15 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

15 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİN SÖZ BİR RESİM kile azalarından bazıları larken ada topladan Heyeti içtimadan çıl Norveçyanın lldıl'-ı Nlmına b.ılış__,ı baş ııı(ılıaulıı al('m.——ınııul ınaıka BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI her renkte - sön moda 1 ] 4 z Hiradan itibaren Pardesüler tvenc-cos) bej ve İâcivert renklerde 1 22 — İlradan itibaren 2 Muşambalar örekti) her 131 liradan tenkte ©9 itibaren Beyefendilere : Meıhuı Manderberg markalı (treneh - cost) tan bej ve İcivert Pardesüler 1 244 5 Hradan itibaren L 16 — Hradan itibaten 2 y ekostümler 1 14 — Hradan itibaten ğ 2 Çocuklara : bti Muşambalar 1 5 ; liradan itibaren Erkeklere : eli Muşambalar 1 8 î Hiradan ttibaren Yüksek Mühendis müdürlüğünden: temdit edılmıştır. Tabii, maden, S ALÂMI MAFSALİYE sularının yalız (VİTTEL) de g İ İ | T- | 4ed için deval suların tekmil havas ve anasırını camidir. solra fevaldi umümiyesi | GRANDE SOURCE kec Msstalığı — — kara cigerin A ıı_.(ııımı Istanbul ğ—»Tuzla içmeleri Her gün Köprüden 7,05 - 7,53 - 9,55 - 13,05 de Haydar giden vapurların trenleri menbalara gidip gel Kara ciğere VdîH ZSHDOS nı_ gümen ı irtbaren başlıyor. ı Karagümrükte kasap İri Galata Karaköy Poğaçacı fırını ittisalindeki mahallebicinin üstünde Hanım efendilere : Beyfendilere: Erkeklere : Pardesüler v Spor kostümleri |,.ufininaen Pardesüler ]_/t - Tiradan İllhırcn[ 2 Tiftik Paltolar [2; liradan itibaren Kadınlara : Fantasi Wuşambalar 9% liradan itibaren ysmarlama kostümler 30 Jiradan İtibaren Taksitle de muamele yapılır. Her gün saat 6 da matine dansant ve 10 da suyare dansant. mekb L Bu sene yüksek Mühendis mek- tebine lise mezunlarından (80 ) Efendi meccani leyli olarak alına- caktır. Kayt ve kabul müddeti 12 Teşrinievvel 929 tarihine kadar Leyli ye nehari İSTİKLÂL LİSESİ Talebe kaydına başlanmışur. Her gün mürscat: olunabilir. Şehzadebaşında polis merkezi arkasında #OODOCCOOR Teleton İst. 2534 SANTRAL KABARE - Beyoğlu İstikll zaddesi 990 Zerafette tezyin ve tertip edilerek kış mevsimine bu ayın 15 inden RESTORAN - DANSİNG Mükemmel yemekler. Do yesikiy, Gdi ea Manı öldüren arabacı Halilin muhâkemesine üllıı Ağır cezada devam edildi ve talik edildi. Düakü celsede şahitler dı y HASAN BALIK YAG NAİM VKP(VVRI.ARİ İzmir postası Seri, lüks ve muntazam olan ADNAN ' 16inci PAZARTESİ günü 16 da x nhtımından hare- ketle ( İzmire) ve Çarşamba günü İzmirden İsı a hareket' eder Galata Gümrük / karşı Fransez hanında 12 nüma mi acancalığına — müracaa:. Beyoğlur Yü gikenci ııııııHarı İzmir sür'al paslası Lüss İsmet paşa vapara 15 Eylül — pazar günü tam saat 15 te Galata hare- BAK <a nbumo- İZmire a dandoğru edecektir. Tafsilât için Sirkecide Yel- kenci Hanında kâin — acanta- sına müracaat. 'Tel. İstanbül — 1515 Ve Gülatada “merk€4 Tih- tım hanında. Çelepidi ve- Sata- filopati acantalığına müracaat T&’İrh n Beyoklu 854 rün Ekspres posu puru > SULHA B Pazartesi günü Sirkeci sihtımından hareketle Ç Ereyli , — Zonguldak , Bar tın, Amasra, Kuruca Şile Cide) #xk | için Eminönünde İzmir sokak No 6 merkez acentalığına münrucaat olun- ması. ALEMDAR ZADELER YAPURLARI Seri, düks karadeniz postası Millet A Pazarlesi Sirkeci Tıhımından IZonguldak, İnebolu, Evrenye, Samsun, Ünye, Ordu, Gir Rize ) ye gidecektir, nat n i: İstanbi Meymenet hant altımdaki yazı günü akşamı saat 18 de hareketle Şik hanımlarımızın . sabirsizlikla bekledikleri M 44 MARKALI İPEKLİ - ÇORAPLAR gelmiştir. Başlıca mağazalarda sa- tılmaktadır. Umumt deposu: İstan bul Tahtakale Cedit Han No-46-49 lelerine azimet ve avdet edi e vir. | Bilet ve daha ziyade - tafsilât simak | hanc. Telefon İstanbul 1154 İi NİHAYET uanam 15 EY ı Evelki gün Tavil zade vapuruna bir Yunan şilebi B& uçıklarında çarptı. K (ı w—l taze olarak gelmiştir. 100 kuruşa kiloli erde HASAN ECZA DFPOSU lopmnul âı:yi'_iseiaiıı" Galata köprü leyoğlu — 2362 , Şube #centesit Mahmüdiye Hanı altıtda TIIBZM BiRİNÇİ POSTASI (CUMHURİYET) vapuru 16 Eylül Pazartesi 12 de Galata tıhtımından hareketle İnebolu Samsun, Girescn, Trabzon, Rizej Hopaya gidecek ve dönüşte, Pazar iskelesiyle Rize, Sürmeni Trabzön , Ti ebolu , Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, İncbolu, Zonguldağa uğrayarak gelecek dr. Hareket günü yük kabul olunmaz. Haa ş at n çei iamir - Mersin sör'al poslası — ! MahmutŞevketpaşa vapuru| D7 Eylül salı #2 de — Galata nhtımından kalkatak Çarşam- ba sabahı İzmire ve akşamı İzmirden- hareketle Antalya , Alsiye, Mersine gidecek ve dönlişte. Taşucu, Anamor, Âla- iye, Antalya, Kuşadası, İzmire uğrayarak ge'lecektir. YALOYA POSTASI Bu günden heı.ı gün itibaren köprüden (8,30) da bir vapur Köyüne, tek- tarak (11.30) da Yakıvaya gidecek ve Ya- lovadan ((7,35) de hareketle ayni — iskelelere — uğrayarak ıyvalk sür'al postası ( Mersin ) vapüru 17 eylül Salı 17 de Sirkeci rılıtımından hareketle Gelibolu; Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit — Burha- niye, Ayvalıa — gidecek - ve dönüşte mezkâr iskelelerle bir- ikte Altunoluğa uğrayacaktır. Gelibolu için yalnız yölcü alınır, yük alınmaz. Y İYRR. . LARREC Y » GÖMTAKLMRAR . Muntazam Bartın Postasi .. Vapuru Ercüment Nur 5'a gününden iti pazar TESİ DA ber halık muntazaman — Ereğli, Zonguldak, Kuruca - şileye * avdet edecektir. 1 tafsilât için Emtaönü 2 numaraya müracaar. (20; ıi) de köprüye gelecektir. B! PAZAR l ÜL 1929 azayı yapan şilep Z N İştiha, kuvvet ve sibbif v.,'“ı n o müesdlir devadır. * N—, ; Vf l tay eczanelerde — bulunur. depoları Bomonti fabrikttb 'thi';' fon: Beyoğlu 583, ve İtböğiün Ekrem Necip ecza depost' | Tz fon: İstanbul 78: - “Devredilecek nmrı Ü Nebati mevadın — yahi mabiyetteki m.)ı—unıîn l# yy.l kılınmasına sit muaddel #4 N.::ı osulü — hakkında 18 sefif hu detle 8 Teşrinisani- 1 ve 652 numero - tahtindâ ÖYÜ KP faikdiriğetinde * bir Ka YÜU N beratı İstihsal Kılınmıştı. ’.' | _kş_ı, mezkâr ihüra furuht Vef G verileceğinden — işurasıt? isticarına — talip olan Istanbolda Yeni postant? sında Aşir Efendi kicantt'jağ kağında Türkiye -ban Nöpgli de mukim vekili İstok —a Nışantaş! “ENGLİSK HİGE sııM Erkek mekt Mektep 21 eylüildt edilecektir. Kayıt V© (H için cuma ve pazardı İW her gün sabal 12ye kadar muııcıl bilir, Teleton Beyoklü, Zayi — in 604 yanı T ':'5 aldığım tasdiknamemi Ve © | dümi zayi ettim — yeni Hİ dikname kâğıdi. çıkar .—ın ” Beyoğlu Londra çreliti irli Mehmet Hayrı Doktor A. kul Hektirik makineleriyle bEİ darlığı, prostat, demılk'“l'" _/ ” diği cit ve firengiyi aüt Karaköyde Börekçi firmi m ğ AFiYETi UMU e| vzuı#:ıı'cm"w" |oı"“ NuRa_Fq__'

Bu sayıdan diğer sayfalar: