14 Eylül 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

14 Eylül 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a Cumhuri ddare müsürt, 290 Kip amiz IZ HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESE, —— SUMARTESİ 14 EYLÜL 1920 ABONE $ Lu Türkle çi enelizi 1400 Kr. |— Nüshası her yerde i—...5 KURUŞTUR. — Almanyada Kayser Taraftaı'larııım Tevkifi Devam Ediyor #Val“bw;ywâşgnıbıralemvucudegeld «« Bu üç beş günlük eserlerini birer birer gös- termek Gazi için pek haklı bir haz vesilesidir Ö kudar büyük olur- sa olsun, Cazinin eli- ne geçince küçülüp | wıylumyacuk iş yoktur Gazi — Redlenmhurumuzün / sihirkr Başyarer Rusuhi B. bana her şeyin yo- itmekte olduğunu ve Yalor Kaplıcalarında belli başlı lesisatın şim miş sayalabileceğini, — hatta Zendilerinin huçünlerde belki azlaca Gazi z Başmahacririmizle birline köşi Mrosları,.. Derhal vaziyet bi Bir cephesinden mütalea olunmya baş NŞ Sular, saların mükteriyat e darihi, İşlat hassaları, bi eTi mütevatir ve aa. iktizadi vaziyet, gatina, ikamelâblar, Halüsa İstanbatan kadar. Lüşlere - görü almamış ” ol 6 bir de Vizi Bebee. yaptkımız” Tan iadilamından anlaş Kanğn haşlamıntı. Her İskelede daki kalabalığa insimam / cab Bir cemigafir halinde - Yalora Gazi tiz. yeni İnşaalı tehiş buyuruyorlar amanıların bulunduğu yerler İse şim- |olmuş. Ön on beş gün evvel bural amları çıkarıyrlar. | lllen çok güzel ve lemiz bir mamure Taahadi Sa a u ga d danberi maaş ala- mıyorlarmış ! Sırası geldikçe — maaşların geç verilmesininin doğru ol- adığını yazıyor ve hüküme- yorduk. Geçen gün de de kadrolarının gelmediği ita Kemali, İ Tasım geleceğini araşıryorsanuz 'Rica. ederim, (i Taktan kimler mes'ar (| — Biz karlimize cevar vere-[ | cek mevklde değilir. | eleyi de ehemmiyetle Hükü- arzederiz. Tevekkeli dememişleri; ” Bir dokun, bin ah dinle !. ı(uny.dîîeçıı resmi yapan kıtaatı teftiş buyurdular rkani harbiyeliz mumiyı Tet üüşür Fevzl Pç Hzalakda. K E Tiherl yar İREçiiN köşklera el ae Meb'uslarımız Dün Kartal halkının ihtiyaçlarını tetkik “ettiler fgani: standı son vazıyel Hemen her Efgan şehrinde kanli muharebeler devam etmektedir Efgan sefir vekilinin mühim beyanatı Harbin sonuu | ne olacak? ınistanden zelen malümata gi #— Biganislanın en mühüm ve kuy- velli karafları Cenup ve Şark eihetl dir, Bu taralar bir defa elde edilirse bütln memleket alınımış demektir. İşte simdi b taraflarda Mabibullah Han e SS SA Nadir Man taraftarları atasında şidet- |— — Gülâm Rabbani Han d ve kanlı müharebeler. olmaktadır. | — Şark cihetine & Kâbilin cenup tarafı kâmilen Nadir | parti vardır. En mi da Nadir Hanm rafında |şim Han vardır. Diğer partiyi de miraz erdeme Şehrinde bir kaç gün evvel İyar ? — dea AD KDNN | zt aai /hullah Manın ha ,kııııııııııımuvım e HN GÜL Ben li S börin ee ira L ae ön l Kitçanin en büyük şehirlerinden olati Küfir diye ilân etmiştir. Gene büyük şehirlerden olan Azarede a İMabibullah Man taraftarları ile mahas ». Han tae İrebe etmektedir. Kandibar ve Kabil ai T Mlahad Sa 2 Sa G dla Almanyada neler oluyor ? Hükümeti devirmek teşebbüsü akim kaldı | Kayseri tekrar getirerek, İmapratorluğu iade etmek istiyen gizli teşkilâtın elebaşıları yakalanmıştır Belinrde Rayişlağ Meclisine bomba Jarın Ve darel hükümet toşebe | zşan'mütnit errerler olduğunu Meh'uslarımızdan bir grup Kartala giderlerken İstünbül “meb'usları kısmı dün de Kartala giderek hait üyadlar bakkında halkı ve CO ile atlarda ulkoarak Tacım . gela otları almışlardır. Meb'uslarımız bugün de Kadı- < #rka merkezinde halkla te. Maslarına devam edeceklerdir. | ömaslarına d deceklerdi hat edilmiş, radikal milliyetpererlerin efkârı olan hir gazele seddedil- Dünkü telgraf haberleri şunları Rerlin 18 (ususi)— Almanyada bu- günkü hükümeti devirerek tekrar im- paratorlük Cesisi için çalışan bir cemiz Fek keşledilesiştir. Kayiştağ meclisinde geçende patlıyan bemlayı bunların koydükları anlaşıl muştır. Tidten sahileyi çevirini 1 Darbelhükümet müteşebbler

Bu sayıdan diğer sayfalar: