3 Eylül 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

3 Eylül 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

! Telgrat : İstanbul Cumhuriyet- Posta kutusu :N 246 Telefon Mare müdürü: 2965, Kitap kısmır 472 HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR. SİYASI TÜRK GAZETEİİ 1929 Türkiye Güzellik Kraliçesi İntihap Edildi ellik | Güzeller nasıl intihap edildi? Gü: Müsabakamız gae REe Ü züntüyenin o Süzüü nnn scum İi ner, İntihabı büyük bir hakem heyeti yaptı, Wigdemema eeçelai. vur. Kraliçeliği Feriha Tevfik H. 2. liği Semine g e H. 3. lüğü de Mel. Araksi kazandılar Cüzellerin ü rın hepsi daha| hei olarak İntihap ci İpnaleyt esasen hensi İbinda muvartakiyet Çenere tercih ettiği Hitabesinde yapı-| hacak tatihakın adeta bir. nevi kür'al ha istirak eden hanımların / cümlesi Finet ae ve. güzeldirler. Bunu bu- kendisine getince hu | Pa bertm | Ğ Mel, Araksl N” 82) | ürkiye Gözellik Karaliçesi dün inti. b ve birineiliği Ferika Tertik Fariha Tevtik li (Retr) Craerman çazeni İçibi pek 1ti olduğu Esdar üz eyfiyet 4ai B Kadığında - Gün kraşı' düdak uKedeN Yerigfğğlesinden: Namık — İsmail, BÜt e rler e Heşlayekiğ d kasınından: Mahir, İ Güzellik kraliçesi birinci Sanaylı tezytelgiğ B ğllaen : Kemal bi iyaNBeylek İstanbul Vilayeti meclisindeni Da- Lin ŞA Gip, Varti | rülbedayi Vadürü Suphi ber. Sinemacılardan: Fahir Bey. zahet dalresinde d stirak edlimesi. Mütemadi ve müsır müracaatlarımızın hemen tehalükle müshet bir malabe- B İ zkesiye otundu ettti İ ine münhasır Kat ÖĞ Gzğllik kraliçeleri de uzun saçlıdır. Kraliçe FeribaH.ortajboylu,kıvırcık| Tâpiska saçlı, altın gözlü, beyaz tenli narin ve zarif endamlıdır incller Sertaüharririmizle Dektorlürdan! Osman Seraşflek n Müstafa Hulüsi Bey, e Gazetecilerden: Nocmdiign Büğüür, SALI 3 EYLÜL 1929 ADONE ŞERAİTI İkconar, Hiurkls çnlHlarış Tni Üg Sencügi |"ia00 e. | 5ü00 Kr. B aylığı | 750 Kr. / 1450 K Baylışı | 400 kr. — 800 K | üshası her yerde IŞTUR *Doğru mu söyliyorsunuz, hak katen Güzellik kraliçesi miyim? ,, Birinci, ikinci, ve üçüncü güzeller intiba- larımı muharririmize anlatıyorlar UĞARİP Gi bakamızda — birinciliği aai brzlice ilan cailen Feriha | eti ö karkıyordu. Yücntü D İamataram ve mtgille Öt vsincir. teredeiflsiz pRItURI o Feriba 1L esasen bir müğdet iyekçiler mühescesesi taratından srtstliği yapmak üzere angade- Tam nn Görllişime mriya aa Blinti * Semine iune diyor eöeE AA l Si Haznekada üzmeliü'üün Bertiyer rremici LAŞ Kİ u cinbilAKŞFE ŞeEMDiZ gihi gü Hduğuma KAT AŞT at tuvalı Tapmam, bora a Kililmrim. sac- drıma Di dela ' Yişbletim Gğgra çe cünkü SANRİLERİ a ve herkesin zürÖKZEMÜnER güzel bir koca BARANAA Tatırladım ve SN — Güzellik kraliçeliğini hei » ua?

Bu sayıdan diğer sayfalar: