15 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

15 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Millet çıfl' ği İzmitte çıkan “Hür fikir,, refikimizden: Kapalı zarf usulile müzayedeye konulan çiflik Reisicumvekili Hasan
 Sovyet seferberliği Çin hududunda mühim kuvvetler tahşit edildi Sovyetlerin Çin hududunda seferberliği 15 ağustosta hitam...
 Yalovaya rağbet başladı Cuma günleri banyolara binlerce halk gidiyor İmar mesaisi faaliyetle devam ediyor Yalovada bir de...
 Anadoluda kış Halk sobalarını yaktı, kardan korkuluyor Ulukışla 13 (Hususi) — Burada iki günden beri dehşetli soğuklar...
 Tıp kongresi toplanıyor Kongre için yapılan hazırlıklar hitam buldu Gelecek kongrenin beynelmilel olması meselesi müzakere
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Haberleri KŞAM Her gün 8 sahife Sene 11 — No : 3924 PAZAR — 15 Eylül 1929 Fiatı 5 kuruş Yunana kati cevap veriyoruz Yalovaya rağbet başladı Cuma günleri banyolara binlerce halk gidiyor İmar mesaisi faaliyetle devam ediyor Yalovada bir de kömür damarı bulundu Yalova kaplıcalarının imarı için fanliyet sarfına devam ediliyor. Seyrisefain müdürü elân yalovada bulunmakta ve bu işle- meşgul olmaktadır. Reisicuhur Hz. dün Yalovada her tarafı gezmişler ve inşaatı gözden geçirmişlerdir. Gazi Hz. dünden itibaren banyolarına baş- lamışlardı Yalovaya her gün vapur işletmeğe başlamış- tır. Bu batta ;ııııdılık Neveser vapuru tahsis edilmişti! Gelecek sene işlemek üzere süratlı bir vapur inşa ettirilecek- tir. Yalava, İstanbula 19 mil me- safededir. - Süratlı vapurlarla 1, nihayet bir buçuk saatte Yalovaya gitmek kabil olacaktır. O vakit Yalovaya gidi, bir. Boğaz veya Ada kadar kolaylaşacaktır. ip gelmek gezintisi Yalovada bir kömür madeni | damarı da bulunmuştur. Buradan çıkarılan kömür pek iyi yamyor. Kömürün cinsi ve damarın ehem- ti ile diger maden olup ol- TeedrE bleektr. Sahilde yapılaçak otel ve gazi- no ile deniz hamamlarının plân- ları tanzim edilmektedir. Bunlar yakında bitecek - ve ilk baharda - inşaata - başlanacaktır. Tesisat gelecek yaza kadar ikmal edilecektir. ü Yalova şimdiden İstanbulun güzel tenezzüh mahallerinden biri oldu. Cuma ve pazar günleri bin- lerce halk buraya giderek tenez- züh ediyor. Bundan başka Yalovaya tenez- züh vapurları da tertibine baş- ıL APrIb Yukarıda: lokantada öğle ye- meği, aşağıda: inşaattan bir manzara . Kadınlar bi tenezzüh — tertip edildiği , doktorlar da - Yalovaya yir tenezzüh tertip edecekler, bu münasebetle kaplıcaları gezecek- lerdir. tarafından İhtilâf noktası nedir? Yunanlılar hâlâ işi süründürmek istiyor- lar, fakat buna meydan verilmiyecek İsmet paşa Hz. ve vekiller, heyeti vekile içtimandan çıkıyorlar Türk - Yunan münasebatı, son zamanlarda günün en ehemmiyetli meselesi halini almıştır. Ankara leri neticesiz kaldıktan hükümet arasında teati edilen notalarda ihtilâfın hakeme tevdü mevzuubahs olmuştu. Fakat son günlerde hakeme ecek mesele hakkında iki ayrı olduğu anlaşılmıştır. Hükü- metimiz siyasi müzakerelerin akim metin düşünceleri büsbütün | | 14,000 liraya bırakılmıştır. | mıştır. Anadoluda kış Halk sobalarını yaktı, kardan korkuluyor Ulukışla 13 (Hasusi) — Bura- da iki günden beri dehşetli soğuk- lar başladı. Müthiş bir fırtınadan sonra bardaklardan boşanırcasına yağmur yağdı. Fırtına ve yağmur münavebe ile devam etmektedir. Herkes soba- larını yaktı, Her evden çıkan saba borusu tütüyor. Halk bu vakitsiz hemen mahru- Kar ihtimalin- soğuk karşısındı katını tedarik ci den korkuyoruz. Trabzonda fırtına Trabzon 13 (Hususi) — Fırtı. 'nadan vapurlar yük çıkarıp ha- müle alamıyor. Hava - serindir, yağmur devam ediyor. Bu yüzden mahsulün akıbetinden korkuluyor. Bugünkü hava Gece hararet 10 dereceye kadar düştü Yeşilköy rasat merkeinden ve- rilen malümata göre bugün hava ekseriyetle açık geçetektir. Ri gâr şarkla şimal arasından mutedil akşama doğru kuvvetle esecektir. | Dünkü azmi sıcaklık 22 idi. Gece hararet 10 dereceye kadar düş- müştür. Bu gün sıcaklıkta düne nazaran — pek farkolmiyacaktır . Bu gün Karadeniz Adalar denizi ve orta Anadoluya yağmur yağması ihtimali vardır. ——— Millet çifi çifliği İzmitte çıkan “Hür fiki kimizden: Kapalı zarf usul zayedeye konulan çiflik Reisicur vekili Hasan beyefendiye Memleketimizin bu kısmında da azimkâr ve kudreti büyük elin, eserini göstereceğinden mes'uduz. Cürmü meşhut halinde.. Dün saat 19 raddelerinde Un- kapanı değirmeni müdürü Arif bey Karaköyden geçerken sabı- kahılardan Tatar Bilâl cebini ka- rıştırmağa başlamıştır. Tatar Bilâl çürmü meşhut halinde yakalan- meselelerin tine, yani muahede ve itilafnamelere rücu ettiği, hake- min muahedelerin tatbik edilme- mesinden mütevellit mesuliyeti, ve bu mesuliyetin kime ait olduğu hususunu / tetkik etmesi lâzım geldiği — fikrindedir. Yunanistan ise müzakerede itilâf edilemiyen —meselelerin -hakeme havale; Aradaki fark çok büyüktür. Hükümetimiz bir itilâf husulü için fevkalâde fedakârlıklar yaptı, yunanlılar gene itilâfa yanaşma- dilar. Bunun üzerine bu sabife artık kapanmıştır. Şimdi hakem olsa | olsa imuahedelere ve hukuki esas- lara,kimin riayet edip, kimin hak- sız olduğunu tetkik edebilir Yunanlılara verilecek cevap ha- zırlanmıştır. Şu bir iki gün zar- | fında tevdi edilecektir. | kadar doktorla bir çok muştur. Seferber kuvvetlerin baş ku- Tıp kongresi toplanıyor Kongre için yapılan hazırlıklar hitam buldu Gelecek kongrenin beynelmilel olması meselesi müzakere edilecek Ankara 13 (Hususi) — Başve- kil İsmet paşa Hz. nin riyaseti altında açılacak olan üçüncü tıp kongresinin hazırlıkları tir. Bu seneki kongrede — konser, kızıl hastalıkları ve serbest muh- telif mevzular vardır. Bugüne kadar kongreye 120 cczacı kaydedilmiştir. Kongreye diş ta- bibleri tarafından bir müracaat vakı olmamıştır. Eczacılar mes- leklerine ait muhtelif mevzular hakkında — tebligatta bulunacak- lardır. Kongre 3 gün devam edecektir. Kongre azasına Ankarapalas ve Lozanpalas — otellerile tren ve vapurlar yüzde otuzdan altmışa , kadar tenzilât yapmışlardır. Kongrenin tıp müstahzeratı teş- hir kisım halk firkasi umümi merkez. binasındadır. Bu kısım geçende Ankaraya gelen göz tabibi Niyazi İsmet bey tarafın- dan tetkik edilmiştir. Teşhir - salonunda —müteaddit tıbbi kitaplar, sıhhi ve içtimai muavenet / vekâletinin Gheşriyatı, fakültenin neşriyatı, tıbbi müs- Kongrenin hazırlığı ile meşgul olan göz tabibi İsmet Nıyazi bey tahzerat, rontgen filimleri teşhir edilecektir. - öngre b seneki/ içtimam ayrıca şu mühim noktayı da mü- zakere edecektir: 1931 senesinde açılacak olan dördüncü tıp kön- gresinin beynelmilel olması ve muhtelif Avrupâ hükümetlerinin kongreye iştirâkini temindir. Sovyet seferberliği Çin hududunda tahşit Sovyetlerin Çin bududunda se- ferberliği 15 ağustosta hitam bul- mandanlığına Ceneral Blüher tayin edilmiştir. Bu kumandan vakti Çin hükümeti milliyesine askeri müşavir olarak verilmişti. Mumailey Çinde — bulunduğu zaman cencral Gallen namı müs- taarile şöhret bulmuştu. 1927 de Sovyetlerle Çin hükümeti milliye- sinin arası açıldıkten sonra Mos- kovaya geri alınamıştı. Baş kumandan Blühcrin karar- gâhi umumisi Novo Sibiriskidedi “Teşkil edilmekte olan on yedinci | kolordunun da karargâhi — bu mühim kuvvetler edildi Yeni orduya on sekizinci ve on dokuzuncu kol ordular da merbut- kol ordunun mer- kezi Irkutski de olup kumandanı Jeneral Lopistir. Bu kolordunun karargâhı gene Irkutskide olup Je- meral İvanofun kumandası altında bulunan otuz üçüncü Siberya fır- kası, karargâhı Çitada olup Je- 'neral Reitermi kumandası altında bulunan otuz altıncı Fransbaykal fırkasi dahildir. Danria'da 'bulunan Kuban - sü- vari livası, Beresovkada bulunan Buriat süvari livası ve 40 tayyare, (Devamı ikinci sahifede )

Bu sayıdan diğer sayfalar: