14 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

14 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Gazi Hz. Reisicumhur Hz. dün - Dolmabahçe sarayında — meşgul olmuşlar ve saat İ7 buçukta refakatlerinde mutat — zevat...
 Ticaret odasında İstanbul limanını tetkik için bir komisyon teşkil edilmiştir. Komisyon, reis Hamdi B. rahatsız olduğu için
 İzmirliler kurtuluş gününü büyük merasimle tes'it ettiler SETERR T” yaralı asker tab losu...
 renemi binecekti? Bir otomobil Yenikapı istasyonuna girdi !.. Şoför Rifatın idaresindeki 2275 numaralı otomobil bu sabab saat
 Sulardan istifade edilecek - Su siyasetimizin esas hatları hazırlandı Anadoluda bir çok bentler ve kanallar yapılacak,...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Habetleri KŞAM Her gün 8 sahife Ş Sene 11 — No : 3923 CUMARTESİ — 44 Eylü.l mq Fiatı 5 kuruş " Almanyada hükümeti devirmek teşebbüsü İ | vekili Recep bey | yakanda: şehitler abidesini siyaret, aşağıda: hilallâhmerin yaralı asker tablosu Sulardan istifade edilecek Su siyasetimizin esas hatları hazırlandı Anadoluda bir çok bentler ve kanallar yapılacak, tuğyanların da önü alınacak Ankara 11 |Hususi) — Nafia Vekâletinin bu sene tatbika gir | şeceği büyük sulama işleri hak- kında şü malümatı aldım: Memleketimizde gayet mühim su menbaları vardır. Buna vağmen köy- p |lü zaman zaman susuzluktan şikayet etme itedir. Bazen de bu şikâyetler | su tahribatına ait olmaktadır. Su tesişatı mükemmel — olan * Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre ve sair yerlerde olduğu gibi memleketimizdeki sulardane| fenni bir şekilde istifade edilme- mektedir. Bunun da en mühim sebebi memleketimizdeki mevcut suların Tenni / ve muntazam . bir çerçeve dahiline alınmamasıdır. ü diz, Büyük Menderes, Nilüfer Deliçay, Çubuk çayı, Sakarya, Adanadaki Berdan Porsuk, Sarısu civarında tetkikat ( Devamı ikinci sahifede ) İzmirde kurtuluş günü İzmirliler kurtuluş gün nü büyük merasımle tes'it ettiler Gazi VHz. Reisicumhur Hz. dün- Dol: mabahçe — sarayında — meşgul olmuşlar ve-saat İ7 buçukta refakatlerinde mutat — zevat bulunduğu halde Ertuğrul ya- tı ile Marmarada bir “tenez ühü Müteakıp Yalovayı teşrif büyurmuşlardır. Yalovada Mül let çifliğinde inşa edilen köşk | ikmal edilmiştir. Reisicamhur Hz Yalovada- | ki köşklerinde 10 gün ikamet | buyuracaklardır 4 Trenemi binecekti? Bir otomobil Yenikapı istasyonuna li l. Şoför Rifatın idaresindeki 2275 numaralı otomobil bu sabah saat yedide — Yenikapı — istasyonunun merdivenlerinden aşağıya düşmüş- tür. Bu esnada istasyonu giden Hesna hanım otomobilin sademe- sine maruz kalarak ağır surette yaralanmıştır. Otomabilin — istasyonun girip, , merdircalerden İlanicsinz. şebep Fesin tütmama- sıdır. Şoför vak'adan sonra - oto- mobili bırakarak kaçmıştır. “Gene toslaştılar Galatada bir otomobil tramvaya çarptı 680 numaralı otomobil - dün Galatada 67 numaralı tramvaya çarpmıştır. Neticede tramvay ara- bası, epi hasara uğramış, şoför vakadan sonra kaçmıştır. Va'ka hakkında tahkikat yapılıyor. aşağıya İzmir 10 ( Hususi) — Dün İz- mirin kurtuluş günü, İzmirlilerin en büyük bayramı idi. Kurtuluş bayramı binlerce vatandaşın neşe ve süruru ile tes'it edildi. Sabah- leyin saat altı buçukta halk f kasında - toplanan ihtifal heyeti ilk kalbi ve vatani borcunu ifa | İ mp, ö zirada geçmekte 'ola | | Kaldırıma çıkan kamyon Dün de bir kamyon, fereni tut- maması yüzünden Karaköyde kâ rü başında kaldırım üzerine çı nahadada sakinYorgi efendi zevcesi Odeksiyayı, 2 yaşındaki çocukların ve Zalon isminde komisyoncuyu ağır surette yara- lamıştır. Otomobil kurbanı Pangaltıda mechul bir kamyonun sademesine uğrayan Rifat efendi dün hastanede vefat etmiştir. Gazetemize abone kaydeden bir dolandırıcı Kendi emize bir momur süsü veren bi müddettenber ve ticarethanelerine müracnat edörek edebilmek İzmire 9 eylül sabahı giren türk ordusundan yunan kurşünü ile şehit düşen | zabit ve neferlerin kabirleri ziya- ret edildi. Saat üçte resmi geçit başladı. 'nde yunan mezalimini gösleren iki tablo arasında siyahlara bürün- müş bir hanım, yaralı bir türk âni tedavi ile uğraşan iki in büyük bir kamyon canlı ve acıklı bir tablo- Su, sonra askeri muzika, beyaz tül elbiselerle ve melek kanatlı şen ve güzel mektepli hanımlar tablosu, spor kulüpleri; cemiyat ve müessesat“mümessilleri, ker, jandarma, suvari, resmi halkm beycanlı 1 sadaları arasın- Bemde bulk Bee daylap Glüp ederek eğlendi. Ticaret odasında ıkomisyon İstanbul limanı bir kerre daha tetkik edilecek! Şimdiye kadar yapılan tetkikatta verilen raporlar bir kütüpane doldurur istanbul limanının bir manzarası Ticaret odasında İstanbul lima- | yapmıştı. mını tetkik için bir komisyon teşkil | — Kopenhak / liman müdürünün edilmiştir. Komisyon, reis Hamdi | raporları o zaman iktisat vekâ- B. rahatsız olduğu için henüz | letine gönderilmşti. içtimalarına başlayamamıştır. Denilebilir ki İstanbul limanı Komisyon — İstanbul —limanını | tetkik edilmekten kurtulamamıştır. tetkik edecek ve — tetkikatını | Fakat işin — garibi bütün bu İktisat vekâletine gönderecektir. | tetkik raporlarının hasıraltı olma- İstanbul limamı geçen sene de | sıdır. işti. Bu işin bir tarih- | — Şimdi bütün bu tetkikler yetiş- . Bu hususta toplanan | miyormş gibi İstanbul — lim: bakir bir tetkik mevzuu imiş gil tekrar tetkik edilmektedir. Yazılan raporlar da bir kütüpane — Acaba dünyada hangi liman dolduracak kadardır. Hatta lima- | bu kadar tetkik edilmiştir. nn tathiri için Kopenhak liman — — Bu tetkikler nihayet bazı kim- de mütehassıs olarak cel.- seler hakkı huzüur almasından an adedi yirmi Mis Rut Vilyams Amerikada güzellik müsabakalarından sonra şimdi de bir “en güzel kası yapılmıştır. Bu müsabakaya yüzlerce genç kız mis Rut Vilyams kazanmıştır. Genç krz vücu:

Bu sayıdan diğer sayfalar: