15 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

15 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$ b İstanbul, Mi | Dözele ve mafboaya dit b | Müddeti geçez nusbol — Nuslhar YENİ DÜNYA .üyılnıız keşfi itibari- lem değildir. h'“i Anglo-sakson A: Di e me- RokiPayat şekil ve telek- bi tai nazarından da ye- temed Va teşkil etmektedir. ü h beşeriyetin mer- "iyük bi Son seneler zarfın- h 4 :r_sur':ıtla Avrupa'"-| im erika'ya geçmektedir. Bidişle $imal —Amerika'sı n asırlardanberi inhi- fi İımlnmlurdııg"u si €gemonyaya ral n “;feîge Sahip olaca îc Dhesiz m imüt Seyrine, hiç tüçi Yi bir istikamet ve- %:nm Muhtelif devirle- Ük ha Nden ayıran karakte- at kanın b Ha gekilleri vardır. A- eşfini takip edi 2ari li takip eden se ıf?d'î dünyanın fethi u -şı.“ynlgbirhuckeıbaş Stekiz, ve Büyük İspanyol- a v;'ı“ Fransız sergüzeşt bük Öğiret Servet - peşinde *Cihm,, Osları aşmaktan ş ın—,y,:;"'“'ı İspanyollar - etini , XNi dünyanın ser- etle 'nı:m'ıu dolusu; mem- İspanyoj Adilar. - Hidolgo- Uldu arile &sılzadeleri-yalnız TÜL nj dktifa —ediyor- F Veti m"'um Nihayet hazır bir Caları paVakkat ihtişamiyle, k hpi'!n.l arına rameden bü- Ja kağgı'trin gururlu hatı-| 'lmı-:e yler_gü,e“ devresin- 'eni dünyıya_ Avru- Si akın ç, ahiyette bir e-| O staka ct Daha - ziyade| ct mtnıq" ve şimal| Da'nın gi P Olan bu eneıji,l Şikın .::: ve dar muhitin KE ve geni, AMerikasının Şlca j SRE ' a ni bulda İŞİR lâzım 9 Öne ÇT P k y ';"m Tinci farik vasfı, Öyrum _d:tı Balebe çalma- Yıpratan mezhep, ı ..:L':nvç menfaat kavga 'eni da kalmıştı. - Yalıim , Yada meşgül oluna- h __': Beniş ve hudutsuz tün 'll'dı.A Bütün istikbal, aiçiYe &t bütün şanu şeref lük ve inde gömülüydü.Uğ- Yeni & eti gee UYaffak olmak, iş- Üğeyiüdesi . Taştılar Si bul eçi Sima €erin, yeni hayat- iydu. 1 A * Muvaffak oldu- Amerika'sının şeh- '“e::.f'“_':nşlşı bir insaniye- a Serveyi < Simal Amerika'- llınm Sanki bin bir gece, N i:::nı'mıhıdxr. Ta- d ssanlara bo! eğ- Çi Sinepedindeki bütün sırla, Onlara tevdi etmiş- ÜN ALİNE Carmtekiri ; Amç gle'ler " Ford's inldr bir çikan milyarderleri, ya- Gaalar 4 alün ? de; Mâalettayin — seçti- di Yeni ğ_"_î&ı Bunlar, yeni dü- iyetin deha sabihi badim SAD f Kai tarihga'iBlerindendir. Bun t » kahrımanları ka- dirler, s:'““lııı kumanda et- ':’ıug,_ farkla ki eski ordu Tabisep © çıkarlardı. Ye- Katla çarpışmaktadırlar. CUt servetlere ha- Si gilak ı:'o' aat gpp Yenileriyne ser. itlar. gaa Smak için uğraç. bi ıı..__ıy':"'sh Amerika'da W;M e, fabrika — idaresi €N farkiı bir ; ş tedir. TEKİt bir şey telekki îıııith şimdi bü- ağdap 91 Mmeclisi riyase- '*y.j:' 860 Amuştur. —Bu girket İ&ı ta 80 ;:'*ılyon İrank - sarfile » mülk, Hükümet' te netice bi $Sönomisinin idare- k"l May , Enar sümhuru M. Hoover, :Şî'ıî*_ı ;__?_"";*i!_m gideresinde e inaden — rakibi Na BÜ vi Şülebe Çalmıştı A Eaki Virk, unulın İr bi l;:,“'dî' Srlth gi 'iT bina yaptıra- K bir yeni vazifesin- bdSakm e ilyon 250 bin frank Va Mitatının DU Mikdar reisicüm- M St İi misli imiş H NÜ ve yaça İ bilir feh ve edı iZzam bir harika- ıh(b*llıı _îî"' olan bu u;ı:nnıı:ı MA )e K İntihapta kendi. " İkameegakierika reisicüm hr — götürecek-| e ZEKİ MESUT YANDA SEFİRİ iytler ü Baron Röngera *nleketine avdet İdarehanc: Ankara -caddesi, yet ! İstanbul, 3911—391 ursurslar AÇin müdiriyete müracaat edilr kuruştur. Gelen evrak geri verilmez. ma M Edunmuunştunr No 100 'Yunanlılar Vasıf Bey Şi Aym 23 ünde Berlinde toplarıması mukarrer olan beynelmi- 'Telefon numaraları. 3018 Milli: 4 m B aNDNT gi % â'.h!ım-ilv' ! ve İlan Üeretleri ” Gazetenizde çikan yazılarla hakuka mahfazlar Abone 4 Haa tarifasi Bnci Sahifode San'im! $ Arlıp Bi e « BBayasa calamerrirei Südret maob'uasa MA RENEU'E Parlâmento- lar kongresi Görüşülecek me seleler hakkında Vasıf Beyin beyanatı " Bizim tarafımızdan da bazı mühim teklifler yapılacaktır lel Parlâmentolar ittihadı kongresine Türkiye Büyük Millet Meclisi namıma iştirak edecek heyete riyaset eden İzmir meb- usu Vasıf Bey dünkü ekspresle şehrimize gelmiştir.Kongreye iş tirak edecek diğer mebuslarımız, Tokat mebusu Süreyya, Biga mebusu Şükrü, Antalya mebusu Süleyman Şevket beyler evelce Berline hareket etmişlerdir. Vasıf bey de çarşamba günü gide- cektir. Vasıf Bey bugün Yalovaya giderek Reisicumhur Hazretleri- ne arzı tazimat edecektir. KONGRE NIÇIN Vasıf Bey, dü: eden bir muharri ta bulunmuştur: —1913 te, İngiliz avam kamarası- 'nın teşebbüsü üzerine ilk beynelmi- lel parlâmentolar ittihadı kongresi Belçika Ayan meclisi binasında top lanmıştı, Almanya, İngiltere, Avus- turya, Belçika, Fransa, İtalya, Rus- ya ve Holanda parlâmentolarının iş tirak ettiği bu toplanış Belçika kra- hinn himayesinde bulunuyordu. O seneyi mütcakip harbin ilân: üzerine faaliyetine hitam vermek mecburiye tinde kalan kongre 1916 da yeniden içtimalarına başlamıştı. En son kong relerde iştirak eden milletlerin ade- di altmış ve Avrupa milletlerinden maada Amerika ve Asya parlâmen- tolarına mensup mümessiller kong- relere iştirake başlamışlardı. — Türkiye - Büyük Millet 1924 ten beri aktedilen bütün kongre lere iştirak etmektedir. Berlin kong tesi bu içtimaların on beşincisini | teşkil etmektedir. ve kongreye biz de dahil olmak üzre 36 millet iştirak etmektedir. KONGRENİN MAKSADI Kongrenin hedefi — ticaret hayatı üzerinde bütün milletlerin kabul et- tiği mevzuatı kanuniyeyi mümkün endisini ziyaret imize şu beyanat- olduğu kadar tevhit ve bir sisteme | irca etmeğe çalışmak, beynelmilel iktısadi hayatta bir takım müşkilât ika eden gümrük tarifeleri ihtilâfa- tmmı mümkün olduğu kadar izaleye çalışmak, cihan iktısadiyatı noktai nazarından muhaceret, kömür, tü- * TOPLANIYOR?.. rüstler meselelerinde müşterek faa- liyet göstermektir. Son kongrede sanayiin rasyonali- ze edilmesi, amelenin temettüata İj tirak etmesi meselesi, ziraat amelesi nin şeraiti refah ve faaliyetini islâh mescelesi, sanayideki konturatoların ve taahhütlerin tevhidi ahkâmı için proje gibi meseleler ve aynı zaman- da gümrük tarifelerinin beynelmilel |bayatt' ika ettiği müşkilâtı tahfif meselesi mevzu bahsolacaktır. MUHTELİF KOMİSYONLAR | Bunun için muhaceret, ziraat, ti- |caret, körür mesailini tetkik etmek le mükellef komisyonların raporları münakaşa edilecektir. AVRUPA İTTİHADI FİKRİ Son zamanlarda, bilhassa M. Bri- and'ın malüm teklifinden sonra da- anuayyen bir şekle giren Avrupa federasyonunun — ilham et- iği fikirler bu kongrenin faaliyeti ne esas olacaktır.” İstihbaratımıza — nazaran Berlin |kongresine iştirak eden heyetimiz müzakerat ve münakaşatı yakından takip ederek bazı hususta taalluk ©- den yeni teklifler dermeyan eyliye- gektir. | BİLHASSA GÜMRÜK İŞLERİ Bu teklifler bilhassa bizi alâkadar eden gümrük tarifeleri meselesine ait bulunacaktır. Berlin kongrelerinin Avrupa iktı- sadi federasyonu teklifi - etrafında çok esasir münakaşalara sahne olaca t tahmin edilebilir. e Blalalalmie Yeni Asır gazetesinin mu- hakemesine dün başlandı. Dünkü muhakemeden bir intiba Kadriye hanımın beraat etmesi ü-|diler. Heyeti hakime icabını müzake- zerine Cumhuriyet adliyesi serlevha- h bir yazı neşveden İzmirde çıkan Yeni Asır gazetesi baş muharrir İs- mail Hakkı ve mes'ul müdür Ali Şev ket bey aleyhine bu hadisenin tahki- katini idare eden müstantik Hikmet bey tarafından açılan tahkır davasına dün ikinci cezada devam olundu. Hik- met bey vekili ile birlikte ve maznun- lar bizzat hazır bulunıyorlardı. Hik- Te ederek daya istidası usülen — veril- memiş olduğundan istidanın reddine karar verdiler. Dava istidasının 3 nüsha - olarak tanzım: ve evrakım müddei umumilik ten istintak hakimine havale edilmiş bulunması iktıza ederdi. İrtişa tahkikatı İrtişa meseclesine ait tahkikatın bu met bey davasını şerhederek: Tay nihayetinde bitmiş ve istintak ha- : karetine | Yimi tarafından da kararnamenin ya- —B: beni halkın hakaretine yi ALUR N 'e 10 bin| Zılmış olacağı haber alınmıştır. Müddei umumi—gazetenin tevzi edildiği her yerde dava ikame oluna-| bilir. Ancak bu gazetenin buradan tevzi edildiği ispat olunmalıdır; dedi. smail Hakkı bey gasetenin inti- şar ve tevzi yeri İzmirdir. Istanbul değildir dedi. Hikmet B. de aksini idda etti ve: — Istanbul gaşeteleri bu - gazete- den naklen aldılar demekki tevzi edi- | liyormuş : dedi. | Maznunlar da davanın İzmirde i- k>mesi lâzımgeldiğinden reddini iste| KzL Si z dle Dü e SADD A A Di GAS S el sie5 a slde . 2 inci sahifemizde: (— Mahalle aralarında gördüklerim 9— Sön haberler f 3 üncü sahilemizde: 1— Etonomi 2— Mahkeme İntibi 4 Üncü sahifemizde: 1— Hava raporu 2— Pelek 3- Roman: Aşk göneşi Tren kazası ——— Küçükçekmecede bir lokomotif yoldan çıktı Nuiuı; ;ıî;hlr zayiat | olmamıştır. Son günlerde coğalmaya başla- yan tren kazalarından biri daha vuku bulmuştar, Çok feci bir surette bit- mesine ramak kalan bu kaza çok şü- kür hafif geçmiştir. Şark demir yolları (209) numaralı katarı Küçükçekme- ce istasyonunda manevra yaparken İlokomotif birden bire hattan çikmiş- tır. Makinistin vaziyeti derhal idrak (etmesi sayesinde makine durdurula- bilmiş ve bu suretle daha fazla ilerle-| jyerek hendeğe düşmesine mani olun- Umuştur. | — Kazanım hattın © kışminin açılma- İmasından ileri geldiği-tahmin edil.) mektedir. -Halkın ihtiyacı Meb'uslarımız dün Kadıköy- de tetkikatta bulundular —-.— köy halkile Diğer taraftai etmişlerdir. fırkanza ocak kon- ayın nihayctine kadar ocak kongrele- ri tamamile bitmiş ol nahiye kongrelcine kaşlanacaktır. ea M JAKAR GELMİYECEK ANKARA, 14 (Telefonla) — İs- tatistik Müdürü umumisi Müsyö Ja- kar avdet etmiyecektir. Kendisi mem leketinde mühim bir memuriyete ta- yin edildiğinden gekilmektedir. Defterdar emlâki milliye müdürlüğüne tayin edildi Şefik Bey ANKARA, 14 (Telefonla) — Ma- liye heyeti reisliğine emlâki milliye müdürü bey ve onun yerine Istanbul Defterdarı Şefik bey tayin alundular. Ulukışlada şiddetli soğuklar başladı den beri dehşetli soğuklar — başladı. Müthiş bir fırtmadan sonra bardak. lardan boşamırcasına yağmur — yağdı. Fırtına ve yağmur münavebe ile| devam etmektedir. Herkes sobalarını yaktı. Halk bu vakitsiz soğuk karşı- sında hemen mahrukatını tedarik et- ti. Kar ihtimalinden korkuyoruz. TRABZON, 13 — Fırtımadan va- purlar yük çrkarıp hamule alamıyor. Hava serindir, yağmur devam edi- yor. Bu yüzden mahsulün akıbetin- den korkuluyor. RUSLARLA TİCARET MUAHEDESİ MÜZAKERESİ ANKARA, 14 — Ruslarla müza- kere devam etmektedir. İthalât cet- vellerinin tanzimi için yarın tekrar toplanılacaktır. Bu cetveller hafta i- çinde ikmal olunacaktır. TRABZON MEBUSLARININ - TETKİKATI 'TRABZON, 13 — Mebuslarımız toplanarak halkla temas etmektedir. | Halk fırkast kongreleri içtimalarına | başladı. MÜNHAL MEB'USLUKLAR — | ANKARA, 14 — Münhal üç meb'| usluğa bu ay zarfında namzetler gös- terilecektir. Namzetlerin — mütekait) erkândan iki zat ile sabık — Istanbul valisi Mithat bey oldukları - söyleni yor. 3 Diğer iki mürihal mebusluğa mec lis açıldıktan sonra namzet gösterile- | cektir. $ münhal mebusluk vardır. OF FELÂAKETZEDELERİ | 'TRABZON, 13 — Ol felâketzede- idaresinin Istanbul meb'usları dün de Kadı- grelerinden bir Çokları bitmiştir. Bu ik ve derhal! ULUKIŞLA 19 — Burada iki gün-| Atina muahedesini tatb;k ede Fabrikaların ıslahı Avrdpadanıxiütahas— ayi ve maadin bankası fabrika- in bir kaç mütehassrs arigaje etmiştir. Banka Beykoz fabrikası için iki mütehassıs bulmuştur. Almanya kun dura fabrikasının tavsiye — ettiği bu larını rslah / içih” gelmektedir (Orih) tır. iğeri ayakkabıların Malı kudretİni yükseltmek için gel- mektedir ve ismi Veriman dır, Kayseri ve İsparta halı iplik fab- nxılırmın ıslahı için de bir mütehaz- Beykoz kundura fabrikası 18 celbedilmektedir. Çekoslavakya- dan getirilen bu zatin iami Laşerdir, HARİCİYE TAYİNLERİ ANKARA, 14 (Telefonla) Hariciye vekâleti Birinci daire şu- be müdürlüğüne Uşaki zade vedat B. yerine Vaşington sefareti baş kâ- tibi Riza, Kalemi tmahsus baş kâtip- liğine Cevat B. ler tayin edilmiştir. RUSYADA GİZLİ TEŞHİLAT MOSKOVA, 13 ÇA-A.) — Lenin grattaki bahri inşaat tröstünde Sov- yet iktısadiyatını yıkmağa matuf bir teşkilât keşfedilmiştir. Sovyet bahri inşaatının inkişafına mani olmak ve bütün siparişleri ecne- bi memleketlere vermek — mâksadını takip etmekte idi. Teşkilâtın başında bulunanlar tröstün fen memuru ve sabık sosyalist merkezi icra komitesi fzasından Viladimir Kostinko ve tros tün sair âzasıdır. Bunların devlete yaptıkları zarar on sekiz milyon rub- ledir. Maznunlar dokuz kişidir. KADINLARA MAHSUS KAMARALAR Şirketi Hayriye idaresi kadınlara mahsut kamaraların erkek yolcular tarafından işgal karar iştir. Aynı zamanda Şehremane- ti de girketin bu kararını teyit eden bir karar verecektir 4*0000000000000000000d0AAA, f Lişan meselesi Harf inkılâbından sonrı lisan meselesi günün en ehemmiyetli bir meselesi olmuştur. Bu gün lisanı- mızın en mühim işlerile ukraşılıyor. Lisan Işlerinin ehemmiyeti ancak lisani- yat bahislerinin matbuatta: yer bulmasile meydana çıkabilir. Harf Inkılâbında mühim hizmeti görülen ve İlsan bahsinde de Ihtisası olan Ahmet Cevat B. $ gazetemize lisan meselesi hakkında çok ıt'sıau $ bir makale serisi uş- İ tır. Bu serinin $ : mütehassıslardan biri kundura kalıp-| gA li Sene No 1200 v | — M Mihalakopulos ile İagiliz Hariciye nazırı M. Henderson Türk-Yunan meselesi M. Mihalakopulos İngiliz Hariciye nazırile uzun müddet görüşmüştür. Yunan hükümeti mübadele komisyonundaki $İbir şehi ATİINA, 14 (Rumca gazeteler) —| Yunan hariciye nazırı Cenevrede İn-| giliz bariciye nazırile Türk - Yunan meseleleri hakkında uzun bir mülâ- katta bulunmuşlardır. M. Henderson. mütemmim izahat istemiş ve itilâf husulü zımnında tavsiyede bulunmuş tur. Mihalakopulos Roma tarıkile Ati- naya Cenevreden hareket etmiştir. Çarşambaya Atinaya muvasalâtr bek: leniyor. | Mihalakopulos gazetecilere şu be- yyanatta bulunmuştur : — Yunanistan — tamamen sulhper- verane bir siyaset takip ediyor. Bu- İaun dehili Italya, Romanya ve Sır- |bistanla aktettiği muahadenet mua- hedeleridir. | Diğer komşularımızla ve bilbassa 'Tıîıh'yc ile muhadenet ve ademi te- vavüz mısakları aktetmek istiyoru: Fakat istikbalde münaziünfib nokta- lar bulunmamak için eveli emirde muallük meselelerin halli lâzımdır. demiş ve Yunan hariciye nazırı hate Yunanistandada- ğa kaldırılanlar ATİNA, 14. A A. — Tırhalada dağa kaldırılan — kimselerin — serbest brakılması için — istenilen - 5,000,000 Vdrahmilik necat fidyesinin — tedariki) hususunda baş gösteren — müşkülât dolayısile çete rcisi — Tzatzas m ala koyduğu rehineleri kurtarmak imkâ- ni henüiz hasıl olmamıştır. Hükümet, 'Tzatza m takibine şiddet ve süratle devam olunmasın: emretmiştir. —a SELÂNİKTE ZELZELE ATİNA, 13 (Fos) — Selünikten gelen haberlere göre şehri merkürde şiddetli bir hareketi arz olmuştur. Bu ane kadar mühim hasarat bildiril- memiştir. Geçenlerde Akşam gazetesin- de Şehreminliği fen adamların- dan birinin; — İstanbul gibi bir şehrin plânı yapılâmaz; yapılsa bile bir yerli yapabilir. Gibi garip bir sözünü tenkit etmiştim. rü imiş. kolaylaştı. Müdür Bey: Ben ona cevap verebilirim, çün kü mühendisim. Rıfkı Bey fen adamı O neden İstanbul işlerine karı- şıyor? demiş. Mühendi liği, ve ınk düşündü, leri, halkla konuşmayı vazife bil Meğer bu zat fen işleri müdü |karmamasını temin etmek içi Bu müdür Beyin neden|ne güzel düstur! Fakat daha i Mütehassısının plânı|bir düstur; bilmeyenlerin yap- projeleri içinde hapis olmak is-| mamalarıdır. Yanlış söyliyenin temediğini artık anlamak daha| sözü unutulup gider: * İgi bir gün bir kasaba, bir say H ye cins cins mühendislik sıfat- . Lisan nedir? larını 'gören çocuklar bile bilir. serlavhalı birinci yazısını yarın neşredeceğiz. Lisan değişmezliği Makalesi de bunu Çar- şamba günü takip edecek Herkesin — anlıyabileceği bir tarzda yazılan bu ge- riyi karilerimizin alâka ve lezzetle takip edecek. lerine şüphe etmeyiz. Kaldırım mühendisliği diye de bir şey vardır. Benim İstanbul - işlerine ne- den karıştığıma gelince, ben Is- tanbul işlerine değil, fakat bu şehrin güzel ve düzgüf olması meselesine üç sebeple karışıyo- rum: murahhasına yeni talimat gönderdi. nîti makal olarak bir tecavüz takdi. rihde Sir Dromon'la M. Makdonal din beyanatını hatırlatmıştır. |DİYAMANDOPULOS A TALİMAT ATİNA, 14 (Apoyev.) — Harici- ye mahafilinden alınan malümata gö- re M. Diyamandopulos muhtelit mü- badele komisyonunun umumi içtima- mnda Atina muahedesinin tatbiki için Yunanistanm bemfikir bulunduğunu tebliğe memur edilmiştir. Fakat mü- badele komisyonu evvelâ muallâk me seleleri halletmelidir. UMUMİ İÇTİMA Yunanlılara verilecek cevabı nota- şehrimize, yeni talimatla avdeti bek- lenmektedir. Başmurahhasımız gelir- se yarın komisyonda bir heyeti umu- miye içtimar aktedilecektir. Ticaret umumi müdiri Ankaraya döndü Tiçaret müdürü umumisi Naki bey dün Ankaraya avdet etmiştir. Naki bey şehrimizde sigorta işle- ri, liman ıslahı meselesini tetkik et- miş ve bu işlerin tarzı cereyan ve 1s- jlahı hakkında bir rapor hazırlamıştır. Naki bey muhtelif devletlerle yeni aktedilecek ihracat muahedelerinde takip edilecek en salim usulün ne ola bileceği hususunda da tetkikat yap- mış ve tacirlerimizle temas ederek notlar almıştır. ÇUA FERİT B. YARIN GİDİYOR Şehrimizde bulunan Londra sefi- timiz Ferit bey — yarinki ekspresle Londraya hareket edecektir. Plansız İstanbul fikri gülünçtür gördüğüm şey diğim için üç. .. Bir zat bu den müdürüne: “Bizde bilen susar, bilmiyen söyler.” demiş, Hiç bir şey bil- miyenlerin memleket işlerini al- tüst etmelerine kimsenin ses çı- Biz bilmiyenlerin - yaptıkları işlerin zararları altında didin- — Yansen bir mütehassıstır.|Mekteyiz. Evimizde eğlenecek r odanın plânına, ve bir mi- Fakat Falih|mar tarafından yapılmış planı- değildir.|na, ihtiyaç duyarken kos koca r şehri zevkten ilimden ve gö- rüşten mahrum insanların gü- lünç fantazilerine ve acemi hen- deselerine teslim etmek doğru olamaz bize her şeyde örrtek o- lan Reisicumhurumuz her han: ye için imar arzusu duyduğu vakit evvelâ oranın haritasını alır ve bu haritadan plân yap- tırır. Sokak demagojisinden baş ka hünerleri olmiyan zevat ise Istanbul üzerindeşiir oyunu oy niyorlar. Şehreminliği fen adam ları müebbet eserler yaptırnıış. lar, ama onları biz göremezmi- şiz Müebbet eser! Müebbet şehir Istanbullu olduğum için bir, cilik eseri! Bu fen müdürü 1929 her işimizde Asyalılıktan uzak- Türkiyesinde 1339 kafasile ko- laşmak fikrinde bulunanlardan nuşuyor. Zavallı Istanbul! lerinin uıçııî iskânlarıma başlandı. e0000000000010000AvESSCSA | Olduğum için iki, gazeteci ola- FALİH RIFKI , saslor a LA

Bu sayıdan diğer sayfalar: