limones Cemil isminde mya-| Hasan | ti hini verdi Pa-| AYHAN teslim verirler?. — Sen evelâ şu tesbihi al. Mehmet Paşa tesbihi alıp ce- e soktu. |bekliye Paşarım torur tersin. O toy genci e| iki gözlerinden öpüyor, seni Piçe |liyor. Kale kapılarını açtır. Be- nimle beraber baruthaneye gel Büyük baban Ali Paşanın tesbi- ini Cephaneyi bekleyen Selime | |haneyi teslim € etmezse o zaman 'scıı de kaleyi teslim etme! Diye İsmail beye meseleyi an lat.. — Ya, Sultanım İsmail beyi ne yapalım? — Ona sakm - ilişmeyin. Al bana getir. Selimi kaleden dışa- rı çıkardıktan sonra cellada ver. iyisi gürültü çıkmasın, İs- mail beyi bana yollarken Selimi sen kendi çadırma götür. Çadı- rın iç yanına iki cellat koy. He- rif başını içeriye uzatırken uçu- ruversinler kellesini, Mehmet Paşa başını sallıya rak çadırdan dışarı çıkmak is- tedi. Hurşit Paşa ardından ses- lendi — İşini çabuk bitir bana gel. Aliye ferman götüreceksin! Mehmet Paşa âlacağı bahşiş İerin hulyasiyle dönüp sırıttı: — Başüstüne! dedi, çıktı git- i. Köse Paşaya 1ısmatlanan iş öyle kolay yapılıp — bitiriletek şeylerden değildi. İç — kalenin mahzenini bekliyen kırmızı po- turlu korkunç.Arnavudun ne laf panlamazın biri olduğunu Meh- met Paşa gözleriyle görmüştü. Mçhmet Paşa göz göre tehli: | vaffak olmak vardı. Ya da bin İparça olup kalenin taşına top- tağına karışarak havalanmak! Köse Paşa ilkönce Hüurşit Pa şanın cellâtlarından iki, gütnrah türdü. Ellerine iki kese akçe tu- |tuşturdu: — Ben gelesiye kâdar ne ka- dar zaman geçerse geçsin bir nız mı? — Cellâtlar. . homurdanarak- tan başlarını salladılar, — Beli anladık! -diye kanlı gözleriyle Paşarım gözlerinin i- çine lıak( lar. nını şu dinsiz imansız, hıs_ duüy- küsuz heriflerin eline düşürme- sin! Mehmet Paşa bile tirey permişti. Yavaşca: , — Ben, dedi, buraya birisini #okacağım. Haydi yiğitim sen ifmsin, dediğimi i- p ür- İşittiğiniz gibi. Cellâtlar bir şey keser gibi e! leriyle işaret ederek - sırıttılar. Başka bir şey söylemediler. Ça- dıra doğru yürüdüler. Eh, Mehmet Paşa ilk işi bi- tirmişti. yüz yarar kişi ayırdı. Kendi ka- N 'le hendeğinin karşısına geldi. Ali Paşanın adamları yukar- dan bakıyorlardı. Mehmet Pa- şa beyaz çevre salladı. Yukarda İki Arnavutlar Elçi olduğunu an- ladılar. Zaten artık hepsi tanıyordu. — Ne istiyorsun? diye ses- İlendiler. — Köse Paşa karşıdan karşıya haykırdı: — İsmail bey gelsin. . babasmdan haber var! Kaledekiler sevinçle-bağırdı- lar: — Bekle orada. Haber vere- | Paşa a|lim! Dediler. Mehmet Paşa: — Çabuk olun! diyip durdu. ça& seçip kendi çadırına gö-. ic yere ayrılmıryacaksınız. Anladı-| Oradan yanma bir kaç| Mehmet Paşayr| MİLLİYET ——ı HARİÇTEN L eeet Framsada |Yeni hükümet Meb'uslar l: bulunmağa ı | | fizahta | ] hazırlanıyorlar PARİS, 30 (A çömburlyütgiler - grupu n muvafla! nmesi için hükümete © karar vermiştir. âmetin umumi ah takriri vermek A.) toplanacak iyetle — netice- muzaheret et- tesi azasını ırma, pi- KONFERANS TOPLANİYOR PARİS, 31 (A.A.) — La Haye iç- İtimamnın teahhurundan bah: tin, ve Petit — Pariaien Fransız heyetinin 5 Ağı *t edebiln n alınız ğunu yazmaktadır | TAYYARE KAZASI REİMS, $1 (A.A.) — İki askeri tayyare çarpışmıştır. Bir mü lef olmuştur M. POİNCARE AMELİYAT OLACAK PARİS, 31 (ALA.) — M. P öğleden sonre bir seririyata gidecek- | ti Madam Poincare kendisine - refa- kat edecek ve hasta zevcinin odasın: bitişik bir odada kalarak kendisine bakacaktır. YOUNG PİLANI VE DEVLETLER PARİS, 31 (A.A.) — Paris Midi azetesi Bükreşten İstihbar ediyor 'ngiltere hükümetinin Young plânı- nn yeniden tetkik ettirilmesi noktai | nazarını terviç ettirmek hususunda | muzaheretlerini temin eylemek - için ya ve Lehistanı La Haye konferansı Na davet etmiş olduğu rivayet edil- mektedir. Mamafi, bu haberin bir tec | rübe balonu olması muhtemeldir. Eücas yanallan ÜÇÜNCÜ ENTERNASİYONALDE MOSKOVA, 30 (ACA.) — Böus- sier nin Boukharin yerine üçüncü cı ternasy iğine tayin olunduğu bildiriliyor. KUTUPTA RUSLAR. MOSKOVA, 30 (A.A.) — Sovyet heyeti-seferiyeki ' Frahsüvi — Josef İmiş ve bu bavalinin”Ruk madut olduğuna alâmet bayrağını dikmiş- üzre SOVYET TAYYARESİ TONDRA, 30- (A.A.y — Sovyet areci. | mümessilleri tara- ışlardır. —ai < dem — İDARİ İSLÂHAT ATİNA, 31 ÇA. A.) — Hükümlet a kürar vermi ler tayyare imda karşılar vakuk V8 öu 31256 DOLAR MÜKAFAT | SEN-LUİ, 31 (A A) — Senlmi- Roben tayyaresi 4 Yani evelki Ko tayyare daha fazla im sonra'dün akşam gözleri önünde ye ğgin çamurlu olmasıı inme esnasında hiçbir tır. Tayyarecileri muaycr torlar a olmamış- eden dok- | iyi bir — balde| ler | zaptetmek için hazırladığı aske- ti arkada bırakmıştı. Ortada fol yok yumurta yokken Yanya ka lesindekileri kuşkulandırmak is |temiyordu. Çok geçmeden İsmail bey ka- le bedeni üzerinde göründü. Al: paşanın küçük torunu karşıdan daha ergen görünüyordu. smail bey, Mehmet Paşayı |kaleye gelip gitiği zaman iki de- |fa görmüştü. Karşıdan hende- in öte başında gördüğü gibi ta nıdı. Ellerini ağzına - siperliye- rek seslenip sordu: — Hey... Paşa amca ne is- | tiyorsun? — Aslanım aşağıya - kapıya gel. Sana müjdelerim var! - Nasıl, Paşa babam af mı edildi? — AF fermanı bü sabah gel- di. Yukarda kale bedenindeki si- lâhşörlerin: - O hurra. .., diye-bağrış- tıkları işidildi. Arnavatlar bunü hücumlarda kulanırlardı: — Habre erkekler! demekti.| Ali Paşanın kurtulduğu müjde- sini duyuncâ: Habre erkekler!, n diye haykırmaktan kendilerini| * Romanya, Çekoslovakya, Yugoslav-| |Hilâliahmer.halkı sey-| di-| federek devam eta ALDIĞIMIZ HABERLER ONÜ MA UKME CA SDK GNL SYA NT | GA £ SESEERETA KMDN YELILLND K SAD d SAT Veııızalnsun Sey 'aîıah | Yunan Başvekili Ronaya ' l]hl yor.. BRENDİZİ, 30 (A.A.) nizelos Brendiziye geli doğru soyah: ıruxa VE ,(»İııı'ıı gaz hlike () ertaraf - M Ve c Ramaya| nat verilmektedir am cetr W ZEPELİN PAPALIK BERLİN, 30 (A hükü-| Perşembe günü sab Tu bareket RUSL ARIN Bw TEKZİBİ 1 A.) Si duğunu ACAK — Zep hr saat üçe — Bir otokar| bazı tahkik 6 kişi ölmü p ediyor. e mecrub sesr e— aamerikadıa İNGİLTERE İLE LONDRA, 3! ondan gelen tel, bahri teslihatın Washington it müzdeki BAŞVEKİL İYİLE BERLİN, 345 (A. A.) kil M. Müllerin tamzmen hat etmiş olduğu töyler CENUBİ AMERIKADA LREV aşve-| sıh- mumi grev şeklini almıştır. ler ile zabıta arasında şiddetli .ıımı. ler olmu! Rozariyo er, #Amerikan lejyonu ku- göndereceği bir yaptıkları barikatlar a ile Amerikanın sun eden grevciler polis- kuvvetleri arasında müsavat lere ateş açımıştır. İki “acaftan bürçok| olmasının Amerikan bahct maksı |tınca Amerikanın herhangi bir ihti- (aası için kâfı adde- M. Hoover, A- rinde müdafaa- başka bir şey deniz niştir. LİTÜANYADA SIYASI MUHAKEME KOVNO, 30 (A. A.) — Teti mda bulu imselerin muhaketnesii ar harp bunlardan bir çoğunu digerlerini muhtelif hapis cez. idama ma| ESTONYADA KÖMÜNİSTLER mahküm etmiştir. Cümhurreisi idam| — RİGA, 30 (A.A.) — Zabıta komü- İcezalarını mücbbet küreğe tahvil et-|nist mehafilinde taharriyat yapmışi miştir. birçok vesaik ve bilhassa komlinist en ROMANYADA İŞTİAL İternasyonati tarafından 1 Agustos) BÜKREŞ, 30 (A.A.) — Bir 1| münasebetile gönderilmiş bazı — tali- _..ymmu birkaç haftadan beri de-| Mat ele geçirmiştir. 17 kişi tevkif o- için ka-| ltamuştur. zılan bir tünel iştlal neticesinde ye| — BELÇİKADA TUTUŞAN kılmıştır. İki telef, üç yaralı vardır. TAYYAL M. VENİZELOS ROMADA — || "Rıdwm)n e ğ i tayyare tutuş- bUROMA, S1 CA) — M Venizelas / mmuştur. Sukut siperiyle mücehhez o- buraya muvasalat etmiştir. n - a — ea rene ine düşmüştür. Hilâliahmerde çi Yördlm& davet çıın_lmclî:ılunın bir amçle kömür haliri: yapan diva-| | | im olarak inmiştir. Ticaret odasında Dünkü içtımu | İçtimada neler görü- şüldü, yeni azalar h anbtl Ticaret odası mrrîîıî dün Beyin riyasetind lâpzedeleir müavenete| davet ediyor hmer <emiyeti İst velerine ve halka rederek ©f ve lerine halkı yardıma . vet etmiştir. '“' Dün bu hususta ve vetem m":aq dele cemiyeti $şleri hakkında her iki cçmiyetin reisi Ali- pağa bir muhar- ririmize şunları »öylemiştir: — Hilâliahimitt' “seylâpzede bulu- ni a azalif yardım npmdkld H kezi dün yannamc ni felâketzede Oda meclisine yeni aza olarak tihak eden - Cevdet ve Furtut - zade, |Murat Beylerle "Ticaret — borsasını yeni idare meelisi intihap mazbatala- tastik olunmuştur. Bors* nizamna-| e ve talimatname: sı, borsa haricinde muamele yapan- ardan tazminat alımması * bakkında ki teklifler kabul ir. “Borsa| meclisine Oda Hamına Habip Ziya ve '—!zm z Hakki Beyler j amız | ti biri olan e kadaf fardımını esirgeme- miden aldı ine şubelerimize bir beyan ettik, vye muliterem halkın iğime müracat ettik. Hal- azami, » miğrüyyetlerini gör- nden emini EREMLE MÜCADELE NE SAFHADA, Verem mücadele cemiyeti' faali- yetine azami micade ııııg-ıumı sar- ktedir ANTREPO MESELESİ Hükümetce ehemmiyetli tkık ettirilmekte olan enir selesi.de dünkü -içtimada görüşül- müş; hükümetin, bu bususta -göster: diği alâka şükran ve memnuniyetle karşılaşmıştır. Bu bapta tetkikatta bulunan komf- syonun müstacel ihtiyaçları temin et- tiği mazarı dikkate alın bubranın tekerrürd memek üzere lâzımgele: birleri ittihaz için bir ko edilecek alâkadar taciı Bu hususta meslektaşlarımızdan her biri vazifci beşeriyesini İfa et- mekte ve halkı texyinattan ziyade tagaddi ve idemehar Gavet etmektedir. ların bu Mmüthiş âfeti kal- lar ve her ay 3000 nüsha olarak neş- rettiğimiz eXâşamlak yolu» namım: laki mecmua maksada kifayet ede- mezse hükümetili Ve bizim ayni mak sada hadim olmak için açtığımız dis panserler bu 'işi yapmağa kâfidir. E- | yüpteki dispanserin faaliyeti şaya- nı takdirdir, Dispanserde 7000 den fazla hasta muzyene olunmuştur. Ya | kında Üsküdarda da bir dispanser açabileceğimiz zannolunmaktadır. Verem mücadele cemiyetinin aza adedi bini geçmiştir. .Seyrlnefalnde Vapurcular bugünkü içtimâa iştirak edecekler mi? Seyrisefainle vepurcular arasında- ki ihtilâfın halli için İkirci ictima bugüri Seyriselainde. yapılacaktır. Pakat bügünkü ictimaa, vapur kumpanyaları murahha: işti- rak etmiyecegi şan Milli vaptır kumpanyaları müzeke- teye giriştikleri anda kargıiarında Seyrisefain: meclis idaresini bulduk- larımı halbuki böyle bir meseleni meclis gibi daha ziyade daire — işle- rinde vukufu olup vapurculukla alâ- kası olmayan zevatla halledilemeye- eği iddiasındadır. alar depozito akçalaı mesaiyi kolaylaştıracaktır. Bu baptaki tetkikata raportörü Galip Bahtiyar Beyin hü- kümete tevdi ettiği rapor esas tutula- caktir. ———M—————— Adapazan lera memurluğunda: Adapazarının — mecidiye mahal- | tesinden müteksir binbaşiı Hüsnü be- yin Istanbulda Galatada mumhanede yerimyan hanında birinci katta Sal fet beyin yazıhanesinde mukim iken geybubet eden — Müharrem efendi sleyhine Adapazar hukuk mehkeme sinden Ötstihsal edip İera dairesine tevdi ettiği 3 Mart 020 tarih ve 104$'175 mumaralı ilamı gıyabl Üze- rine mümalleyh namıns yazılan ih- barname berayi tebliğ Istasbul tebli- |ğat adliye memurluğuna irsal olunmaş isede tümalleyhin mezkür yazıba, nede ğt şerhile inde olun: masından — ilânen tebliğet karar verilmiştir. ihi ilândan -30 mümzileyhin 380 18 kuruş borcunu adapazarı İcrasına tesviye ötmesi ya, bir diyeceği varsise tahriren- beğan eylemesi İâzım gelip vkd 'takdirde icrasına toplanmış- | ederek atiye-ait tedbirler hakkındaki | İLÂN | gün zartında | Z Son Haberler 1 Vazifeyi sui istimal Isticar ('(Iıİ;.ı“ı. bir bınall | bedeline (200)1lira zalll AdIliye vekilliği evrak müdürü cüt0 meşhut halinde yakalandı Ad- | ile kapanmıştır. Heyell müdürü , Hüsnti Bey iİle Ahmet vekil- | sında geçen mukülemeyi men duymüşlar ve Hüstü 4 parayı alırken cürmü halinde yakalamışlardı!. Aukara — miüddei — W şu İzahatı verdi: Hüsnü beye bu vazi şısında vekillikçe işten © tirildi ve memurla muh kanunu — mücibince yi lira kefalete rapten evraki yı devlete verlldi. Şimdi devletin kararını — bekle) Ondan sonra — mühaket başlanacaktır. Muhakemt edeceği safhata göre 1câf se tevkif edeblliriz. Ziraal enstitüleri İkmal ediliyor Bu müesseselerin memleketimiz ziraf! büyük faydaları olacaktır. Ankara, S1 Ziraat tedrisatımı İelatı kanumu mucibince İnşasına başlanmış olan ziraat Enistitülerinin ikma- Hine büyük bir hararetle çalışıl- maktadır. İnşaatta şimdilik iki yüz amele ve usta çalışmakta- dir. Almanyanın en büyük enes- titlleri tarzında yapılmakta olan bu mücssessler memleketimizin ziraatıne pek büyük amli ola- caktır. Hali hazırdd küçük bina- larda faüliyette olan laboratu- varlar da yeni binalar yapıldık- tan sonra daha geniş bir şekil- de çalışmağa başlayacuklardır. Bu enstitüler Tâboratuvarlar müderris, müuallim evleri talebe dersane ve yatakhanelor!, bah- çeleri tecrübe tarlaları ile. diğer memlektlerde. mevcut> mücsse- lerden Ibaret büyük bir leşkıllı Mariçuri hududunda BeŞaz ve KIf Ruslar arasında müsademeler Mançüri hududunda mütehaşti', zil kitaatı geri alınmadıkça REtfİ müzakerata girişmemek a: Ş duğünu ilân etmiştir. Mançuri Ruslar tarafından müsadere — edilen| dudunda beyaz ve kızıl. Ruslöf |Çin ganbotları iade' edilmedikçe / ve sınıda müsademeler olmaktadırı —e oremame —— Mükerrer sigorla Tüurneye. çıkacb şirketi idare meclisi olan tayyare€ Ankara, 31 ,( Milliyet ) filomuz Milit roasürans şirketi mecllsi Ankara ,31 (Milllyet) — Idaresine bugün hey'eti umumiye- | kinda turnaya çıkacak ce şu zevat Intihap edildiler: tayyare Hlomuzun ugray! İş 'bankası “İstanbül şübesi | verlerde meydanları tesplf müdürü — Muanimer, / muskirat |/ oraları tasviye ettirmek Içi gi iohisarı müdürü Zekalliman mü | tayyareci grupu şimdiden / dürü Hamdi, Milijyetten Ali Saip| yete geçmiştir. Kibrit İnhisar — müdürü * Tahir Kevkep BeylerleM. Antuan Plorve orman şirketi müdürüCevatBey. Şirketin fon müşavirliğine M. Pins: tayin edilmiştir. Şirketin müşaviri malisi İş bankaşı um- um müdürü Celâl beydir. Mü- kerrer sigorta inhisarının İşletme hakkı İş bankasından mukavel ile şirkete devredilmiştir. Şirk tin iklaci müdürlüklerine Retl | Celâi, -Salt Riza, -Beyler tayin edilmişlerdir. Ankara, 81 (Miülliyet) liye — vekililği — evrak Hüsnü beyson günlerde lik — tarafından — hapishaneler umum! müdüriyeti için İsticar | edilen — binanın bedeline — ikt yüzlira zammederek kendisine | verilmesini mucire teklifeylediği 1 haber alınmıştır. Bu haber üze- | rine Ankara ağır ceza müddâci umümisi Ekmel bey meselenin tetkik ve İntacına memur, edil- miş ve mucir Ahmet beyin ya- Zihanesinde paranın verlleceği öğrenlldiğinden yazıhanenin be- | ton döşemesinde heyeti adliye nin — gizlenebileceği bir yer açılmiş , Üzeri muşabma (Cmnilliyet ) Müesseseler ziraatı umuml)t hususiye, nebatat — hasti ve haşerat fizyoloji hıfz! ve bakteriyoloji, cerrahi ve baytari, dahili hastal enstitülerinden — ibarettir « binalardan kimya ve entaniye binalarının ikinci Yarının taşasına başlamıştıf: Mücsselerin hurici kıştan evet ikmal ediled Enstitülerin gelecek sent İj baharında yeni binalara ve faaliyete başlamaları temeldir. İHSAN ABİDİN BEY Ankara, 31 (Milliyet, at müsteşarı İhsan Abidin şehrimize dönerken - Adap patates İIslah İstasyotrüna # yacaktir. olacaktır. kimyı LONDRA, 31 (A. A.) — Daily Mail'in Pekinden istihharına nazaran Çin hükümeti Amor nehri üzerinde Dün geceki yanğlı Dün gece Tahtakalede £ ler caddesinde Sabatay efe9'Ji dükkânından “ateş çıktaı l derhal yetişen etialye taraf girayetine meydan vuııın' söndürülmüştür. . Mağazi eşyanın bir kısmı yanmışti, i HAVACILIK VE SPOR, Mecmuasmın'4 üncü sayısı Tayyare gubelerinde ve (10) kuruşa satılmaktadır. YEDİNCİ BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 1.Cİ KEŞİDE 11 AĞUSTOSTADRİ Büyük ikramiye: 30000 liradır Ayrıca : 18,000 15,000 :12,000 10,000 Liaalıik ikramiyeler 10,000 ve,, Bir mükâfat * 3,000 , numâara kaza keşidede cem'an

Bu sayıdan diğer sayfalar: