2 Eylül 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

2 Eylül 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Baki —— 3 Fyiil rasa Flıs!mde ya?—udn kilai' Çıkan yangınlardan 3 bin yahudi açıkta kaldı Sald ta sekiz yahudi Öldürüldü, bir çokları da ağır | sürette yaralandı Kudüs 31 AA — Safdta araplar sekiz yahudi öldürmüşler, bir çok yalııdiyi de yaralamışlardır.Bir çok ev ve dükkânlar yan- arştır. YÜç bin yahudi açıkta kalmışlır. Thiberya nn A yük endişeleri mucip - olmaktadır. Milli birlik cilere | Şanları söylemiştir.“Arapların btüa gikâyeti iki noktada bulâsa edilebilir. O da şudur: beynelmilel mali yardıma mazhar olan si- yenizm Tet denizi üzerinde hakimiyet ve murakaba lesis edecek olmeta arapların yakın şarkta milik oldukları en büyük servet | yabancı ellere geçecekdir.. — Dahiliye memurları — (rTETSrmess ee T Tet Rus hududunda ğ 'erfi Histesi inliler yağma! hazırlandı ç £ yatem CETERüen — v |— Yapıyorlar v | ee ei A aa Eeemer İ zakram G 5 e İ ee el — n İ ZEE TEREE bebir S ma WT d ea rr Sa eee D u | Ercilmant Ekrem 8. Ankarada | Stme l-l"âf—.:'rvkl!l—'n gayri | ee z e ea Dl nn aa Föckmcet Berem |l) hastalıklardan “maztarip bulun: | Hey Bacabat Aakaraya geldi, — İK Senaazar e R Zeplinin hareketi Ruslarla müzakerat emyare di AAA — Zeplin gece yarıama |— Ankara 1 ( Telefonla ) — Rus ça hareket edtcektir M Bekenet Aas| Hearet mümescil, bazı işleri için Kizon adr mnnam G eee l a0 ei Garlii eaeledi lelkik cimek G Kat Yunan cevabının tetkiki Aeakora 1 ÇTelefonla) — Hari- Ka Yaaa aa Yaran ÇE aa n ge | çe ikalıma göre şimdiye ka- ŞE e yrem dar Rusların verdiği. hesapların n | bazı noktalarını taralımızdaz iniraz he kaç gn daha süreceği anlak — TARLiŞir. ge Son müzakerat hep b mokta- Harlciye Vekilini ziyaret —| yarın telll için cereyan tlyer Ankam 1 (ÇPelefonla) — Elgan | gariye hadıtandamı çeleler ve Rus meslabatgürarları bugün | Pare di LA < Füanm Kht v aei SKUN Tei a olmak için şidacti tedbiner v T egi ziyaret ederek göeüş İA eee Gi a Köle tebiitinde Eldirilen orunlar cüre oe “zdek - diniyan müzakarat — JİZSi M Si ada bi Şakana 1 (Telefonla) — Yürk- ("Günde 4 mllyon kelime çeke- gea aa | Giğetere z a Hebiz sameba n BEELE Sake dikette Sti ÖRRMEİ — “öoskova 31 (A A ) G tlllyor Başiadı, inaş | iyüz “easayirdeki inbidam dacinsi | <one son tarakkıyalına — tevfik Paris SE ÇAA ) — Le Matin | ça edümiş alan çeti leleral gazetesinin Cezayirden istikbarma | (göyonürma küpet sesmi ” bugtm Sazaren geçen gün yıkılan binaz | barlak bir şehiile icra ci | am altından yirmi yedi cecet çıkar | İyasyon günde doti Tübleye mal olan ve sünyE | çezelürci Si Üsküdar tramvayları miyonda kuruılıış hayramı 43 - Ürküdür - Dofanctlar - Karacaah İsinde caniyle başile uöraşğı halte imet — aydarpaşa, £ — Üsküder - Da- iki defa işgale mönyan ve aytarca va- Hamedar — Kamenamet. Ha hatlar için | mert ve kahbe düşmenım tüyler ryer. | çdan ee üç dakikada bir teame |tici vahyek ve ütümüle inliyen Alyen | “var hareket edeceklir. Şimdi Kuhlıya kurtalaş günü büyük merasimle bütün * üadüknda bir krammtay hacekel elmek- şehir halkı askerimizin çeve zirdii eli Pakat e maman Ki daklkada hace. yerde toplanmıntı el edecek, nacak Bağlarbaşınz kadar — Daha eei * dakikada hir Urumvay bulunacuklar. edilem bir sabar anker harp nnni Mevcat yaçanlar Kifayet edecektir. Tağanclar ve Karacnahmode de GİNalk tarafından hayak D sevler ve ea bir trammcay. çkdecektir. Iat heyecanla Larşılanmışar. ğ ALeK slerak yapılıyer, fakat ileride çli-| — Akerler yehrin önüne geldikleri va- e ae li eti alaayoc. Teaim. | mat kaledlen taplar abirsaça bastarım var. Maydaryayada izen hakiıma kadar | Tabrikalar düdükleriyle nekeri selammla inecoktir. Metaya kadar da atobüsler |mıştır, yebrin methalinde belediye ee İliyecek ve Yaparla çelen — yelenları İmücenent mümenillerinden münlahar Aramraya geürecektir. Seyeksefsin ve | bir heyet aukere Tet gekdiniz demiş ve alabizlerle uymamak üsereyiz muzlka e İstikbal eöilen aeker tapla n bir biletle Üsküdüra gilmek kahü İ stirdak günlerinde olduğu vibi çecerek alacaktır. Kinain ha çok ueuz clacak-| Yumanlancın yaptıkları yasçını temei. z li hatlar gimdklik tarileden a ahi olmayacaktır. Teamerar bek vazea hç yanm el deae v edirüe Si etrafı sararken he Münlina aalkakidan — dünecekierdir ine getmiştir. Ha hallan Tf senede Z bin ilrayı | Belediyede Şehre eien tabaran ku. B be İmandanlarına merasimle şehrin odi öirümize eli ee el P| (çük z arasındaki karmizı çişinmiş İN MÜSABAKASI ZZ |Henam tar SAPLON halnın Kiriar eğsir aslanlarına minnet ve şükren » diyelerini sanarıe diye sunmastar. Ordu mamına bölük kamandanı tara. tülmiz, alkışlar arasımda merasime ni- İhayet verilmiştir M. Makdonalt irgııız MŞ'mWı Mithat Paşanın on Seneleri İmsanlar arasında kelimenin mecamt İve hakiki manatiyle, boğulanlar çok- a eğlencee boğn 1an, gartona boğulan, ai verişte he M. Makdonalt Pari: muhtelif ziyar Amet İitbat Efendi (Matbaai ö tan sonra (çiy söt)emmiş her adam oğlu gibi kendini adam eden Mithat Paşa alı Çünkü Cevdet Paşa Adliye nazırı bulunuyordu. iyetinde kimleri götürmesi ay- | gunca düşecek, Yaraşıklı kaça- caktı? Abdülhar el bağlayıp birer kenara ilişen paşalara tekrar sordu: — Cevdet Paşanın bizzat ha- reketi münasiptir. Yalnız mai |yetinde kimleri götürmesi mü- nasip olur paşalar ? — Efendimiz müstakbel mah- keme müddei umumi: e azasında en çok aewdığım, zeçen Mudanyada banyo ederken herke, in gürünün önünde ve elinin altında rı) müdürlüğünü yakılıM— hine dönmüştü! Deniz banyalarmda ekseriya iyi ydaz ime bilmiyenlerin veya yüzme bildikleri alde bacakları tutalanlarım, ciruttar kahkalınlarla teşvi edilerek dN boştar yi Ali Paşaya gösteri- miş, ) Ali Paşayı Mithat Paşaya, düşman etmişti. Mahmut Nedim Paşa buzları vaktile doymaş Ü yartm istetiğiniz adamların, hatia. v muavenetinize kaşa: ea yerde gülüşe rühüşe stzin boşulmaz Biai Seşretmeleri ne eeti Gecen gün, Cadaehostanı ” pikjinda, İsandala geriyorduk, sandatın arkasınız (üi çocuk sarıldı, hir müddet sonra bi a derine açıldık, çecuklar, sandalı hi Yürmefe, öleki de baır: İmağn başladı, etralımızda yüzen kadın ertek cemmi gatir, çocntan daldığına. e yüzdüğüne hükmedenek zavallıya alüırmayorlardı bilez Bi andalda İkürek çeken Galatasaraşir atahir nez södlüzünü he çıkarmağa vakit. İmadan denize alıldı, görleri yuraların. İdan firlamış, yüttağır denir sufarını örüren çocmtu kartardı. Biz olmasaydık bu çocuk bir sürü asta yüzücünün görü önünde ve tasan İincın göğsüne ancak çıkan sef suda ha. nlnp çiderekti. Denizde nalam ve z tümdat eden kimme çörüünür mü, he rdimina koşan gaha — çikann ümiş Glursunuz, clddi e Mür sam Z Pelişlem Xh Bakalli 'nuzu arzederim, dedi. Abdülha- mit kendini tutamadı , takdirle — Aferin paşa.. Sisin her ha- de her mütalcanızda büyük isabetler görüyorum. He- men gimdi inha ediniz. İrade- Tuık*ye liuze’lık Kraliçesi Hakem heyeti, meraleketi: zin en güzide simalarından, edi biyal ve güzel san'atlere men- Sup zevattan intihap olunmuştur. Yarın isimlerini yazacağımız hakem heyetinde edipler, res- heykeltraştar, musil met Efendi bendeleri... dediler.. Abdülhamit-Pek güzel, dedi. Cevdet Paşa lüzum — görürse emniyet ettiği adamlardan bir istintak muavini daha ala- Bilir. Yarm akşama Kadar İs- tanbuldan hareket etmenizi ira- de ediyorum Cevdet Paşa. Size (İstanbul) vapurunun tahsis edil- mnesini münaslp görüyoram. Hem | yollu hem büyüktür. 'az daba.. Cevdet Paşanın yanı- 'a yaver kolâğası Osman Beyi Ali Paşanın Müthat Paşanın üzerine gönderilmesinden daha büyük intikam olabilir. miydi? Mithat Paşa onur sabibi bir adamsa eğer kendini kaldırıp atardı. Mahmut Nedim Paşa izin ahp Başkâtip Fat Be-| yin odasma geçti, Ali Paşanın inbasını yazacaktı. Orada (Tercümanıhakikatçı) | eenebi gazeteciler vardır Keylerin azami surette bita - rafanız verileceği mubakkak ol- makla beraber, güzeller arasın da daha ziyade emniyı Sallabi Hmcip bkme güne kadar heyet azasınm isim İerini de mehtum tottak Türkiye Cüzellik Kraliçesinin intihabına sabahleyin saat l0 da Nefis bir mecmua | Dün yazı yararken masamın üstünü karmızı kaplı nefis bir mecman kayda- lar. Gerümün ucuyla baktam, yeni çık- azaş bir İngilir veya Alman meemonsr talimet alıyor: “merak buyur mayınız efendimiz.. Kulunuz için (cezil) diye yazan zata müsta- hak olduğu şekilde mukabeleyi borç bilirim!, Diyordu. Mahmut Nedim Paşa gülüm- a yaplırmıyordu ? İşte şu Ahmet Mithat Efendi de bir vakitler Rodosa ) sürüldükten sonra stanbula dönünce, Abdülhami- de kapılanmıya savaşmış, ken- disini adam eden Mithat Paşa- |a aleyhine yürümeğe başla - Mahmut Nedim Paşa, (hafi - | yeler babası ) olduğu için Mit- | Hat Efendinin scağımı cciğinı Ahmet Mithat Efendinin asıl adı (Ahmet) idi. Otur sekiz yaşlarında vardı. Babası (Süley- man) ağa adh biriydi. Anası da çerkesti. Bir vakitler Müthat Paşanm . yanına sokulması öz kardeşi (Hafiz ağanın) delâle- Bu Hafız ağa, Mütbat Paşa- 'mın (Niş) valiliğinden evvel o0 taraflarda hapsedilmiş. Mithat Paşa (Niş) valisi olunca bir çok mahposlar gibi Hafız ağayı da sten kurtararak himaye et mişti. Gel zaman git zaman Har fz ağa Mithat Paşanın gözüne muvaffak / olmuştur. sonra da/ İstanbulda bulunan kardeşi ( Ahmet ) ile hemşiresini ve valdesini (Nişe) getirmişti. (Ahmedin ) Paşaya / sokulmasının tarihçesi Osmnan Bey sadık bendele- rimdendir. Tabiü / biliyorsunuz. Merhum anıcamın / intikamını alan fedakâr şekit ( Çerkes Hasan) Beyin kardeşi Osman Efendi. Ben onu müküfaten bahriyeden yaveran silkine al- dirmıştim. Heyet arasıda bü- Tunması berhalde - faydak ala- Mabmat Nedim Paşa: — Padişahım, İzmir vilâyet işlerine bakacak elyak ve işten Bu sırada yanıma gelen Pransmea, mülercimi arkadaşmmız da: — Hu gürel eenebi mecmuası acaba birer arzedilecek, zeyi hafi ile vey toplanacaktır. İği mit Ankarada — Basılmış olan ba, imcemuz, terlibi, ah ilibarile hakitaı- ten bir Avrupa mecmuası bi mefisti. ir kaç seme evgel iptldai hir gazele- İnün bile müşkülütia basıldığı Ankarada şimdi bu kadar mefis resimli bir mec- 'mana neşri, eldden takdirlere Kiyık bir Omumarlakiyetlir. Bu — mumatlakiyetin Şiremuanın Müdürü kadar Ankarada böyle güzel eserler tah'ım temin eden yenl idare ge irthar edekir. Bir sadık kulumuun inhasına Çamüsadei seniyelerinin ) irzan buyrulmasımı Biyaz ederim. — Doğru . Lüzmdir. paşa . Siz dabiliye nanırısımız, şu gün- Ülerde orada beklenen hizmeti görebilecek birini - söylyemez misiniz? Kim var ? Kimi gö — Sıhhat işleri feracılar cemiyeti kmeresi anümüzde cuma günü Deyeğl Ha Firkası merke: (Ü Çemiretin Yırka taratından tesbik odi len Yeni heyeti ldare hamzedleri şanlardır. “Tikat mebusm Huseyin IRany Bey e Owi rekiliğe, Nunmettin Talip Bey deik kinel velsilte numaet gösterilmişlerdir. |ei Belediyeden - Mahmat Celül aei mumü azasından Pecit, üserin Hlanü, Müegyet Tmsan, Hasan Nat Mi z ye KDü Nui Beyler de arahllara Bemaci gökterimmişlerdir. iktisadi mehafilda Sarraflar kontrol ediliyor. veni kanuma göre Barmya Kaydalın. ank mermariyelirde buhnaz Kat maamalatına, ve maydoluanların Mühenldir, Sikilar Mahmut Nedim Paşa Abdil- hamidin siyasetini tahii alarak Mitbat / Paçann üzerine vali olarak - gönderile- cek adamın, yine Mitbat Paşatın has düşmüanları arasından se- çilmesi İsap edeceğini de bili- yordu. Büyle adam, eski devlet şurası) reisi Ali Pa- ga oladilirdi. Ali Paşa Mithat Mücabakaya işticik edem cüzel- ler dekmite tavalt giyeceklerdir. SÜİ mübadele ve iskân Gayri mübadillere tevziat , hincimi almaya / savaşırdı. | Bu büyük kinin sebehi de şu ÇA KŞT İ a İzarı cihetinderi sarrafları birml teftiş et p (Hİ gibi komiserliğin b çah üdücü Mekki B de diğer saztafları görakende talvilit, vacakükli ve senebi Bukur üserine yapı lorda tarafından ikzer | cölesundan soaen Mithat Paşa İkzinci defa sadrazam olmamış- | - İşte o zaman (Kos- va)da yeni bir. vilkyet kurul - mam Lârim gelmiş, tabir oraya| aklı başında işe yarar bir vali yollanılması düşünülmüştü. Ab- bülbamit ozaman. (Ali) Paşayı . Ai Paşa da ( Mer- Hatta, Mitkat Paşa ( Ahmet ) Efendinin lakabını kendi. koy - muş, kendi lakabı olan ( Mit - hatı ) ona vermişti. Hafız ağı nın kardeşi de; İşte ogün bu- gön (Ahmet Mithat ) elendi İeceği ve müşterilere nani bordro ver. “zah edilmeklesir. Bu sarraflar ura: -d deller tutmak ve müşterilerine ber. z0 vermek İslemiyen bir kaç Ermeni sarz at hakkunda kanuni takihat irası karar: Harsa Kömiserliği banlar madsetümamlde bilatme- “İngiliz lirasi 1016 kuruş z aeilmiş Te a a da a aa Önleye kadar. 5 bin Başlla bren ada MA inhisarlarda Yeni kibritler piyasaya çıktı Kat Tahisarı idarear dünden - baren 40 çüplü afak KEFadA İml ötür. bmaykmsyeİm aa Dört sene sonra (1281) tarik- lerinde Mithat Paşa ( Tuna ) Ten belediye tarafından tertip ettirilen | L Padişah, Kosva vilâyetine Ali Paşa tayin edilsin demiş.Mithat | ir tezkere ile pa- Gişahın teklifini reddettiği gi Ali Paşanın aleyhinde de bu- kunmuştu, Paşanın böyle yap- | a Ali Paşanın becerik- siz olduğunu. bilmesinden, ya- | Babiuli / işlerine karıştırmak istememesinden ile- Efendiyi maiyntinde ( Rusçuğa ) götürmüştü. Orada ( Tuna) ga- Hugııııku Havı at göre tazyik, dün sanı Adliiyede Gümrük kaçakçılığı /Macit Mehmet Karakay ticarethancd aleyhine ikinet eee mahkemesince GOK ira. Abdülhamik — Mithat | Ceza mülakemeleri usulü kanun Paşayı Avrupaya attıktan sonra, Ali Paşa aleyhinde yazı fındanı çok herecanli sözlerle mukahele | ” Samin gümrükten Kacımkldı gürlerilmek. intişar eylemiştir. F.260 K. |iza

Bu sayıdan diğer sayfalar: